Palalı saldırganın hedefi olan işletmeciden dehşet verici açıklama

Ka­an Po­lat 47 ya­şın­da.

22 yıl sü­rey­le ça­lış­tı­ğı bir ilaç fir­ma­sın­da böl­ge mü­dür­lü­ğü­ne ka­dar yük­sel­miş. An­cak emek­li­li­ği­ne 2 yıl ka­la sek­tör­de­ki da­ral­ma ne­de­niy­le işin­den ay­rıl­mak zo­run­da kal­mış. Şim­di İs­tan­bu­l’­da say­gın in­san­la­rın ya­şa­dık­la­rı bir si­te­nin iş­let­me mü­dür­lü­ğü­nü ya­pı­yor.

Ge­çen Cu­mar­te­si gü­nü de sa­at 13.30’a ka­dar gö­re­vi­nin ba­şın­day­mış. Me­sa­i bi­ti­min­de da­ha ön­ce­ki ey­lem­ler­de ba­şı­na gaz fi­şe­ği isa­bet eden eşi­ni ev­de bı­ra­kıp ka­yın­bi­ra­de­riy­le bir­lik­te Tak­si­m’­e çık­ma­ya ka­rar ver­miş­ler. La­mar­tin Cad­de­si­’ne gel­dik­le­rin­de Çe­vik Kuv­vet po­li­si ön­le­ri­ni kes­miş.

O anı şöy­le an­la­tı­yor:
“Bir hay­li ka­la­ba­lık­tık. An­cak hiç kim­se taş­kın­lık yap­mı­yor taş at­mı­yor sa­de­ce ‘Her yer Tak­sim her yer di­re­niş!’ di­ye ba­ğı­rı­yor­duk. Bir­den TO­MA ara­cı su sık­ma­ya baş­la­dı. Ha­liy­le her­kes bir ta­ra­fa ka­çış­tı. Ye­ni­den top­lan­dı­ğı­mız­da ara­mı­za taş atan­la­rın da ka­tıl­dı­ğı­nı gör­dük. On­la­rı dur­dur­ma­ya ça­lı­şır­ken bu kez plas­tik mer­mi­ler ve gaz bom­ba­la­rı­nın he­de­fi ol­duk. Ne­ye uğ­ra­dı­ğı­mı­zı şa­şır­mış­tık. Can hav­liy­le sı­ğı­na­cak yer arar­ken ken­di­mi­zi Pa­ran­tez Ca­fe­’ye at­tık.”

Gaz bu­lu­tu uzak­la­şıp or­ta­lık bi­raz sa­kin­leş­tik­ten son­ra sı­ğın­dık­la­rı yer­den çık­mış­lar. Çı­kar çık­maz da kar­şı­la­rın­da po­lis­le­ri ve sa­ğa so­la ko­şuş­tu­ran eli pa­la­lı ve so­pa­lı 6-7 ki­şi­yi bul­muş­lar.

Ka­an Po­lat “İ­ki­si­nin elin­de ke­si­ci alet di­ğer­le­rin­de so­pa var­dı!” di­yor.

Pa­la­lı sal­dır­ga­nın bir ka­dı­na yö­nel­di­ği­ni gö­rün­ce kaç­mak ye­ri­ne ko­ru­ma iç­gü­dü­süy­le ka­dı­nın üze­ri­ne git­miş.

Bu­nun üze­ri­ne pa­la­lı ki­şi ona doğ­ru ko­şup ka­fa­sı­na peş pe­şe 3 dar­be in­dir­miş. “Al­la­h’­tan kas­kım var­dı! Ama kask bi­le da­ya­na­ma­yıp kı­rıl­dı! Bu ne­den­le ku­la­ğım­dan ve şah da­ma­rı­mın he­men üze­rin­de ke­sik­ler oluş­tu. Eğer kask ta­şı­ma­sam ve pa­la şah da­ma­rı­ma isa­bet et­miş ol­say­dı şim­di yok­tum! Ve­ril­miş sa­da­kam var­mış!”


Sal­dır­gan Ka­an Po­la­t’­ın ar­dın­dan elin­den pa­la­sı­nı al­ma­ya ça­lı­şan bir ko­mi­se­ri de ya­ra­la­mış.

Da­ha son­ra ifa­de ve teş­his için gö­tü­rül­dük­le­ri em­ni­yet­te hem Ka­an Po­lat hem de ya­ra­lı ko­mi­ser pa­la­lı sa­nı­ğı teş­his edip şi­ka­yet­çi ol­muş­lar.
Ama so­nuç or­ta­da.
Pa­la­lı sal­dır­gan öz­gür!
Ne di­ye­lim?

Ya­şa­sın ada­let ya­şa­sın de­mok­ra­tik hu­kuk dev­le­ti!

* * *
Ken­di­si­ne Tak­si­m’e ni­çin git­ti­ği­ni sor­dum.
“Dört ku­şak doğ­ma bü­yü­me İs­tan­bul­lu­yuz. Bu­gün­le­re na­mu­sum­la ça­lı­şa­rak gel­dim. Ama bi­ta­raf ol­du­ğum için her za­man ber­ta­raf edil­dim! İs­ti­yo­rum ki kı­zım ya­rın ev­len­di­ğin­de kür­taj olup ol­ma­ma­ya eşiy­le bir­lik­te ka­rar ver­sin. Ke­za oğ­lum bir yu­va kur­du­ğun­da kaç ço­cuk sa­hi­bi ola­ca­ğı­nı eşiy­le bir­lik­te ha­yal et­sin. On­la­rın ye­ri­ne bir va­si eda­sıy­la Baş­ba­kan emir bu­yur­ma­sın! İş­te bu da­yat­ma­lar­dan ya­şam bi­çim­le­ri­ni ku­şat­ma­lar­dan kı­sa­ca­sı bu ve­sa­yet­ten kur­tul­mak için Tak­si­m’­de­yim. Ve­sa­yet so­na erin­ce­ye ka­dar da bu­ra­da ol­ma­ya de­vam ede­ce­ğim. Yet­ti ar­tık!” de­di.

* * *Pa­la­lı sal­dır­ga­nın mağ­dur et­ti­ği Ka­an Po­lat şim­di ca­nı­nı kur­tar­dı­ğı­na şük­re­di­yor.

Çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce ser­best bı­ra­kı­lan sal­dır­gan ise te­le­viz­yon ka­nal­la­rı­nı do­la­şa­rak bir kah­ra­man eda­sıy­la ko­nu­şu­yor.

Bu dü­ze­nin adı­na da “Bu­ra­sı Tür­ki­ye abi­cim olur böy­le şey­ler!” dü­ze­ni de­ni­li­yor!

Ar­tı Bir Te­le­viz­yo­nu…
Ro­man ya­zı­la­bi­le­cek bir ko­nu­yu üç beş sa­tır­la ge­çiş­tir­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım.

Yak­la­şık iki bu­çuk ay ön­ce yep­ye­ni bir te­le­viz­yon ya­yın ha­ya­tı­na baş­la­dı.

Ana kad­ro­su Tun­cay Mol­la­ve­yi­soğ­lu Uğur Dün­dar Ha­luk Şa­hin Mus­ta­fa Hoş Öz­lem Gür­ses Ece Te­mel­ku­ran Ba­nu Gü­ven Gök­men Ulu Uğur Tüt­çü­oğ­lu Bar­ba­ros Şan­sal Ber­na Pak­yüz Sen­cer Eb­ru Peş­de­re­li gi­bi ga­ze­te­ci ve te­le­viz­yon­cu­lar­dan olu­şan bu ekip “ar­tı bi­r” te­le­viz­yo­nu­nu kı­sa sü­re­de mar­ka­laş­tır­ma­yı ba­şar­dı.

“Ar­tı bi­r”­in bir eğ­len­ce ka­na­lı ol­ma­sı­na rağ­men genç ha­ber ekip­le­ri­nin öz­ve­ri­li ça­ba­la­rıy­la ve sa­at­ler sü­ren ya­yın­lar­la ek­ra­na yan­sıt­tı­ğı Ge­zi Par­kı olay­la­rı bü­yük il­giy­le iz­len­di.

Bir yı­ğın tek­nik ek­sik­lik ne­de­niy­le ba­zen Tak­si­m’­den bi­le can­lı bağ­lan­tı ya­pı­la­ma­yan An­ka­ra­’da bı­ra­kın bü­ro­yu bir tek mu­ha­bi­ri bi­le bu­lun­ma­yan nak­len ya­yın ara­cı ol­ma­yan “ar­tı bi­r” bu ağır so­run­la­ra rağ­men il­ke­li ve top­lu­mun ger­çek­le­ri öğ­ren­me hak­kı­na hiz­met eden ya­yın­cı­lık an­la­yı­şıy­la seç­kin bir kit­le­nin be­ğe­ni­si­ni ka­zan­dı.

Ha­ber­ci­lik güç­tür! Ha­ber­ci­nin gü­cü ba­ğım­sız­lı­ğın­dan kay­nak­la­nır.

Ev­ren­sel etik an­la­yı­şa gö­re ba­ğım­sız­lı­ğı­nı yi­ti­ren ga­ze­te­ci bir da­ki­ka bi­le dur­ma­dan ora­dan ay­rıl­ma­lı­dır.
Biz de öy­le yap­tık.

Yu­ka­rı­da ad­la­rı­nı yaz­dı­ğım de­ğer­li ya­yın­cı dost­la­rım­la bir­lik­te ba­ğım­sız­lık bay­ra­ğı­mı­zı ya­nı­mı­za alıp “ar­tı bi­r”­den ay­rıl­dık.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
12 Temmuz 2013