Haberin yarattığı deprem!

Baş­ba­kan Er­do­ğan ne der­se de­sin “İm­ra­lı Tu­ta­nak­la­rı­”nın ka­mu­oyu­na açık­lan­ma­sı son dö­ne­min en ba­şa­rı­lı ha­ber­le­rin­den bir­dir.

Bu ne­den­le Mil­li­yet re­fi­ki­mi­zi iç­ten­lik­le kut­lu­yo­ruz ama… Ga­ze­te­nin pat­ro­nu Er­do­ğan De­mi­rö­re­n’­in ha­ber­den hiç mem­nun ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lı­yor!

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın “Ö­nü­mü­ze ko­nu­lan taş bi­zi en­gel­le­mek için­dir. Sö­ker ata­rız. Eğer böy­le ga­ze­te­ci­lik ya­pı­yor­san bat­sın bu ga­ze­te­ci­li­k” di­ye kö­pür­me­si Mil­li­yet pat­ro­nu­nu çok ür­küt­mü­şe ben­zi­yor.

Bu ne­den­le ga­ze­te­de top­lan­tı üs­tü­ne top­lan­tı ya­pı­lı­yor.

Halk TV Ge­nel Mü­dü­rü Ha­kan Ay­gün te­le­viz­yo­nun “Ba­sın Ko­ri­do­ru­” prog­ra­mın­da Mil­li­ye­t’­te ya­şa­nan kri­zi de­ğer­len­di­rip çar­pı­cı bir ku­lis ha­be­ri açık­la­dı.

Ha­kan Ay­gün Mil­li­ye­t’­in pat­ro­nu Er­do­ğan De­mi­rö­re­n’­in ga­ze­te­si­nin üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri­ni top­la­yıp on­la­ra “Baş­ba­kan Er­do­ğan ve­li­ni­me­ti­miz­dir. Sa­yın Er­do­ğan bu­gün em­ret­sin ya­rın Mil­li­ye­t’­i ka­pa­tı­rız. Ga­ze­te­yi bu çer­çe­ve­de çı­ka­rın!” de­di­ği­ni Halk TV iz­le­yi­ci­le­riy­le pay­laş­tı.

Ken­di ga­ze­te­si­nin ha­be­rin­den böy­le­si­ne ür­küp en­di­şe­ye dü­şen bir ga­ze­te pat­ro­nu ilk kez gö­rü­lü­yor!

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Tokmak

7 Mart 2013

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]