Türk Lirası değerli mi değil mi?
Dü­şer mi yük­se­lir mi? Bi­raz tek­nik ola­cak ama önem­li bir ko­nu de­ğin­mek la­zım.

Po­li­ti­ka Bek­len­ti­le­ri ve Pi­ya­sa:
Enf­las­yon he­sa­bı ya­nın­da fi­nan­sal is­tik­ra­rı da amaç edi­nen Mer­kez Ban­ka­sı bu doğ­rul­tu­da Türk Li­ra­sı­’nın re­el de­ğe­ri­ni öl­çen Re­el Efek­tif Dö­viz Ku­ru­’nun 120 se­vi­ye­si­nin üze­ri­ne yük­sel­me­si­ne sı­cak bak­ma­ya­ca­ğı­nı be­lirt­miş­ti.Ya­ni Re­el Efek­tif Kur yük­se­lir­se ha­fif­ten mü­da­ha­le­le­re baş­la­ya­cak.

Ne­dir bu Re­el Efek­tif Dö­viz Ku­ru (REDK)? TL’­nin de­ğe­ri­ni dış ti­ca­ret or­tak­la­rı­mız olan ül­ke­le­rin pa­ra bi­rim­le­ri­ne kı­yas­la öl­çen ve ül­ke­ler ara­sı enf­las­yon fark­la­rı­nı he­sa­ba ka­ta­rak pa­ra bi­ri­mi­nin ger­çek de­ğe­ri­ni yan­sı­tan bir öl­çek.

TCMB’­nin yur­ti­çi enf­las­yon bek­len­ti­si 2013 so­nu için yüz­de 5.3 se­vi­ye­sin­de; pi­ya­sa bek­len­ti­le­ri ise yüz­de 6-7 ara­lı­ğın­da… Be­nim bek­len­tim ise yüz­de 8 ola­ca­ğı yö­nün­de.

Bu­na kar­şın REDK he­sa­bı­na gi­ren 36 adet dış ti­ca­ret or­ta­ğı ül­ke­nin ağır­lık­lı or­ta­la­ma enf­las­yo­nu ise yak­la­şık yüz­de 2.5 se­vi­ye­sin­de (IMF tah­min­le­ri baz alı­na­rak).

Bu du­rum dış ti­ca­ret yap­tı­ğı­mız ül­ke­le­re kı­yas­la da­ha yük­sek enf­las­yo­na ma­ruz ka­lan TL’­nin dö­vi­ze kar­şı net­te enf­las­yon far­kı ka­dar de­ğer kay­bet­me­si ge­rek­ti­ği­ni ak­si tak­dir­de re­el ola­rak de­ğer ka­zan­mış ola­ca­ğı­na işa­ret edi­yor.

De­ğer­li ka­la­cak
Bu du­rum EUR/USD pa­ri­te­si­nin düş­me­ye de­vam ede­ce­ği bir se­nar­yo­da USD/TL ku­ru­nun yak­la­şık oran ola­rak da­ha da faz­la yük­sel­me­si ge­rek­ti­ği şek­lin­de al­gı­la­na­bi­lir

Mer­kez Ban­ka­sı eli ko­lu bağ­lı ol­ma­sı­na kar­şın en iyi yö­ne­ti­len ku­rum­lar­dan bi­ri… Hat­ta kur ko­nu­sun­da ma­sum bi­le sa­yı­la­bi­lir.

Türk Li­ra­sı­’nın de­ğer­len­me­si­nin tek ne­de­ni İk­ti­da­r’­ın Türk Li­ra­sı­’nı de­ğer­li gör­mek is­te­me­si… Bu bir eko­no­mi po­li­ti­ka­sı­dır ve uy­gu­lan­mak­ta­dır.

Do­la­yı­sıy­la Mer­kez Ban­ka­sı is­te­se de is­te­me­se de de­ğer­li TL’­yi sa­vun­ma po­zis­yo­nun­da ol­mak du­ru­mun­da­dır.Bu sa­ye­de it­ha­lat ucu­za gel­mek­te iç pi­ya­sa­da yer­li üre­ti­ci­le­rin bat­ma­sı uğ­ru­na zam yap­ma­la­rı en­gel­len­mek­te­dir. Ha­liy­le enf­las­yon dü­şük kal­mak­ta­dır.

Me­se­la et fi­yat­la­rı mı ar­tı­yor sı­ğır it­hal edi­le­rek fi­yat­lar dü­şü­rül­mek­te­dir. Ka­rar­na­me­de­ki im­za ik­ti­da­rın­dır. Dün­ya­da ge­liş­miş ül­ke­ler ne­re­dey­se ban­ka­da­ki pa­ra­la­ra fa­iz ver­mi­yor­lar. Tür­ki­ye­’nin ver­di­ği fai­zi biz dü­şük al­gı­la­sak bi­le mev­cut du­rum­da di­ğer ül­ke­ler­le kar­şı­laş­tı­rır­sak ha­tı­rı sa­yı­lır oran­da yük­sek fa­iz öde­di­ği­miz aşi­kâr­dır.

Kı­sa­ca her kur ar­tı­şın­da Mer­kez Ban­ka­sı is­ter is­te­mez mü­da­hil olup bu du­ru­mu en­gel­le­me­ye ça­lı­şa­cak­tır. İpin ucu kaç­ma­dık­ça dö­viz her yük­se­li­şi­ni dü­şüş ile son­lan­dı­ra­cak­tır.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Murat Muratoğlu

6 Mart 2013

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]