Dün sa­bah…
Ahı git­miş va­hı kal­mış es­ki­nin an­lı şan­lı ha­ber ka­nal­la­rı de­rin uy­ku­da!

Uya­nık ol­sa­lar ne ya­pa­cak­lar?
Tek­rar uyu­ma­ya ça­lı­şa­cak­lar!
Ya da yağ­cı­lık ya­pa­cak­lar!

O ne­den­le Ar­tı Bir TV’­yi sey­re­di­yo­rum.

Tur­gut Era­t’­ın ba­şa­rıy­la sun­du­ğu “Ye­ni Bir Gü­n” prog­ra­mı­nı iz­li­yo­rum.

Tur­gut ve eki­bi Tak­sim Ge­zi Par­kı­’n­dan can­lı ya­yın­da…

Gök­men Ulu ve Sal­vo Ko­he­n’­in ka­me­ra­man ar­ka­daş­la­rıy­la ek­ra­na ge­tir­di­ği gö­rün­tü­ler da­ya­nı­la­cak gi­bi de­ğil.

Gün ışır­ken par­ka da­lan po­lis­ler ön­le­ri­ne çı­ka­na bi­ber ga­zı sı­kı­yor!

Ge­ce­yi ağaç­la­ra sa­rı­la­rak ge­çi­ren can­lı dos­tu ak­ti­vist­ler uya­rı ya­pıl­mak­sı­zın baş­la­yan gaz­lı sal­dı­rı kar­şı­sın­da ne­ye uğ­ra­dık­la­rı­nı şa­şı­rı­yor.

Dün­ya­nın en çir­kin cam giy­di­ril­miş gök­de­len­le­riy­le ucu­be be­ton yı­ğın­la­rı ara­sın­da ya­şa­mak­tan bu­na­lıp tu­tu­na­cak son ye­şil dal­la­rı ko­ru­mak için Ge­zi Par­kı­’n­da sa­bah­la­yan­lar sa­ğa so­la ka­çı­şı­yor.

İz­di­ham sı­ra­sın­da mer­di­ven­ler­de­ki be­ton kor­ku­luk­lar can hav­liy­le ko­şan­la­rın üze­ri­ne yı­kı­lı­yor.

Genç bir kız aya­ğın­dan ya­ra­la­nı­yor bir baş­ka­sı kan­lar için­de ka­lı­yor.

Yer­de ya­tan di­ğe­ri ça­re­siz göz­ler­le çev­re­si­ne ba­kı­yor.

Muk­te­di­rin emir ku­lu po­lis­ler Ayaz­pa­şa­’dan aşa­ğı­la­ra doğ­ru ka­çan­la­ra gaz bom­ba­sı yağdırı­yor…

* * *

Bi­raz son­ra…
Gök­men Ulu “Ar­tı Bir TV” mik­ro­fo­nu­nu genç sa­nat­çı­lar Meh­met Ali Ala­bo­ra Pı­nar Öğün Can Bo­no­mo Mel­tem Arı­kan Gon­ca Vus­la­te­ri Emin Ünal Rı­za Ko­ca­oğ­lu Öz­gün Çı­nar ve De­vin Öz­gür Çı­na­r’­a uza­tı­yor.

Hep­si­nin gö­zü yaş­lı.

Hep­si­nin yü­zü gö­zü ye­te­rin­ce bi­ber gaz­lı!
Hiç uyu­ma­mış­lar.

Üç gün ar­ka ar­ka­ya park­ta sa­bah­la­mış­lar!
Ama san­ki sa­at­ler­ce uyu­muş gi­bi zin­de gö­rü­nü­yor­lar.

Çün­kü ken­te sa­hip çık­ma­nın son ye­şil dal­la­rı ko­ru­ma­nın can­lı­nın ya­şam hak­kı­na say­gı duy­ma­nın eş­siz mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yor­lar.

Rant ve kâr pe­şin­de ko­şan­la­rın ken­tin or­tak var­lık­la­rıy­la bi­re­yin de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı acı­ma­sız­ca ezip geç­me­si­ne kar­şı çı­kı­yor­lar.

Genç sa­nat­çı­lar bu dik du­ruş­la­rıy­la her fır­sat­ta muk­te­di­rin önün­de eği­lip bü­kü­len yağ üs­tü­ne yağ çe­ken ab­la­la­rı­na ve abi­le­ri­ne çok an­lam­lı me­saj­lar ve­ri­yor­lar.

Kim­se­ye say­gı­sız­lık et­me­den san­ki “Biz bu­ra­da­yız on­lar ne­re­de?” di­ye so­ru­yor­lar!..

UĞUR DÜN­DA­R’­IN NO­TU: İs­tan­bu­l’­un bi­ber gaz­lı ge­ri­lim do­lu ha­va­sın­dan çok bu­nal­dım. O ne­den­le bu­gün An­ka­ra­’da­yım. Sa­at 14.00’ten iti­ba­ren Ar­ma­da Alış­ve­riş Mer­ke­zi­’n­de­ki DR Ki­ta­be­vi­’n­de ar­ka­da­şım Or­han Bay­ka­l’­la bir­lik­te son ki­ta­bı­mız “Ya­lan­dan Kim Öl­mü­ş”­ü im­za­la­ya­ca­ğız.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

1 Haziran 2013