Dün­ya zor sü­reç­ler­den ge­çi­yor… İtal­ya Yu­na­nis­tan Por­te­kiz İs­pan­ya gi­bi Av­ru­pa Bir­li­ği­’n­den dev­let­ler ken­di için­de güç­lük­ler ya­şar­ken; Su­ri­ye baş­ta ol­mak üze­re İran Mı­sır Lüb­nan Irak Af­ga­nis­tan Pa­kis­tan ve ne­re­dey­se tüm İs­lam ül­ke­le­ri si­ya­sal kül­tü­rel ve eko­no­mik so­run­lar­la baş et­me­ye ça­lı­şı­yor.

Kan­lı mü­ca­de­le­le­rin hiç ek­sik ol­ma­dı­ğı Müs­lü­man coğ­raf­ya­nın ken­di ha­li­ne bı­ra­kıl­ma­ya­ca­ğı ke­sin… Bu sü­reç­te alı­şık ol­du­ğu­muz norm­la­rın dı­şı­na taş­ma ve ta­şın­mış olan o yer­den de­mok­ra­si zan­ne­di­le­rek bir şey­le­ri çöz­me ça­ba­sı­na ta­nık olu­yo­ruz. Bu ne ka­dar sağ­lık­lı yü­rü­tü­lür ve so­nuç­lar alı­nır; doğ­ru­su tar­tı­şı­lır…

Çün­kü dev­let ge­le­nek­le­ri yok; ağa­cın kök­le­ri gi­bi­dir dev­let ge­le­ne­ği.

Bu bü­yük fo­toğ­raf­ta Tür­ki­ye ise önem­li bir yer­de du­ru­yor. Bin yıl­dan bu ya­na Ana­do­lu top­rak­la­rın­da ayak­ta du­ru­şu­mu­zun iki te­mel vas­fı var­dır. Bi­rin­ci­si kay­naş­mış bir top­lum ir­fa­nı­dır; Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk bu ir­fa­na “kül­tü­r” di­yor; ikin­ci­si ise dev­let ge­le­ne­ği­dir. Sel­çuk­lu Os­man­lı ve Tür­ki­ye ay­nı dev­let ge­le­ne­ği­nin fark­lı re­jim­le­ri­dir. Ve fa­kat otuz yıl­dır ya­şa­dı­ğı­mız te­rör be­la­sı­nın tam da çö­züm nok­ta­sın­da an­la­mak­ta güç­lük çek­ti­ği­miz bir tab­loy­la kar­şı kar­şı­ya ge­li­ve­ri­yo­ruz. Açı­lım çö­züm der­ken bin yıl­lık bir mil­le­tin adı­nın da­hi tar­tış­ma­ya açıl­ma­sı­na “ha­yır­dı­r” de­me­mek müm­kün mü­dür?

Son de­re­ce öz­gür­lük­çü dü­şü­nen­ler­den bi­ri ol­ma­ma rağ­men bir va­tan­daş ola­rak an­la­mak­ta zor­luk çek­ti­ğim du­rum­lar var. Bu­nun sa­de­ce ken­dim­de ol­du­ğu­nu da san­mı­yo­rum; top­lu­mu­muz­da bü­yük bir ço­ğun­lu­ğun cid­di an­lam­da kay­gı­lar ve kor­ku­lar ta­şı­dı­ğı ka­na­atin­de­yim.
He­men zih­nim­de olu­şu­ve­ren şu so­ru­la­ra ce­vap­lar arı­yo­rum:

De­mok­ra­si öz­gür­lük­ler açı­lım­lar der­ken “bi­r”­li­ği­miz sı­kın­tı­ya mı gi­ri­yor? Ne­den ken­di dev­let ge­le­ne­ği­miz için­den bir çö­züm ara­nıl­mı­yor? Asır­lar­dan be­ri de­vam edege­len ve ken­di için­de te­ka­mü­le uğ­ra­mış bir dev­let ya­pı­mız var bi­zim. Ne­den alış­kan­lık­la­rın dı­şın­da mar­ji­nal çö­züm­ler ara­nı­lı­yor?

Ge­le­ne­ği­miz­le hal­kın ir­fa­nı ara­sın­da­ki bü­tün­lük bi­zi se­vinç­te ta­sa­da bir kıl­dı. Ne dev­let bü­tün­lü­ğü­müz ay­rış­ma­la­rı ka­bul ede­bi­lir di­ye dü­şü­nü­yo­rum ne de hal­kın ir­fa­nı. Ama ge­lin gö­rün öy­le laf­lar edi­li­yor ki ye­ni­lir yu­tu­lur de­ğil. De­mok­ra­si adı­na ba­rış adı­na şaş­kın bir va­zi­yet­te din­li­yor ve ka­bul­le­ni­yor gö­zü­kü­yo­ruz! Ama ne­re­ye ka­dar?

Bu top­lu­mun vic­da­nın­da bir trav­ma ya­rat­maz mı? Top­lum da­ya­nak ve bağ­lan­tı nok­ta­la­rı­nı kay­bet­mez mi? Ola­sı çı­ka­cak so­run­lar­da dev­le­te olan gü­ven sar­sıl­maz mı?

Mil­let­çe bir­li­ğe be­ra­ber­li­ğe bü­tün­lü­ğe ve da­ya­nış­ma­ya her za­man­kin­den da­ha çok ih­ti­ya­cı­mı­zın var ol­du­ğu bir sü­reç­ten ge­çi­yo­ruz… Uma­rız so­nu­muz ha­yır ola…

Müs­lü­man ka­dın
Hı­ris­ti­yan er­kek ev­li­li­ği
Bir oku­yu­cum (G. F.) gön­der­di­ği ile­ti­sin­de ba­na şun­la­rı yaz­mış ve so­ru­yor:

“Mer­ha­ba­lar si­zi hay­ran­lık­la ve il­giy­le iz­li­yo­rum ya­rar­la­nı­yo­rum öğ­re­ni­yo­rum. Te­şek­kür­ler… Bir ko­nu­ya TV’­de­ki prog­ra­mı­nız­da ya da kö­şe­niz­de açık­lık ge­ti­re­bi­lir mi­si­niz? Be­nim kı­zım Ka­to­lik bir Ame­ri­ka­lı­’y­la ev­li. Da­ma­dım çok iyi bir ko­ca ve ba­ba ha­yır­lı bir ev­lat mü­kem­mel bir da­mat ken­di di­nin­de ol­duk­ça iyi bir Hı­ris­ti­yan vs… Kı­zım has­ta­ne­de do­ğum yap­tı­ğın­da ba­na ge­le­rek an­ne is­ter­sen bu­ra­da na­maz kı­la­bi­le­ce­ğin yer var di­ye­rek be­ni ora­ya gö­tü­rü­şü­nü unu­ta­mam… Onu çok se­vi­yo­rum. Ba­zı or­tam­lar­da bu­nun gü­nah ol­du­ğu­nu söy­lü­yor­lar… Be­nim man­tı­ğım Al­la­h’­a ina­nan iki in­sa­nın ev­li­li­ği­nin yan­lış ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor ama ger­çek­ten yan­lış mı? Te­şek­kür­ler şim­di­den.”

Yüz­ler­ce ör­ne­ği olan bir so­ru­nu di­le ge­ti­ri­yor oku­rum… Da­ha ön­ce de bu­na ben­zer bir­kaç so­ru gel­di. Öğ­ren­ci­si ol­du­ğum Din İş­le­ri Yük­sek Ku­ru­lu Üye­li­ği yap­mış İs­lam Hu­ku­ku ve Ke­lam Pro­fe­sö­rü Sa­im Yep­rem ho­ca­mın bu ko­nu­da­ki gö­rü­şü­nü ay­niy­le bu­ra­ya alı­yo­rum:

“K­la­sik fı­kıh eser­le­rin­de ve yay­gın olan gö­rüş­te Müs­lü­man ka­dın­la­rın gay­rı Müs­lim er­kek­ler­le ev­len­me­le­ri ca­iz de­ğil­dir. Din İş­le­ri Yük­sek Ku­rulu­’nun ge­nel gö­rü­şü de bu mer­kez­de­dir.

Ama gü­nü­müz­de her yö­nüy­le iç içe ge­çen dün­ya ha­ya­tın­da her din­den her mil­let­ten her renk­ten her ırk­tan in­san­la­rın dün­ya­nın her ye­rin­de be­ra­ber ya­şa­dık­la­rı ol­gu­su göz önü­ne alın­dı­ğın­da du­ru­mun ye­ni­den göz­den ge­çi­ril­me­sin­de za­ru­ret var­dır. Bir­çok böl­ge­de gay­ri­müs­lim er­kek­ler­le ev­len­miş ve ço­cuk­la­rı da ol­muş Müs­lü­man ha­nım­la­rın var­lı­ğı mü­şa­he­de edi­lip du­rur­ken bu ol­gu­yu or­ta­ya çı­ka­ran sos­yo­lo­jik psi­ko­lo­jik si­ya­si ve ne­ti­ce­de in­sa­ni se­bep­ler cid­di bir ana­li­ze ta­bi tu­tul­ma­dan “ca­iz de­ğil­di­r” gi­bi bir gö­rü­şe da­ya­nan fet­va ile bu ev­li­lik­le­ri ip­tal edip in­san­la­rı zor ve bed­baht­lık için­de bı­ra­ka­rak ai­le­le­ri fe­la­ke­te sü­rük­le­me­nin isa­bet­li bir dav­ra­nış ol­ma­dı­ğı or­ta­da­dır.

Müs­lü­man ka­dın­la­rın gay­ri­müs­lim er­kek­ler­le ev­len­me ya­sa­ğı­nın “il­le­ti­” -ki bu kav­ram usul­de bir hük­mün esas se­be­bi­ni or­ta­ya ko­yan bir kav­ram­dır- bu­gün­ki bi­yo­lo­jik ve pe­da­go­jik bi­lim­sel ve­ri­ler­le des­tek­len­me­mek­te­dir. Ör­ne­ğin nes­lin sa­de­ce ba­ba ile de­vam et­ti­ği an­la­yı­şı or­ta­dan kalk­mış nes­lin de­va­mın­da hem er­kek hem de ka­dın eşin eşit mik­tar­da kat­kı­sı ol­du­ğu an­la­şıl­mış­tır. Ay­rı­ca ço­cuk ilk di­ni duy­gu ve dü­şün­ce­le­ri­ni ilk de­ne­yim­le­ri­ni ba­ba ile de­ğil an­ne yo­luy­la öğ­ren­mek­te ve ge­liş­tir­mek­te­dir. Hat­ta bu ol­gu bir­çok yön­le­riy­le an­ne kar­nın­da baş­la­mak­ta­dır. Bu­ra­ya ka­dar ola­yın sa­de­ce bir yö­nü­ne te­mas et­tim. Her yö­nüy­le gü­nü­müz şart­la­rı için­de ko­nu ana­liz edi­lir­se usu­lün böy­le du­rum­lar için or­ta­ya koy­du­ğu bir­çok iç­ti­ha­di ni­te­lik­te ça­re­ler var­dır. Bü­tün bun­lar göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da bu ol­gu­yu ka­bul­len­mek ve ce­va­zı­na hük­met­mek isa­bet­li olur di­ye dü­şü­nü­yo­rum. En doğ­ru­su­nu Al­lah bi­lir.”

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

4 Mart 2013