Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  bayrak Kemal Baytaş | Türklüğü Yok Etmenin Adı İmralı Süreci Oluyor


  Tür­ki­ye­’de em­per­ya­list gü­düm­lü bir yı­kım pro­je­si AK­P’­ce adım adım uy­gu­la­nı­yor.

  * Gü­nün bi­rin­de “bu gi­di­şe dur der la­ik Cum­hu­ri­ye­ti ko­ru­ma­ya kal­ka­r” di­ye ulu­sal gü­ven­ce­miz as­ke­rin def­te­ri dü­rü­lü­yor.

  * Gü­nün bi­rin­de “ken­di­le­ri­ni yar­gı­la­ya­cak mül­kün (dev­le­tin) te­me­li yar­gı­” ka­pı ku­lu ya­pı­lı­yor.

  * “Men­fur amaç­la­rı­na en­gel olur di­ye yü­ce kur­ta­rı­cı Ata­türk il­ke­le­ri res­mi ve is­mi ki­tap­lar­da­n” sil­di­ri­li­yor.

  * Ama­ca ulaş­mak için her şey mu­bah­tır di­ye “hır­sız­lık­lar şe­r’­ileş­ti­ri­li­yo­r”.

  * 2002’de te­rö­rü sı­fır­la­yan kah­ra­man­lar zin­da­na at­tı­rı­lıp or­du çö­ker­ti­lin­ce
  Ana­lar ağ­la­ma­sın yut­tur­ma­cı­sıy­la te­rö­rist ba­şı­na tes­lim bay­ra­ğı çe­ki­li­yor.

  Şim­di tak­ke dü­şüp kel gö­rü­nün­ce Os­lo­’da­kin­den be­ter tüy­ler ür­per­ti­ci ha­in­lik­ler or­ta­ya çı­kı­yor.

  Baş­ba­ka­n’­ın ego­su baş­kan­lık (sul­tan­lık) sis­te­mi uğ­ru­na ül­ke (TBMM dış­la­na­rak) te­rör ör­gü­tü­ne peş­keş çe­ki­li­yor.

  Ül­ke­ye “400 mil­yar do­la­ra mal olan on bin­ler­ce in­sa­nın ka­ti­li PKK ca­ni­le­ri­” öz­gür­lük­le­ri­ne ka­vu­şu­yor. “Gü­ney­do­ğu özerk böl­ge ha­li­ne ge­ti­ri­li­yo­r”. “Türk ke­li­me­si ana­ya­sa­dan çı­kar­tı­lı­yo­r”. He­pi­miz Türk de­ğil Tür­ki­ye­li olu­yo­ruz.

  Yar­gı re­for­mu di­ye re­fe­ran­du­ma evet di­ye­rek yar­gı­nın uy­du­laş­ma­sı düz­me­ce Si­liv­ri yar­gı­la­ma­la­rı­nı kö­rük­le­ye­rek as­ke­rin çö­ker­til­me­si­ne ça­nak tu­tan ule­ma ya da ay­dın kim­lik­li soy­ta­rı­lar şim­di de be­de­li­nin ne ola­ca­ğın­dan bi­ha­ber de­re­yi gör­me­den pa­ça­la­rı sı­va­ya­rak ül­ke­nin bö­lün­me pa­zar­lı­ğı­na ami­go­luk ya­pı­yor­lar.

  Bu pa­zar­lı­ğı Baş­ba­kan adı­na bir ast­su­bay emek­li­si (Apo’­nun çok be­ğen­di­ği) Mit Müs­te­şa­rı ya­pı­yor.

  Or­du­la­rın ba­şı Or­ge­ne­ral Nec­det Özel ise bir gö­rüş al­ma­ya bi­le ge­rek du­yul­ma­yan Ya­lo­va Kay­ma­ka­mı olu­yor. Apo tam bir mu­zaf­fer ko­mu­tan eda­sıy­la dev­le­te küs­tah­ça şan­taj ve teh­dit­ler sa­vu­ru­yor.

  Ya­lan-do­lan­la mil­le­ti al­da­tan “ha­ba­bam sı­nı­fı hü­kü­me­t” şim­di suç­lu­la­rın te­la­şı için­de bo­ca­lı­yor.

  Üni­ver­si­te­ler sen­di­ka­lar ve Türk genç­li­ği­nin üst­le­ri­ne ade­ta ölü top­ra­ğı se­ril­miş. Ay­dın­lar ise yal­nız “He­pi­miz Er­me­ni­yi­z” mi­ting­le­rin­de boy gös­te­ri­yor.

  Türk ke­li­me­si­ni ağız­la­rı­na al­ma­yan­lar hangi Cum­hu­run ba­şı ya da baş­ba­ka­nı olu­yor

  Ta­vuk ka­za bak­mış kı­çı yır­tıl­mış mi­sa­li “A­me­ri­ka­’da da baş­kan­lık sis­te­mi va­r” di­yor­lar. Ama Ame­ri­ka­’da bi­linç­li bir ka­mu­oyu hu­kuk dev­le­ti yoz­laş­ma­mış ana­ya­sal ku­rum­lar ol­du­ğun­dan söz et­mi­yor­lar.

  Wa­ter­ga­te ola­yın­da Baş­kan Ni­xon re­zil rüs­va edi­li­yor.

  Baş­kan Clin­to­n’­un Mo­ni­ca ile seks iliş­ki­le­ri Se­na­to­’da dün­ya­ya açık can­lı TV ya­yın­la­rıy­la yar­gı­la­nı­yor. Ay­nı yar­gı­la­ma baş­kan­lık sis­te­min­de­ki bir Tür­ki­ye­’de ya­pıl­sa Se­na­to ka­pa­tı­lır TV’­ler mü­hür­le­nir­di.

  Tür­ki­ye­’de ken­di­si­ni eleş­ti­ren tüm ga­ze­te­ci­le­ri zin­da­na at­tı­ran Tay­yip Er­do­ğan bir de baş­kan olur­sa maa­zal­lah.

  Arap ol­ma­yı Türk ol­mak­tan ön­de tu­tu­yor­lar. Fi­lis­ti­n’­de ölen Arap­lar için ağıt­lar ya­kan­la­rın Ho­ca­lı­’da bin­ler­ce Aze­ri­’nin kat­li kar­şı­sın­da “Tür­k” ol­duk­la­rı için gık­la­rı çık­mı­yor.

  Türk­lük ruh ve bi­lin­ci zaa­fa uğ­ra­tı­lın­ca:
  Türk Or­du­su­’n­da “pe­ki biz ki­min or­du­su­yu­z” di­ye­cek bir me­cal kal­mı­yor.

  Türk genç­li­ğin­de ise “biz ki­min genç­li­ği­yi­z” di­ye­cek bir ener­ji ve he­ye­can bı­ra­kıl­mı­yor.

  2002’den ön­ce “El­ham­dü­lil­lah şe­ri­at­çı­yı­z” “Bir in­san Müs­lü­ma­nsa la­ik ola­ma­z” di­yor. Bu tüy­ler ür­per­ten söy­lem­le­re kar­şın %36 oy­la tek ba­şı­na ik­ti­dar olu­yor­lar.

  2002’den son­ra “biz de­mok­ra­si­yi amaç de­ğil araç ola­rak kul­la­na­ca­ğız de­mok­ra­si bi­zim için bir tram­va­y’­dır amaç­la­dı­ğı­mız ye­re ge­lin­ce ine­ri­z” di­yor. Oy­lar %46’ya yük­se­li­yor.

  Ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar ne hal­kın ne med­ya­nın ne de ay­dın­la­rın en ufak bir tep­ki­si ol­ma­yın­ca hır­sız­lık­lar ta­va­na vu­ru­yor oy­lar da ta­van ya­pıp bu kez %50’ye yük­se­li­yor.

  Türk­lük yok Tür­ki­ye Türk­le­rin de­ğil­se bu ka­dar şe­hit ne­yin uğ­ru­na can­la­rı­nı ver­di­ler

  Irk­çı­lık dı­şı mil­li­yet­çi­lik tüm mil­let­le­rin ol­maz­sa ol­ma­zı­dır. Ata­türk tüm mu­ci­ze za­fer­le­ri­ni Türk­lük bi­lin­ci mil­li şuu­ru ateş­le­ye­rek ka­za­nı­yor. Bun­lar ise “ırk din dil renk far­kı gö­zet­mek­si­zi­n” ulu­su yü­celt­me il­ke­si olan Ata­türk mil­li­yet­çi­li­ği­ni yok et­mek için se­fer­ber olu­yor. Bun­la­rın yüz­de bi­ri baş­ka ül­ke­de ya­şan­sa gök kub­be baş­la­rı­na in­di­ri­lir­di.

  Baş­ba­ka­nın çe­liş­ki­li söy­lem­le­ri ül­ke­de dir­lik dü­zen hu­zur bı­rak­mı­yor. Bir ta­raf­ta “te­rö­rist­ler­le sar­maş-do­laş öpü­şen BDP’­li ve­kil­le­re say­gı du­yul­maz do­ku­nul­maz­lık­la­rı­nı kal­dı­ra­ca­ğı­m” di­yor. Di­ğer yan­da Si­nop­lu­la­ra “BD­P’­li ve­kil­le­re say­gı gös­te­ri­n” di­ye fer­man bu­yu­ru­yor.

  AK­P’­ye ar­tık ra­hat­lık ba­tı­yor. Yap­tık­la­rı re­za­let­le­ri sor­gu­la­ya­cak doğ­ru dü­rüst bir mu­ha­le­fet ya da ka­mu­oyu yok. Ama yi­ne de %50 oy alı­yor­lar.

  O hal­de ne­den hâ­lâ ül­ke­nin yü­ce kur­ta­rı­cı­sıy­la uğ­ra­şı­yor mil­li ru­hu yok et­mek ül­ke­yi böl­mek için her tür­lü me­la­ne­te baş­vu­ru­yor­lar?

  Tüm bun­lar dur­duk yer­de ca­mi du­va­rı­na yap­mak de­ğil de ne­dir?

  Türk hal­kı er geç bu nar­koz­dan kur­tu­la­cak mil­le­ti­ne ve va­ta­nı­na sa­hip çı­ka­cak­tır.

  Ki­mi çı­kar ki­mi öd­lek­lik ki­mi ya­la­ka­lık­la ik­ti­dar li­de­ri­ni gaz­la­ya­rak zı­va­na­dan çı­ka­ran söz­de bi­lim ada­mı ay­dın kim­lik­li bu top­lum vi­rüs­le­ri ki­me na­sıl he­sap ve­re­cek­ler­dir?

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Kemal Baytaş

  3 Mart 2013

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Gerçekleri tokat gibi yüze vuruyor.

  Bu yüzden hepsini okuyamadım. Moralim bozuldu.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ne yazık ki ülkemin geleceğini hiç parlak görmüyorum.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş