Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Mehmet Türker | Tayyip'ten "ezip geçin" Talimatı

  Us­ta Tak­si­m’­de çı­rak çık­ma­nın acı­sıy­la Po­lis Aka­de­mi­si me­zu­ni­yet tö­re­ni­ni de mi­ting ala­nı­na çe­vir­di!..
  Ül­ke­nin ya­rı­sı­nı “düş­ma­n” bel­le­di!..

  Tay­yip Bey için ar­tık “Ba­na oy ve­ren­ler-ver­me­yen­le­r” ke­sin ay­rı­mı var­dır!..

  Tay­yi­p’e oy ver­me­yen­ler di­re­nen­ler de­mok­ra­tik tep­ki­le­ri­ni gös­te­ren­ler bir ne­vi düş­man kuv­vet­le­ri!..

  O se­bep­le de Tay­yip Be­y’­e gö­re po­lis Tak­sim Ge­zi Par­kı ey­lem­ci­le­ri­ne ve di­ğer il­ler­de on­la­ra des­tek ve­ren­le­re kar­şı des­tan yaz­mış!..

  Bu ül­ke­nin genç­le­ri­ne ve on­la­rı des­tek­le­yen hal­ka bi­ber ga­zı asit­li su sı­kıl­ma­sı plas­tik mer­mi­ler­le in­san­la­rın ya­ra­lan­ma­sı dö­vül­me­si cop­lan­ma­sı yer­ler­de sü­rük­len­me­si bir “kah­ra­man­lı­k” des­ta­nıy­mış!..

  * * *

  Tay­yip Bey dün Po­lis Aka­de­mi­si­’n­den me­zun olan genç po­lis­le­ri di­ğer genç­le­re kar­şı ade­ta kış­kırt­tı…
  Ve ak­la zi­yan şu söz­le­ri söy­le­di:

  “Ey­lem­ler po­li­se ter­tip­li sal­dı­rı ha­li­ni al­dı… Mil­li ira­de he­def alın­dı. Po­lis de­mok­ra­si ve hu­kuk için­de ka­la­rak ba­şa­rıy­la gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­miş de­mok­ra­si tes­tin­den ba­şa­rıy­la geç­miş­tir. Bir kah­ra­man­lık des­ta­nı yaz­mış­tı­r”
  Pes val­la!..

  De­mek gün­ler­dir gör­dü­ğü­müz gö­rün­tü­le­rin hep­si sah­tey­di!..

  Bi­ri­le­ri film çe­vir­di bi­ze yut­tur­du!..

  Res­mi ra­kam­la­rın “4 ölü 60’ı ağır 7832 ya­ra­lı­” di­ye açık­lan­ma­sı da bel­ki Tay­yip Be­y’­e kar­şı bir ter­tip­ti!..

  * * *

  Tay­yip Po­lis Aka­de­mi­si­’n­de “de­mok­ra­si hu­ku­k” fa­lan fi­lan di­ye nu­tuk atar­ken An­tal­ya­’da­ki bir oto­park­ta 14 po­li­sin Ge­zi Par­kı ey­le­mi­ne ka­tı­lan üç gen­ci hun­har­ca dö­ver­ken kay­de­di­len gö­rün­tü­le­ri in­ter­net si­te­le­rin­dey­di…

  Hiç kar­şı koy­ma­da bu­lun­ma­yan bi­ri kız üç genç 14 po­lis ta­ra­fın­dan tek­me yum­ruk cop­la in­saf­sız­ca dö­vü­lü­yor yer­ler­de sü­rük­le­ni­yor­du!..
  Aca­ba bu da se­nar­yo muy­du?..

  * * *

  Biz po­li­sin ne bü­yük fe­da­kar­lık­lar­la ça­lış­tı­ğı­nı üç ku­ruş ma­aş için ne­le­re kat­lan­dı­ğı­nı Tay­yip Be­y’­den çok da­ha iyi bi­li­riz…

  Tay­yip Bey po­li­se laf­la sa­hip çı­kıp genç­le­re kar­şı kul­la­na­ca­ğı­na ön­ce on­la­rın öz­lük hak­la­rı­nı iyi­leş­tir­sin!..
  Ta­yin­ler me­sa­i sa­at­le­ri loj­man ve da­ha bir sü­rü so­run…

  “As­lan­sın kap­lan­sın kah­ra­man­lık des­ta­nı yaz­dı­n” fi­lan de­mek­le ol­mu­yor po­li­sin han­gi şart­lar­da ça­lış­tı­ğı­nı bil­me­den gaz ver­mek­le hiç ol­mu­yor po­lis de bu­nu yut­mu­yor!..

  * * *

  As­lın­da “Tür­ki­ye­’nin po­li­si­” Tay­yip Bey ol­du!..
  Baş­ba­kan gi­bi de­ğil “Na­zi Ko­mi­se­ri­” gi­bi ko­nu­şu­yor!..
  Söz­le­rin­de­ki şid­det gü­ven­lik güç­le­ri­nin uy­gu­la­ma­la­rın­da­ki şid­de­ti ateş­li­yor!..

  Hal­kın ya­rı­sı­nı “düş­ma­n” gi­bi gö­rüp po­li­se “Kah­ra­man­lık des­ta­nı yaz­dı­nı­z” de­mek “De­mok­ra­tik ta­lep­le­ri­ni di­le ge­ti­ren de­mok­ra­tik tep­ki­le­ri­ni gös­te­ren genç­le­ri on­la­rı des­tek­le­yen hal­kı ezip ge­çi­n” ta­li­ma­tı­nı ver­mek an­la­mın­da­dır!..

  Po­lis ki­me “kar­şı kah­ra­man­lık des­ta­nı­” yaz­mış iş­gal ül­ke­le­ri­nin as­ker­le­ri­ne kar­şı mı?..

  Tay­yip Be­y’­in hır­sı ak­lı­nın önü­ne geç­ti!..
  Tür­ki­ye top­lum­sal ba­rış­tan top­lum­sal ça­tış­ma­ya sü­rük­le­ni­yor!..

  Va­him bir ge­le­ce­ğin eşi­ğin­de­yiz!..

  Bü­len­t’­in ze­ka­sı!..

  Baş­ba­kan ve­ki­liy­ken “ça­pul­cu­lar­da­n” özür di­le­di şim­di ça­pul­cu­lu­ğu ger­çek san­ma­ya baş­la­dı!..

  Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­luk Ko­ç’un oğ­lu ile ge­li­ni­ne “ça­pul­cu­” de­miş on­lar­dan ye­ni “ça­pul­cu­la­r” (be­bek­ler) bek­le­di­ği­ni söy­le­miş Bur­sa­lı Ma­ni­sa­lı-Si­irt­li) Bü­lent de ayıp­lı­yor!..

  Bü­len­t’­in ak­lı­na şu­nu sok­ma­sı ge­re­ki­yor:

  Da­yat­ma­cı­lı­ğa ben yap­tım ol­du an­la­yı­şı­na an­ti­de­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­la­ra Top­çu Kış­la­sı­’na kar­şı de­mok­ra­tik tep­ki gös­te­ren genç­le­re Tay­yip “ça­pul­cu­” der­se bu halk ça­pul­cu ol­mak­la if­ti­har eder!..
  Bü­lent bu­nu hâ­lâ id­rak ede­me­di!…

  * * *

  Bü­lent Tak­si­m’­de bi­ki­ni­li ey­lem ya­pan ka­dın için de “Bu­na söz söy­le­me­mek için ken­di­mi zor tu­tu­yo­ru­m” de­miş!..

  Ken­di­ni tut­ma Bü­lent en edep­li (!) laf­la­rın­la de­şarj ola­bi­lir­sin!..

  “Şe­yi­ni şey et­ti­ği­min şe­yi­” de­mek bi­le se­ni fe­rah­la­tır!..
  Sık­ma ken­di­ni gös­ter ede­bi­ni!..

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  25 Haziran 2013


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Meydanlardaki onca insanı görünce Tayyip seçime kadar Lale Devrini yaşasın.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş