Cehaletle İhanet Arasında Bir Kavram Kargaşası

20 yüzyılın en etkili asker ve devlet adamlarından biri hiç şüphesiz Atatürk’tür Atatürk 1911-1922 yılları arasında aralıksız 11 yıl savaşmış neyi var neyi yok bu savaşlarda kaybetmiş bir ulusu önce emperyalizmin sonra da bağnazlığın ve geri kalmışlığın her türlü baskısından kurtarmıştır

Atatürk’ün ulusal kurtuluş mücadelesi ve bu mücadele sırasındaki stratejileri hiç şüphesiz derin bir aklın ürünüdür İşte bu akılla şekillen Türk devrimi Atatürk’ün adından dolayı KEMALİZM olarak adlandırılmıştır

En yaygın Cumhuriyet tarihi yalanlarından biri Atatürk’ün sağlığında ‘Kemalizm’ kavramının kullanılmadığı biçimindedir Örneğin Hasan Celal Güzel’in bir yazısının başlığı “Atatürk Kemalist Değildi” şeklindedir Güzel bu “iddialı” yazısında “Sevgili okuyucular Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Kemal ATATÜRK kendi adına atfen uydurulmuş suni bir doktrin olan ‘Kemalizm’e karşıydı(…)Efendim ‘Kemalizm’ Atatürk döneminin değil özellikle O’nun vefatından sonra kendi tahakkümlerini ve çıkarlarını gözeten ‘Tek Parti Ekibi’nin üretimi olup Atatürk İlke ve Devrimleri ile CHP’yi özdeşleştirerek Atatürk’ün düşüncelerini dogmatik ve dar kalıplarda dondurmasıyla ortaya çıkarılmıştır…” demiştir Ne derin analizler ama!!! Oysaki bırakın Kemalizm kavramının Atatürk döneminde kullanılmadığı yalanını Atatürk sağlığında “Kemalizm’i” Türkçe “kale” anlamında KAMALİZM olarak bizzat kullanmıştır

Atatürk Cumhuriyeti emanet ettiği gençlere tarihlerini doğru bir şekilde öğretmek için bazı bölümlerini bizzat kaleme aldığı dört ciltlik lise tarih kitaplarında da “Kemalizm” kavramına yer vermiştir İlk baskısı 1932 ikinci baskısı 1933’te yapılan bu kitapların 4cildinde Atatürk’ün altı ilkesi açıklandıktan sonra şöyle bir değerlendirme yapılmıştır: “İşte yabancı yazarların Büyük Millet Reisi’nin adıyla ilişkili olarak Kemalizm dedikleri Türk devrim hareketinin temel prensipleri bunlardır Bu prensiplere dayanan devlet sistemi Türk milletinin tarihine ihtiyacına toplumsal bünyesine ve ülküsüne en uygun olduğu kadar bütün dünyadaki sistemler içinde de en sağlam ve en mükemmel olandır”

Ünlü Türkçülerden Tekinalp (Moiz Kohen) 1936 yılında Atatürk’ü ve Türk devrimini anlatan “Kemalizm” adlı bir kitap yazmıştır Tekinalp kitabında Türk devriminden “Kemalist devrim” diye söz etmiştir:

“Kemalist devrimin kesin bir gelişime kavuşmasını ve rejimin tam anlamıyla yerleşmesini beklemek gerekiyordu Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1935 Mayısı’nda Ankara’da toplanan dördüncü kongresi dolayısıyla bunun gerçekleştiğini görmek olanağına erdik Partinin en yetkili yöneticileri Kemalist devrimin artık en temel amacına ermiş bulunduğunu ve bundan sonra genel çizgileri artık bütünüyle ve kesin biçimde saptanan yükselişlerle dolu yolda ilerlemekten başka yapılacak bir şey kalmadığını bu nedenle resmen açıkladılar Gerçekten de geriye Kemalist rejimin şimdiye değin oluşturduğu yapıtlara bir göz atacak olursak rejimin gerçek yüzünü olayların gerçekleştirilen yapıtların ve elde edilen sonuçların aydınlığı altında kolayca görür ve kavrarız” 1936 yılında yayınlanan bu kitabı Atatürk’ün okumadığı veya en azından bu kitaptan haberdar olmadığı düşünülemez

Atatürk’ün en çok inanıp güvendiği kişilerden biri olan Mahmut Esat Bozkurt ilk defa 1937’de basılan “Atatürk İhtilali” adlı kitabının “ek:15” adlı bölümünde “Kemalizm”den söz ederek Kemalizm’i diğer akımlarla karşılaştırmıştır: “Kemalizm Kemalizm ve Komünizm Arasında Ayrılık Kemalizm ve Milli Sosaylizmin Ayrıldıkları Birleştirkleri Noktalar Kemalizm ve Faşizmin Ayrıldıkları Noktalar Kominizmin Aksak Tarafları…” Mahmut Esat Bozkurt dünyadaki bütün doktrinlerin en güzel yanları alınarak Kemalizm Doktrini’nin yaratıldığını belirtmiştir

“Kemalizm” kavramı 9 Mayıs 1935’te toplanan CHP dördüncü genel kongresi programında da şu şekilde yer almıştır: “Yalnız birkaç yıl içinde değil geleceği de kapsayan tasarılarımızın ana hatları burada toplu olarak yazılmıştır Partinin güttüğü bu esaslar Kamalizm prensipleridir” Görüldüğü gibi yeni rejim açıkça “Kemalizm” olarak adlandırılmıştır Kemalizm böylece Türk ulusunun geleceğine egemen olan bir ideoloji durumuna gelmiştir

Atatürk’ün kendi el yazısıyla 1937’de yazdığı ve “CHP 1939 Program Çalışmaları” başlığıyla yayınlanan bir belgede “…1935 Kurultayınca saptanan fikirler de bu programa alınmıştır Partinin güttüğü bütün bu esaslar ‘Kemalizm Prensipleridir’…” ifadesi yer almaktadır

Kemalizm kavramı Atatürk döneminde çok yaygın olarak kullanılan bir kavramdır Sadece Atatürk ve Atatürk’ün yakın çevresindekiler gazeteciler yazarlar değil milletvekilleri de sıkça Kemalizm kavramını kullanmışlardır Örneğin 1931 yılındaki Meclis oturumlarından birinde Denizli Mebusu Mazhar Müfit Bey (Kansu) demokrasiyi anlamada ‘Kemalizm Okulu’nun çocukları olduklarını demokrasiyi memleketi mutluluğa ve vatandaşı esenliğe götüren ‘Kemalizm Demokrasisi’ olarak tanıdıklarını Kemalizm basın özgürlüğünü kutsallaştırmakla beraber basın yoluyla vatandaşların öteki haklarına saldırmasını da hoş görmediğini… belirtmiştir

1936’da CHP Genel Sekreteri Recep Peker görevden ayrılırken yayınladığı bildiride “…Hepimiz için en büyük şeref son nefese kadar Kemalizm eserinin sadık hizmetçisi kalmaktır…” demiştir

Celal Bayar 1 Kasım 1937 tarihli Meclis konuşmasında birkaç yerde “Kemalist Rejim” ifadesini kullanmıştır: “Kemalist rejim mülkiyeti kişisel çalışmayı çalışma değerini ekonomik politikasının esası olarak almaktadır Kemalist rejim ekonomiyi bir teknik diye kabul etmektedir Fakat Kemalist rejim ulusal çıkara uymayan sürekli bir kişisel çıkarı da kabul etmemektedir ve etmeyecektir… Kemalist rejim karakteri yapıcı ve yaptırıcı olmaktır”

1930’larda Nuri Genç Hatay’da “Kemalist Hatay” adlı bir gazete çıkarmıştır

Görüldüğü gibi Atatürk döneminde hem Atatürk hem de başkaları KEMALİZM kavramını kullanmıştır

Atatürk’ün ölümünün hemen ardından Kasım 1938’de yapılan ilk Meclis toplantısında birçok milletvekili Atatürk’ten ve eserinden söz ederken “Kemalizm” kavramını kullanmıştır Örneğin Konya Milletvekili Fuat Gökbudak “…İki Mustafa Kemal vardır Biri herkes gibi vücudu olan bir Mustafa Kemal’dir Öbürü Türk tarihini sonsuzluğa kadar sürdürecek olan ‘Kemalizm’in Mustafa Kemali’dir Kemalizm yolu hasta ve yenik uluslara can veren bir hayat suyudur…”sözleriyle aynı zamanda Kemalizm’in en güzel tanımlarından birini yapmıştır

Aynı toplantıda Kütahya Milletvekili Neşit Hakkı Uluğ Kemalizm’den “…Halk topluluklarını kölelikten kurtaran şeref ve haysiyete ve erdeme dayanan Cumhuriyet ile Doğu dünyasında vicdanların özgürlüklerine ve özgür düşüncelere dayanan Kemalizm sonsuzluğa kadar yaşayacaktır…”diye söz etmiştir

Eskişehir Milletvekili İstimat Özdamar ise“… Yaşasın Türklük yaşasın Kemalizm ideali” demiştir

Aynı toplantıda Celal Bayar bu sefer “Kemalizm”den şöyle söz etmiştir: “…Milletimiz on beş yıldan beri denenen Kemalizm rejiminin kendisine verdiği huzur ve sessizlik içerisinde çalışmak ve kuvvetlenmek istiyor Ulusal sınırları içinde mutlu olmak isteğindedir…”

Bütün bu örneklerden de açıkça görüldüğü gibi 1930’lu yıllarda genç Cumhuriyet rejiminin adı “Kemalist rejim”dir

Peki Ama Kemalizm Nedir?

Kemalizm Türk devrimidir Tam bağımsızlıktır Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Laiklik Devletçilik Halkçılık ve Devrimciliktir Akıl ve bilim ilkeleri doğrultusunda çağdaşlaşmaktır Kendi tarihinden beslenmek kendi diline sahip çıkmaktır İnsan sevgisi doğa dostluğu ve barış severliktir Ulusal kültürle evrensel uygarlığa katkı sunabilmektir Atatürk’ün ifadesiyle “Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme başkaldırabilmektir”
Kemalizm…

Kemalizm tabiri ilk olarak Kurtuluş Savaşı yıllarında İngiltere ve Fransa gibi emperyalist ülkeler tarafından kullanılmıştır 1918’den itibaren Anadolu’yu işgal eden İngiltere ve Fransa Anadolu’da MUSTAFA KEMAL önderliğinde gelişen Türk Kurtuluş Savaşı’ndan “Kemalist hareket” bu harekette Mustafa Kemal’in yanında yer alanlardan da “Kemalistler” olarak söz etmiştir Bu bakımdan KEMALİZM her şeyden önce antiemperyalistleri ulusal direnişçileri anlatan bir kavramdır Bu nedenle “Kemalist olmak” her şeyden önce antiemperyalist ve tam bağımsızlıktan yana olmak demektir

Örneğin makalemizdeki fotoğrafta Kurtuluş Savaşı sırasında İzmit’te İngilizler tarafından kurşuna dizilen bir Müslüman Türk görülmektedir Bu fotoğrafın arkasında İngilizce aynen şu cümle yazılıdır: “Execution of a Kemalist Turk at İzmid” yani (İzmit’te bir Kemalist Türk’ün idamı”
Doğan Avcıoğlu “Kemalizmi İyi Anlamak Gerek” başlıklı yazısında şu değerlendirmeleri yapmıştır: “Kemalizm her şeyden önce bazılarının ‘Batılılaşma’ adını verdikleri Tanzimat’la birlikte başlayan uydulaşma ve sömürgeleşme sürecine karşı milliyetçi bir tepkidir Bu tepki daha Namık Kemal günlerinde ‘Avrupa neden üstün? Türkiye Avrupa gibi üstün duruma nasıl gelebilir?’ sorusuna cevap arama biçiminde ortaya çıkmıştır Namık Kemal Ziya Gökalp gibi vatansever düşünürler bu soruyu cevaplandırmaya çalışmışlardır Namık Kemal kurtuluş yolu olarak ‘İçerde şeriat düzeninden ayrılmayalım Avrupa’nın demiryolunu buhar makinesini alalım’ görüşünü ileri sürmüştür Ziya Gökalp harsa (kültüre) bağlı kalma medeniyeti ithal etme formülüyle bu düşünceyi geliştirmiştir Fakat her iki milliyetçi düşünürün de emperyalizmin boyunduruğu altında ‘açık pazar’ haline getirilmiş ülkede medeniyet ithalinin nasıl mümkün olacağı hususunda açık bir fikri yoktur Emperyalizm sömürgeleştirdiği bir ülkenin medeniyet ithaline yani sanayileşmesine ve kalkınmasına elbette müsaade etmeyecektir Medeniyeti getirebilmek için her şeyden önce emperyalizmin boyunduruğundan kurtulmak gereklidir Bugün için de geçerli olan bu gerçek ilk kez Atatürk tarafından tam bağımsızlık ilkesiyle ortaya atılmıştır Tam bağımsızlık duygusal bir milliyetçi talep değil kalkınmanın ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın vazgeçilmez ön şartıdır (…) Pekala bağımsızlık elde edilince kalkınma nasıl gerçekleşecektir?”

Alt ve üst yapısıyla feodal olan bir düzen üzerine buhar makinesi ve lokomotifiyle medeniyeti ithal edip yerleştirmek mümkün müydü?

Namık Kemal ve Ziya Gökalp bunun mümkün olabileceğini düşünmüşlerdir “İlk kez Atatürk feodal yapı üzerine sanayi uygarlığı aşılanamaz Uygarlığa giden yol içeride düzen değişikliğini gerektirir’ tezini açıkça ortaya koymuştur”

“Kemalist tez kısaca şundan ibarettir: Bağımsızlık içinde devrim yoluyla düzen değişikliğini gerçekleştirmek ve kısa sürede çağdaş uygarlığa ulaşmak…”

Kemalizm bir “doktrin” midir bir ideolojimidir? tartışması hep devam etmiştir Nitekim “Partinin bir doktrini olsun” diyen Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na Atatürk “Donarız çocuk…” demiştir Atatürk’ün bu yanıtından hareket edenler Kemalizm’in bir doktrin olmadığını hatta Atatürk’ün Kemalizm’e karşı olduğunu ileri sürmüşlerdir Oysaki Atatürk bu sözleriyle Kemalizm’e değilKemalizm’in dogamtikleştirilmesine karşı olduğunu ifade etmek istemiştir

Kemalizm’in temel ilkeleri hiç tartışmasız Atatürk’ün altı ilkesidir

Kemalizm’in en temel ilkesi ise “sürekli değişim” olarak tanımlanabilecek olan Devrimciliktir Bu nedenle Kemalizm asla “dogmatik” ve “değişime” kapalı bir anlayış değildir Atatürk bu gerçeği Kasım 1937’deki Meclis konuşmasında şöyle ifade etmiştir: “Dünyaca malum olmuştur ki bizim devlet idaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır Bunun kapsadığı prensipler idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır Fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır Biz ilhamlarımızı gökten ve görünmez dünyadan değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz Bizim yolumuzu çizen içinde yaşadığımız yurt bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin bin bir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır”

Kadrocular Kemalizm’i tanımlamak istemişlerdir Ama Kemalizm’in sosyo-kültürel boyutunu neredeyse hiç dikkate almamışlar konuya sadece ekonomik açıdan bakmışlardır Kemalizm genellikle altı ilkeye hapsedilmiştir

Kemalizm’in en doğru tanımlarından birini 1960’ta Prof Dr Bedia Akarsu yapmıştır: Akarsu Kemalizm’in “Türk aydınlanması” olduğunu açıklamıştır Prof Suat Sinanoğlu “Türk Hümanizması” kitabında Kemalizm’in Türk aydınlanması olduğu tezini ayrıntılandırmıştır

1983’te Prof Dr Macit Gökberk’in “Aydınlanma Felsefesi Devrimler ve Atatürk” yazısı bu tezi daha da geliştirmiştir 1994’te Özer Ozankaya “Cumhuriyet Çınarı” adlı kitabında Kemalizm’in soyo-kültürel boyutuna vurgu yaparak Kemalizm’in aydınlanma hareketi olduğunu ileri sürmüştür 1969’da Doğan Avcıoğlu “Kemalizm’i İyi Anlamak Gerek” adlı yazılarında Kemalizm’in “anti emperyalizm ve çağdaşlaşma” hareketi olduğunu belirtmiştir Uğur Mumcu da 1980’lerde Cumhuriyet gazetesindeki yazılarında Kemalizm’in “anti emperyalist ve çağdaşlaşmacı” yönüne sıkça vurgu yapmıştır 1981’de Atilla İlhan “Hangi Atatürk” adlı kitabında Kemalizm’in “antiemperyalist” yönüne dikkat çekmiştir

Kemalizm emperyalizme karşı “tam bağımsızlık” ilkesiyle ulusal mücadeleyi geri kalmışlığa karşı “akıl” ve “bilim” ile çağdaşlaşmayı amaçlayan bir ideolojidir Kemalizm ulusal bağımsızlığı ve ulusal kalkınmayı amaçlayan evrensel bir ideolojidir Emperyalizmin olanca şiddetiyle geri kalmış ulusları ezdiği bugünün dünyasında tüm ezilen ulusların tek kurtuluş reçetesi Kemalizm’dir

1954’ten beri duyduğumuz “Kemalizm devrini tamamlamıştır!”“Kemalizm öldü!” “Kemalizm çağdışıdır!” gibi “yobaz” “liboş” değerlendirmelerinin hiçbir bilimsel değeri yoktur Çünkü Kemalizm’in iki temel özelliği “antiemperyalizm” ve “çağdaşlaşma” hiçbir dönemde etkisini yitirecek gibi görünmemektedir
Doğan Avcıoğlu Kemalizm’in henüz tamamlanamadığını şöyle ifade etmiştir: “Türkiye politik bağımsızlığını ekonomik bağımsızlık temeline oturtarak tam bağımsızlığını gerçekleştirmiş feodalizmin ülke çapında alt ve üst yapılardaki etkilerini kesinlikle silmiş geniş kitleleri ekonomik özgürlüklerine kavuşturmuş ve kalkınmasını tamamlamış bulunsaydı bu eleştiriler bir ölçüde geçerli sayılabilirdi

Oysa bağımsız kalkınmış uygar ve gerçekten demokratik bir Türkiye dün olduğu gibi bugün de bütün halkçı ve ulusçu güçlerin ortak özlemini teşkil etmektedir Kemalizm bu ortak özlemin ifadesidir O halde Kemalist devrim daha tamamlanmış değildir Devrimcilerin baş görevi ulusçu ve halkçı güçlerin bu ortak özlemini biran önce hayata geçirmeye çalışmak olmalıdır”

Kemalizm Yerine Atatürkçülük Nasıl İcat Edildi?

“Kemalizm” kavramı birilerini hep rahatsız etmiştir Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci emperyalistleri ve işbirlikçi İstanbul hükümetlerini Kurtuluş Savaşı sonrasında gerici yobaz Cumhuriyet düşmanlarını bugün ise karşı devrimci II Cumhuriyetçileri korkutan bir kavramdır Kemalizm

Atilla İlhan bu gerçeği şöyle ifade etmiştir:

“Onlar ‘Kemalist’e özellikle içerliyorlar; çünkü o Atatürkçü’den farklıdır: Adını 20’li yılların (ateş barut ve kan) emperyalist öfkesinden almıştı O Müdafaa-i Hukuk mücahididir ki aynı zamanda ‘Türkçü’ ve ‘antiemperyalist’ ‘Bolşevikler’le de dosttur Onlara ecnebi ajanslar ‘Kemalist’ diyor ‘Kemal’in adamları’ anlamına! ‘Atatürkçü’ deyimi bir kere Gazi Mustafa Kemal Paşa ‘Atatürk’ olduktan daha ilginci ebediyete intikal ettikten sonra ortaya atılmıştır Daha çok ‘İnönü Cumhuriyeti’nin sosyal ve siyasal tavrına ve tutumuna yakıştırdığı bir ‘etiket’ bu: Antiemperyalizm s geçilmiştir Türkçülüğün yerini Yunan/Latin söylemi alır Bolşevik Rusya ile kara gün dostluğu sona eriyor (…)‘Kemalizm’ ve ‘Kemalist’ kavramları üzerinde spekülasyona kalkışan acemi takımı kimseyi kandıramaz: ‘Kemalist’ aynen Mustafa Kemal Paşa gibi ‘Türkçü’ ‘Antiemperyalist’ ve ‘solcu’dur ‘Atatürkçü’ ise Batıcı komprador/kapitalist ve liberaldir (Yoksa kestirmeden Tanzimatçı mı demeliydim?) Anadolu İhtilali’ni yaşamış olanlar ‘Kemalistler’ idi Onu ilkel tek yönlü bir irtica düşmanı laikliğe indirgeyenler ‘Atatürkçü’lerdirYani Gazi’nin söylemini de eylemini de sürekli tahrif eden unutturan ve yozlaştıranlar…”

Gerçekten de “Kemalizm korkusu” zaman içinde Kemalizm’in yerine yeni bir kavram icat edilmesine yol açmıştır İlk kez 1954 yılında gündeme gelen bu kavramın adı Atatürkçülük’tür

Irkçı bir antikomünist olan Arın Engin 1954 seçimlerinden önce “Atatürkçülük Moskofluk ve Türklük Savaşları” ve 1954 seçimlerinden sonra “Atatürkçülük’te Dil ve Din” adlı kitaplarını yazmıştır Her iki kitap da Atatürk’ü tipik bir Amerikan propagandasına oturtan kitaplardır Her iki kitapta da Atatürkçülük “Antikomünizm” ve “Batılılaşma” olarak tanımlanmıştır

Atatürk’ün sağlığında hiçbir zaman kullanılmayan “Atatürkçülük” kavramı 1954’ten itibaren kullanılmaya başlanmış bu kullanım zaman içinde Kemalistlerce de benimsenmiştir Örneğin Atatürk’ün partisi CHP 1954’deki 10 Büyük Kurultay’ında “Kemalizm” yerine “Atatürk Yolu” kavramını kullanmaya karar vermiştir Böylece CHP de Kemalizm’den vazgeçmiştir

Atatürk’ün bir “dogma” haline getirmemeye çalıştığı ve “Kemalizm” diye adlandırdığı sistem 1954’ten sonra “Atatürkçülük” adı altında dogma haline getirilmiştir 12 Eylül 1980 darbesinden sonra bu “dogmalaştırılmış Atatürkçülük” bir de resmi ideoloji haline getirilmiştir 1980’lerde “Kemalizm” yerine Atatürkçülük Kemalizm’in en temel özelliği olan “Devrimcilik” yerine de İnkılapçılık kavramları kullanılmaya başlanmıştır Türkiye’nin küçük Amerika olma yoluna girdiği Özal döneminde Atatürkçülük “Batılılaşma” “serbest piyasa düzeni” “komünizm düşmanlığı” olarak tanımlanmış Kemalizm’in “anti emperyalizm” akıl ve bilim ilkeleri doğrultusunda “çağdaşlaşma” olduğu gerçeği adeta toplumdan gizlenmeye çalışılmıştır Bu süreçte Kemalizm’den söz eden Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı gibi aydınlar ise öldürülmüştür Kemalizm kavramından rahatsız olanların icat ettiği “Atatürkçülük” kavramı asker-sivil (Kenan Evren-Turgut Özal) 12 Eylülcülerin tasarladıkları Amerikan etkisindeki yeni Türkiye’ye zarar vermeyecek şekilde içi doldurularak okullarda zorunlu “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersi olarak okutulmuştur

1980’lerde Atatürk karşıtlarının yarattığı Atatürk dogmasına 1990’larda yine Atatürk karşıtları saldırmaya başlamıştır Gerçek Kemalistler ise bir köşede bu kukla tiyatrosunu seyretmiştir içleri yanarak… Artık bu kukla tiyatrosuna seyirci kalma zamanı çoktan geçmiştir! Artık eyleme geçme gerçekleri kamuoyuyla paylaşma zamanıdır!…

Atatürk düşüncesine vurulmuş ilk ve en büyük darbe 50 yıl önce bir kavram operasyonuyla “Kemalizm” yerine “Aatürkçülük” kavramının getirilmesidir Böylece zaman içinde Türkiye’de Kemalizm!’den Korkan Atatürkçüler ortaya çıkmıştır

Örneğin bugün ülkemizde Kemalist olmayı “modası geçmiş” bir anlayış sanan Atatürkçü’lerimiz var! Örneğin ünlü sanatçı Metin Akpınar bir konuşmasında gururla “Ben bir Atatürkçüyüm ama Kemalist değilim” diyerek aklınca “Kemalizm’in kötülüklerini” bir bir saymıştır!…

Gerçek şu ki: ATATÜRK’ÜN SAĞLIĞINDA ATATÜRKÇÜLÜK KAVRAMI YOKTU KEMALİZM VARDI Atatürk’ten sonra birileri “tam bağımsızlık” “anti emperyalizm” gibi anlamları olan Kemalizm’den kurtulmak için “batılılaşma” ve “din karşıtlığı” anlamını yükledikleri Atatürkçülük kavramını icat etmişlerdir Bu süreçte Kemalizm kavramının içini de “Atatürk’e tapınmak” olarak doldurmuşlardır

Bu yazımı “Atatürk Kemalist değildi?” diyen Hasan Celal Güzel’in ve “Ben Kemalist değil Atatürkçüyüm” diyen Metin Akpınar’ın şahsında bu konuda kafa karışıklığı yaşayan ve bu kafa karışıklığıyla başkalarına Kemalizm ve Atatürkçülük dersi vermeye kalkan “sözde aydınlarımıza” ithaf ediyorum! Onlardan isteğim Allah aşkına bu konuları iyice araştırıp öğrenmeden kulaktan dolma bilgilerle ahkam kesmesinler Böylece hem cehaletlerini göstermemiş hem de kamuoyunu yanlış yönlendirmemiş olurlar…

Kendinizi KEMALİST veya ATATÜRKÇÜ olarak tanımlayabilirsiniz! Ancak Atatürk’ün izinden yürdüğünüzü iddia ediyorsanız herşeyden önce “tam bağımsızlıktan yana” “anti emperyalist” ve “akılcı” olmalısınız…

NOT: Yazının kaynaklarına ve dipnotlarına AKL-I KEMAL “Atatürk’ün Akılı Projeleri” C1 adlı ktiabımdan ulaşabilirsinizZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] 2 Eylül 2012

İLK KURŞUN