İn­san Hak­la­rı Ev­ren­sel Bil­dir­ge­si­’nin 18 19 ve 20. mad­de­le­rin­de ön­gö­rü­len ay­rı­ca İn­san Hak­la­rı Av­ru­pa Söz­leş­me­si­’nin 9 10 ve 11. mad­de­le­rin­de ay­rın­tı­lı bi­çim­de ni­te­le­nen der­nek kur­ma top­lan­ma an­la­tım dü­şün­ce ka­na­at din ve vic­dan öz­gür­lük­le­riy­le hak­lar Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­’nın 22-26. özel­lik­le 33 ve 34. mad­de­le­rin­de­ki dü­zen­le­me­ler­le ki­şi­sel ve top­lum­sal ya­şa­mın en do­ğal hak­la­rın­dan sa­yıl­mış­tır.

Yi­ne Ana­ya­sa­’nın 5. mad­de­si “… ki­şi­le­rin ve top­lu­mun re­fa­hı hu­zur ve mut­lu­lu­ğu­nu sağ­la­mak ki­şi­nin te­mel hak ve hür­ri­yet­le­ri­ni sos­yal hu­kuk dev­le­ti ve ada­let il­ke­le­riy­le bağ­daş­ma­ya­cak su­ret­te sı­nır­la­yan si­ya­sal eko­no­mik ve sos­yal en­gel­le­ri kal­dır­ma­ya.. ça­lış­mak­ta­dı­r”

içe­ri­ğiy­le dev­le­tin te­mel amaç ve gö­rev­le­ri­ni be­lir­le­miş­tir.
İs­tan­bul Ge­zi Par­kı ve An­ka­ra Ku­ğu­lu Park olay­la­rın­da kol­luk güç­le­ri­nin oran­tı­sız güç kul­lan­ma­la­rıy­la gün­de­me ge­len sert­lik şid­det ve acı­ma­sız­lık dev­le­ti yö­ne­ten­le­rin yan­lış bir “mil­li ira­de­” an­la­yı­şı­nı yan­sı­tan üzü­cü olay­la­ra ka­pı aç­mış­tır. Ölen­ler ya­ra­la­nan­lar yo­ğun ba­kım­da ya­tan­lar gö­zü­nü yi­ti­ren­ler psi­ko­lo­jik sar­sın­tı ge­çi­ren­ler he­men sap­ta­nan olum­suz­luk­lar­dır.

Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yüş­le­ri Ya­sa­sı (6.10.1983 gün­lü 2911 no.lu)’nın 3. mad­de­sin­de “Her­ke­sin ön­ce­den izin al­mak­sı­zın bu ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re si­lah­sız ve sal­dı­rı­sız ola­rak ka­nun­la­rın hü­küm­le­rine gö­re si­lah­sız ve sal­dı­rı­sız ola­rak ka­nun­la­rın suç say­ma­dı­ğı be­lir­li amaç­lar­la top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­me hak­kı­na sa­hip­ti­r” açık­lı­ğı var­dır.

Ay­rı­ca 4.7.1934 gün­lü 2559 no.lu Po­lis Va­zi­fe ve Se­la­hi­yet Ya­sa­sı­’nın 1. mad­de­sin­de de “Po­lis asa­yi­şi am­me şa­hıs ta­sar­ruf em­ni­ye­ti­ni ko­rur. Hal­kın ırz can ve ma­lı­nı mu­ha­fa­za ve am­me­nin is­ti­ra­ha­ti­ni te­min eder. (fık­ra1)” açık­lı­ğıy­la var­dır. Po­li­sin zor ve si­lah kul­lan­ma­sı­na iliş­kin ya­sa­nın 2.6.2007’de de­ği­şik 16. mad­de­si ge­rek­li ko­şul­la­rı ve ami­rin yet­ki­si­ni be­lir­le­miş­tir. Tüm bu ku­ral­la­ra kar­şın ik­ti­dar ke­si­mi dı­şın­da her­ke­si üzen aşı­rı­lık­lar­dan çe­ki­nil­me­miş­tir. Ba­şı ve yü­zü doğ­ru­dan he­def ala­rak ya­pı­lan gaz ve plas­tik mer­mi atış­la­rı sa­vun­ma du­ru­mun­da ve sa­kin yurt­taş­la­ra yö­ne­lik ge­rek­siz sert­lik­ler ki­mi so­ruş­tur­ma­la­ra ne­den ol­muş­ken İs­tan­bul Çe­vik Kuv­vet Mü­dü­rü­’nün po­lis­le­ri kut­la­ma ile­ti­si­nin içe­ri­ği ür­kü­tü­cü­dür. Avu­kat­la­rı ya­ka- pa­ça sü­rük­le­mek de…

Ne­den­ler?
Yurt­ta­şın hiz­me­tin­de ola­cak dev­let yurt­ta­şı ez­me­nin ne­de­ni ol­muş­tur. Son yıl­lar­da ya­kın­ma­la­ra yol açan yar­gı­la­ma­lar ve tu­tuk­la­ma­lar or­ta­da iken Tür­ki­ye­’yi dün­ya ulus­la­rı ka­tın­da güç du­ru­ma dü­şü­ren ve utan­dı­ran çir­kin­lik­le­re ne ge­rek var? De­mok­ra­tik çiz­gi­nin al­tı­na dü­şü­ren si­ya­sal amaç­lı tu­tum­la­rın öl­çü­süz­lü­ğü ve ik­ti­dar düş­kün­lü­ğü in­san­lık ge­rek­le­ri­ni göz ar­dı et­tir­me­li miy­di? Yurt­ta­şı yurt­ta­şa kır­dır­mak ve kıy­dır­mak na­sıl bir tut­ku­nun ve gü­dü­nün so­nu­cuy­du? Türk Bay­ra­ğı­’na ve Ata­tür­k‘­e kar­şı al­dır­ma­dan en­gel­li yurt­ta­şa acı­ma­dan ba­sınç­lı suy­la yık­ma ve kır­ma ça­ba­sı kul­la­nı­lan kö­tü ve sert söz­ler han­gi hak­lı ne­de­ne bağ­la­na­bi­lir­di? İnat mı önem­li dev­le­te gü­ven mi? Ka­za­nı­lan ne?

Dev­let par­ti­zan­lı­ğı ve yan­daş kad­ro­laş­ma­sı­nın il­ginç be­lir­ti­le­ri­ni yan­sı­tan eği­tim ve de­ne­yim ye­ter­siz­li­ği­ni or­ta­ya ko­yan dav­ra­nış­lar ön­le­me­yi de­ğil sal­dı­rı­yı gös­ter­mek­te­dir. Kol­luk güç­le­ri­nin sal­dı­rı hak­kı yok­tur. Gö­re­vi yok­tur. So­rum­lu­la­rı­nı sap­ta­yıp ge­rek­li iş­le­mi yap­ma­yan yap­tır­ma­yan­lar da en az gö­re­vi­ni kö­tü­ye kul­la­nan­lar ka­dar so­rum­lu ve suç­lu­dur.

Ne­den za­man ta­nı­ma inan­dır­ma an­la­yış hoş­gö­rü be­nim­se­me yön­tem­le­ri yurt­taş­lık il­gi ve iliş­ki­le­ri­nin an­lam ve sı­cak­lı­ğı sav­sak­la­nı­yor? Ne­den sert­lik ve ka­ba güç yeğ­le­ni­yor? İyi amaç­lar­la top­la­nan ço­cuk­lar ulu­su­mu­zun ev­lat­la­rı de­ğil de düş­man mı? Ne­den top­lum bö­lü­nü­yor? Siz-biz ay­rı­şı­mın­dan son­ra “Si­zin- bi­zim genç­le­ri­mi­z” ay­rı­mı­na gi­di­li­yor? Ne­den eleş­ti­ri­lip dü­zel­til­me­si is­te­nen du­rum­lar­da di­re­ni­li­yor? Ül­ke yal­nız ik­ti­da­rın mı? Az­lık na­sıl olu­yor da “a­zın­lı­k” ola­rak anı­lıp dış­la­nı­yor? Ta­ri­he gö­mü­len zor­ba (ce­be­rut) dev­let hort­la­tı­lı­yor mu? Suç­lu po­lis­le­rin ko­run­ma­sı Baş­ba­ka­n’­ın “kah­ra­man ve des­ta­n” ni­te­le­me­si or­ta­da.

İk­ti­da­rın ik­ti­dar­dan ay­rıl­ma­mak için her şe­yi ya­pa­bi­le­ce­ği­ni san­ma­sı ve bu kuş­ku­nun ya­yıl­ma­sı en za­rar­lı du­rum­du. Hu­kuk dev­le­ti­ni hu­kuk­suz­luk ör­gü­tü­ne çe­vir­mek kim­se­ye ya­kış­maz ve ya­rar ge­tir­mez.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

27 Haziran 2013