Harut ve Marut Konusu

Harut ve Marut Kur'anda ismi geçen iki melektir.

Genel olarak kabul gören açıklama Harut ve Marut'un Allah'ın emri ile sadece insanlara çeşitli bilgileri ve sihri öğreten iki melek olduğudur. Bazı tefsirlerde Harut ve Marut'un melek değil insan olabileceği belirtilmiştir.

Eski bazı kaynaklarda Hristiyan ve yahudi kaynakları da referans gösterilerek Babil'in düşmüş melekleri olarak da adlandırılırlar. Efsaneye göre melekler insanların işledikleri günahları görünce kınarlar Allah "Siz onların yerinde olsanız aynısını yapardınız" der ve meleklerden en iyilerinden ikisi Harut ve Marut seçilerek Babil şehrine yargıç olarak gönderilir.

Konu ile ilgili Bakara Suresinin 102. ayetinin Türkçe meali:

"Ve onlar Süleyman'ın mülkü (nübüvveti) hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkâr etmedi; ancak şeytanlar inkâr etti. Onlar insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut'a ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Oysa o ikisi: "Biz yalnızca bir fitneyiz sakın inkâr etme" demedikçe hiç kimseye (bir şey) öğretmezlerdi. Fakat onlardan erkekle karısının arasını açan şeyi öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağlamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu satın alanın ahiretten hiçbir payı olmadığını bildiler; kendi nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötü; bir bilselerdi."

Rivayete göre Harut ve Marut adındaki iki melek insanların sahip olduğu nefs ve şehvete sahip olmaları suretiyle insan kılığında Babil şehrine Allah(c.c) tarafından indirilmiştir ve ayrıca insanlara fitne çıkarmamaları ve günah işlememeleri şartıyla bazı gizli ilimleri öğretmişlerdir. Fakat sahib oldukları nefs ve şehvetin etkisinden dolayı bir çöl çiçeğinden yaratılan zühre adındaki çok güzel bir kadına aşık olup cinsel arzular besleyerek onun aslında haram olan ve yapmalarını istediği üç günahı işlemişlerdir. Bu günahlar;

1-) Suçsuz yere bir insanın canına kıymak;

2-) Şarap içmek;

3-) Meleklerin göğe yükselmelerini sağlayan bir ismi azam duasını öğretmek...dir.

Bu işlenen günahlar aslında; Allah(c.c) tarafından bu insan kılığına büründürülen ve insana has vasıflar verilen iki meleğe de yasaklanmıştı...

Harut ve Marut adındaki bu melekler Allah(c.c) tarafından kendi seçimleri doğrultusunda yeryüzünde kıyamete kadar insan şeklinde barınacaklardır ve ellerinden sadece meleklere has olan özel vasıfları alınmıştır...Ayrıca bu melekler kıyamete kadar insan suretinde bulunarak azap çekeceklerdir....

Bu nedenle Harut ve Marut adındaki meleklerin daveti imkansızdır. Çünkü onlar yukarıdaki rivayette bahsedildiği üzere yeryüzünde halen insan olarak yaşamaktalar ve azap çekmektedirler. Harut ve Marut adındaki meleklerin daveti imkansız olduğuna göre ve artık bu isimlerdeki melekler varolmadığına göre; biz sihir öğretilerini ancak bir zamanlar bu meleklerin büyü ilmini öğrettiği kadarıyla ve kabala kitaplarına geçtiği kadarıyla; bu bahsi geçen gizli ilimleri öğrenebiliriz. Fakat yakın geçmişte bütün kabala majisini kapsayan ve El Hazred tarafından yazılmış olan ardından papazlar tarafından Necronomicon ismiyle sansürlenen ve imha edilen kitabın da bir kopyası artık yeryüzünde var olmadığına göre bu bahsi geçen gizli ilimleri uygulamaya geçirmemiz hiçbirzaman mümkün olmayacaktır...

HÂRUT İLE MÂRUT VE MELEKLERİN İSMETİ
Meleklerle ilgili İslâm itikadı gözden geçirilirken "Meleklerin Allah'a isyan etmiyecekleri" açıkça görülmektedir. Bu husus Kur'an-ı Kerim âyetleri ile de sabittir (67).

Hâl böyle iken Hârut ve Mârut adındaki meleklerle ilgili olarak halkın dilinde dolaşan ve bazı kitaplarda yer alan yersiz söylentilerin İslâmî inançlarla bağdaşması kâbil değildir. O söylenti şudur Yeryüzüne indirilen bu iki melek -hâşâ- Zühre adındaki güzel bir kadına tutulmuşlarmış da kendisiyle güya zina etmek istemişlermiş de o fahişe de bu meleklerden Allah'a şirk koşmalarını istemiş fakat melekler bu teklifi kabul etmemişler.
Bir defasında bu melekler o kadına aynı arzuyu tekrarlayınca Zühre kucağında taşıdığı çocuğu gösterip "bunu öldürmedikçe dediğinize razı olmam" demiş melekler bu teklifi de kabul etmemişler.

Başka bir gün bu çirkin teklifi gene tekrarlamışlar. O kadın da elinde taşıdığı kadehin içindeki şarabı içmedikleri takdirde arzularına râm olmıyacağını söylemiş imiş de onlar da -hâşâ- şarabı içmişlermiş. İçkinin tesiriyle sarhoş olunca o çocuğu öldürmüşler ve kadınla da güya zina etmişler. Zühre adlı bu fahişe Hârut ve Mâruttan göğe çıkarken okudukları İsm-i âzamı sorup öğrenmiş imiş ve öğrendiğini okuyarak semaya çıkmış ve orada yıldız olup kalmış. "Zühre" adlı yıldız işte bu kadın imiş!!!

Meleklerin yüce mahiyetine ve pırıl pırıl şerefine uymayan bu gibi beyanların hepsi zayıftır (68).

"Bunlar İsrail oğullarının verdikleri haberlere râcidir. Çünkü bu hususta isnadı günahtan masum ve her hususta doğru bulunan yüce Peygamberimize ulaşan sahih ve merfû bir hadis yoktur" (69).

"Ne Allah Teâlâ'nın kitabında ne de Resulullah (s.a.v.)'ın hadislerinde bu haberin doğruluğuna delâlet eden bir beyân da yoktur" (70).
"Bu bâbta uydurulan hurâfelere îtimad olunmamalıdır. İşte sahih olan haber kitabullahtadır" (71).

Bu haberin doğru ve mûteber olmadığına delâlet eden hususlardan biri de şudur: Hârut ve Mârut isimli bu meleklerin yeryüzüne inmesi Süleyman Aleyhisselâmın Peygamberliği zamanına tesadüf etmektedir. Halbuki "Zühre" yıldızının yaratılması göklerin halk olunduğu zamanda olmuştur (72).
Hârut ve Mârut isimli bu melelerle ilgili meselenin ehl-i sünnet mezhebi hükümlerini zedelemiyecek yönü şudur:

Süleyman Aleyhisselâm zamanında şeytanlaşmış insanlar cin şeytanlarını sihir yoluyla kendilerine bağlamışlardı. Cin şeytanları semâlara doğru yükselerek yeryüzündeki hâdiselerle ilgili konuşma-lardan kulak hırsızlığı yaparlar ve meleklerden duydukları bir söze yüz de yalan katarak o devrin kâhinlerine ve sihirbazlarına haber verirlerdi.

Şeytanların nâşir-i melaneti olan bu kimseler yalanyanlış bu haberleri halkın arasında yaymaya çalışırlar ve yazarak halka okurlardı.

Bu kâhinler; cin toplamayı onlar vasıtasıyla sihir yapmayı ve efsunculuk şekillerini halk arasında yaydılar. Beşerî topluluklarda baş gösteren fesat ve kargaşalıklar yüzünden halk arasında yanlış inançlar yayılmaya başladı. Bir takım kimseler cinlerin gayb-ı bildiğini iddia eder ve inanır oldular.

İşte bu sırada Cenâb-ı Hak hikmet-i ilâhîsi iktizasından olarak Hârut ve Mârut isimli bu iki meleği yeryüzüne indirdi ve Bâbil şehri halkına gönderdi.
Bu melekler halka sihrin zararını ve mahiyetini haber veriyor mucizeyi sihirden ayırd edecek bilgi ile insanları techize çalışıyorlardı. Sihrin doğruluğuna inanıp veya sihre dâir olan şeyleri kullanıp da küfre gitmemeleri için halkı ikaz ediyorlardı. Bu hususla ilgili âyet-i kerimeyi muhterem okuyucularımla birlikte tetkîk ve tahlil etmek isterim:

"Şeytanların; Süleyman'ın mülk(-ü saltanat ve nübüvvet)i aleyhinde uydurup takip ettikleri şeylere (yalanlara) uydular. Halbuki Süleyman asla kâfir olmadı. Fakat o şeytanlar kâfirdiler ki insanlara sihri (büyücülüğü) ve Bâbil'deki iki meleğe Hârut ve Mârut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki onlar (o iki melek "Biz ancak fitneyiz (imtihan için gönderilmişizdir) sakın (sihir büyü yapıp da) kâfir olma" demedikçe hiç bir kimseye (sihir) öğretmezlerdi. İşte onlardan (o iki melekten) koca ile karısının arasını ayıracak şeyleri öğreniyorlardı..." (73).

Yukarıdaki âyetin meâli tedkik süzgecinden geçirildiğinde bazı hakikatlerin ortaya çıktığı gözden kaçmamaktadır. Şöyle ki:

a) Âyet-i kerimedeki "ve mâ ünzile" ilh.. cümlesi yukarıdaki "es-sihra" kelimesine mâtuftur. Mâtuf le mâtufun aleyhin birbirine mubâyin olacağı nahvî bir zarurettir. Bu itibârla Hârut ve Mârut'a indirilen bilgiler sihir değildi. Fakat sihir halinde kullanmaya müsaid bulunuyordu Bu sebeple o bilgileri kötüye kullanmanın küfr olacağı bizzat bu melekler tarafından "telâ tekfur" ihtâriyle haber veriliyordu.

b) "Es-sihra" kelimesi "yüallimûne" fiilinin ikinci mef'ûlü; "ve mâ ünzile" cümlesi onun matufu olduğuna göre sihri de meleklere indirilen bilgileri sihir olarak kötüye kullanmayı da halka öğreten şeytanlardı.

c) Melekler; sihrin mahiyetine ışık tutuyorlar onun itikadî zararlarını ve amelî safhasının küfre götüreceğini haber veriyorlardı. Sihrin haram olan yönü onun nasıl yapıldığını bilmek olmayıp ameli haysiyetidir (74). Yani sihrin nasıl yapılacağını bilmek değil bizzat sihri yapmaktır. Bir bıçağı kurban kesmekte kullanmanın suç olmayıp bir cinayete âlet yapmanın haram olduğu gibi...

d) Hârut ve Mârut sihrin ilmî cihetine ışık tutarken "Biz ancak bir fitneyiz (imtihan için gönderilmişiz) sakın (sihir yapıp da) kâfir olma" diyerek sihrin amelî tarafından halkı nehyetmekte ve gerekli ikazda bu-lunmaktaydılar.

e) Koca ile karısının arasını ayıracak şeyi öğrenme arzusunun halktan gelmiş bulunduğunu Hârut ile Mârut'un "Gelin size zevc ile zevcenin arasını ayıracak şeyi öğretelim" diye bir çağrı vâki olmadığını âyetin metnindeki "yeteallemûne=öğreniyorlardı" ifadesinden açık ve seçik olarak anlamaktayız.

İşaret edilen bu noktalardan başka Hârut ve Mârut diğer melekler gibi günahtan uzaktırlar Kur'ân-ı Kerim'de meleklerle ilgili olarak bu-yurulmaktadır ki:

"Onlar Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler" (75).
"Hayır onlar ikrama mazhar edilmiş kullardır. Bunlar söz(leriy)le asla onun önüne geçmezler. (Bilakis) bunlar ancak onun emriyle hareket ederler" (76).
"(Evet) kendilerine her suretle kâhir ve hâkim olan Rablerinden korkarak (daima ona inkıyad ederler. Melekler de) ne ile emr olunurlarsa onu yaparlar" (77).

Kitab-ı ilâhînin bu açık beyanı karşısında meleklerden günahın vukuu nasıl kabul edilebilir? Muhâlfarz onların günah işlediği kabul edilecek olsa yaptıkları o günahın da Allah'ın emri olması gerekir. Kur'an-ı Sâdıku'l-beyânın şu âyet-i böyle bir ihtimali kat'iyetle reddetmektedir:
"Allah hiç bir zaman kötülüğü emretmez" (78).
"Biz o melekleri hak(km hikmeti ve kaderin bir iktizası) olmadan indirmeyiz" (79).

Bunun dışında kalan ve meleklerin ismetiyle münasip düşmeye cek beyanlar fehmin yerini vehme bırakmış insanlara has bir davranış olur.

(67) Sûre-i Tahrim 6; Nâhil 50.
(68) Tefsiri Kurtubî c 2 s. 52.
(69) Tefsir-i İbni Kesir c. 1 s. 141.
(70) Celâl: Akâid-i Adudiye Şerhi 56.
(71) H. B. Çantay Kur'an-ı Hakîm ve Meâl-i Kerim c. 1 s. 33. 56 nolu hâşiye.
(72) Tefsir-i Kurtubî c. 1 s. 52.
(73) Sûre-i Bakara 102.
(74) Hak Dini Kur'an Dili c. 1 s. 447.
(75) Sûre-i Tahrim 6.
(76) Sûre-ı Enbiyâ 26-27.
(77) Sûre-i Nahl 50.
(78) Sûre-i Ârâf 28.
(79) Sûre-i Hicr 8.

ALINTIDIR