Nereye?
Tem­si­li de­mok­ra­si­nin yaz­gı­sı­dır olum­lu bek­len­ti­ler ger­çek­leş­me­ye­bi­lir. Olum­suz luk­lar düş­kı­rık­lı­ğı ya­ra­ta­cak öl­çü­de bir­bi­ri­ni iz­ler. AKP ik­ti­da­rı­nın seç­men ço­ğun­lu­ğuy­la ge­çi­ci bir sü­re için üst­len­di­ği yö­ne­tim gö­re­vi­ni and içe­rek bağ­lı ka­la­ca­ğı­na söz ver­di­ği il­ke­le­re ay­kı­rı bi­çim­de yap­tı­ğı as­la yad­sı­na­maz. Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­luş fel­se­fe­si­ne kar­şı çık­tık­la­rı gi­bi ku­ru­luş­ta ve­ri­len ölüm-ka­lım sa­va­şı­nı ka­za­nan kah­ra­man­la­rı ken­di­le­ri­ne şim­di­ki ko­num­la­rı­nı sağ­la­yan­la­rı kü­çüm­se­yip suç­la­mak­ta­dır­lar.

Mus­ta­fa Ke­mal ol­ma­sa idi aca­ba ken­di­le­ri ne olur­lar­dı? Bir an dü­şün­me­le­ri ge­rek­mez mi? An­tro­po­lo­ji bi­li­mi ça­lış­ma­la­rı­nı dev­let bü­yük­le­ri ola­rak des­tek­le­me­yi ırk­çı­lık ola­rak de­ğer­len­di­rip suç­la­yan­la­ra söy­le­ne­cek çok söz var. Mil­let için mil­li­yet­çi­li­ği Türk Ulu­su için “A­ta­türk Mil­li­yet­çi­li­ği­”ni bil­me­yen inanç ba­ğı­nın özel ve öz­gün ye­ri­ni an­la­ma­yan kim­se­ler kim ve ne ol­duk­la­rı­nı ne­le­ri ko­nu­şup ne­le­ri öğ­re­ne­cek­le­ri­ni iyi bil­mek du­ru­mun­da­dır.

Ken­di ka­fa­la­rın­da­ki dü­zen için inan­cı ve hu­ku­ku si­ya­sal­laş­tı­ran­la­rın il­ke­le­ri de­ğer­le­ri seç­me­nin du­yar­lık­la­rı­nı sö­mü­rüp ül­ke­yi ka­ran­lı­ğa sü­rük­le­me­si top­lu­mu ke­sim­le­re böl­me­si top­lum­sal ba­rış ve ulu­sal da­ya­nış­ma­yı yık­ma­sı özel­lik­le te­rör ör­gü­tüy­le gö­rüş­me­le­re gi­ri­şip dev­le­ti göl­ge­le­me­si suç sa­yı­la­cak tu­tum­lar­dır. “Ba­ba­yi­ğit sav­cı­” ara­nı­şı ne ka­dar üzü­cü. Kan­di­l’­den Bar­za­ni­’den me­det um­mak yar­dım is­te­mek ne ka­dar acı.

AK­P’­li­ler yi­ne sık­ma­ba­şa (tür­ba­na) sa­rıl­dı­lar. Kaç kez söy­len­di ya­zıl­dı: Ül­ke­miz­de ba­şör­tü­sü ya­sa­ğı yok. Ev­de so­kak­ta bağ­da bah­çe­de her­kes öz­gür. An­cak şim­di yay­gın­laş­tı­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lan sık­ma­baş ge­le­nek­sel ola­ğan ba­şör­tü­sü de­ğil. Sim­ge­sel ka­dı­nı ge­ri­ye atan ka­pa­tan dış­la­yan açık­ça da “din­sel ge­rek ol­du­ğu­” söy­le­nen bir for­ma. Ya­sak­lan­dı­ğı yer­ler de ka­mu­sal alan. Be­le­di­ye­ler­de ik­ti­da­rın kış­kır­tıp göz yum­du­ğu yer­ler­de kul­la­nıl­ma­sı yet­me­di şim­di de TBMM’­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Bu kal­kış­may­la seç­me­ne se­lam ve­rip gün­dem de­ğiş­ti­ri­yor­lar.

Yük­sek öğ­re­nim ku­rum­la­rın­da sav­cı­la­rın il­gi­siz­li­ği ne­de­niy­le Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­ra­rı­na ay­kı­rı bi­çim­de uy­gu­la­nıp öğ­ren­ci­le­ri inanç­la­rı­na gö­re ay­rış­tı­rı­yor­lar.

Hu­kuk dev­le­tin­de Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı Ana­ya­sa ku­ra­lı de­ğe­rin­de­dir.

Bu ka­rar­la­ra kar­şı di­ren­mey­le çı­ka­rı­lan dü­zen­le­me­ler (ya­sa tü­zük yö­net­me­lik ge­nel­ge) hu­kuk­suz­luk bel­ge­si­dir yö­ne­tim- yü­rüt­me­nin bu tür ka­rar ve iş­lem­le­ri de “yo­k” sa­yı­lır.

Gü­nü­müz Baş­ba­ka­nı Apo gö­rüş­me­le­ri­ni hal­kı­mı­za “sü­re­ç” ola­rak su­nu­yor ava­ne­si de med­ya­da­ki şak­şak­çı­la­rı ve yar­dak­çı­la­rıy­la bir­lik­te ne ve­ri­le­ce­ği­ni sı­nı­rın ne ol­du­ğu­nu söy­le­me­den pe­şin des­tek is­ti­yor. Sık­ma­baş için de Ana­ya­sa­’da ya­sak ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rıy­la Ana­ya­sa­’yı ye­ni­den ya­za­rak gün­cel­leş­ti­rir. Ka­rar­lar or­ta­da ol­du­ğu gi­bi her ya­sak Ana­ya­sa­’ da yaz­maz. Ana­ya­sa ku­ral­la­rı­nın il­gi­li ko­nu­da yo­ru­mu ya­sa­ğı da des­te­ği de or­ta­ya ko­yar. Baş­ba­ka­nın bil­gi ye­ter­siz­li­ği bir ya­na dev­le­ti sık­ma­baş­la ört­me ça­ba­sı açık. Hu­kuk bil­me­yen­ler ve hu­kuk ta­nı­ma­yan­lar için her şey ola­nak­lı.

Yal­nız bun­lar mı?
Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı fet­va ni­te­lik­li gö­rüş­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. An­ne sü­tü ne­de­niy­le soy ko­nu­sun­da bi­lim dı­şı açık­la­ma­lar ya­pı­yor. “U­le­ma­” düş­kü­nü ik­ti­dar uz­man­la­ra de­ğil bu da­ya­nak­sız söz­le­re önem ve­ri­yor.

TRT’­nin 28 Şu­bat sa­at 23’de­ki ha­ber bül­te­ni 28 Şu­bat So­ruş­tur­ma­sı­na iliş­kin oku­nan met­niy­le sa­nık­la­rı suç­la­mak­la ye­tin­me­di san­ki hü­küm açık­la­dı. Sav­cı­nın id­di­ana­me­si­ni ha­zır­la­dı­ğı­nı da ek­le­di. Er­ba­ka­n’­ın yap­tık­la­rı­nı ka­bul ve im­za­la­rı­nı unut­tu.

Şim­di ki Cum­hur­baş­ka­nı­’nın “vic­da­n”­ı öne ala­rak Apo sü­re­ci­ni de­ğer­len­dir­me­si “Türk usu­lü baş­kan­lık sis­te­mi­” ile uzun tu­tuk­lu­luk sü­re­si­ni eleş­tir­me­si de il­ginç.

BDP’­li­le­rin Apo için yi­ne­le­dik­le­ri “sa­yı­n” söz­cü­ğü­nü Ka­ra­yı­lan için kul­lan­ma­la­rı PKK yan­da­şı ça­ba­la­rı ib­ret­le iz­len­mek­te­dir.

Ha­cı Bü­lent Arın­ç’­ın Bur­sa ko­nuş­ma­la­rı da her za­man­ki dü­ze­yin­de. Apo’­nun kol­la­rın­da ya da ku­ca­ğın­da çö­züm ara­mak kim­le­re ne ge­ti­ri­yor dev­le­te na­sıl ya­kı­şı­yor? Ba­lı­ke­si­r’­de “Ker­van yü­rü­yo­r” di­yen­ler aca­ba ker­va­nın ne­re­sin­de? Ba­rış hu­zur da­ya­nış­ma böy­le mi is­te­nir ve bek­le­nir? Baş­ba­kan “Mil­let çö­ze­ce­k” di­yor. Na­sıl? İk­ti­dar ol­mak her is­te­di­ği­ni yap­mak ve bun­la­rı mil­le­te mal et­mek için ye­ter­li mi­dir? Ege­men Ba­ğış sı­zan gö­rüş­me­ler ne­de­niy­le “P­ro­va­kas­yon. El­le­ri­ne yüz­le­ri­ne bu­laş­tı­ra­cak­lar. Rant­la­rı en­gel­le­ni­yo­r” de­miş. Ne ka­dar ko­lay suç­la­ya­rak sa­vun­mak. Ger­çek er geç ege­men olur. Ama do­lu­diz­gin böy­le ne­re­ye? Ne alıp ne ve­re­cek­si­niz ulu­sa açık­la­sa­nız ya. “Sü­re­ç” bir te­rim. İşin as­lı ne?

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Yekta Güngör Özden


7 Mart 2013

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]