Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart KIYÂMET ve ÂHIRET

  Hamd zâtının ebedî olduğunu bildiren Allahü teâlâya olsun.
  Kendisinden başka bütün varlıkların yok olmalarını diledi. Kâfir-
  leri ve günâhkârları kabr azâbı ile cezâlandıracakdır. Kullarının
  dünyâ ve âhıret se’âdetine kavuşmaları için Peygamberleri vâsıta-
  sı ile emrlerini ve yasaklarını bildirdi. Kullarının âhıretde azâb ve-
  yâ mükâfât görmelerini dünyâdaki yapdıkları birkaç günlük amel-
  lerine bağladı. Âhıret yoluna girip rızâsına kavuşmağı seçdiği ve
  sevdiği kullarına kolay eyledi.
  Allahü teâlâ sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselâma
  Onun Âline ve Eshâbına salât ve selâm eylesin ki onların ismleri-
  ni müslimânlar arasında pek yüksek eyledi.
  Bilmelisin ki herşeyi dirilten ve öldüren Allahü teâlâ Âl-i İm-
  rân sûresinin yüzseksenbeşinci ve El-Enbiyâ sûresinin otuzbeşinci
  ve El-Ankebût sûresinin elliyedinci âyetinin meâl-i şerîfinde
  (Her
  canlı ölümü tadacakdır)
  buyurdu. Bununla âlemlerin üç ölümünü
  bildirdi. Dünyâ âlemine gelen elbette ölür. Ceberût âlemine ve
  melekût âlemine gelenler de elbette ölür. Bunlardan dünyâ âle
  -
  minde olanlar Âdemoğulları (insanlar) ile karada denizde ve ha-
  vada olan hayvanlardır.
  Melekûtî olan [ya’nî gözle görülemiyen] ikinci âlem melekler
  ile cin sınıflarının bulunduğu âlemdir.
  Ceberûtî olan üçüncü âlem ki meleklerden seçilenlerin âlemi-
  dir. Nitekim Kur’ân-ı kerîmde Hac sûresinin yetmişbeşinci âyetin
  -
  de meâlen
  (Allahü teâlâ meleklerden ve insanlardan Peygamber-
  ler seçdi)
  buyuruldu.
  İşte bu üçüncü sınıf Ceberût âleminin ehli Kerûbiyân Rûhâni-
  yân Hamele-i Arş melekleri ve Surâdıkât-ı celâl ehli olanlardır.
  Enbiyâ sûresinin ondokuz ve yirminci âyetlerinde meâlen
  (Alla-
  hü teâlânın indinde olan öyle melekler vardır ki kendisine ibâdet
  -
  de kendilerini beğenmezler ve hiç yorulmazlar. Gece gündüz hep
  Allahü teâlâyı tesbîh ederler usanmazlar)
  buyurularak bunları
  bildirmekdedir. Allahü teâlâ onları bu âyet-i kerîme ile medh bu-
  yurmuşdur. Bunlar çok şerefli olup Cennet bağçelerinde bulunur
  -

  lar. Bunlar Kur’ân-ı kerîmde bildirilmiş olup sıfatları anlatılmışdır.
  Bunlar cenâb-ı Hakka yakîn oldukları ve bulundukları mekân-
  ları Cennet olduğu hâlde yine ölürler. Allahü teâlâya yakîn olma-
  ları ölmelerine mâni’ olmaz.
  Sana önce dünyâ ölümünü anlatacağım. Haber vereceğim şeyi
  dinlemek için kulağını iyi ver ki eğer Allahü teâlâya ve Onun Re-
  sûlüne kıyâmet gününe ve âhırete inanıyorsan; sana insanların bir
  hâlden diğer bir hâle nasıl geçdiklerini nakl edip onların hâllerini
  vasflarını haber vereceğim. Çünki bu haberler ancak delîl ve şâhid
  iledir ki anlatacaklarıma Allahü teâlâ ve Kur’ân-ı kerîm şâhiddir.
  Kur’ân-ı kerîm ile Resûlullahdan “sallallahü aleyhi ve sellem” nakl
  edilen sahîh hadîsler sözümü tasdîk eder. [İnsân ölünce
  (Dünyâ
  hayâtı)
  biter.
  (Âhiret hayâtı)
  başlar. Âhiret hayâtı üç kısmdır: Tek-
  râr dirilinciye kadar
  (Kabr hayâtı)
  dır. Sonra
  (Kıyâmet hayâtı)
  bundan sonra
  (Cennet ve Cehennem hayâtı)
  dır. Bu üçüncü ha-
  yât sonsuzdur.]
  ____________________
  Dünyâda iyi fâideli şeyler kötü zararlı şeylerle karışıkdır.
  Se’âdete râhat ve huzûra kavuşmak için hep iyi fâideli şeyleri
  yapmak lâzımdır. Allahü teâlâ çok merhametli olduğu için iyi
  şeyleri kötülerden ayıran bir kuvvet yaratdı. Bu kuvvete
  (akl)
  de-
  nir. Temiz ve sağlam olan akl bu işini çok iyi yapar hiç yanılmaz.
  Günâh işlemek nefse uymak aklı ve kalbi hasta yapar. İyiyi kö-
  tüden ayıramaz. Allahü teâlâ merhamet ederek bu işi kendi yap
  -
  makda iyi işleri Peygamberler vâsıtası ile bildirmekde ve bunları
  yapmağı emr etmekdedir. Zararlı şeyleri de bildirip bunları yap
  -
  mağı yasak etmekdedir. Bu emr ve yasaklara
  (Din)
  denir. Mu-
  hammed aleyhisselâmın bildirdiği dîne
  (İslâmiyyet)
  denir. Bugün
  yeryüzünde değişdirilmemiş bozulmamış tek din vardır. O da is-
  lâmiyyetdir. Râhata kavuşmak için islâmiyyete uymak ya’nî müs-
  limân olmak lâzımdır. Müslimân olmak için de hiçbir formaliteye
  imâma müftîye gitmeğe lüzûm yokdur. Önce kalb ile îmân etme-
  li sonra da islâmiyyetin emr ve yasaklarını öğrenmeli ve yapmalıdır.


  Remylebeau, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BİRİNCİ FASL
  Allahü teâlâ Âdem aleyhisselâmı yaratınca belini kudretiyle
  mesh buyurduğu zemân ondan iki avuç aldı. Birisini sağ tarafın-
  dan diğerini ise sol tarafından aldı. Her insanın zerresini birbirin-
  den ayırdı. Âdem aleyhisselâm onlara bakdı ki onların zerreler gi-
  bi olduğunu gördü. El-Vâkı’a sûresindeki bir âyet-i kerîmede me-
  âlen
  (İşte bu sağdakiler Cennet ehlinin amelini yapacaklarından
  Cennetlik olanlardır. Bana bunların amellerinden bir fâide ve za-
  rar yokdur. Bu soldakiler Cehennem ehlinin amelini yapacakların-
  dan Cehennemlik olanlardır. Bana bunlardan da bir fâide ve bir
  zarar yokdur)
  buyuruldu.
  Âdem “aleyhisselâm” Allahü teâlâya
  (Yâ Rabbî! Cehennem
  ehlinin ameli nedir?)
  diye sordu. Allahü teâlâ da
  (Bana şirk koş-
  mak ve gönderdiğim Peygamberlere inanmamak ve ilâhî kitâbla-
  rımda
  (Peygamberlere verilen kitâblar)
  olan emr ve nehyimi tut-
  mayıp bana isyân etmekdir)
  buyurdu.
  Bunun üzerine Âdem aleyhisselâm Allahü teâlâya düâ ederek
  (Yâ Rabbî! Bunları kendilerine şâhid kıl. Umulur ki Cehennem
  ehli ameli işlemezler) dedi. Allahü teâlâ da nefslerini şâhid yapıp
  (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?)
  buyurdu. Hepsi (Rabbimizsin.
  Biz şehâdet eyledik) dediler. Allahü teâlâ melekleri ve Âdemi
  “aleyhisselâm” de şâhid tutdu ki onlar Allahü teâlânın rubûbiyye
  -
  tini ikrâr etdiler. Bu sözleşmeden sonra onları tekrar eski mekân
  -
  larına gönderdi. Çünki bunların hayâtları yalnız rûhânî bir hayât
  idi. Cismânî bir hayât değildi. Allahü teâlâ bunları Âdem aleyhis-
  selâmın sulbüne yerleşdirdi. Rûhlarını kabz edip arşın hazînele-
  rinden birinde muhâfaza kıldı.
  Bir babanın nutfesi ananın rahminde karar edip çocuğun cis-
  mânî sûreti temâm olduğu zemân henüz ölüdür. Melekûtî bir cev-
  heri olduğundan cesedin fenâlaşması men edildi. Allahü teâlâ
  rahmde ölü olan bu çocuğa rûh vermeyi murâd buyurduğunda ar-
  şın hazînelerinde bir müddet gizleyip muhâfaza buyurduğu rûhu o
  cesede iâde eder. Çocuk o zemân hareket etmeye başlar. Çok ço-
  cuk vardır ki anne karnında hareket eder. Vâlidesi ba’zan işitir.
  Ba’zan işitmez. Allahü teâlânın rûhlara
  (Ben sizin rabbiniz değil
  miyim)
  diye sorduğu mîsâkdan (sözleşmeden) sonraki ölüm ya’nî
  rûhunu arşın hazînelerine göndermesi birinci ölüm ve şimdiki ana
  karnındaki hayât ikinci hayâtdır
  Remylebeau, Bunu Beğendi.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ FASL
  Bundan sonra Allahü teâlâ insanı hayâtı boyunca dünyâda
  durdurur. Belli olan eceli gelinceye kadar ve rızkı tükeninceye ka-
  dar ve ezelde takdîr edilmiş olan amelleri bitinceye kadar dünyâda
  durur. Dünyâdaki ölümü yaklaşdığı vakt dört melek gelir. Bunla-
  rın biri rûhunu sağ ayağından ve biri sol ayağından ve biri sağ elin-
  den ve biri sol elinden çekerler. Çok def’a rûhu gargara hâline gel-
  mezden evvel
  (Âlem-i melekûtî)
  yi görmeğe başlar. Melekleri yap-
  dıkları işlerin hakîkatini âlemlerinde durdukları hâl üzere görür.
  Eğer dili söyler ise onların vücûdünü haber verir. Çok def’a da
  gördüğü şeyleri şeytânın bir işi zan eder. Lisânı tutuluncaya kadar
  hareketsiz kalır. Bu hâlde yine melâike rûhunu parmak uçlarından
  çekerler. Soluğu ise sanki saka kırbasından su boşalır gibi gırıl gı-
  rıl öter. Fâcirin rûhu da yaş keçeye takılmış olan diken çekilir gibi
  çıkarılır ki bunu insanların en üstünü olan Peygamberimiz “sallal-
  lahü aleyhi ve sellem” haber verdi. Bu hâlde ölü karnını diken ile
  dolu zân eder. Rûhunu da sanki bir iğne deliğinden çıkıyor ve gök
  yere bitişiyor ve kendisi arasında kalıyor zan eder.
  Hazret-i Kâ’bdan “radıyallahü anh” ölüm nasıl oluyor diye sü-
  âl olundu. Buyurdu ki: (Bir diken dalını bir kişinin içerisine koy-
  muşlar. Ve kuvvetli bir kimse onu çekiyor. Kesdiğini kesiyor. Ka-
  lan kalıyor gibi buldum).
  Peygamberlerin efendisi “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bu
  -
  yurdu ki
  (Elbette ölüm acılarından birinin şiddeti üçyüz kerre kı-
  lınç vurmakdan dahâ şiddetlidir).
  İşte bu zemânda insanın cesedi terler. Gözleri sür’at ile iki ta-
  rafa gider. Burnunun iki tarafı çekilir. Göğüs kemikleri kalkar so-
  luğu kabarır benzi sararır. Âişe-i sıddîka “radıyallahü anh┠vâli
  -
  demiz Resûlullah kucağında iken bu hâli görünce gözünden yaş
  dökerek şu meâlde şi’r söyledi:
  (Nefsimi sana fedâ ederim yâ Resûlallah ki seni fenâ hareket-
  lerden birşey kederlendirmedi incitmedi. Bu zemâna kadar seni
  cin de çarpmadı. Birşeyden dahî korkmadın. Şimdi ne oldu ki gü-
  zel yüzün inci gibi terle örtülmüş görüyorum. Her ölünün rengi sol-
  duğu hâlde senin mubârek yüzünün nûrları hakîkaten her tarafı
  aydınlatıyor.
  Rûhu kalbe gelince dili tutulur. Hiç kimse rûhu göğsüne gelmiş
  iken konuşamaz. Bunun iki sebebi vardır. Biri iş gâyet büyük ol-
  duğundan göğüs nefeslerle sıkışıp daralmışdır.
  Görmezmisiniz insanın göğsüne vurulsa bayılır. Ancak az son-
  ra söze kâdir olur. Çok kerre de söyliyemez. İnsanın neresine vurulsa
  seslenir. Göğsüne vurulsa hemen sessiz ölü gibi düşer.İkinci sebebi de ses akciğerlerinden dışarı çıkan havanın hare-
  ketinden hâsıl oluyor idi. Bu soluk ise kalmadı. Nefes alıp vereme-
  diği için bedenin harâreti kalmaz soğur. Bu zemânda mevtâların
  hâlleri muhtelif olur.
  Ba’zıları vardır ki melek zehr ile su verilmiş kızgın demir ile
  vurur. Hemen rûh kaçar hârice çıkar. Melek onu eline alır civa gi-
  bi titremeye başlar. Çekirge kadar insan şeklinde olur. Sonra me-
  lek onu zebânîye (azâb yapıcı meleğe) teslîm eder.
  Ba’zı mevtâ vardır ki rûhu azar azar çekilir. Tâ ki boğazında
  tutulur. Boğazında da kalmaz. Ancak kalbe bağlı olarak kalır. Bu
  zemânda melek zehrli kızgın demir ile vurur. Zîrâ o demirle vur-
  mayınca rûh kalbden ayrılmaz. Bu demirle vurmanın sebebi de-
  mir ölüm denizine daldırılmışdır. Kalb üzerine konulunca diğer
  yerlerine de sirâyet eden zehr gibi olur. Zîrâ hayâtın sırrı ancak
  kalbdedir. Onun sırrı ancak dünyâ hayâtında te’sîr eder. Bunun
  için ba’zı kelâm âlimleri (hayât rûhun gayrıdır) ve (hayâtın ma’nâ-
  rûhun beden ile karışmasıdır) dediler.
  Rûh çekilip son bağı kopacağı zemân kendisine birçok fitneler
  ârız olur. Bu ol fitnelerdir ki iblîs a’vânını (yardımcılarını) hâssa-
  ten o kimseye musallat eder. O hâlde iken o insana gelirler ve
  onun anası ve babası ve kardeşi ve kızkardeşi ve sevdiği kimseler-
  den vefât etmiş olanlar sûretinde görünürler ve ona derler ki
  Ey filân! Sen ölüyorsun. Biz bu hâlde seni geçdik. Sen yehûdîdîninde olarak öl. Bu din Allah indinde makbûl olan hak dindir).
  Eğer bunların sözlerine aldanmaz dinlemez ise yanından giderler.
  Başkaları gelip derler ki (Sen nasrânî (hıristiyan) olarak öl! Zîrâ
  o
  din
  Mesîhin ya’nî Îsâ aleyhisselâmın dînidir ki Mûsâ aleyhisse-
  lâmın dînini nesh etmişdir.) Böylece her milletin dinlerini o
  na
  söylerler. O zemânda Cenâb-ı Hakkın şaşırmasını dilediği kimse şa
  -
  şırır. İşte bu;
  (Ey bizim Rabbimiz! Dünyâda iken bize îmân verdiğin
  gibi ölürken de kalblerimizi şaşırtma)
  meâlindeki Âl-i İmrân sûre
  -
  sinin sekizinci âyet-i kerîmesinin haber verdiği hâldir.
  Cenâb-ı Hak bir kuluna hidâyet ve îmânda sebâtını dilerse o
  kimseye rahmet-i ilâhiyye gelir. Ba’zıları bu rahmetden maksad
  Cebrâîl aleyhisselâmdır dediler.
  Rahmet-i ilâhiyye şeytânı uzaklaşdırıp hastanın yüzünden o
  yorgunluğu giderir. O zemân insan ferahlar güler. Çok kimselerin
  bu
  hâlde güldüğü görülür ki Allahü teâlâ tarafından rahmet gelme
  -
  si ile onu müjdeleyip (Beni bilir misin ben Cebrâîlim. Bunlar ise
  senin düşmanların olan şeytânlardır. Sen Millet-i Hanîfiyye ve dîn-i
  Muhammediyye üzre vefât et!) der. İnsana işte bu melekden dahâ
  çok sevgili ve ferahlandırıcı bir şey yokdur.
  (Yâ Rabbî bize rahme-
  tini ihsân eyle. İhsân sâhibi ancak sensin)
  meâl-i şerîfindeki Âl-i
  İmrân sûresi sekizinci âyet-i kerîmesi bu hâli haber vermekdedir.
  Ba’zı kimseler vardır ki ayakda nemâz kılarken vefât eder.
  Ba’zısı uykuda iken ba’zısı bir şeyle meşgûl iken ba’zısı da çalgı
  ve oyunlara dalmış iken kimisi de serhoş iken ansızın vefât eder.
  Ba’zı kimselere rûhu çıkarken kendinden evvel geçen tanıdıkları
  gösterilir. Bunun için etrâfında olan kimselere bakar. Bu zemân-
  da o kimse için horuldamak olur ki insandan başka herşey onu işi-
  tir. İnsan işitmiş olsa elbette helâk olur korkudan ölürdü.
  Ölünün his duygularından en son gayb edeceği şey işitmesidir.
  Zîrâ rûh kalbden ayrıldığı vakt yalnız görmesi bozulur. Fekat işit-
  mek rûh kabz oluncaya kadar gayb olmaz. Bunun için Fahr-i âlem
  “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efendimiz
  (Ölüm hastalığında
  olanlara şehâdeteyn-i kelimeteyn ki “Lâ ilâhe illallah Muhamme-
  dün Resûlullah”dır. Bu kelimeyi telkin ediniz!)
  buyurmuşdur.
  Ölüm hâlinde olanın yanında çok söz söylemekden de nehy buyur-
  muşdur. Çünki o zemân insan şiddetli sıkıntı içindedir
  Eğer ölünün ağzından tükrüğü akmış dudağı sarkmış yüzü ka-
  rarmış gözü dönmüş ise bilmiş ol ki o şakîdir. Âhıretdeki şekâve-
  tini görmüşdür.
  Eğer görür isen ki ağzı açık sanki gülüyor yüzü gülümsiyor
  gözü dahî kırpık gibidir. Bilmiş ol ki o kimse âhıretde kavuşacağı
  sürûr ile tebşir (müjde) olunmuşdur.
  Melekler bu rûhu Cennet ipeklerinden bir ipeğe sararlar. O
  sa’îd olan kimsenin rûhu bal arısı kadar insan şeklindedir. Aklından
  ve ilminden hiçbirşey gayb etmemişdir. Dünyâda ne yapmış ise
  hepsini bilir. O melekler bu rûhla berâber semâya doğru uçarak
  yükselirler. Bu yükselmeyi ba’zı ölü bilir ba’zı ölü ise bilmez. Böy
  -
  lece önceki geçmiş Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” ümmetlerini
  ve yeni ölmüş olanları bir yere yayılmış olan çekirgeler gibi görerek
  geçerler ve birinci kat semâ olan dünyâ semâsına varırlar.
  Bu meleklerin başında olan Cebrâîl “aleyhisselâm” dünyâ se-
  mâsına çıkar. Kimsin diye sorulur. Ben Cebrâîlim yanımdaki de fi
  -
  lândır diyerek o kimsenin güzel ve sevdiği ismleri ile haber verir.
  Dünyâ semâsının bekçileri olan melekler (Bu ne iyi bir kimsedir
  ki i’tikâdı inancı güzel idi. Ve hiç şübhesi yokdu) derler.
  undan sonra ikinci kat semâya çıkarlar. Kimsin denir. Cebrâ-
  îl “aleyhisselâm” birinci kat semâdaki meleklere söylediği sözünü
  tekrâr eder. İkinci kat semâdaki melekler o sâlih rûha (Hoş safa
  geldi. Dünyâda iken nemâzlarını bütün farzlarına riâyet ederek
  edâ ederdi) derler.
  Sonra geçer üçüncü kat semâya ulaşırlar. Kimsin denir. Cebrâ-
  îl “aleyhisselâm” dahâ önce söylediklerini tekrâr eder. Bunun üze-
  rine (Malının hakkını muhâfaza edip zekâtını tarladan aldığı mah-
  sûlün uşrunu emr olunan kimselere seve seve verip hiç esirgeme-
  yen bu zât hoş ve safâ geldi) denir. Oradan da geçerler.
  Dördüncü kat semâya varırlar. Kimsin denir. Dahâ önce söyle-
  diği gibi cevâb verir. (Dünyâda Ramezân orucunu tutup da oru-
  cu bozan şeylerden ve yabancı kadınlarla görüşmekden ve harâm
  yimekden kendini muhâfaza eden kimse hoş ve safâ geldi) denir.
  Sonra geçerler. Beşinci kat semâya varırlar. Kimsin denir. Da-
  hâ önce söylediği gibi cevâb verir. (Farz olduğu zemân haccını ri-
  yâsız ve Allahü teâlâ için edâ eden kimse hoş ve safâ geldi) denir.
  Sonra geçerler. Altıncı kat semâya varırlar. Kimsin denir. Ev-
  velce vermiş olduğu cevâbı verir. (Seher vaktlerinde çok istiğfâr
  eden gizli çok sadaka veren ve yetimlere yardım eden zât hoş sa-
  fâ geldi) denir
  Oradan da geçerek
  (Surâdikât-i celâl)
  denilen celâl perdeleri-
  nin bulunduğu bir makâma varırlar. Kimsin diye sorulunca önce-
  kiler gibi cevâb verir. Yine (Hoş ve safâ geldi. Çok istiğfâr edip
  [çoluk çocuğuna ve sözü geçenlere] emr-i ma’rûf yapan Allahü te-
  âlânın dînini Onun kullarına öğreten miskinlere [ve darda kalan-
  lara] yardım eden sâlih kula ve güzel rûha merhabâlar olsun) de
  -
  nir. Sonra meleklerden bir cemâ’ate uğrarlar ki hepsi onu Cennet
  ile müjdeleyip onunla müsâfeha ederler.
  Sonra
  (sidret-ül-müntehâya)
  kadar giderler. Yine kimdir diye
  sorulunca öncekiler gibi cevâb verir. (Hoş safâ geldi. Her iyiliğini
  Allahü teâlânın rızâsı için yapan zâta merhabâ) denir.
  Bundan sonra ateş tabakasından geçer. Sonra nûr zulmet su
  ve kar tabakalarından geçer. Sonra soğuk denizine uğrar ve geçer-
  ler. Her tabakanın birbirine uzaklığı bin senelik yoldur.
  Sonra Arş-ur-Rahmân üzerine örtülmüş olan perdeler açılır ki
  seksen bin perdedir. Her perdede seksen bin şerefe vardır. Her şe
  -
  refede bin kamer ya’nî ay vardır ki Allahü teâlâyı tehlîl ve tesbîh
  ederler. Onlardan bir kamer dünyâda görünse nûru âlemi yakar
  ve herkes Allahü teâlâdan başka olarak ona ibâdet ederdi. Bu ze
  -
  mânda perde arkasından bir münâdî nidâ eder ki bu getirdiğiniz
  rûh kimdir? Cebrâîl “aleyhisselâm” filân oğlu filândır der.
  Allahü teâlâ (Bunu yakınlaşdırın. Ve sen ne güzel kulumsun
  buyurur.) Allahü teâlânın huzûr-i ma’neviye-i ilâhiyyesinde durduğu
  vakt ba’zı levm-ü itâb (azarlamak) ile Hak teâlâ onu utandı-rır. Hattâ o kul zan eder ki hakîkaten helâk oldu. Sonra Cenâb-ı
  Hak onu afv eder.
  Nitekim Kâdî Yahyâ bin Eksem hazretlerinden rivâyet olundu.
  Vefâtından sonra rüyâda görülüp de süâl olundu ki Hak teâlâ sa-
  na ne mu’âmele eyledi. Yahyâ bin Eksem (Allahü teâlâ beni ma-
  nevî huzûrunda durdurdu. Ey Şeyh-i Sû [ya’nî fenâ ihtiyâr]! Sen
  şunu ve bunu işlemedin mi? buyurdu. Allahü teâlânın yapdıkları-
  mı bildiğini anladığım zemân beni korku kapladı ve yâ Rabbî
  böyle süâl soracağını bana dünyâda bildirmediler dedim. (Sana
  nasıl bildirildi) buyurdu. Ben de bana Mu’ammer İmâm-ı Zührî-
  den o da Urveden o da Âişe-i Sıddîka “radıyallahü anhâ”dan O
  da hazret-i Peygamberden “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” O da
  hazret-i Cibrîlden O da Zât-i teâlâdan haber verdiler. Raûf ve ra-
  hîm olan Allahü teâlâ
  (Ben azîmüşşan islâmda ağaran saç ve sa-
  kala azâb etmekden hayâ ederim)
  buyurdu; dedim. O zemân Alla-
  hü teâlâ buyurdu ki (Sen ve Mu’ammer ve İmâm-ı Zührî ve Urve
  ve Âişe ve Muhammed aleyhisselâm ve Cibrîl sâdıksınız. Ben de
  seni mağfiret etdim.)
  [Kâdî Yahyâ bin Eksem “rahmetullahi aleyh” Bağdâdda kâdî
  iken 242 [m. 856] de Medînede vefât etdi. Şâfi’î fıkh âlimi idi.
  (Ten
  -
  bîh)
  adındaki kitâbı meşhûrdur.
  Mu’ammer bin Müsennâ Ebû Ubeyd-i Nahvi adı ile meşhûr
  -
  dur. Edib idi. 110 da Basrada tevellüd 210 [m. 825] da vefât etdi.
  Hâricî idi. Çok kitâb yazdı. Hadîs ve târîh âlimi idi.
  Muhammed bin Müslim Zührî tâbiîndendir. Kitâblarını dıvar
  gibi dizip içine kapanarak okumakla vakt geçirirdi. Zevcesi bir
  gün (Bu kitâblar bana üç ortakdan dahâ şiddetlidir) demişdi. 124
  [m. 741] de vefât etdi “rahime-hullahü teâlâ”
  Yine Abdül’azîz ibni Nübâte rü’yâda görülüp Allahü teâlâ
  hazretleri sana nasıl mu’âmele buyurdu diye sorulunca Allahü te-
  âlâ bana buyurdu ki (Sen şu kimse değilmisin ki sözünü kısaltır.
  Ve sana bu ne güzel fesâhatli söz söyler denilsin diye konuşur
  -
  dun.) Ben de (yâ Rabbî! Yüce zâtını noksan sıfatlardan tenzîh ve
  takdîs ederim ki ben hakîr kulun dünyâda zât-i rubûbiyyetini
  vasf ve medh ve senâ ederdim.) (Öyle ise dünyâda dediğin gibi
  vasf eyle) buyurdu. Ben dahî (Önce yokdan yaratan onların yine
  rûhlarını kabz ederek öldürür. Onlara nutk (konuşma hassası) ve-
  ren yine nutklarını yok eder. Yok etdiği gibi sonra yine yokdan
  îcâd eder. İnsan öldükden sonra uzvlarını birbirinden ayırdığı gi-
  bi onları yine kıyâmet günü cem’ eder) dedim. Günâhları afv edi-
  ci olan Allahü teâlâ (Doğru söyledin. Git ben de seni mağfiret et-
  dim) buyurdu dedi. [İbni Nübâte şâir olup divânı vardır. 405 [m.
  1014] de Bağdâdda vefât etdi.]
  Mensûr bin Ammâr da “rahmetullahi aleyh” rü’yâda görülüp
  Allahü teâlâ sana ne mu’âmele buyurdu diye sorulunca şöyle ce-
  vâb verdi. Cenâb-ı Hak beni ma’nevî huzûrunda durdurup (Bana
  ne ile geldin ey Mensûr) buyurdu. Ben de yâ Rabbî otuzaltı hac
  ile geldim. (Onlardan hiçbirini kabûl etmedim. Ne ile geldin?) bu-
  yurdu Ben de; yâ Rabbî senin rızân için okuduğum üçyüzaltmış
  hatm-i şerîf ile geldim. (Onlardan hiçbirini kabûl etmedim. Ne ile
  geldin ey Mensûr?) buyurdu. Ben de yâ Rabbî rahmetin ile gel-
  dim dedim. Bunun üzerine Allahü teâlâ da (İşte şimdi bana gel-
  din git ben de seni mağfiret etdim) buyurdu dedi.
  Bu hikâyelerin çoğu ölümün korkulu hâllerini haber verir. Ben
  sana Allahü teâlânın yardımı ile söz dinleyecek kimselerin uyabi-
  lecekleri şeyleri haber verdim. Ba’zı insanlar vardır ki kürsîye
  ulaşdıkları zemân bir nidâ işitir. Ve orada onu geri çevirirler.
  Ba’zıları da perdelerden geri çevrilir. Allahü teâlânın huzûruna
  ulaşanlar Ârif-i billâh olanlardır ya’nî Evliyâ-i kirâmdır. Vilâyetin
  dördüncü derecesi ve dahâ üst makâmlarında olan kimselerin dı-
  şındakiler Allahü teâlânın huzûruna ulaşamazlar  Remylebeau, Bunu Beğendi.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ÜÇÜNCÜ FASL
  Fâcirin ya’nî kâfirin rûhu sert olarak şiddet ile alınır ve yüzü
  Ebû Cehl karpuzu gibi olur. Melekler ona hitâben (Ey habîs olan
  rûh! Habîs olan cesedden çık) der. O da merkeb gibi bağırır. Rû-
  hu çıkınca Azrâîl aleyhisselâm onu yüzü gâyet çirkin ve siyâh el-
  biseli ve fenâ kokulu zebânîlere (ya’nî azâb yapan meleklere) tes-
  lîm eder ki ellerinde yünden yapılmış eski kilim parçası gibi bir
  bez vardır. O rûhu buna sararlar. Bu zemânda çekirge kadar insan
  şekline çevrilir. Bunun sebebi kâfirin cesedi âhıretde mü’minin
  cisminden büyük olur. Hadîs-i şerîfde
  (Cehennemde kâfirin bir
  azı dişi Uhud dağı kadardır)
  buyuruldu.
  Cebrâîl aleyhisselâm bu kötü rûhu yükseltir ve dünyâ semâsı-
  na ulaşırlar. Sen kimsin denir. Ben Cebrâîlim der. Yanındaki kim
  -
  dir denir. Filân oğlu filân diye kötü çirkin ve dünyâda sevmediği
  fenâ ismleriyle onu zikr eder. Onun için gök ve semâ kapısı açıl-
  maz ve deve iğne deliğinden geçmedikçe bu gibi kimseler Cenne-
  te girmezler denir.
  Cebrâîl aleyhisselâm bu sözü işitince onu elinden bırakıverir.
  Rüzgâr onu uzaklara sürükler. İşte bu Hac sûresinde
  (Allahü te-
  âlâya ortak koşan kimse şuna benzer ki gökden düşüp kendini yâ
  kuşlar kapışır. Yâhud rüzgâr onu uzak bir yere atar da orada helâk
  olur)
  olan otuzbirinci âyet-i kerîmenin meâli şerîfidir. O kimse ye-
  re düşünce bir zebânî onu alıp siccîne götürür. Siccîn yerin altında
  veyâ Cehennemin dibinde büyük bir taşdır ki kâfir ve fâsıkların
  rûhu oraya götürülür.
  Yehûdî ile nasârânın rûhları kürsîden kabrlerine geri gönderi-
  lir. Eğer bunlar kendi dinleri üzere olurlarsa (bozulmamış yehûdî-
  lik ve hıristiyanlık) kendilerinin yıkanmalarını ve defn olunmaları-

  nı seyr ederler
  Müşrik ya’nî dinlere inanmayanlar bunlardan birşey seyrede
  -
  mez. Zîrâ kendisi dünyâ semâsından hakîr olarak bırakılmışdır.
  Münâfık ikinciler gibi ya’nî müşrik gibiAllahü teâlânın kahrı-
  na uğramış ve red olunmuş olarak mezârına geri gönderilir.
  Mü’minlerden kullukda kusûr edenler çeşid çeşiddir. Ba’zıları-
  kılmış olduğu nemâzı geri çevirir. Zîrâ bir kimse nemâzını ho
  -
  rozun yem yediği gibi çabuk çabuk kılarsa nemâzından hırsızlık
  etmiş olur. Onun nemâzı eski bir bez parçası gibi toplanıp yüzüne
  vurulur. Sonra yükselir ve sen beni zâyi’ etdiğin gibi Allahü teâlâ
  da seni zâyi’ etsin der.

  Ba’zılarını zekâtı geri çevirir. Zîrâ o kimse zekâtını filân kimse
  tesadduk ediyor zekâtını veriyor desinler diye verirdi. Ve çok
  def’a kadınların muhabbetini çekmek için zekâtını onlara verirdi.
  Biz bunları gördük. Biz bunu müşâhede eyledik. Halâl olan şeyler-
  le Allahü teâlâ herkese âfiyet versin.
  Ba’zılarını da orucu geri çevirir. Çünki o kimse yemekden oruc
  tutmuş fekat mâlâ-ya’nî sözlerden ve gıybetden ve günâh işlemek-
  den kaçınmamış idi. İşte bu oruc fuhş ve hüsrândır. Bu şeklde oruc
  tutarken Ramezân ayı çıkar. Zâhirde oruc tutmuş hakîkatde
  iseoruc tutmamış olur.
  Ba’zı kimseleri de haccı geri çevirir. Çünki o kimse hac ediyor
  desinler diye veyâ harâm mal ile hac etmişdir.
  Ba’zı insanı da anaya-babaya âsî olmak gibi bir günâhı geri çe-
  virir. Bu hâlleri esrâr âleminden haberi olanlar ve Allahü teâlânın
  rızâsı için ilm öğrenen âlimler bilir.
  Şimdiye kadar anlatdığımız husûslar hakkında Peygamberi-
  mizden “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hadîsler Eshâb-ı kirâm
  -
  dan ve tâbi’înden de haberler gelmişdir. Muâz bin Cebel “radıyal-
  lahü anh”ın rivâyetinde bildirildiği gibi amellerin geri çevrilmesi
  ve bunun dışındaki husûslarda çok haberler gelmişdir. Ben bu
  mes’eleyi kısaca ayırarak anlatmak istedim. Eğer kısaltmamış ol-
  saydım çok kitâbları doldururdum. Ehl-i sünnet i’tikâdında olan
  ya’nî doğru i’tikâd ve îmâna sâhib olanlar çocuklarını bildikleri gi-
  bi bu anlatdıklarımızın doğru olduğunu bilirler.
  Rûh cesede geri döndürüldüğü zemân cesedi yıkanırken bulur
  ve başı ucunda gasli bitinceye kadar durur. Allahü teâlâ iyiliğini is-
  tediği kimsenin gözünden perdeyi kaldırır ve o kimse ölünün rû
  -
  hunu
  dünyâdaki insan sûretinde görür. Bir zât oğlunu yıkarken ba-
  şı ucunda olduğunu gördü. Kendisine korku gelip gördüğü taraf
  -
  dan diğer tarafa geçdi. Kefenine sarılıncaya kadar bu hâli gördü.
  Kefene sarılınca o şahsın şeklindeki rûh kefene geri döndü. Na’ş
  ya’nî tabut içine koyunca da rûhu görenler oldu. Nitekim sâlihler
  -
  den çok kimseden rivâyet olundu ki na’ş üzerinde iken filân nere
  -
  dedir. Rûh nerededir? diye ses işitildi. Kefen göğüs tarafından iki

  yâhud üç kerre hareket eyledi
  Rebî’ bin Heysemden “rahimehullah” rivâyet edildi ki bir zât
  yıkayan kimsenin elinde hareket etmişdir. Yine Ebû Bekr-i Sıddîk
  “radıyallahü anh” zemânında bir ölünün tabut üzerinde konuşdu-
  ğu görüldü ki Ebû Bekr ve Ömer “radıyallahü anhüm┠nın fazî
  -
  letlerini zikr etdi.

  Mevtânın bu hâlini görenler melekler âlemini seyr eden velilerdir
  Allahü teâlâ dilediği kimsenin gözünden ve kulağından per-
  deyi kaldırır o da bu hâli görür ve bilir.
  Ölü kefene sarıldığı zemân rûh hâricde olarak göğüse yakın ge-
  lir. Bu sırada onun bağırması ve inlemesi vardır. Der ki beni Rab-
  bimin rahmetine acele götürünüz. Eğer bana ihsân olunan ni’met-
  leri bilseydiniz beni götürmekde acele ederdiniz.
  Eğer şekâvet ile korkutulmuş ise der ki aman bana azâb-ı ilâ-
  hîden bir müddet mühlet verip ağır götürünüz. Eğer bilseydiniz
  elbette beni omuzunuzda taşımazdınız. Bunun için Resûlullah
  “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” bir cenâze görünce hemen aya-
  ğa kalkarlar kırk adım kadar berâber giderlerdi.
  Sahîh hadîsde bildirildi. Peygamberimizin “sallallahü teâlâ
  aleyhi ve sellem” önünden bir cenâze geçirildi. Ta’zîm için Pey
  -
  gamberimiz ayağa kalkdı. Eshâb-ı kirâm “aleyhimürrıdvân” (Yâ
  Resûlallah bu cenâze yehûdî cenâzesidir) dediler. Peygamberimiz
  “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
  (nefs değil midir?)
  buyurdu.
  Ya’nî insan değil midir? Resûlullah efendimizin böyle yapmaları-
  nın sebebi mubârek zâtına melekler âlemi keşf olunmuş gösteril-
  mişdir. Bunun için cenâze gördüğü vakt neş’eli olurlar idi.
  [
  (Halebî)
  de diyor ki önünden cenâze geçen kimse cenâze için
  ayağa kalkıp dikili durmamalıdır. Cenâzeyi taşımak ve arkasından
  yürümek için kalkmalıdır. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
  sellem” efendimizin cenâze görünce kalkdığı geçdikden sonra
  oturduğu ve siz de böyle yapın diye emr buyurduğu bildirildi ise
  de bu emr nesh edildi. Ya’nî bir zemân sonra bu emrini değişdir-
  di.
  (Merâk-ıl-felâh)
  ve
  (Dürr-ül-Muhtâr)
  da da cenâzeyi görenin
  saygı duruşu olarak ayağa kalkmasının câiz olmadığı yazılıdır.]
  Ölü kabre konulduğu zemân üzerine toprak örtülünce kabr
  meyyite şöyle söyler ki benim üzerimde iken ferah idin. Şimdi al
  -
  tımda mahzûn olursun. Benim üzerimde yemekler yirdin. Şimdi de
  seni benim altımda kurtlar yir. Kabr dolup toprakla üzeri örtülün-
  ceye kadar böyle çok acı sözler söyler.
  İbni Mes’ûddan “radıyallahü anh” rivâyet olundu ki Yâ Resû
  -
  lallah ölü kabre konduğu vakt ilk karşılaşdığı şey nedir diye sor-
  du. Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki
  (Yâ İbni Mes’ûd! Bunu bana senden başka kimse sormadı. Ancak
  sen sordun. Ölü kabre konulduğu vakt önce bir melek seslenir. O
  meleğin ismi (Rûmân)dır. Kabrlerin arasına girer. Der ki Yâ Ab
  -
  dellah! Amelini yaz! O kimse der ki benim burada ne kâğıdım ne
  kalemim var. Ne yazayım? O melek der ki; bu sözün kabûl edil-

  mez. Senin kefenin kâğıdındır. Tükrüğün mürekkebindir
  parmakların kalemindir. Melek kefeninden bir parça kesip verir. O kul
  dünyâda her ne kadar yazı yazmak bilmese de orada sevâbını ve
  günâhını âdeta o bir günde işlemiş gibi yazar. Bundan sonra me-
  lek o yazdığı kefen parçasını dürer. O ölünün boynuna asar.)
  Bun-
  dan sonra Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efendimiz
  (Her insanın yapdığı işleri gösteren sahîfelerini biz boynunda kıl-
  dık)
  meâlindeki İsrâ sûresinin onüçüncü âyet-i kerîmesini okudu-
  lar.
  Sonra gâyet korkunç iki melek gelir. İnsan şeklinde görünür-
  ler. Yüzleri gâyet siyâh olup dişleriyle yeri yararlar. Başlarının
  tüyleri yeryüzüne sarkmış görünür. Sözleri gök gürler gibi gözleri
  şimşek çakar gibidir. Nefesleri de şiddet ile esen rüzgâr gibidir.
  Herbirinin demir kamçıları vardır ki insanlar ve cinler bir araya
  gelseler yerden kaldıramazlar. Dağlardan dahâ büyük ve ağırdır.
  Bir kerre bir kimseye vurursa mâzallah parça parça eder. Rûh
  bunları görünce hemen kaçar. Ölünün burnundan göğsüne girer-
  ler. Göğsünden yukarısı dirilir. Öleceği zemândaki hâli gibi olur.
  Hareket etmeğe kâdir olmaz. Fekat ne söylenirse onu işitir ve gö-
  rür. Bunlar ona şiddet ile süâl ederler. Cefâ ederek onu üzerler.
  Toprak ona su gibi olmuşdur. Ne vakt kımıldarsa yer açılıp bir boş-
  luk olur.
  Bu iki melek (Rabbin kimdir? Dînin nedir? Peygamberin kim
  -
  dir? Kıblen neresidir?) diye süâl sorarlar. Allahü teâlâ kimi mu
  -
  vaffak eder ve kimin kalbine hak sözü yerleşdirirse der ki (Sizi ve-
  kîl ederek bana kim gönderdi ise rabbim odur. Benim rabbim
  Al-
  lah Peygamberim Muhammed aleyhisselâm dînim Dîn-i islâmdır.)

  Buna ancak ilmi ile âmil olan hayrlı âlimler böyle cevâb verir
  O
  zemân bunlar da der ki (Doğru söyledi. Delîlini getirdi. Bi-
  zim elimizden kurtuldu.) Bundan sonra onun üzerine kabrini bü-
  yük bir kubbe gibi yaparlar. Onun için sağ tarafına iki kapı açarlar.
  Sonra da kabrini güzel kokulu fesleğenlerle döşerler. Cennet ko
  -
  kuları o meyyitin üzerine gelir. Dünyâda yapdığı güzel amelleri
  en sevdiği dostu sûretinde gelip onu eğlendirir ve ona güzel haber
  -
  ler söyler. Kabri nûr ile dolar. Kıyâmet kopuncaya kadar kabrinde
  neş’eli ve sevinçli olur. O kimseye kıyâmet kopmasından dahâ sev
  -
  gili bir şey olmaz.
  İlmi ve ameli az olan ve ilmden ve melekût esrârından haberi
  olmıyan mü’minlerin derecesi bundan aşağıdır ki onun yanına
  Rûmândan sonra güzel sûretde ve güzel kokulu ve güzel elbiseli
  olarak ameli gelir. (Beni bilmez misin) der. O da der ki (Sen kim-

  sin ki Allahü teâlâ seni benim şu garîb olduğum zemânda bana
  ihsân eyledi.) O da der ki (Ben senin sâlih işlerinim. Korkma
  mahzûn olma! Biraz sonra Münker ve Nekîr melekleri gelirler ve
  sana süâl ederler. Onlardan korkma) der.
  Bundan sonra süâl meleklerine söyleyeceği şeyleri öğretirken
  Münker ve Nekîr melekleri gelir. Şimdi anlatacağımız şeklde onu
  sıkışdırırlar. Onu oturturlar. Ona (Men Rabbüke) ya’nî Rabbin
  kimdir derler. O da evvelki söylediği gibi söyler: (Rabbim Allah-
  dır. Peygamberim Muhammed aleyhisselâm İmâmım Kur’ân-ı ke-
  rîm kıblem Kâ’be-i şerîf ve babam İbrâhîm aleyhisselâmdır ki
  Onun milleti benim milletimdir) der. Onun dili hiç tutulmaz. On-
  lar da (Doğru söyledin) derler. Önceki melekler gibi mu’âmele
  ederler. Fekat onun için sol tarafından Cehennemden bir kapı
  açarlar. Cehennemin yılan akrep zincir sıcak suyu ve zakkûmu
  velhâsıl ne varsa hepsini görür. O kimse onun üzerine pek çok fer-
  yâd eder.
  Ona (Korkma buranın dehşeti sana bir zarar vermez. Burası
  senin Cehennemdeki yerindir ki Allahü teâlâ bunu senin Cennet-
  de olan yerinle değişdirdi. Uyu sen saîdsin) derler. Sonra onun
  üzerine Cehennem kapısı kapanır. Aylarca senelerce geçen zemâ-
  nı bilmez öylece kalır.
  Birçok kimsenin ölürken dili tutulur. Eğer i’tikâdı bozuk olur-
  sa [Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak inanma
  -
  bid’at ehline uydu ise] (Rabbim Allah) diyemez. Başka söz
  söylemeğe başlar. Melekler bir kerre vururlar kabri ateşle dolar.
  Sonra söner. Birkaç gün sönük olarak durur. Sonra yine kabrde
  onun üzerinde ateş hâsıl olur. Kıyâmet kopuncaya kadar bu hâl
  devâm eder.
  Birçok kimse dahî (Dînim İslâmdır) diyemez. Bunlar yâ şüb-
  he üzre vefât etmişlerdir. Yâhud vefât ederken kendisine fitneler-
  den bir fitne ârız olmuşdur. [Ehl-i sünnet olmıyan kimselerin söz
  -
  lerine yazılarına aldanmışdır.] Buna bir kerre vururlar. Kabri yu-

  karıda denildiği gibi ateşle dolar
  Ba’zı kimseler (El-Kur’ânı imâmî) ya’nî Kur’ân-ı kerîm imâ
  -
  mımdır diyemezler. Çünki bunlar Kur’ân-ı kerîmi okurlar fekat
  ondan nasîhat almazlardı ve Kur’ân-ı kerîmde olan emrlerle amel
  etmezler ve nehy etdiği şeylerden kaçınmazlardı. Bunlara da önce-
  kilere yapdıkları gibi yaparlar.
  Ba’zı kimsenin de ameli korkunç şekl alır. Bunu çekerler. Kab-
  rinde günâhları kadar azâb olunur. Ahbârda vârid oldu ki
  (Ba’zı
  insanların ameli hunût şekline çevrilir.)
  Hunût hınzır yavrusuna

  derler
  Ba’zı kimse de Peygamberim Muhammed “aleyhisselâm”dır
  diyemez. Zîrâ bu kimse dünyâda sünnet-i nebeviyyeyi (ya’nî islâ-
  miyyetin emrlerini ve yasaklarını)unutmuş idi. Zemâna modaya
  uymuş idi. Çocuklarına Kur’ân-ı kerîm okutmamış Allahü teâlâ-
  nın emrlerini yasaklarını öğretmemiş idi.
  Ba’zı kimse kıblem Kâ’be-i şerîf diyemez. Zîrâ nemâz kılmak
  için kıbleye az yönelmiş yâhud abdestinde fesâd bulunurmuş yâ-
  hud nemâzında başka şeylere iltifât eder dünyâ işleri ile meşgûl
  olurmuş yâhud rükû’ünde ve sücûdünde noksânlık olup ta’dîl-i
  erkâna riâyet etmezmiş.
  Sana Peygamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem” rivâyet
  olunan
  (Allahü teâlâ üzerinde kazâya kalmış nemâz borcu bulu
  -
  nan kimsenin ve harâm elbise
  [cilbâb]
  giyen kimsenin nemâzını
  kabûl etmez)
  hadîs-i şerîfi kifâyet eder. [Bundan anlaşılıyor ki
  farz nemâzını kazâya bırakan kimselerin sünnetleri ve nâfileleri
  kabûl olmaz.] Ba’zı kimse (Ve İbrâhîmü ebî) ya’nî İbrâhîm “aley-
  hisselâm” babamdır diyemez. Zîrâ bir gün İbrâhîm “aleyhisse-
  lâm” yehûdîdir yâhud nasrânîdir diye söz işitmiş ve bunun için
  şübheye düşmüşdü. [Yâhud kâfir olan Âzer İbrâhîm aleyhisselâ-
  mın babasıdır demişdi.] Buna dahî evvelkilere yapıldığı gibi yapı
  -
  lır. Bunların hepsini
  (İhyâ-ül-ulûm)
  kitâbımızda geniş olarak bildirdik

  [Yukarıdaki hadîs-i şerîf nemâzını özrsüz olarak kılmamış ve
  derhâl kazâ etmemiş olan kimsenin bundan sonra kılacağı nemâz
  -
  larının hiçbirinin kabûl olmıyacağını bildiriyor. Sonra kıldığı ne-
  mâzlar şartlarına uygun olarak ve doğru ihlâs ile kılınırsa sahîh
  olurlar ya’nî nemâz kılmak vazîfesini yerine getirmiş bunların gü-
  nâhından kurtulmuş olur. Bu nemâzlarının hiç biri kabûl olmaz de
  -
  mek Allahü teâlânın va’d etdiği sevâblara kavuşamaz bunların fâ-
  idesini görmez demekdir. Beş vakt nemâzın sünnetleri sevâb ka-
  zanmak için kılınıyor. Bu kimsenin sünnet nemâzları ka
  bûl olun
  -
  mıyacağı için sünnetleri boşuna kılmış olur. Sünnet nemâzlarının
  kendisine hiç fâidesi olmaz. Bunun için farz nemâzı özrsüz kılmıyan
  kimse bu nemâzını hemen kazâ etmelidir. Kılmadığı nemâzların sa-
  yısı çok ise sünnetleri kılarken o vaktin kılınmamış nemâzını kazâ
  etmeğe niyyet etmelidir. Böylece nemâzını kazâ etdiği için bunun
  büyük azâbından kurtulmuş olur. Kazâları çabuk biterek sünnetle
  -
  rin sevâbına da kavuşmağa başlar. Özr ile kaçırılmış olan farz ne
  -
  mâzlar böyle değildir. Bu hadîs-i şerîf özrsüz olarak tenbellikle kı
  -
  lınmayan nemâzlar içindir. Bu husûsda
  (Se’âdet-i Ebediyye)
  kitâ-
  bında kazâ nemâzları bahsinde geniş bilgi vardır.

  Remylebeau, Bunu Beğendi.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  DÖRDÜNCÜ FASL
  Fâcire ya’nî kâfir olanlara Münker ve Nekîr melekleri (Men
  Rabbüke) dedikleri vakt (Lâ-edrî) ya’nî (Ben bilmem)der. Onlar
  da bilmedin ve hâtırlamadın derler.
  Sonra onu demirden kamçı ile döverler. Tâ ki yedinci kat ye-
  rin altına girer. Sonra yer silkelenir. Yine kabrine çıkar. Böyle ye-
  di def’a döverler. Sonra da bunların hâlleri başka başka olur.
  Ba’zısının ameli köpek şekline çevrilip kıyâmete kadar onu ısırır.
  Bunlar kıyâmet ve islâmiyyetin bildirdiği husûslarda şübhe eden-
  lerdir. Kabrde bulunanların karşılaşacakları hâller çeşid çeşiddir.
  Ancak biz burada çok kısa anlatdık. Bu azâbın aslı şöyledir ki bir
  insan dünyâda en çok neden korkarsa kabrde onunla azâb olunur.
  Meselâ ba’zı insanlar yırtıcı hayvan yavrusundan çok korkar.
  İnsanların tabî’atleri bunda muhtelifdir. Allahü teâlâdan selâmet
  ve nedâmetden evvel mağfiret isteriz.
  Mevtâlardan çok def’a rivâyet olunmuş ve rü’yâda görülüp
  hâlleri sorulmuş ve cevâblar alınmışdır. Bunlardan birisine hâli so-
  rulunca (Birgün abdestsiz nemâz kılmış idim. Allahü teâlâ bana
  bir kurtcağız musallat etdi. Onunla hâlim pek fenâdır) dedi. [Ne-
  mâz kılmıyanların ve kılmadığı nemâzı kazâ etmiyenlerin hâlleri-
  nin ne olacağını buradan anlamalıdır.]
  Bir diğeri de rü’yâda görülüp Allahü teâlâ sana ne mu’âmele
  buyurdu diye sorulunca (Bir gün cenâbetden gusl etmemişdim.
  Allahü teâlâ ateşden bir elbise giydirdi. Onun içinde kıyâmete ka-
  dar bir yerden bir yere çevirerek bana azâb ediyorlar) dedi. [Her
  müslimân ana ve baba çocuklarına gusl abdesti almasını öğretmelidir.
  Bir diğeri de rü’yâda görülüp Allahü teâlâ sana ne mu’âmele
  buyurdu diye sorulunca (Beni yıkayan kimse bir tarafdan bir ta-
  rafa şiddet ile çevirirken teneşirdeki demir çivi vücûdümü tırma
  -
  ladı. Bundan çok zahmet çekdim) dedi. Sabâh olunca yıkayan
  kimseden sorulunca (İstemiyerek böyle birşey olmuşdu) dedi.
  Bir başkası da rü’yâda görülüp hâlin nasıldır sen ölmemiş
  miydin? diye sorulunca (Evet ben hayr üzereyim lâkin üzerime
  toprak atılırken bir taş düşüp iki kemiğimi kırdı. Bana çok sıkın
  -
  tı verdi) dedi. Bunun üzerine kabrini açdılar. Dediği gibi buldular.
  Bir kimse oğluna rü’yâsında gelip (Ey fenâ oğul! Babanın
  kabrini düzelt! Zîrâ yağmur çok ezâ verdi) dedi. Bunun da kabri-
  ni açdılar. Âdeta su arkı (harkı) gibi dolmuş buldular ki sel dol-
  durmuş idi.


  A’râbîden biri rivâyet eder ki oğluma Allahü teâlâ sana ne
  mu’âmele etdi diye sordum. (Zararım yok lâkin filân fâsıkın yanı-
  na defn olunduğumdan ona olunan azâblardan kalbime korku gi-
  riyor) dedi. Çok def’a haber verilen bunlar gibi hikâyelerden açık-
  ca anlaşılan şudur ki kabr ehli kabrlerinde azâb çekerler. Onun
  için Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” ölünün kemikle-
  rini kırmakdan nehy buyurmuşlar ve bir kimseyi kabrin bir tarafın-
  da oturduğunu gördüklerinde
  (Mevtâya kabrlerinde ezâ etmeyi-
  niz)
  ve
  (Diri kimseler evlerinde nasıl elemi ve azâbı duyar ve his
  ederlerse mevtâ da kabrinde öylece elem ve azâbı duyar his eder)
  buyurmuşdur.
  Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” vâlideleri
  hazret-i Âminenin kabrini ziyâret etdiklerinde ağladılar. Yanların-
  da bulunanları da ağlatdılar. Buyurdular ki
  (Rabbimden bunun için
  mağfiret taleb etmeğe izn istedim. İzn vermedi)
  sonra
  (Kabrini zi-
  yâret etmek için izn istedim izn verdi. Öyle ise siz de kabrleri ziyâ-
  ret ediniz! Zîrâ ziyâret ölümü hâtırlamağa sebebdir.)
  [Resûlullaha
  mubârek anasına babasına mağfiret için sonradan izn verildi. Zâten
  mü’min idiler. Sonradan diriltilip bu ümmetden de oldular.
  Bu hadîs-i şerîf Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem”
  muhterem ana ve babasının mü’min olduklarını göstermekdedir.
  Çünki kâfirlerin kabrini ziyâret etmek yasakdır. Bunların kabrle-
  rini ziyâret etmeğe izn verilmesi kâfir olmadıklarını açıkca bildiri-
  yor. Mağfiret için izn verilmemesinin de sebebi vardı. Cenâb-ı
  Hak Habîbinin hâtırı için Onun şerefi için mubârek ana babasını
  dahâ büyük ni’mete kavuşdurmak istiyordu. Ta’yîn buyurduğu
  takdîr etdiği zemân gelince onları diriltecek oğullarının Peygam
  -
  berlerin en üstünü olduğunu gösterecek Ona îmân edecek ümme-
  ti olmakla şereflenecek ve sahâbîlik yüksek derecesine kavuşacak-

  lardı
  Nişâncı zâde Muhammed bin Ahmed efendinin “rahmetullahi
  aleyh”
  [1]
  yazdığı türkçe
  (Mir’ât-ül-kâinât)
  kitâbı birinci kısm iki-
  yüzyirmiyedinci sahîfede diyor ki:
  Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” mubârek ana babala-
  rının îmân edip etmediklerinde âlimler başka başka söyledi. 911
  [m. 1505] de vefât eden Abdürrahmân bin Ebî Bekr Süyûtî
  (Mesâ-
  lik-ül-hunefâ)
  kitâbında ve başka birçok kıymetli kitâblarında beş

  çeşid haber bildirmişdir
  1
  –
  Onların ikisi de Resûlullahın dîne çağırmasından ya’nî
  bi’setden önce câhillik zemânında vefât etdi. Şâfi’î âlimlerinin
  hepsine ve hanefîlerin çoğuna göre bir Peygamberin dînini işitmi-
  yen kimsenin îmân etmesi vâcib olmaz. Çünki Peygamberin dîni-
  ni işitmeden önce düşünerek îmânı akl ile bulmak vâcib değildir.
  İşitdikden sonra Allahü teâlânın var olduğunu düşünüp anlamak
  îmân etmek lâzım olur. Câhillik zemânında geçmiş Peygamberler
  unutulmuş idi. Çünki asrlar boyunca kâfirler zâlimler idâreleri ele
  alarak dinleri ortadan kaldırmışlar din adamlarına baskı işkence
  yapmışlar îmânlılar azalmış gizlenmiş böylece dîni îmânı bilen
  kalmamışdı. Her asrda gelen zâlimler kötü rûhlu alçak kimseler
  böyle çalışmakda din adamlarını din bilgilerini yok etmek için
  îmânlılara karşı amansız bir kin ile canavar gibi saldırmakdadır.
  İngilizler ve komünistler böyledir. Fekat bu zâlimlerden hiçbiri
  îmânı yok edememiş kendileri kahr olmuş çok acı perîşan hâlde
  saltanatlarından ayrılmış zevklerine doyamadan ölümün pençesi-
  ne düşmüşler ismleri la’net ile anılmış veyâ unutulmuşdur. Allahü
  teâlâ bir Peygamber veyâ bir âlim yaratarak îmân ışığı ile yer yü-
  zünü yeniden aydınlatmışdır. Aklı olanların bundan ibret alması
  uyanması dünyâda ve âhıretde rezîl olmamak için din düşmanla-
  rına aldanmaması lâzımdır.
  2
  –
  Câhillik zemânında yaşamış olanlar kıyâmet günü imtihân
  edilecek orada îmân edenler Cennete girecekdir diyen âlimler de
  varsa da bu sözün za’îf olduğu
  (Mektûbât Tercemesi)
  kitâbında
  259. ncu mektûbun tercemesinde açıklanmışdır.
  3
  –
  Allahü teâlâ sevgili Peygamberinin “sallallahü teâlâ aleyhi
  ve sellem” mubârek ana babasını diriltdi. Oğullarına îmân edip
  ona ümmet olmakla şereflendiler ve tekrâr vefât etdiler. İmâm-ı
  Süyûtî “rahmetullahi aleyh” bunların diriltildiğini bildiren hadîs-i
  şerîfi yazıyor. (Za’îf bir hadîs ise de çok kimse bildirdiği için kuv-
  vetli olmuşdur. Âlimlerin çoğuna göre kuvvetli hadîsdir. İbâdetle
  -
  rin kıymetini bir müslimânın üstünlüğünü bildiren za’îf hadîse

  uyulur) buyuruyor
  4
  –
  Fahrüddîn-i Râzî
  [1]
  ve birçok âlimler buyuruyor ki Tevbe
  sûresinin yirmisekizinci âyetinde meâlen
  (Müşrikler necesdir)
  bu-
  yuruldu. Ya’nî bütün kâfirler pisdir. Hâlbuki Resûlullah “sallalla-
  hü aleyhi ve sellem”
  (Ben her zemânda temiz babalardan temiz
  analara geçerek geldim)
  buyurdu. Başka bir hadîs-i şerîfde

  (Her
  asrda o zemânın insanlarının en hayrlılarından getirildim)
  buyu-
  ruldu. Kâfire hayrlı demek ise câiz değildir. Hele Şuarâ sûresinde-
  ki ikiyüzondokuzuncu âyetinde meâlen
  (Seni secde edicilerden
  geçirir)
  buyuruldu. Buradan bütün babalarının analarının
  mü’min oldukları anlaşılmakdadır. İbrâhîm aleyhisselâmın babası
  denilen Âzerin kâfir olduğu Kur’ân-ı kerîmde bildiriliyor ise de
  Abdüllah ibni Abbâs ve İmâm-ı Mücâhid (Âzer İbrâhîm aleyhis-
  selâmın amcası idi) dediler. Arabistânda amcaya baba denilir. Ha-
  dîs-i şerîfde buyuruldu ki
  (Cehennemde en hafîf azâb Ebû Tâli-
  bin azâbıdır).
  Ebû Tâlibin azâbı azâbların en hafîfi olunca Resû-
  lullahın mubârek ana-babası Cehennemde olsaydı azâbın en hafî-
  fi bu ikisinin azâbı olurdu. Bu hadîs-i şerîf de bu bakımdan ikisi-
  nin de mü’min olduğunu göstermekdedir.
  5
  –
  Âlimlerden çoğu bu mes’elede edebe saygıya aykırı konu-
  şulmamasını işin doğrusunu Allahü teâlâ bilir deyip susulmasını
  uygun görmüşdür. Şeyh-ul-islâm allâme Ahmed ibni Kemâl Pâşa
  da
  (Ebeveyn)
  risâlesinin sonunda buyuruyor ki
  (Ölüleri kötüle-
  yerek dirileri incitmeyiniz!)
  hadîs-i şerîfi ve Tevbe sûresinin
  (Re-
  sûlullahı incitenlere Allah la’net eylesin!)
  meâlindeki altmışikinci
  âyet-i kerîmesine göre (Resûlullahın babası Cehennemdedir) di-
  yen kimse mel’ûndur.
  (Mir’ât-ül-kâinât)
  ın yazısı temâm oldu].
  Peygamberimiz “aleyhisselâm” bir kabr yanında hâzır oldukla
  -
  rı vakt
  (Dünyâ ve âhıret selâmeti müslimânlardan ve mü’minler
  -
  den bu kabrde bulunanların üzerine olsun. Biz inşâallah size lâhık
  oluruz
  [kavuşuruz].
  Siz bizden evvel göçdünüz. Biz de size tâbi’
  olup sonradan varırız. Yâ Rabbî! Bizi ve bunları mağfiret et ve af-
  vınla günâhlarımızdan geç)
  buyururdu. Peygamber efendimiz “sal
  -
  lallahü aleyhi ve sellem” mubârek zevcelerine de “radıyallahü te
  -
  âlâ anhünne” kabr ziyâretinde bu kelâmı (düâyı) söylemelerini

  emr ederdi
  Sâlih-i Müzenî “rahimehullah” buyurdu ki ba’zı ulemâdan
  (Kabristânda nemâz kılmak niçin nehy olundu?) diye süâl eyle-
  dim. Bunun hakkında hadîs-i şerîf vârid oldu diye haber verdiler.
  (Siz kabrler arasında nemâz kılmayınız. Zîrâ bu nihâyeti olmıyan
  hasretdir).
  Ya’nî pişmân olursunuz hadîs-i şerîfini okudular. [İs-
  mâ’îl Müzenî imâm-ı Şâfi’înin talebesi idi. 264 [m. 878] de Mısrda
  vefât etdi.]
  Bunun içindir ki necâset bulunan yerlerde meselâ kabristânda
  ve hamâmda nemâz kılmak mekrûhdur.
  Bir zâtdan rivâyet olundu. Dedi ki birgün kabrler arasında ne
  -
  mâza durdum. Güneşin sıcaklığı pek şiddetli idi. Hemen pederime
  benzer bir şahsı kabrinin üzerinde oturur gördüm. Korkarak ne-
  mâzın secdesini noksan etdim. İşitdim ki (Yeryüzünün genişliği
  sana dar geldi de burayı mı buldun? Nemâzınla bir zemân bize
  ezâ edersin) dedi.
  Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bir yetîme rastgeldi.
  Babasının kabri başında yüksek sesle ağlıyordu. O yetîme merha-
  met ederek kendileri dahî ağladılar. Buyurdular ki
  (Ölü elbette
  yakınlarının bağırarak ağlaması sebebi ile azâb olunur. Ya’nî hüzn
  ve fenâlık gelir.)
  Nice ölü vardır ki rü’yâda görülüp süâl eden kimseye hâlim
  pek fenâdır. Filân ve filândan eziyyet görüyorum. Onların çok ağ-
  layıp feryâd ve figânı bana ezâ ediyor diye haber verdiği vâki’dir.
  Lâkin zındıklar [kısa akllarına uyarak] bunu inkâr ediyorlar.
  Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz:
  (Sizlerden bi-
  riniz dünyâda bildiğiniz bir ölmüş kimsenin kabrine uğrayıp da se-
  lâm verince o mü’min sizi tanır ve selâmınıza cevâb verir)
  buyurdu.
  Yine bunun gibi Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sel-
  lem” bir cenâze defninden geldikde
  (Ölü ayakların sesini işitir ve
  işitirim işitirim diyerek üzüldüğünü bildirir)
  buyurdu.
  Fıkh âlimlerinden “rahime-hümullahü teâl┠rivâyet olunur ki
  bir kimse vasıyyet etmeden vefât etmişdi. Sonra gece çoluk çocu-
  ğunu dolaşıp (Filâna ve filâna şu kadar ekin verin. Filân kimseden
  emânet aldığım kitâbını verin) dedi. Sabâh olunca her biri diğeri
  -
  ne
  gördükleri rü’yâyı söylediler. Ekini verdiler. Lâkin kitâbı araş-
  dırdılar bulamadılar. Buna te’accüb etdiler. Bir zemân sonra evin

  bir köşesinde buldular
  Bir zâtdan rivâyet olundu ki babam bizim için terbiye edici bir
  kimse ta’yin eylemişdi. Bize evde yazı öğretirdi. Bu zât vefât eyle-
  di. Altı gün sonra kabrine vardık. Allahü teâlânın emrini düşünü-
  yorduk. Oradan bir tabak incir geçiriyorlardı. Onu satın aldık yi-
  dik. Saplarını oraya atdık. O gece bizim üstâdımız babamızın
  rü’yâsında görünüp hâlin nasıldır diye sorunca iyidir ben de hayr
  üzereyim. Fekat evlâdın kabrimi mezbele ya’nî süprüntülük etdi-
  ler. Fenâ lâflar söylediler dedi. Babam bize sordu. Biz ise (Sübhâ
  -
  nallah! Bizi dünyâda terbiye etmiş iken âhırete gitdiği hâlde yine
  terbiye ediyor) dedik. Bu gibi şeyler hakkında anlatılanlar çokdur.
  Fekat bu kadar va’z ve nasîhati kâfî gördüm ki az sözden çok ib-

  ret alınsın

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş