Bu ik­ti­da­rın ül­ke­ye yap­tı­ğı en bü­yük kö­tü­lük nef­ret söy­lem­le­riy­le in­san­la­rı­mı­zı ku­tup­la­ra ayır­ma­sı­dır.

Geç­miş­ten hiç ders al­ma­mış­lar!

Ger­gin­lik po­li­ti­ka­la­rı ül­ke­ye hep za­rar ver­miş sos­yal bün­ye­de ona­rıl­maz ya­ra­lar aç­mış­tır.

Pe­ki ik­ti­da­rın ba­şı bu­nun far­kın­da de­ğil mi? El­bet­te far­kın­da ama yi­ne de ıs­rar­la bu yol­da yü­rü­me­ye de­vam edi­yor her fır­sat­ta la­ik ke­si­me kar­şı öf­ke­si­ni or­ta­ya ko­yu­yor!

Teh­li­ke­li gi­di­şe kar­şı sür­priz bir uya­rı Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lı­ç’­tan gel­di. Ge­nel­lik­le ik­ti­dar yan­lı­sı dav­ra­nış­la­rıy­la dik­ka­ti çe­ken Kı­lıç bu de­fa ik­ti­da­rı uya­ra­rak:

“İn­san ol­mak şe­re­fi onun ne­yi dü­şü­ne­ce­ği­ne ne­ye ka­rar ve­re­ce­ği­ne ken­di­si­nin ver­me­si­ni zo­run­lu kı­lar. Ka­mu gü­cü­nün bi­rey­sel ter­cih­le­ri sor­gu­la­dı­ğı dö­nem­ler ha­tır­lan­mak is­ten­me­yen ka­ran­lık dö­nem­ler­dir. Ba­zı ke­sim­le­rin ha­yat tarz­la­rı­na ya­pı­lan mü­da­ha­le­ler yor­gun vic­dan­la­rı da­ha da yo­ru­yor. Ka­mu gü­cü­nü kul­la­nan­la­rın sı­nır­la­rı be­lir­siz ta­sar­ruf­lar­la hak ih­lâ­li­ne se­bep ol­ma­sı ka­bul edi­le­mez!” de­di.

Ger­çek­ten Ha­şim Kı­lı­ç’­ın de­di­ği gi­bi ge­ri­lim po­li­ti­ka­la­rı ül­ke­ye bü­yük za­rar­lar ve­ri­yor.

Ge­ri­lim öf­ke­yi öf­ke de nef­ret söy­lem­le­ri­ni bes­ler­ken ulus ola­rak her ge­çen gün di­ya­log ve uz­laş­ma ze­mi­ni­ni kay­be­di­yo­ruz!

İk­ti­da­rın ar­tık ak­lı­nı ba­şı­na top­la­ma­sı nef­ret ve düş­man­lı­ğı de­ğil dost­luk ve kar­deş­li­ği güç­len­di­ri­ci uy­gu­la­ma­lar yap­ma­sı ge­re­ki­yor!


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

1 Haziran 2013