Hay Al­lah!..
Ne­re­den çık­tı şu fa­iz lo­bi­si CNN In­ter­na­ti­onal Reu­ters Di­van Ote­li!..

Oy­sa her şey ne gü­zel plan­lan­mış­tı!
Tüm he­sap­lar ya­pıl­mış­tı!

“He­def 2023” de­ni­le­rek tak­vi­me bi­le bağ­lan­mış­tı!..

* * *

Ga­ze­te­ci­ler yurt­se­ver ay­dın­lar Ata­türk­çü su­bay­lar zin­da­na atıl­mış ba­sın öz­gür­lü­ğü as­kı­ya alın­mış kor­ku im­pa­ra­tor­lu­ğu ya­ra­tıl­mış­tı!

Ro­man­tik li­be­ral­ler pay­daş ya­pıl­mış on­lar üze­rin­den dış dün­ya­nın güç­lü des­te­ği sağ­lan­mış­tı!

Yar­gı si­ya­sal­laş­tı­rıl­mış eği­tim imam ha­tip­leş­ti­ril­miş üni­ver­si­te­ler yan­daş kı­lın­mış­tı!

Tüm ka­mu ku­rum­la­rı­nın yö­ne­ti­mi ba­dem bı­yık­lı­la­ra bı­ra­kıl­mış­tı!

La­ik­li­ği be­nim­se­yen­le­rin ya­şam bi­çim­le­ri ku­şa­tıl­mak­la ka­lın­ma­mış ka­dın­la­rın kaç ço­cuk ya­pa­cak­la­rı bun­la­rı na­sıl do­ğu­ra­cak­la­rı bi­le be­lir­len­miş­ti!

Muk­te­dir al­kol tü­ke­ten­le­rin iç­ki­le­ri­ni sa­at kaç­ta ne­re­de ve na­sıl iç­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ne bi­le ka­rar ver­miş­ti!

Bir içe­cek olan ay­ra­nı “mil­li iç­ki­” ilan et­miş­ti!

Med­ya yö­ne­ti­ci­le­ri­ne dün­ya yı­kıl­sa pen­gu­en bel­ge­se­li ve­ya ye­mek prog­ra­mı ya­yın­la­ma­la­rı dün­ya­nın yı­kı­lı­şı­nı da­hi ha­ber yap­ma­ma­la­rı em­ri ve­ril­miş­ti!

Geç­miş­te top­lu­mun bil­gi edin­me hak­kı­na hiz­met eden “hak­se­ve­r” med­ya ça­lı­şan­la­rın­dan AK­P’­ye hiz­me­ti yeğ­le­yen “ak­se­ve­r” ek­ran yüz­le­ri ya­ra­tıl­mış­tı!

“Ak­se­ve­r” ol­ma­mak­ta di­re­nen­ler ise iş­le­rin­den atıl­mış­tı!

* * *

Ah her şey ne gü­zel gi­di­yor tak­vim tı­kır tı­kır iş­li­yor­du!
He­def 2023 her ge­çen gün bi­raz da­ha yak­la­şı­yor­du.

İş­te bu aşa­ma­da son kul­lan­ma ta­ri­hi do­lan li­be­ral­le­rin (gö­be­ğin­den bağ­lan­mış olan­lar ha­riç) kul­la­nıl­mış bi­rer el­di­ven gi­bi çı­ka­rı­lıp atıl­ma­la­rı ge­re­ki­yor­du.

Çün­kü AKP İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Aziz Ba­buş­çu­’nun de­yi­miy­le ar­tık “ih­ya ve in­şa dö­ne­mi­” baş­lı­yor­du.

Ne­yin in­şa ve ih­ya edi­le­ce­ği­ni ise AK­P‘­nin ön­de ge­len isim­le­rin­den es­ki Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çer yıl­lar ön­ce­sin­den şöy­le du­yu­ru­yor­du:

“İs­lam bir ya­şam tar­zı­dır bü­tün alan­la­rı kap­sar. Bu ne­den­le dev­le­tin kad­ro­la­rı­nın şe­ri­at­çı­lar­dan oluş­tu­rul­ma­sı yet­mez. Yal­nız­ca ya­sa­ma ve yü­rüt­me er­kin­de de­ğil yar­gı er­kin­de ve ya­şa­mın tüm alan­la­rın­da ka­rar ver­me gü­cü ele ge­çi­ri­le­cek Cum­hu­ri­yet dü­ze­ni ye­ri­ne İs­la­mi ku­ral­lar ko­nu­la­cak­tır.Ör­ne­ği­miz Os­man­lı dev­let dü­ze­ni ola­cak­tır!”

İş­te bu inanç­la “He­def 2023” de­ni­li­yor­du.

* * *

Ama hay Al­lah!
Hiç he­sap­ta ol­ma­yan bir sü­reç ya­şan­dı!
Tak­sim Ge­zi Par­kı kor­ku du­var­la­rı­nı yı­kıp ço­ğun­luk dik­ta­sı­na ka­fa kal­dı­ran genç­ler­le dol­du.

Tüm Tür­ki­ye bir an­da Ge­zi Par­kı ol­du!
Ne­ye uğ­ra­dı­ğı­nı şa­şı­ran muk­te­di­re gö­re bun­lar CNN In­ter­na­ti­onal Reu­ters ve Di­van Ote­li­‘y­le iş­bir­li­ği ya­pan fa­iz lo­bi­si­nin bü­yük (!) oyu­nuy­du.

Oy­sa ar­tık tüm dün­ya bi­li­yor ki asıl bü­yük oyun “He­def 2023” se­nar­yo­suy­du!

Dos­ya­nın ka­pa­ğın­da “La­ik De­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­tin So­nu­” ya­zı­yor­du.

Muk­te­dir ve adam­la­rı yıl­lar­dır her ge­ce yas­tı­ğa baş­la­rı­nı “Ye­ni­den Os­man­lı­” rü­ya­sı gö­re­bil­mek için ko­yu­yor­du.

Ama ol­ma­dı oyun tut­ma­dı!

* * *

Muk­te­dir dün­ya öl­çe­ğin­de kay­bet­ti­ği­ni adı­nın çi­zil­di­ği­ni gö­rü­yor ama son bir gay­ret­le çır­pı­nı­yor.

Hiç git­me­mek için ge­re­ken her tür­lü ön­le­mi alı­yor.
Bu uğur­da ge­ce ya­rı­sı tor­ba ya­sa­lar çı­ka­rı­yor is­te­me­di­ği ne var­sa tor­ba­ya dol­du­ru­yor ya­la­na sa­rı­lı­yor hat­ta ya­lan üze­rin­den top­lu­mu kış­kırt­ma­yı bi­le gö­ze alı­yor.

Ama bü­yük ön­der Ata­tür­k’­ün eş­siz de­ha­sıy­la Cum­hu­ri­ye­ti “la­ik­li­k” ve “genç­li­k” gi­bi çok sağ­lam iki te­mel üze­ri­ne in­şa et­ti­ği­ni gö­re­mi­yor.

To­ta­li­te­riz­me mey­dan oku­yan çağ­daş genç­lik muk­te­di­ri ve onun “di­ni esas­la­ra da­ya­lı Os­man­lı dev­let dü­ze­ni­” ha­ya­li­ni se­çim san­dı­ğı­na göm­me­ye ha­zır­la­nı­yor!


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

11 Temmuz 2013