“On­lar mil­yon­lar­ca twe­et at­sın tek bes­me­le­miz oyun­la­rı­nı bo­zar… On­lar yık­sın tek la hav­le­’miz tu­za­ğı bo­za­r”

Bu­nu bir apart­ma­nın bod­ru­mun­da tez­ga­hı­nı ku­ran üfü­rük­çü de­ğil Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Baş­ba­ka­nı söy­lü­yor!..

O za­man ne­re­den ne­re­le­re gel­di­ği­mi­zi an­la­yı­nız!..

Üfü­rük­çü mus­ka ya­zar oku­yup üf­ler cin çı­kar­tır bu laf­la­rı söy­ler pa­ra­yı ce­bel­le­zi ya­par!..

Pe­ki ya kos­ko­ca Baş­ba­kan söy­ler­se?..
Din-iman sa­na­tı olur!..

* * *

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nın res­mi ra­kam­la­rı­na gö­re 79 il­de 2.5 mil­yon in­san so­ka­ğa in­di ey­lem­le­re ka­tıl­dı ve 4 bin 900 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı!..

Bu­nu AK­P’­nin ba­kan­lı­ğı açık­lı­yor­sa siz bu ra­ka­mı en az ikiy­le çar­pın!..

Bu in­san­lar ne­den so­ka­ğa in­di mey­dan­la­ra çık­tı?..

“Bes­me­le­li la hav­le­’li­” Tay­yip Be­y’­in da­yat­ma­cı­lı­ğı­na ik­ti­da­rın an­ti­de­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­la­rı­na bas­kı­cı tu­tu­mu­na kar­şı!..

* * *

Kim­se bir yer­le­ri ya­kıp yık­ma­dı han­gi tez­gah­tan söz edi­yor Tay­yip Bey?..

Ve­him için­de “tu­zak­lar oyun­la­r” de­yip du­ru­yor…

“Tay­yip Er­do­ğa­n’­ı yok et­me­” pa­ra­no­ya­sı tu­zak oyun fa­iz lo­bi­si gi­bi ha­ya­li un­sur­lar üze­ri­ne in­şa edil­di…

Genç­le­rin ve on­la­rı des­tek­le­yen hal­kın hak­lı ta­lep­le­ri de­mok­ra­tik tep­ki­le­ri de bu ha­yal üze­ri­ne otur­tul­du!..

Şim­di kalk­mış mil­yon­lar­ca twe­eti bes­me­ley­le bo­za­ca­ğı­nı söy­lü­yor or­ta­da yı­kı­lan bir şey yok­ken la hav­le çe­kip oyu­nu boz­mak­tan söz edi­yor!..

* * *

Di­nin si­ya­se­te alet edil­me­si 1950’den son­ra De­mok­rat Par­ti dev­riy­le baş­la­dı!..

Bun­la­rın ho­ca­sı Er­ba­kan dö­ne­min­de hız ka­zan­dı son 11 yıl­da ise ta­van yap­tı!..

Ama Er­ba­kan yi­ne de na­zik adam­dı ve bir dev­let ter­bi­ye­si al­mış­tı!..

Ta­le­be­le­ri ise na­dan nob­ran ha­şin ve sal­dır­gan as­ga­ri ne­za­ket­ten bi­le yok­sun ola­rak din sö­mü­rü­sü ya­pı­yor­lar!..

Ho­ca­la­rı za­ma­nın­da din iş­por­ta­ya dü­şü­rül­müş­tü şim­di AV­M’­ler­de zen­gin sof­ra­la­rın­da 7 yıl­dız­lı otel­ler­de iha­le­ler­de peş­keş­ler­de sa­tı­şa ge­ti­ri­li­yor!..

* * *

“On­lar mil­yon­lar­ca twe­et at­sın tek bes­me­le­miz oyun­la­rı­nı bo­za­r” Ol­ma­dı iş­te bo­za­ma­dı!..

O twe­et­ler­le mil­yon­lar­ca in­san mey­dan­la­ra çık­tı bi­ber ga­zı­na asit­li su­ya po­lis co­pu­na plas­tik mer­mi­le­re inat­la di­ren­di asıl kah­ra­man­lık des­ta­nı­nı on­lar yaz­dı!..

Çün­kü on­la­rın­ki oyun de­ğil ger­çek­ti!..
On­lar ka­zan­dı Tay­yip kay­bet­ti!..
Ta­rih bu­nu böy­le ya­za­cak­tır!..

Tay­yi­p’­le dal­ga geç­ti­ler!..
Tay­yip Bey An­ka­ra­’da Po­lis Aka­de­mi­si me­zu­ni­yet tö­re­ni­ne ka­tı­lıp “a­sa­yiş po­li­s” nu­tuk­la­rı atar­ken Ciz­re­’de de PKK’­nın kur­du­ğu “a­sa­yiş teş­ki­la­tı­” ele­man­la­rı yö­re aha­li­si­nin de ka­tıl­dı­ğı tö­ren­de dip­lo­ma­la­rı­nı al­dı­lar!..

Ciz­re­’de ka­til Apo pos­ter­le­ri ve PKK bay­ra­ğı de­ni­len pa­çav­ra­lar­la do­na­tı­lan mey­dan­da yüz­le­ri mas­ke­li tek tip kı­ya­fet­li PKK’­lı te­rö­rist­ler as­ke­ri dü­zen için­de ye­min edip dip­lo­ma­la­rı­nı alır­ken “Tay­yip Be­y’­in gü­ven­lik güç­le­ri­” or­ta­dan kay­bol­muş­tu!..

* * *

Yü­zü ka­pa­lı bir PKK’­lı tö­ren­de (!) yap­tı­ğı açık­la­ma­da Tay­yip Be­y’­le dal­ga ge­çer­ce­si­ne şun­la­rı söy­lü­yor:

“Kürt ve Kür­dis­tan var­lı­ğı­nın ka­bul edil­me­ye baş­lan­dı­ğı bu sü­reç­le bir­lik­te te­mel mü­ca­de­le ala­nı­nın yi­ne öz­gür ya­şa­mı in­şa et­me ola­ca­ğı ke­sin­dir. Bu­nun ilk aya­ğı şüp­he­siz öz sa­vun­ma­dır. YDG-H ola­rak öz sa­vun­ma en­deks­li asa­yiş güç­le­ri­ni oluş­tur­ma­yı ta­rih­sel bir so­rum­lu­luk ola­rak üst­le­ni­yo­ru­z”

Da­ha son­ra söz­de asa­yiş kuv­vet­le­ri ka­ra­yo­lu­na çı­kıp kim­lik kon­tro­lü ya­pı­yor!..

* * *

Tay­yip Bey An­ka­ra­’da Po­lis Aka­de­mi­si dip­lo­ma tö­re­nin­de nu­tuk atar­ken PKK Ciz­re­’de tö­ren dü­zen­li­yor ken­di asa­yiş teş­ki­la­tı­na dip­lo­ma ve­ri­yor ve “Kür­dis­ta­n’­ın ku­rul­du­ğu­nu­” açık­lı­yor Tay­yip Bey su­su­yor!..

Üs­tü­ne üst­lük bu “Kür­dis­ta­n’­ın var­lı­ğı­nın ka­bul edil­me­ye baş­lan­dı­ğı­” da ifa­de edi­li­yor!..

Kim ka­bul et­me­ye baş­lı­yor AKP ik­ti­da­rı!..
Ve Tay­yip Bey “çö­zül­me­” sü­re­ciy­le if­ti­har edi­yor!..


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

26 Haziran 2013