Kabir Hayatıyla Başlayan Ahiret Bölümleri

Kabir
Ehlisünnet inancına göre kâfirlere ve bazı günahkâr müminlere kabir azabı vardır. Kabir iman ve salih amel sahipleri için Cennet bahçelerinden bir bahçe; kâfirler için de Cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kabir hayatının azap şeklinin mahiyeti hakkında âlimler ayrı görüşler ileri sürmüşlerdir. Azabın ruha bedene veya her ikisine birlikte yapılması sonucu değiştirmez. Çünkü salih amel sahibi insanlar kabirde güzel bir hayat yaşarken kâfirler büyük bir sıkıntı ve ızdırap içinde bulunacaklardır (1).

Ölüm ruhun bedenden ayrılmasıdır. Yaşadığımız âlemden kabir âlemine yolculuktur. Ruh Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla "berzah alemi"ne götürülür. Bu alemde göreceğimiz ilk melek Azraildir. O en kıymetli cevherimiz olan ruhumuzu gönül rahatlığıyla teslim edebileceğimiz güvenilir bir emanetçidir. Ölüm anında ruh beden hapsinden kurtulur; fakat bütün bütün çıplak kalmaz. Çünkü "misali bir cesetle" başka bir tabirle "latif bir gılaf" ile kuşatılmıştır.

Dünyada kaldığı sürece bedene bağlı olan ruh ölüm sebebiyle bir derece serbest kalır. Bedendeyken görmek için göze işitmek için kulağa düşünmek için beyne muhtaçken artık bu aletlerin varlığına gerek duymadan görür işitir düşünür ve bilir. Rüyada olduğu gibi… Berzah "geçit" demektir ve berzah alemi dünya ile ahiret arasında bulunan bir "bekleme salonu"dur. Ruhlar orada kıyameti ve dirilişi beklerler. "münker ve nekir taifesinden" olan sorgu melekleriyle karşılaşma ilk mahkeme ilk ceza ve ilk mükafat burada gerçekleşir.

Berzah başka bir tabirle kabir hayatı hadisin ifadesiyle "ya cennet bahçelerinden bir bahçe" veya "cehennem çukurlarından bir çukurdur."Ancak burada azabın veya lezzetin muhatabı cisimden mahrum kalan ruhtur. Kabir hayatından sonra "mahşer"de yeniden yaratılan bedenine döner dünyada yaptıkları için o "büyük mahkeme"de hesap verir. Sonrası cennet veya cehennemdir. Bu menzillerde lezzet de elem de hem cisimle hem de ruhla tadılır; dünyada olduğu gibi.


Yeniden Dirilme

"Öldükten sonra tekrar dirilmek" anlamına gelen ba's ahiret hayatının en önemli devrelerinden biridir. Kıyametin kopmasından sonra İsrafil (a.s.) sura ikinci defa üfürecek ve bütün canlı yaratıklar tekrar diriltileceklerdir.

Ehl-i sünnet inancına göre tekrar diriliş hem beden hem de ruh ile olacaktır. Buna göre insan öldükten ve çürüdükten sonra Allah onun bedenine ait aslî parçaları bir araya getirecek (veya benzerini yaratacak) ve ruhu buna iade edecektir. Kur'an-ı Kerîm'deki "Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar..." (en-Nisa 4/56) mealindeki ayet ile hesap sırasında insanın dil el ve ayaklarının şahitlik yapacağını bildiren ayetler (en-Nur 24/24-25) yeniden dirilişin ruh-beden birlikteliği ile olacağının delilleridir.

Kur'an-ı Kerim öldükten sonra tekrar dirilişi inkar edenlere karşı yeniden dirilmenin aklen mümkün olduğunu ve mutlaka meydana geleceğini ısrarla vurgulamakta ve bu konuda şu delilleri ileri sürerek bu gerçeği ispatlamakladır;


1- Bir şeyi yoktan var edenin onu ikinci defa var etmesi öncelikle mümkündür. Bu tür ispata örnek olarak şu ayetler verilebilir:

"Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O her türlü yaratmayı gayet iyi bilir" (Yasîn 36/78-79).

"Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz şunu bilin ki biz sizi topraktan sonra nutfeden (sperm) sonra alakadan (aşılanmış yumurta) sonra organları önce belirsiz (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim. Ve dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi vefat eder. Yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin..." (el-Hac 22/5).

2- Zor bir şeyi yaratan kolay bir şeyi elbette yaratabilir. Göklerin ve yerin yaratılması insanın yaratılmasından daha zordur. Gökleri ve yeri yaratıp onları bir şeye dayanmadan uzayda tutan Allah insanı öldükten sonra tekrar diriltmeye şüphesiz kadirdir: "Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi?..." (el-Ahkaf 46/33).

Ayrıca insanın ilk yaratılışı ikinci yaratılışına göre daha zordur. İnsanı ilkin yaratmaya kadir olan Allah onu ikinci defa yaratmaya daha çok kadirdir: "O ilkin mahluku yaratıp sonra da tekrar diriltecek olandır ki bu ona göre (birinciden) pek daha kolaydır..." (er-Rum 30/27).

3- Ölü bir durumda olan yeri canlandıran Allah insanı da diriltebilir:

"...Sen yeryüzünü de ölü ve kupkuru görürsün. Fakat biz onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman o harekete gelir kabarır her çeşitten iç açıcı bitkiler verir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir yine O her şeye hakkıyla kadirdir. Kıyamet vakti de gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır" (el-Hac 22/5-7).

4- Bir şeyi zıddına çeviren onu benzerine çevirebilir. Mesela suyun bol miktarda bulunduğu yeşil ağaçtan ateşin çıkması adeta imkansız iken ateşi yeşil ağaçtan çıkaran Allah insanı tekrar yaratabilir: "Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır" (Yasin 36/80-81).

Hz. Peygamber de çeşitli hadislerinde öldükten sonra tekrar diriltme konusunda bilgi vermiştir. O bir hadiste şöyle buyurmuştur: "insanın kuyruk sokumu kemiği dışındaki her şeyi ölümünden sonra çürüyüp yok olacaktır. Kıyamet günü tekrar diriltme bu çürümeyen parçadan olacaktır" (Buharî "Tefsîr" 39/3; Müslim "Fiten" 141 142). Yine bu konudaki hadislerde kıyamet gününde bütün insanların diriltileceği kabirden de ilk defa Hz. Muhammed'in kalkacağı bildirilmektedir (Buharî "Tefsîr" 39/3; İbn Mace "Cenaiz" 58). Hz. Peygamber bir hadislerinde insanların diriltilirken ilk yaratılışlarındaki gibi olacaklarını haber vermiş (Buharî "Rikak" 45; Müslim "Cennet" 55-59) bir başka hadiste de "Her kul öldüğü hal üzere diriltilir" buyurmuştur (Müslim "Cennet" 83).


Amel Defteri
Insanın dünya hayatında yaptığı iyi ve kötü bütün işlerin sözlerin kayıt edildiği defter. Bu defter sesli bir film misali insanın her türlü hâl ve hareketini konuşmalarını zapt eden bir defterdir. Bu kayıt ve zabıtlarla insan ahirette hesaba çekilecek bu defter insanın leh veya aleyhinde bir şahid olacaktır. Kur'an'da "kitab" olarak zikredilmektedir .

Dünya hayatında devamlı olarak insanla beraber bulunan ve onun yaptıklarını kaydeden melekler vardır. Kur'an-ı Kerîm bu melekler hakkında şöyle buyurur:

"...Halbuki üzerinizde gözetleyici melekler var şerefli yazıcı (melekler). Her ne yaparsanız bilirler" (el-Infitâr 82/10-12). "O (Insan) her ne söz söylerse muhakkak yanında hazır bir gözcü vardır" (Kaf 50/18).

Amel defterine insanın yaptıklarını yazan meleklere Hafaza* (Hâfıza) melekleri veya Kirâmen Kâtibîn * (Şerefli Yazıcılar) yahut "Rakîb Atîd" denmiştir.

Her insana kendi amel defteri Ahiret gününde verilecek ve insan kendi yaptıklarını orada bizzat görüp okuyacaktır. Defterleri sağl tarafından verilen kimseler Cennetlik bahtiyarlar sol tarafından veya arkasından verilen kimseler ise Cehennemlik bedbahtlar olacaklardır. Bahtiyarların hesabı ya çok basit geçecek veya onlar hiç hesaba çekilmeyecek; bedbahtlar ise çok çetin bir hesapla karşılaşacaklardır. Kur'an-ı Kerîm bu hususta da şöyle buyurur:

"....Işte o vakit kitabı (amel defteri sağl eline verilmiş olan kimse der ki: ‚Gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabıma ulaşacağımı (hesaba çekileceğimi) zannetmiştim!. Artık o hoşnut bir hayatta yüksek bir Cennet'tedir " (el-Hâkka 69/19-22). "Kitabı sol eline verilmiş olan ise der ki: ‚Eyvah keşke kitabım bana verilmeseydi... Hesabının da ne olduğunu bilmeseydim!... Tutun onu hemen bağlayın onu sonra Cehennem'e atın onu..."(el-Hâkka 69/25-27 30-31).

Insan kendi amel defterinde hayatının bütün teferruatını görünce hayret edecek ve Kur'an'ın tabiriyle şöyle diyecek "Eyvah bize bu deftere ne olmuş küçük büyük bırakmayıp hepsini toplamış... " (el-Kehf 18/49).

Amel defteri insanın dünya hayatındaki kendi yaptıkları ameller doğrultusunda doldurulduğuna insan da iradeye sahip olduğuna göre amel defterının iyi veya kötü şeyleri ihtiva etmesinde insanın kendisi etkilidir. "Iman edecek salih amel işleyenlerin amelleri zâyi' olmaz. Biz onu yazmaktayız. " (el-Enbiyâ 21/94). Bu hususta başkasını suçlamasına mahâl yoktur. Arzu edilir ki o defter yüz ağartıcı sahifelerle dolu olsun. Yüzümüzün akı olacak salih ameller o defteri süsleyecek olanlardır. Bu da ancak Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak bu dini yaşamak ve Allah Resulu'nün gösterdiği yoldan gitmekle elde edilir.

ALINTIDIR.