Çok ya­zıl­dı çi­zil­di de­ğer­len­dir­me­ler ya­pıl­dı.

Pe­ki ne ol­du? Kı­sa­ca bir Tür­ki­ye kla­si­ği ya­şan­dı; ik­ti­dar ken­di­siy­le ay­nı fi­kir­de ol­ma­yan­la­rı alı­şıl­mış kav­ram­lar­la eti­ket­le­di öte­ki­leş­tir­di. Genç­ler bir şey­ler söy­le­di ba­zı­la­rı an­la­ma­ya ça­lış­tı ba­zı­la­rı yan­lış an­la­dı ba­zı­la­rı ku­lak­la­rı­nı tı­ka­dı.

İk­ti­darın ve mu­ha­le­fe­tin dik­ka­ti­ne…
İde­olo­ji­le­re sap­lan­ma­mış sa­bit dü­şün­ce­le­re ge­çit ver­me­yen bir genç­lik­le yüz yü­ze­yiz. Bir­bir­le­ri­ne bak­tık­la­rın­da ka­dın er­kek kü­pe bı­yık mi­ni etek ba­şör­tü­sü ya­ka­sız göm­lek şort şal­var gör­mü­yor­lar. Kar­şı­sın­da­ki­ne ön­ce “in­sa­n” ola­rak ba­kı­yor­lar.

Çün­kü on­la­ra gö­re bir ide­olo­ji­ye bağ­lı olup o ide­olo­ji­nin in­san­la­rı tek tip­leş­ti­ren ge­rek­li­lik­le­ri­ni ha­yat­la­rı­na yan­sıt­mak zo­run­da de­ğil­ler. Öy­ley­se son gün­le­rin mi­ting ta­bi­riy­le “bun­la­r” kı­ya­fet­le­riy­le dav­ra­nış­la­rıy­la yar­gı­lan­ma­ma­lı­lar.

“Bun­la­r” ne is­ti­yor? Ön­ce­lik­le mu­ha­tap alın­mak is­ti­yor. Bu sü­reç­te gör­dük ki ya gör­mez­den ge­lin­di­ler ya he­def gös­te­ril­di­ler. Kal­dı ki etik de­ğer­le­ri sa­vu­nan is­tek­le­ri­nin aşa­ğı­lan­ma­sı­na ta­ham­mül­le­ri yok. Hak­la­rı­nı bi­li­yor­lar. Ve­ril­mez­se biz alı­rız; kı­rı­lı­rız eğil­me­yiz di­yor­lar. Bu­nun bi­lin­cin­de olun­ma­lı.

Top­lum mü­hen­dis­li­ği­nin ema­re­si­ne da­hi kat­la­na­mı­yor­lar. Ta­hay­yül edil­miş top­lu­mun ta­hay­yül edil­miş bi­rey­le­ri ol­mak is­te­mi­yor­lar. “Had­li top­lu­m” ya­ra­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lır­sa anın­da tep­ki gös­te­ri­yor­lar. Ya­ni ken­di doğ­ru­la­rı ve men­fa­at­le­ri doğ­rul­tu­sun­da sü­rek­li top­lu­ma had­di­ni bil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen bir ik­ti­dar olun­ma­ma­lı.

“Be­nim­le ye­tin­me­li­si­n” “da­ha ne is­ti­yor­sun şük­re­t” an­la­yı­şı­na kar­şı­lar. Her­ke­sin top­lum­da­ki gö­re­vi­ni la­yı­kıy­la ye­ri­ne ge­tir­me­si­nin ola­ğan kar­şı­lan­dı­ğı bir top­lum is­ti­yor­lar. Na­sıl ki si­mit­çi si­mit sat­tı­ğı için öv­gü ve şük­ran bek­le­mi­yor­sa; hü­kü­met­te gö­rev­le­ri­ni hal­kı­na gön­lün­den ko­pan ni­met­çe­si­ne sun­ma­ma­lı işa­da­mı ver­gi ka­çır­ma­dı­ğı için övün­me­me­li. Top­lum­sal ödev­ler ter­cih de­ğil­dir; di­ye ba­kı­yor­lar.

Kar­şı­la­rın­da bir par­ti baş­ka­nı de­ğil bir Baş­ba­kan gör­mek is­ti­yor­lar. AKP ik­ti­da­rı dö­ne­min­de şu ka­dar yol ya­pıl­dı ye­ri­ne Tür­ki­ye­’de son on yıl­da şu ka­dar yol ya­pıl­dı de­nil­me­si­ni yeğ­li­yor­lar. Ola­ğan ge­li­şim sü­reç­le­ri­nin ki­şi­le­re mal edil­me­si­ne kar­şı­lar.

Ya­şa­dık­la­rı top­lu­mun far­kı­na var­ma­la­rı tü­müy­le AKP ik­ti­da­rı yıl­la­rı­na denk ge­len bu ne­sil için de­ğil tek par­ti­li yıl­lar 2001 kri­zi da­hi pek bir şey ifa­de et­mi­yor. Geç­miş­ten ör­nek ve­ril­me­me­li. Tür­ki­ye­’ nin po­tan­si­ye­li­ne va­kıf olan bu genç­li­ğin da­ha kal­kın­mış bir Tür­ki­ye için fi­kir­le­ri var­sa din­le­nil­me­li say­gı du­yul­ma­lı.
Ken­di­le­rin­den ön­ce­ki­le­ri de­ğil ken­di­le­ri­ni tem­sil edi­yor­lar. Mu­ha­le­fet ke­li­me­si sa­de­ce mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ni tem­sil et­me­me­li. Bi­ri si­ze kar­şı çı­kın­ca “… zih­ni­ye­ti … yı­lın­da da böy­le yap­tı­la­r” de­nil­me­me­li.

Ken­di­le­ri­ne zor­la bir şey yap­tı­rı­la­ma­ya­ca­ğı­nı gös­ter­mek için so­kak­lar­da­lar. Bi­ri­le­ri­nin zor­la­ma­sıy­la mey­da­na in­di­ler de­nil­me­me­li.

Kan­dı­rıl­ma­yı haz­me­de­me­dik­le­ri için so­kak­ta­lar; dış mih­rak­lar genç­le­ri­mi­zin bey­ni­ni yı­ka­dı­lar de­nil­me­me­li.


Genç­li­ği An­la­ma Kı­la­vu­zu
De­di­ği­miz gi­bi bu ne­sil AKP dı­şın­da bir ik­ti­dar­la ta­nış­ma­dı. Do­ğal ola­rak CHP ve MHP dı­şın­da bir mu­ha­le­fet­le de ta­nış­ma­dı. Ay­nı mu­ha­le­fet ay­nı söy­lem­ler. Ken­di­le­ri­ni tem­sil ede­me­di­ği­ne inan­dık­la­rı ay­nı slo­gan­lar ay­nı du­var ya­zı­la­rı… Sı­kıl­dı­lar. Bam­baş­ka bir dil­le­ri var. An­la­ma­yı ko­lay­laş­tır­mak için:

V For Ven­det­ta
İn­ter­net Söz­lük­le­ri
Sos­yal Ağ­lar
Ka­ri­ka­tür Der­gi­le­ri
İn­ter­net Fe­no­men­le­ri
Ga­me of Thro­nes


“Bi­z” ve “On­la­r” der­ken
Baş­ba­kan “ca­mi ba­şör­tü­sü bes­me­le iç­ki du­a vb.” kav­ram­lar­dan örü­lü bir “di­l” üze­rin­den me­saj ve­ri­yor ve bu kit­le­ye “bi­z” di­yor.

“Bun­la­r” tüm bu kav­ram­la­rın kar­şıt­la­rı po­zis­yo­nun­da… Hal­bu­ki “bun­la­r” da Müs­lü­man… An­cak “fark­lı­lık­la­r”­ı için­de ba­rın­dı­ran bir ço­ğun­luk. Ken­di yüz­de el­li­si­nin en az ya­rı­sı­nın kar­şıt yüz­de el­li­ye ben­ze­di­ği­ni de unu­tu­yor Baş­ba­kan.


Çok da­ha va­hi­mi sık­lık­la ses­len­dir­di­ği “göz­le­ri var gör­mez­ler ku­lak­la­rı var işit­mez­le­r” aye­ti Ku­r’­an’­da “ka­fir­ler/ce­hen­nem­lik­ler/sa­pık­lar” gü­ru­hu için ge­çi­yor.


Bu du­rum­da “bun­la­r” kim­ler olu­yor? Teh­li­ke­li bir üs­lup!

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

24 Haziran 2013