Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu­’na (İŞ­KUR) ka­yıt­lı olan­lar ara­sın­dan yak­la­şık 50 bin ki­şi “Top­lum Ya­ra­rı­na Ça­lış­ma Prog­ra­mı­” kap­sa­mın­da as­ga­ri üc­ret­le işe alı­nı­yor. An­cak bu du­rum ba­zı il­çe­ler­de sa­de­ce AK­P’­li­le­ri ve ya­kın­la­rı­nı işe yer­leş­tir­me­ye dö­nüş­müş du­rum­da.

CHP Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Meh­met Şe­ker “Cey­lan­pı­nar ve Su­ruç il­çe­le­rin­de işe alı­na­cak­la­rın ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nın AKP il­çe teş­ki­la­tı üye­le­rin­den ol­ma­sı söz ko­nu­su lis­te­le­rin AKP mil­let­ve­kil­le­ri ve AKP il­çe yö­ne­ti­ci­le­ri ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­dı­ğı id­di­ala­rı­nı ar­tı­rı­yo­r” di­yor. Şe­ke­r’­in bu söz­le­rin­den yo­la çı­kıp ko­nu­yu araş­tı­rır­ken CHP Şan­lı­ur­fa İl Baş­ka­nı Avu­kat Fer­hat Ka­ra­ta­ş’­ın is­ya­nı­nı din­li­yo­rum.

“AKP kon­ten­ja­nı­” di­yor­lar
Ge­çen yıl iş­çi alı­mın­da no­ter hu­zu­run­da ku­r­a çe­ki­li­yor her­kes hak­kı­na ra­zı olu­yor­du. Ba­zı il­çe­ler­de ise kon­ten­ja­nın al­tın­da baş­vu­ru ol­ma­sı ha­lin­de ku­ra çe­kil­me­den işe alım­lar ger­çek­leş­ti­ri­li­yor­du. Şan­lı­ur­fa mer­kez Ak­ça­ka­le Si­ve­rek Vi­ran­şe­hir Hil­van Bi­re­cik Hal­fe­ti Bo­zo­va­’da no­ter hu­zu­run­da ku­ra çe­kil­di. Hiç­bir iti­raz ol­ma­dan her il­çe­de 500 ila bin 200 ki­şi işe yer­leş­ti­ril­di. Cey­lan­pı­na­r’­da 724 Su­ru­ç’­ta 800 iş­çi alı­na­ca­ğı sı­ra­da ise olan­lar ol­du.

Bu iki il­çe­de AKP il­çe baş­kan­la­rı­na kon­ten­jan ta­nın­dı. Lis­te­le­ri on­lar yap­tı. AKP İl Baş­kan­lı­ğı da bun­la­ra son şek­li­ni ve­rip İŞ­KU­R’­a gön­der­di. Alım­lar da bu lis­te­ye gö­re ya­pıl­dı.

Bu iki ilçede işe gi­re­bil­me­nin ko­şu­lu ise ken­di­si­nin ya da ya­kın­la­rın­dan bi­ri­si­nin AK­P’­ye üye ya­pıl­ma­sıy­dı. AK­P’­li ol­ma­ya­na iş de yok­tu. Bu­nun böy­le ol­du­ğu­nu duy­ma­yan bil­me­yen de kal­ma­mış­tı. İn­san­lar bu hak­sız­lı­ğa ada­let­siz­li­ğe is­yan et­ti ve kay­ma­kam­lı­ğa yü­rü­dü.

Si­ve­re­k’­te baş­ka bir dü­men
Şan­lı­ur­fa­’nın en bü­yük il­çe­le­rin­den bi­ri­si de Si­ve­rek. Bu­ra­da işe alım­lar­da ise fark­lı bir “dü­me­n” çev­ril­di. No­ter hu­zu­run­da ku­r’­a çe­kil­di çe­kil­me­si­ne ama bu il­çe­de de il­ginç olay­lar ya­şan­dı. CHP Şan­lı­ur­fa İl Baş­ka­nı Fer­hat Ka­ra­taş Si­ve­re­k’­te ne­ler ya­şan­dı­ğı­nı bi­ze şöy­le an­la­tı­yor­du:

“Si­ve­re­k’­te işe bin 200 ki­şi alı­na­cak­sa Si­ve­rek­li olup da baş­vu­ran bin 500 ki­şi ara­sın­dan ku­r­a çe­ki­li­yor bin 200 ki­şi işe yer­leş­ti­ri­li­yor­du. Bu yıl Si­ve­rek­li olup da işe gir­mek için 2 bin 500 ki­şi baş­vur­du. Ama top­lam baş­vu­ru­ya bak­tı­ğı­nız­da sa­yı ol­muş 12 bin ki­şi. Pe­ki na­sıl olu­yor da bir­den sa­yı 12 bi­ne çı­kı­yor? Ör­ne­ğin Su­ruç Ak­ça­ka­le Vi­ran­şe­hir gi­bi yer­ler­den baş­vu­ran­la­rı da Si­ve­re­k’­te ça­lı­şa­cak iş­çi ku­rası­na ka­rış­tı­rı­yor­lar.

Do­la­yı­sıy­la Si­ve­rek­li olan­la­rın ku­r­ada çık­ma şan­sı aza­lı­yor.

Şu­nu be­lir­te­yim il baş­ka­nı ol­ma­ma rağ­men her­han­gi bir ka­mu ku­ru­lu­şun­dan bi­ze sağ­lık­lı bir bil­gi as­la ve­ril­mi­yor. An­cak eş-dost ara­cı­lı­ğıy­la ba­zı bil­gi­le­re ula­şa­bi­li­yo­ruz. Bü­rok­ra­si­nin bu ka­dar par­ti­zan­ca ha­re­ket et­me­si ka­bul edi­le­cek bir şey de­ğil­dir.

Ku­r’­a oyu­nuy­la AK­P’­li dol­du­ru­lu­yor
Ba­kı­yor­su­nuz Si­ve­rek­li olup da no­ter ku­rası so­nu­cu işe baş­la­ya­cak Si­ve­rek­li sa­yı­sı 150 ki­şi­ye in­miş. Pe­ki ne­den böy­le olu­yor? Çün­kü bu­nun ar­ka­sın­dan da bir şey­ler ya­pı­lı­yor. Ku­rada is­mi çı­kan di­ğer il­çe­ler­de­ki va­tan­daş­la­rı­mı­za da ‘üç gün için­de işe baş­la­ma­nız ge­re­ki­yo­r’ de­ni­li­yor. Ba­kı­yor­su­nuz işe baş­la­yan 150 ki­şi. Bu­nun da an­cak 90’ı Si­ve­rek­li di­ğer­le­ri baş­ka il­çe­den. Ne­de­ni ne: Üç gün için­de ku­r­ası çı­ka­nın işi­ne baş­la­ma­sı ge­re­ki­yor. Baş­ka il­çe­ler­den ku­r­aya da­hil edi­len­le­rin önem­li bir bö­lü­mü ge­lip işe baş­la­mı­yor. Böy­le­ce kon­ten­jan­lar da boş ka­lı­yor.

İş­te AK­P’­nin pla­nı tı­kır tı­kır iş­li­yor. Boş ka­lan bi­ni aş­kın kon­ten­ja­nın dol­du­rul­ma­sı bu kez da­ha ko­lay olu­yor. Boş ka­lan kon­ten­jan­lar için ku­r­a çe­kil­me­si­ne ih­ti­yaç bi­le du­yul­ma­dan ata­ma im­ka­nı do­ğu­yor. Do­la­yı­sıy­la AK­P’­nin ha­zır­la­dı­ğı lis­te­de isim­le­ri bu­lu­nan­lar işe yer­leş­ti­ri­li­yor. Bu­nun için ar­tık ku­raya ih­ti­yaç ol­ma­dan ken­di­le­ri­nin ha­zır­la­dı­ğı lis­te­de­ki ki­şi­ler alı­nı­yor.

Açık­ça­sı ka­nu­na kar­şı ku­rada hi­le ya­pı­lı­yor. Ya­pı­lan­lar va­tan­da­şı AK­P’­ye muh­taç et­me­nin de bir yön­te­mi­dir. Bu ya­pı­lan­la­ra kar­şı va­tan­daş­la­rı­mı­zın ida­re mah­ke­me­si­ne baş­vur­ma­la­rı­nı C.Sav­cı­lı­ğı­’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­ma­la­rı­nı öne­ri­yo­ruz. So­nuç ola­rak AK­P’­ye ken­di­si ya da ya­kın­la­rın­dan bi­ri­si üye ol­ma­yan ke­sin­lik­le işe alın­mı­yor.”

Ba­kan ola­ya el koy­ma­lı
Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı İŞ­KUR ara­cı­lı­ğıy­la ya­pı­lan bu skan­da­la el koy­ma­lı par­ti­zan­ca ya­pı­lan hak­sız­lık­lar­la do­lu iş alım­la­rı­nı ip­tal edip gerçekten hak­kı ola­nın işe yer­leş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­ma­lı. Kay­ma­kam­lar İŞ­KUR gö­rev­li­le­ri bü­yük bir bas­kı al­tın­da. Ba­kı­yor­su­nuz ay­nı ai­le­den bir­çok ki­şi işe gi­rer­ken di­ğer­le­ri hiç yok. Bu na­sıl top­lum ya­ra­rı­na ça­lış­ma olu­yor?

Ba­kan Fa­ruk Çe­lik bay­ram­da se­çim böl­ge­si Şan­lı­ur­fa­’ya gi­de­cek­tir. Baş­ta Su­ruç ve Ceylanpınar ol­mak üze­re hak­sız­lık ya­pı­lan il­çe­ler­de­ki işe alım­la­rı­nı ip­tal et­ti­ği­ni “bay­ram müj­de­si­” ola­rak açık­la­ma­lı­dır. Ba­kan Fa­ruk Çe­li­k’­e ya­kı­şan da hak­sız­lı­ğa se­yir­ci kalmamasıdır.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

21 Ekim 2012