Okulda ibadet etmek isteyen öğrencilere her türlü yardımın yapılmasını talep etti.İçkiyi yasakladı 25 şehit gününde kilim hediye etti şimdi okula mescit açıyor Afyon Valiliği 80 ile genelge gönderdi.

Okulda ibadet etmek isteyen öğrencilere her türlü yardımın yapılmasını talep etti.

Ömer Din­çer kö­tü bir mi­ras bı­ra­kıp git­ti. Ye­ni ba­kan Na­bi Av­cı ise “a­man kim­se­yi kır­ma­ya­yım ar­kam­dan laf edil­me­si­n”

dü­şün­ce­siy­le hiç­bir şe­ye ka­rış­mı­yor. Ya­ni se­yir­ci ko-­nu­mun­da… Eş du­ru­mu ta­yin­le­ri­ni Baş­ba­ka­n’­ın em­ri­ne rağ­men ya­pa­ma­yan ace­mi bir kad­roy­la iş­le­ri yü­rüt­me­ye ça­lı­şı­yor. Yö­ne­ti­ci Ata­ma Yö­net­me­li­ği ye­ni ba­kan­dan ade­ta ka­çı­rı­la­rak yü­rür­lü­ğe ko­nul­du. Ye­ni yö­net­me­lik AK­P’­ye ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen sen­di­ka üye­le­ri­nin okul mü­dür­lük­le­ri­ne mü­dür yar­dım­cı­lık­la­rı­na ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı için kur­gu­lan­mış iz­le­ni­mi ve­ri­yor.

Yan­daş sen­di­ka üye­le­ri için
Ör­ne­ğin An­ka­ra­’nın bir oku­lun­da mü­dür­sü­nüz. Baş­ka bir oku­la atan­mak is­te­di­ği­niz za­man si­zin şu an­da gö­rev yap­tı­ğı­nız okul­da­ki hiz­met pu­anı­nız “yo­k” sa­yı­lı­yor. Oy­sa mev­cut mü­dür yar­dım­cı­la­rın­dan bi­ri­si okul mü­dür­lü­ğü­ne atan­mak is­ter­se onun ça­lış­ma­sı hiz­met pua­nın­da de­ğer­len­di­ri­li­yor. Ye­ni da­ha şans­lı ko­nu­ma ge­ti­ri­li­yor.

Eği­tim İş Sen­di­ka­sı Ge­nel Baş­ka­nı Ve­li De­mir bu ha­liy­le de­mok­rat eği­tim­ci­le­rin mü­dür yar­dım­cı­sı mü­dür ol­ma­la­rı­nın ar­tık ha­yal ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­yor yö­net­me­li­ğin yü­rür­lü­ğü­nün dur­du­rul­ma­sı ve ip­ta­li için Da­nış­ta­y’­a he­men da­va aç­tık­la­rı­nı be­lir­ti­yor.

Sı­na­vı ka­zan­mak için 70 pu­an alı­na­cak mü­la­kat­ta da 70 ve üs­tün­de pu­an alın­ma­sı ge­re­ki­yor. Geç­miş yö­net­me­lik­le­ri araş­tır­dı­ğım­da mü­la­ka­tın tek ba­şı­na be­lir­le­yi­ci ol­ma­dı­ğı­nı öğ­re­ni­yo­rum. An­la­şı­lı­yor ki ye­ni yö­net­me­lik Ba­kan Av­cı­’nın ba­şı­nı çok ağrı­ta­cak gi­bi gö­rü­nü­yor. Ön­ce­ki ba­kan AK­P’­ye ya­kın sen­di­ka dı­şın­da­ki­le­rin söy­le­dik­le­ri­ne al­dır­ma­dı. Na­bi Av­cı da uya­rı­la­rı ku­lak ar­ka­sı eder­se ba­kanlık önü her­hal­de en çok ey­le­me sah­ne ola­cak ba­kan­lık ola­cak­tır.

“Mes­cit açı­n” di­yen va­li­lik
Af­yon­ka­ra­hi­sar Va­li­li­ği gün­dem­den düş­mü­yor. 25 as­ke­ri­miz şe­hit ol­du­ğun­da Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’na tö­ren­le he­di­ye ve­ril­miş­ti. TOB­B’­un yap­tı­ra­ca­ğı kız mes­lek li­se­si son an­da de­ğiş­ti­ri­lip imam ha­tip li­se­si­ne dö­nüş­tü­rül­dü. İç­ki ya­sa­ğı ge­ti­ril­di. Şim­di bü­tün il­le­re “bil­gi amaç­lı­” gön­de­ri­len ge­nel­ge var.

Bu kez va­li de­ğil Va­li Yar­dım­cı­sı Ali Mu­hid­din Va­rol sah­ne­de…
Va­rol kay­ma­kam­lık­la­ra tüm okullara gön­der­di­ği 28 Şubat 2013 tarihli ge­nel­ge­sin­de 1978 ta­rih­li Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ge­nel­ge­si­ni ha­tır­la­tı­yor o ge­nel­ge­de iba­det et­mek is­te­yen ço­cuk­lar için okul mü­dür­lük­le­rin­ce ge­re­ken ko­lay­lık­la­rın gös­te­ril­me­si­nin is­ten­di­ği­ni ha­tır­la­tı­yor.

Va­li Yar­dım­cı­sı MC hü­kü­me­ti (mil­li­yet­çi cep­he) dö­ne­min­de­ki ge­nel­ge­nin de­va­mı­nı şöy­le ge­ti­ri­yor:

Böyle bir göreviniz mi var?
“Bi­lin­di­ği gi­bi din ve vic­dan hür­ri­ye­ti Ana­ya­sa­mız ile te­mi­nat al­tı­na alın­mış­tır.

Bu iti­bar­la Ba­kan­lı­ğı­mı­za bağ­lı okul­lar­da ders sa­at­le­ri dı­şın­da iba­det­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek is­te­yen kız ve er­kek öğ­ren­ci­le­re ge­re­ken ko­lay­lı­ğın sağ­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.”

Ya­ni Va­li Yar­dım­cı­sı Ali Mu­hid­din Va­rol “Bu­nu ben de­mi­yo­rum 35 yıl ön­ce­ki ge­nel­ge­yi ha­tır­la­tı­yo­ru­m” deme­ye ge­ti­ri­yor. An­la­dık da si­zin 80 İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­’ne ge­nel­ge gön­der­me hak­kı­nız var mı? Va­rol bu­nu da yap­tı.

Bu kö­şe­nin okur­la­rı­na ya­kın­da mes­cit açıl­ma­sı için ge­nel­ge­ler çı­ka­ca­ğı­nı be­lirt­miş­tim. Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­da ilk mes­cit ge­nel­ge­si ya­yım­lan­dı. Ar­tık ge­ri­si ge­lir.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

8 Mart 2013


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]