Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Mehmet Türker | Hem Çözüldüler Hem Çuvalladılar!..

  İk­ti­da­rın PKK te­rö­rü kar­şı­sın­da baş­lat­tı­ğı “çö­zül­me sü­re­ci­” ye­ni bir aşa­ma­ya gir­di ve “çu­val­la­ma sü­re­ci­” baş­la­dı!..

  Tay­yip Bey PKK’­lı te­rö­rist­le­rin he­nüz yüz­de 15’i­nin ül­ke sı­nır­la­rı dı­şı­na çık­tı­ğı­nı açık­lar­ken Kürt­çü par­ti­nin Baş­ka­nı Kürt­çü Se­la­hat­tin çe­kil­me­nin yüz­de 85’i­nin ta­mam­lan­dı­ğı­nı bu ay so­nu­na ka­dar da (iki gün var) bi­te­ce­ği­ni söy­lü­yor!..

  İfa­de edi­len yüz­de­le­rin top­la­mı yüz­de 100 de han­gi­si doğ­ru?..

  Sa­de­ce bu iki ay­rı yüz­de ifa­de­siy­le bi­le bü­yük bir çu­val­la­ma açı­ğa çı­kı­yor!..

  * * *

  Tay­yi­p’­in akıl­lı­la­rın­dan iki­si Mu­rat Bel­ge ile Bas­kın Oran “a­kıl­lı­lık­ta­n” is­ti­fa et­ti­ler!..

  Es­ki akıl­lı Mu­rat Bel­ge “Ge­zi olay­la­rı hiç ol­ma­mış gi­bi o ha­ka­ret­ler hiç yok­muş gi­bi (Baş­ba­ka­n’­ın top­lan­tı­sı­na gi­dip) Si­ir­t’­te şöy­le ol­du Ur­fa­’da böy­le ol­du di­ye ko­nuş­ma­yı an­lam­sız ol­du­ğu ka­dar im­kan­sız bu­lu­yo­ru­m” di­yor!..

  Bas­kın Oran da ben­zer ge­rek­çe­ler­le “a­kıl­lı­lık­ta­n” is­ti­fa et­miş bu­lu­nu­yor…
  So­nuç­ta iki akıl­lı­nın da ak­lı an­ca baş­la­rı­na ge­le­bil­di!..

  Gö­rü­nen köy kı­la­vuz is­te­mez­di ama bu ar­ka­daş­la­rın ger­çek­le­ri gör­me­si Ge­zi Par­kı kı­la­vu­zu­na ih­ti­yaç gös­ter­di!..

  Tay­yip Be­y’­in akıl­lı­la­rı ön­ce­ki gün pat­ron­la­rıy­la bu­luş­tu­lar ha­zır­la­dık­la­rı ra­po­ru sun­du­lar…

  Türk hal­kı­na iha­net ve ha­ka­ret an­la­mı­nı ta­şı­yan ba­zı mad­de­le­ri be­lir­te­lim:


  - Ka­lıp­laş­mış de­yim­ler­den vaz­ge­çil­me­li­dir… “Türk Bay­ra­ğı­” “Türk Mil­le­ti­” “Ne mut­lu Tür­küm di­ye­ne­” Tür­ki­ye Türk­le­rin­di­r” “Bir Türk dün­ya­ya be­del­di­r” gi­bi.

  - Tek dil tek mil­let de­ğil “or­tak va­tan or­tak dev­le­t” de­nil­me­li.

  - Şeyh Sa­id Sai­di Nur­si Sey­yit Rı­za­’nın iti­bar­la­rı ia­de edil­sin.

  - Cad­de okul ha­va ala­nı gi­bi yer­ler­den İnö­nü Fev­zi Çak­mak Ab­dul­lah Alp­do­ğan Sa­bi­ha Gök­çen gi­bi isim­ler kal­dı­rıl­sın.

  * * *

  Sev­gi­li okur­lar ik­ti­dar sa­de­ce yu­ka­rı­da sı­ra­la­dı­ğı­mız şu mad­de­le­ri “de­mok­ra­tik açı­lı­m” di­ye ka­bul edip bu ül­ke­ye bu ulu­sa bu iha­ne­ti ya­par mı ya­pa­bi­lir mi?..

  Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ne is­yan et­miş adam­la­rın iti­ba­rı ia­de edi­le­cek Türk­lük kal­dı­rı­la­cak ta­ri­hi ki­şi­le­rin isim­le­ri si­li­ne­cek…

  İyi ki “A­ta­tür­k’­ün adı­nı da si­le­lim Anıt­ka­bi­r’­i yı­ka­lım ye­ri­ne AVM ya­pa­lı­m” de­me­miş­ler!..

  Ama bu gi­diş­le ona da sı­ra ge­le­bi­lir!..

  * * *

  İk­ti­dar bun­la­rın kar­şı­sın­da çö­zül­dük­çe bun­la­rın is­tek­le­ri bit­mez…
  Şim­di bir yan­dan “kon­fe­de­ras­yo­n” di­yor­lar di­ğer ta­raf­tan “Kür­dis­ta­n”­ın ku­rul­du­ğu­nu açık­lı­yor­lar…

  Bir ta­raf­tan “ba­rı­ş” di­yor­lar di­ğer ta­raf­tan “a­sa­yiş bir­lik­le­ri­” ku­ru­yor­lar ka­ra­kol in­şa­atı­nın mü­hen­di­si­ni ka­çı­rıp ara­cı­nı ya­kı­yor­lar!..

  Dün de PKK’­lı­lar Tun­ce­li­’de bir krom ma­de­ni­ni ba­sı­yor 6 ara­cı ate­şe ve­ri­yor iş­çi­le­ri ka­çı­rı­yor; Ciz­re­’de ise PKK’­nın söz­de asa­yiş bir­lik­le­ri po­lis­le ça­tı­şı­yor bir ko­mi­ser ya­ra­la­nı­yor!..

  * * *

  Bü­tün bu olay­lar­la ik­ti­dar tam bir çu­val­la­ma için­dey­ken Tay­yip Be­y’­in akıl­lı­la­rı da hiç uta­nıp sı­kıl­ma­dan bir iha­net bel­ge­si olan yu­ka­rı­da­ki bu is­tek­le­ri ra­por­la­rı­na ko­yu­yor­lar!..

  Bun­la­rı Türk Mil­le­ti ka­bul eder mi?..
  Türk hal­kı­na bu­nu ye­di­re­bi­lir­ler mi?..
  Ül­ke­de kan göv­de­yi gö­tür­me­si­ni mi is­ti­yor­lar?..
  Bu hal­kı ko­yun mu sa­nı­yor­lar?..

  Mü­ez­zi­ne po­lis bas­kı­sı!..
  Po­li­sin bi­ber ga­zın­dan bo­ğul­mak üze­rey­ken ken­di­le­ri­ni can hav­liy­le Dol­ma­bah­çe’deki ca­mi­ye atan genç­le­rin iç­ki iç­tik­le­ri seks yap­tık­la­rı ya­la­nı ik­ti­dar çev­re­le­rin­ce hâ­lâ sür­dü­rü­lü­yor…

  Bu ya­la­nı yo­ğun­laş­tı­rıp kah­pe­ce kul­la­nır­ken ca­mi­nin mü­ez­zi­ni böy­le bir ola­yın mey­da­na gel­me­di­ği­ni söy­le­yin­ce bu de­fa da “Mü­ez­zin kor­ku­tul­du öy­le söy­le­mek zo­run­da bı­ra­kıl­dı­” ya­la­nı­na sa­rıl­dı­lar…

  yi­ne bit­me­di…

  * * *
  Ca­mi­nin Mü­ez­zi­ni Fu­at Yıl­dı­rım pa­zar ge­ce­si Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be­si­’n­de ça­ğı­rı­la­rak tam 6 sa­at ora­da tu­tul­du ve ifa­de­si alın­dı!..

  6 saa­tin ama­cı Mü­ez­zin Fu­at Yıl­dı­rı­m’­a bas­kı yap­mak is­te­ne­ni söy­let­mek­tir!..

  Bu ar­tık ta­nık­tan ifa­de al­mak de­ğil sor­gu­la­ma­dır!..

  Bu tip sor­gu­la­ma­lar­da in­san öy­le ha­le ge­ti­ri­lir ki so­nun­da “Ro­ma­’yı da ben yak­tı­m” der!..

  Ama amaç­la­rı­na ula­şa­ma­dı­lar çün­kü Fu­at Yıl­dı­rım için­de Al­lah kor­ku­su olan ger­çek bir din ada­mıy­dı sor­gu­da bil­dik­le­ri­ni gör­dük­le­ri­ni tek­rar et­ti…

  Böy­le­ce o da tut­ma­dı!..

  Ya­lan­la­rı­nın al­tın­da ka­lıp ezil­di­ler!..


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  28 Haziran 2013


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Aynen öyle çuvalladılar. Ben de onlara bir güzel gülüyorum. Yalancının mumu yatsıya kadarmış..:lanetli kraliçe:

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş