Baş­ba­kan mi­ting­le­rin ta­ma­mın­da san­ki ger­çek­le­miş gi­bi Ka­nal İs­tan­bul rü­ya­sın­dan bah­se­di­yor. San­ki bi­ri­le­ri bu­nu dur­dur­mak için Tür­ki­ye üze­rin­de oyun­la­ra baş­la­mış ol­du­ğu­nu ima edi­yor. Çok çıl­gın­ca! De­ğil mi?

Hâl­bu­ki ben Tür­ki­ye­’nin zo­ra düş­me­si­ni is­te­sem bu pro­je­nin baş­lan­ma­sı­na des­tek ve­rir­dim… Al­lah düş­ma­nın bi­le akıl­lı­sı­nı na­sip et­sin. Amin!

Yap iş­let dev­ret for­mü­lü ile fi­nans­man aya­ğı­nı kar­şı­la­ya­bi­le­cek dün­ya­da­ki şir­ket sa­yı­sı iki elin par­mak­la­rı­nı geç­mez. Ha­zi­ne de ga­ran­ti ve­re­mez. Do­la­yı­sıy­la yurt­dı­şı bu iş ile il­gi­len­mez. Dü­şün­se­ni­ze 3. köp­rü­ye bi­le ilk iha­le­de tek­lif gel­me­di bu or­tam­da kim kre­di bu­la­cak da işe gi­re­cek?

Ol­du da bul­du ve gir­di di­ye­lim.

Ka­ba­ca he­sap­la­nan ma­li­yet­ler 10 mil­yar­dan baş­lı­yor 60 mil­yar do­la­ra çı­kı­yor. Ön­gö­rü­le­me­yen ma­li­yet­ler he­sap­la­na­ma­yan ge­lir­le­rin fi­zi­bi­li­te­si ile han­gi çıl­gın im­za ata­cak­ bu pro­je­ye ger­çek­ten şa­şı­rı­rım.

Akıl­la­ra za­rar ma­li­yet­ler
Pro­je­de ka­nal de­rin­li­ği 25 met­re plan­la­nı­yor. Bu bes­len­di­ği ne­hir ve yağ­mur su­la­rı dı­şın­da kay­na­ğı ol­ma­yan ve do­ğal bir tat­lı su gö­lü olan Ka­ra­de­ni­z’­e ye­ni bir mus­luk aça­cak ve Ka­ra­de­ni­z’­in de­vam­lı Mar­ma­ra­’ya tat­lı su ilet­me­si­ni sağ­la­ya­cak hat­ta de­ni­zi bu­na zor­la­ya­cak.

Fa­kat ka­na­lın de­rin­li­ği ye­ter­siz ol­du­ğu ve Ka­ra­de­niz Ak­de­ni­z’­den yak­la­şık 30 cm yük­sek ol­du­ğu için Ak­de­niz ve Mar­ma­ra­’dan ge­len sı­cak ve tuz­lu su Ka­ra­de­ni­z’­e ge­çe­me­ye­cek.

Uz­man­lar sa­de­ce bu prob­le­min çö­zü­mü için 2 mil­yar do­lar har­ca­ma ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor­. Ca­zip ha­le ge­tir­me­si adı­na ka­na­lın ya­nın­da­ki in­şa­at pro­je­le­ri de yük­le­ni­ci­ye ve­ril­di oto­yol­lar köp­rü­ler de pro­je­ye ka­tıl­dı di­ye­lim… Yi­ne de Türk fir­ma­la­rı­nın al­tın­dan kal­ka­bi­le­ce­ği­ni san­mı­yo­rum. Ya­ban­cı da gir­mez de­miş­tim za­ten. O za­man be­nim gö­rü­şüm bel­li ol­du bi­le…

Ta­kıl­dı­ğım nok­ta Baş­ba­kan; Ka­nal İs­tan­bu­l’­u ya­pı­yo­ruz di­yor. Hal­bu­ki da­ha ön­ce ay­nen; “Di­yor­lar ki ‘e­fen­dim bu Ece­vi­t’­in pro­je­si­di­r’. Ece­vit de bu­nu söy­le­miş ola­bi­lir ama bir pro­je­yi söy­le­mek yap­mak de­mek de­ğil­di­r” de de­miş­ti.

Du­rum bun­dan da­ha gü­zel an­la­tı­la­maz­dı. Biz de bir Er­do­ğan iki baş­ba­kan mı de­sek?Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

28 Haziran 2013