Sev­gi­li okur­la­rım İk­ti­da­rın düş­tü­ğü şu du­ru­ma bir ba­kın! Muk­te­dir ar­tık fut­bol kar­şı­laş­ma­la­rı­na gi­de­mi­yor! Çün­kü yu­ha­la­nı­yor! Ba­kan­la­rı için de du­rum pek fark­lı de­ğil. Ör­ne­ğin Ta­rım Ba­ka­nı Meh­di Eker Ve­li­efen­di Hi­pod­ro­mu­’n­da­ki Ga­zi Ko­şu­su­’na git­ti­ği­ne bin piş­man olu­yor! Ba­kan Şe­ref Tri­bü­nü­’n­de gö­rün­dü­ğün­de se­yir­ci­ler aya­ğa kal­kıp hep bir ağız­dan “Her yer Ge­zi her yer di­re­niş!.. Her yer Tak­sim her yer di­re­niş!..” di­ye ba­ğır­ma­ya baş­lı­yor. Ba­kan da ya­nın­da­ki İs­tan­bul Va­li­si de ne ya­pa­cak­la­rı­nı şa­şı­rı­yor! İki­si de mos­mor ke­si­li­yor! Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız Ulus­la­ra­ra­sı İs­tan­bul Te­nis Tur­nu­va­sı ile Dün­ya Bas­ket­bol Şam­pi­yo­na­sı fi­nal­le­ri­ne de pro­tes­to­lar dam­ga­sı­nı vur­muş­tu. Ödül ver­mek üze­re sah­ne­ye da­vet edi­len ba­kan­lar da­ki­ka­lar­ca yu­ha­lan­mış­tı!.. Bu ne­den­le muk­te­dir Mer­si­n’­de dü­zen­le­nen Ak­de­niz Oyun­la­rı­’nın açı­lı­şın­da ça­re­yi trü­bün­le­ri bin­di­ril­miş kı­ta­lar­la dol­dur­mak­ta bul­muş­tu. An­cak bu kez de stad­yu­mun dı­şın­da­ki bin­ler­ce ki­şi “Baş­ba­kan is­ti­fa!.. Baş­ba­kan is­ti­fa!..” di­ye ba­ğır­mış­tı. Kı­sa­ca­sı Tür­ki­ye­’de­ki spor kar­şı­laş­ma­la­rı muk­te­dir ve adam­la­rı için “ u­zak du­rul­ma­sı ge­re­ken teh­li­ke­li et­kin­lik­ler” ha­li­ne gel­miş du­rum­da.

***

Ka­la ka­la ge­ri­ye bir tek beyz­bol spo­ru ka­lı­yor! Ama ora­da da Baş­kan Oba­ma elin­de ko­ca­man bir so­pay­la muk­te­di­ri bek­li­yor!

***

Sa­de­ce spor kar­şı­laş­ma­la­rı mı? Kuş­ku­suz ha­yır!.. AKP ik­ti­da­rı say­gın üni­ver­si­te­le­ri­mi­zin me­zu­ni­yet tö­ren­le­rin­de de pro­tes­to edi­li­yor. Muk­te­di­rin bu üni­ver­si­te­le­re gi­re­bil­me­si için en az 2 TO­MA bir­kaç ton bi­ber ga­zı ve des­tan ya­za­cak (!) yüz­ler­ce çe­vik kuv­vet po­li­si ge­re­ki­yor! Çün­kü tö­ren­ler­de ken­di­si­ni oran­tı­sız mi­zah şa­he­ser­le­ri bek­li­yor! Yan­daş üni­ver­si­te­le­rin rek­tör­le­ri ise Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri­ne des­tek ve­ren öğ­re­tim üye­le­riy­le öğ­ren­ci­le­re yö­ne­lik “ca­dı avı” baş­la­tı­yor. Bu üni­ver­si­te­le­rin si­ci­li­ne eği­tim­de­ki ka­li­te­le­ri ve bi­lim­sel say­gın­lık dü­zey­le­ri de­ğil ca­dı avı so­nu­cun­da at­tık­la­rı öğ­re­tim üye­si ve öğ­ren­ci­le­rin sa­yı­sı kay­de­di­li­yor! Ta­be­la üni­ver­si­te­le­ri ola­rak da bi­li­nen bu ku­rum­lar­da bi­lim ye­ri­ne muk­te­di­re yağ­cı­lık ya­rı­şı sür­dü­rü­lü­yor! İş­te bu ne­den­le ta­rih ba­zı rek­tör­le­ri cü­ce­leş­ti­rir­ken öğ­ren­ci­le­ri dev­leş­ti­ri­yor!


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

4 Temmuz 2013