Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Uğur Dündar | Muktedir Bu Lobinin Üzerine Niçin Gidemiyor?

  Muk­te­dir he­def gös­te­ri­yor!
  “Yar­gı ge­re­ği­ni ya­par!” di­yor.

  Çok geç­me­den he­def­te­ki ki­şi gö­zal­tı­na alı­nıp ha­kim kar­şı­sı­na çı­ka­rı­lı­yor!

  Muk­te­dir fa­iz lo­bi­si­ni işa­ret edi­yor!

  SPK (Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ku­ru­lu) he­men mü­fet­tiş­le­ri­ni ha­re­ke­te ge­çi­ri­yor.

  Fa­iz lo­bi­si­ne ça­lı­şan (!) ara­cı ku­rum­la­ra bas­kın dü­zen­le­ni­yor bil­gi­sa­yar­la­rı­na el ko­nu­lu­yor.

  Ya­ban­cı­la­ra iş­lem ya­ban fir­ma­la­rın tüm ka­yıt­la­rı ve e-pos­ta­la­rı di­dik di­dik edi­li­yor.

  Dün­ya fi­nans çev­re­le­ri ha­ya­li lo­bi­ye (!) kar­şı sür­dü­rü­len ca­dı avı­nı şaş­kın­lık­la iz­li­yor.

  * * *

  Oy­sa lo­bi de­nil­di­ğin­de in­san­la­rın ak­lı­na ar­tık baş­ka isim­ler ge­li­yor.
  Çün­kü top­lum AKP ik­ti­da­rın­da kim­le­rin rant yağ­ma­sı yap­tı­ğı­nı kö­şe­le­ri han­gi yan­daş­la­rın dön­dü­ğü­nü çok iyi bi­li­yor.

  Dış güç­le­re hiz­met et­ti­ği söy­le­nen ha­ya­li fa­iz lo­bi­si id­di­ası AK­P’­nin ya­rat­tı­ğı rant lo­bi­si­nin kar­şı­sın­da fan­te­zi ka­lı­yor!

  Muk­te­dir ger­çek­ten “vur­gun­cu lo­bi­” gör­mek is­ti­yor­sa ya­kın çev­re­si­ne bak­ma­sı ge­re­ki­yor!

  * * *

  Ne ga­rip­tir ki muk­te­dir bir yan­dan lo­bi arı­yor di­ğer yan­dan da lo­bi­nin en bü­yü­ğüy­le pa­zar­lık­lar sür­dü­rü­yor.

  İs­tih­ba­rat ra­por­la­rı muk­te­di­rin pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du­ğu PKK’­nın ma­li gü­cü­nün 70 mil­yar do­la­rı bul­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.

  Uyuş­tu­ru­cu si­ga­ra ve in­san ka­çak­çı­lı­ğı­nın ya­nı sı­ra Av­ru­pa­’da­ki Türk­ler­den ha­raç­la top­la­nan pa­ra­lar PKK ka­sa­la­rı­na akı­yor.

  Bun­lar yet­mi­yor­muş gi­bi dev­let için­de dev­le­te dö­nü­şen ör­güt böl­ge­de­ki iş adam­la­rın­dan ver­gi tah­sil edi­yor ken­di güm­rük ka­pı­la­rın­dan ge­lir sağ­lı­yor!

  “Öz Sa­vun­ma Gü­cü­” adı al­tın­da kur­du­ğu söz­de Ciz­re Po­lis Aka­de­mi­si ilk me­zun­la­rı­nı ve­ri­yor.

  Ciz­re­’nin gö­be­ğin­de me­zu­ni­yet tö­re­ni dü­zen­le­ni­yor ser­ti­fi­ka­la­rı­nı alan PKK po­lis­le­ri ana cad­de­de araç­la­rı çe­vi­rip kim­lik kon­tro­lü ya­pı­yor!

  Bu ara­da ör­gü­tün dağ kad­ro­su­nun gi­de­rek güç­len­di­ği öne sü­rü­lü­yor!
  Muk­te­di­rin el ko­ya­ma­dı­ğı müt­hiş rant PKK’­nın Tür­ki­ye­’yi hiç­bir za­man terk et­me­ye­ce­ği id­di­ası­nı doğ­ru­lu­yor.

  İs­tih­ba­rat ra­por­la­rı da te­rör ör­gü­tü­nün sa­de­ce yüz­de 15’i­nin Ku­zey Ira­k’­a geç­ti­ği­ni gös­te­ri­yor.

  Nitekim Cizre ve Tunceli’de çatışmalar yaşanıyor.

  * * *

  Bu ger­çek­ler or­ta­da du­rur­ken muk­te­dir lo­bi­le­rin Tür­ki­ye üze­ri­ne oy­na­dık­la­rı “Bü­yük Oyu­n”­dan söz edi­yor!

  Se­nar­yo­su­nu ken­di­si­nin ya­zıp yö­net­ti­ği “Bü­yük Oyu­n”­a (!) top­lu­mu inan­dı­ra­bil­mek için her gün yep­ye­ni ya­lan­lar söy­lü­yor!


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  28 Haziran 2013  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hep konuşan halkı suçlayan kendi yaptıklarını aka çıkarmaya çalışan başbakanımızdan herşey beklenir artık.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş