Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri Nelerdir ? Geniş Kapsamlı

Meleklerin temel görevleri Allah'a kulluk etmek; O'nun emirlerini yerine getirmektir Melekler görevleri açısından bir kaç gruba ayrılır Melekler yüklendikleri görevler itibariyle farklı isimlerle anılmışlardır Bunlardan dördü büyük melek olarak bilinmektedir: Cebrâîl Mikâîl İsrâfîl ve Azrail Bilinen diğer melekler de şunlardır: Münker-Nekir (Ölümden sonra kabirde sorguyla görevli melekler) Kirâmen Kâtibin/Hafaza (İnsanların amellerini yazmakla görevli melekler) Hamele-i Arş (Arşı taşıyan melekler) Hazin (Cennet ve cehennemde bekçilikle görevli melekler) Zebânî Mâlik (Cehennemde görevli melekler) Rıdvân (Cennette görevli melekler) Mukarrabûn ve İlliyyûn (Allah'a çok yakın ve onun katında üstün mevkie sahip melekler)

· Dört büyük melegin görevleri nelerdir?
Cebrâîl

Dört büyük melekten birinin ismi olup peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir Kur’an’da bu meleğin ismi Cibrîl Rûhu’l-Kudüs Ruhu’l-Emîn Ruh ve Resul şeklinde geçmektedir Bütün peygamberlere vahyi getiren Cebrâil’dir Kur’an’a göre o karşı konulmayacak bir güce üstün ve kesin bilgilere sahip Allah nezdinde çok itibarı olan ve diğer meleklerin kendisine itaat ettiği şerefli bir elçidir Yenilmez bir kuvvet ve Allah nezdinde büyük bir makam sahibi olduğu ifâde edilmiştir: “O (Kur’an) şüphesiz değerli güçlü ve arşın sahibi (Allah’ın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrâil’in) getirdiği sözdür” (Tekvir 81/19-20)

Mikail

Dört büyük melekten biri olup tabiat olaylarını düzenlemekle görevlendirmiştir Kelime olarak “Allah’ın küçük ve sevgili kulu” anl----- gelen Mikail Kur’an’ın bir yerinde Cebrail ile birlikte geçmektedir: “Her kim Allah’a meleklerine peygamberlerine Cebrail’e ve Mikâîl’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır” (Bakara 2/98)

İsrafil

Allah’ın emri ile kıyamet kopacağı zaman sûra üflemekle görevlendirilen İsrafil dört büyük melekten biridir Bir hadiste İsrâfil sahib-i karn (sûr’un sahibi borunun sahibi) olarak isimlendirilmiştir (Tirmizî Kıyamet 8) İsrafil sûr’u iki defa üfleyecektir Birinci defa üfürdüğünde göklerde ve yerde bulunan her şey yok olacaktır: “Sûr’a üfürüleceği ve Allah’ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla Hepsi de boyunlarını bükerek O’na gelirler” (Neml 27/87); “Sûr’a bir defa üfürülünce yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca işte o gün olacak olmuş (kıyamet kopmuş)tur” (Hakka 69/13-15) İkinci defa üfürdüğünde bütün insanlar tekrar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere sevk edileceklerdir: “Sûr’a üfürülür Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler” (Yasin 36/51)

Azrail

Dört büyük melekten birinin ismi olup insanların canını olmakla görevlidir Bu melek Kur’an ve sahih hadislerde Azrâîl ismiyle değil melekü’l-mevt (ölüm meleği) şeklinde geçmektedir “De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak sonra Rabbinize döndürüleceksiniz” (Secde 32/11) Her insanın canını almakla görevli bir ölüm meleği vardır Azrâîl bu meleklerin başıdır: “Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde kusur etmezler” (En’am 6/61 A’raf 7/37)


· Melekler gaybi bilebilirler mi?
Gayb bilgisi yalnız Allah'a mahsus olduğundan melekler gaybı bilemezler Ancak Allah onlara bildirebilir Kur'an'da Allah'ın Hz Adem'e varlıkların isimlerini öğrettiği sonra da bunları meleklere göstererek isimlerini söylemelerini istediği meleklerin de “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur…” dedikleri bildirilmektedir (Bakara 2/31-32)


· Meleklere iman ne demektir?
Meleklerin varlığını gönülden kabul etmek imanın temel şartlarından biridir Kur'an'da meleklere imanın farz olduğunu bildiren birçok ayet vardır: "Peygamber rabbinden kendisine indirilene iman etti mü'minler de (iman ettiler) Her biri; Allah'a meleklerine kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler" (Bakara 2/285) "… asıl iyilik Allah'a ahiret gününe meleklere kitap ve peygamberlere iman edenlerin … iyiliğidir" (Bakara 2/177)

Buna göre meleklere inanmayan kişi dinden çıkmış olur Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Kim Allah'ı meleklerini kitaplarını peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur" (Nisa 4/136) buyurulmakta meleklere düşman olanların Allah'ın düşmanı olduğu bildirilmektedir (Bakara 2/98)

· Melekler nasil varliklardir?
Nurdan yaratılan ve insandan tamamen farklı olan melekler Allah'a isyân etmezler Hangi iş için yaratılmış iseler o işi yaparlar Daimâ Allah'a ibadet ve itaat ederler Kur'ân'da bu hususa şöyle işaret edilmiştir “Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar” (Nahl 16/50) “Şüphesiz Rabbin katındaki (Melek)ler O'na ibadet etmekten büyüklenmezler O'nu tesbih ederler yalnız O'na secde ederler” (A’raf 7/206)

Melekler bir anda Allah'ın emrettiği bir mekândan diğer bir mekâna intikal edecek hatta yerleri ve gökleri dolaşacak bir kabiliyette yaratılmışlardır Kur'ân-ı Kerim'de meleklerin kanatlı varlıklar olduğu ifade edilmemtedir: “Hamd gökleri ve yeri yaratan melekleri ikişer üçer dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur O yaratmada dilediğini arttırır”(Fâtır35/1) Melekler son derece kuvvetli ve süratli varlıklardır İnsanların yapamadıklarını kolayca yaparlar ulaşamadıkları yerlere çabucak ulaşırlar

Melekler Allah'ın emirleriyle farklı şekillere girebilirler Örneğin Cebrâil Hz Peygamber'e gelirken bazen Dıhye adındaki sahabi gibi görünmüş bazen da kimsenin tanıyamadığı bir yabancı gibi gelmiştir (Müslim; Îmân; 1) Hz İbrahim ve HzMeryem'e gönderilen meleklerin de birer insan şeklinde göründükleri yine Kur'ân'da haber verilmektedir (Meryem 19/16-17; Hûd 11/69-70)

Meleklerin gözle görülmeyişleri onların yok olduklarından değil gözlerimizin o kabiliyette yaratılmamış olmasındandır Melekleri gözlerimizle müşahade edemeyişimiz onları inkâr etmemizi gerektirmez Zira gözümüzle görmediğimiz halde varlığını kabul ettiğimiz çok şey vardır Akıl ruh zekâ gibi varlıklar; sevinç ve üzüntü gibi haller bunlardandır O halde meleklerin varlığına da ruhumuz ve aklımız gibi inanmak zorundayız

· Melek nedir?
İslâm inanç sisteminde melekler yemeyen içmeyen erkeklik ve dişiliği olmayan uyumayan günah işlemeyen Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren ve gözle görülmeyen latif nuranî varlıklardır .

Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri

Âyet ve hadislerde sayıları hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan fakat pek çok oldukları anlaşılan meleklerin temel görevleri Allah'a kulluk ve O neyi emrederse onu yerine getirmektir Melekler görevleri açısından şu gruplarda incelenebilirler:

Cebrâil dört büyük melekten biridir Allah tarafından vahiy getirmekle görevlidir Cebrâil'e (as) güvenilir ruh anl----- gelen "er-Rûhu'l-emîn" de denilmiştir: "O (Kur'an'ı) korkutuculardan olasın diye Rûhulemîn senin kalbine indirmiştir" (eş-Şuarâ 26/193-194) Bir başka âyette de ona Rûhulkudüs adı verilmiştir: "Kur'an'ı Rabbinden hak olarak Rûhulkudüs indirmiştir" (en-Nahl 16/102) Cebrâil meleklerin en üstünü ve en büyüğü Allah'a en yakını olduğu için kendisine “meleklerin efendisi” anlamında seyyidü'l-melâike denilmiştir Mîkâîl dört büyük melekten biri olup kâinattaki tabii olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevlidir İsrâfîl sûra üflemekle görevli melektir İsrâfil sûra iki kez üfleyecek ilkinde kıyamet kopacak ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir Azrâil ise görevi ölüm sırasında canlıların ruhunu almak olduğu için "melekü'l-mevt" (ölüm meleği) adıyla anılmıştır: "De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak sonra Rabbinize döndürüleceksiniz" (es-Secde 32/11)

Kirâmen Kâtibîn insanın sağında ve solunda bulunan iki meleğin adıdır Sağdaki melek iyi iş ve davranışları soldaki ise kötü iş ve davranışları tesbit etmekle görevlidir Hafaza melekleri adı da verilen bu melekler kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere şahitlik de edeceklerdir Kur'an'da bu melekler hakkında şöyle buyurulmuştur: "İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarınızı yazmaktadırlar İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın" (Kaf 50/17-18) "Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler değerli yazıcılar vardır Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler" (el-İnfitâr 82/10-12; ayrıca bk ez-Zuhruf 43/80)

Münker ve Nekir ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir “Bilinmeyen tanınmayan yadırganan” anlamındaki münker ve nekir mezardaki ölüye hiç görmediği bir şekilde görünecekleri için bu ismi almışlardır Bu iki melek kabirde ölülere "Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne?" diye sorular yöneltecekler alacakları cevaplara göre ölüye iyi veya kötü davranacaklardır

Hamele-i Arş arşı taşıyan meleklerin adıdır Kur'an'da haklarında şöyle buyurulur: "Arşı yüklenen bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ile tesbih ederler O'na iman ederler" (el-Mü'min 40/7; ayrıca bk el-Hâkka 69/17)

Mukarrebûn ve İlliyyûn adıyla anılan melekler Allah'ı tesbih ve anmakla görevli olup Allah'a çok yakın ve O'nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerdir (en-Nisâ 4/172) Cennet ve cehennemdeki işleri yürütmekle görevli melekler de vardır (bk er-Ra‘d 13/23-24; et-Tahrîm 66/6; el-Müddessir 74/29-31) Bunlardan başka insanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham etmekle (Tirmizî “Tefsîr” 3) namaz kılanlarla birlikte Fâtiha sûresinin bitiminde "âmin" demekle (Buhârî “Ezân” 111 112; “Da‘avât” 63; Müslim “Salât” 18) hergün sabah ve ikindi namazlarında müminlerle birlikte olmakla (Buhârî “Mevâkýt” 16; Müslim “Mesâcid” 37) Kur'an okurken yeryüzüne inmekle (Buhârî Fezâilü'l-Kur'ân 15; Müslim “Müsâfirîn” 36) sokakları ve yolları dolaşıp zikir Kur'an ve ilim meclislerini arayıp bulmakla (Buhârî “Da‘avât” 66; Müslim “Zikr” 8) müminlere (Ahzâb 33/43) özellikle bilgin olan müminlere rahmet okumakla (Tirmizî “İlim” 19) sadece Allah'a hamd ve secde etmekle (A‘râf 7/206) görevli melekler de vardır.

alıntıdır