Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Cennet İle İlgili Kısa Bilgiler Derlemesi

  Cennet İle İlgili Kısa Bilgiler Derlemesi

  Cennet yeryüzünde miydi?

  " Biz: Ey Âdem! Sen ve eşin beraberce cennete yerleşin..."
  (Bakara Suresi 35)

  Cennet yeryüzünde şeklinde zannedenler olmuşlardır. "Filistin'de yahut Fâris ile Kirmân arasında bir cennet idi. İnişi de oradan Hindistan'a nakliydi." denilmiştir. Bu şöyle bir anlayışla söylenmiştir:
  -Çünkü Âdem'in yaratılışı yeryüzünde olduğunda ittifak vardır.
  -Kıssada semaya yükselmesi zikredilmemiştir. Olsa idi öncelikle hatırlatılırdı.
  -Bir de ebedi cennet olsaydı çıkılmaz ve şeytan oraya giremezdi.

  Ancak bu tahmin göründüğü kadar makul ve tabii değildir. Âdem'in yeryüzüne inişi yeryüzünde ortaya çıkması akıl ve nakle daha uygundur.

  -Ebedi cennet de devamlı oturmak için girmekle misafir olarak girmek arasında da fark vardır.
  -"Cennet" ahirette müminlerin varacağı sevap evidir ki şimdi mevcut fakat dünyada görüşten gizlenmiştir. Ve "Cennet" denilince Kur'ân dilinde bilinen budur.

  -Âdem'in cennette oturması hali ahiret âleminin meydana gelişine benzer bir ilk oluştur. Ve bu durum bize göre bir makul âlemdir.
  -Yeryüzü ile onun arasında mekanla ilgili bir uzaklık tasavvuruna da lüzum yoktur. O da aynı feza içindedir.

  Bunda akla yaklaştırmak için söylenebilecek olan söz: Âdem'in ruhunun bütün kemal kuvvetlerini haiz olarak maddeye önceki unsurlara ilk ilgisi diğer deyişle beşerin aslı olan ilk Âdem'le ilgili hücreciğin esîrî bir şekilde oluşumu ve ondan eşinin ayrılmasıdır. Muhyiddin-i Arabî'nin bir deyişine göre ruhun tabiata ilk verilişidir.

  Cennet'in Anahtarı

  Son sözü Kelime-i Tevhîd olan kimsenin mükâfatı Cennet'tir .

  Bu durumu hadisçiler şöyle yorumlarlar: Lâ ilâhe illallah Cennet'in anahtarıdır ancak bu anahtarın dişleri vardır onlarda ilâhi emirlere bağlı olmak itaat ve ibadet etmektir. Bir de "Lâ ilâhe illallah" demekle birinin müslümanlığına hükmedilmez "Muhammedün Rasûlullah" (Muhammed Allah'ın peygamberidir) sözünü de eklemesi gerekir. Hatta İslâm dininden başka bütün dinlerden uzak olması icab eder. Bu inançta olan kimse ehl-i kebâir (büyük günah işleyen) de olsa günahı kadar Cehennem'de ceza gördükten sonra Cennet'e girecektir.

  Muaz b. Cebel (r.a.)'ın Hz. Peygamber (s.a.s.)'den rivayet ettiği şu hadis meseleyi açıklığa kavuşturur:

  "-Hiç bir kimse yoktur ki kalben tasdik ederek Allah'dan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (s.a.s.)'in Allah'ın kulu ve resûlü olduğuna Şehadet etsin de Allah ona Cehennem'i haram etmiş olmasın (herhalde harâm eder)"

  Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat inancına göre "Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasûlullah" diyen ve bunun gereğince iman edip salih amel işleyen her kimse Allah'ın izniyle mutlaka Cennet'e girecektir. Cennetlikler hastalık sakatlık ihtiyarlık huysuzluk vs. hallerden uzak olarak yaşayacaklardır.

  Cennettin Tabakaları

  İbn Abbâs (r.a.)'dan gelen bir rivayette Cennetin yedi tabakası olduğu haber verilmektedir. Bu tabakalardan her birinde müminlerin yaptıkları iyi işler karşılığında girecekleri veya yükselecekleri derece veya mertebeler vardır. Bunlar:

  1-Nâim Cenneti: "Beni Cennetü'n-Nâim'in varislerinden kıl... "
  (Şuârâ 85) (Ayrıca bk. Mâide65; Tevbe 21; Yunus 9)

  2-Adn Cenneti : "Şüphesiz ki iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu işte onlar mahlûkatın en hayırlısıdırlar. Onların mükâfâtı Rableri katında And Cennetleridir ki onların altlarından nehirler akar orada onlar ebedî kalıcıdırlar Allah onlardan razı olmuştur onlar da ondan razı olmuşlardır. Bu Rabb'inden korkanlar içindir. "
  (Beyyine 8 Ayrıca bk. Tevbe 72; Ra'd 23; Nahl 31)

  3-Firdevs Cenneti : "Şüphesiz iman edip güzel amel işleyenler için barınak olarak Firdevs Cennetleri. vardır"
  (Kehf 107 ve Mü'minun 11)

  4-Me'vâ Cenneti: "İman edip güzel amel işleyenlere gelince onlar için Me'vâ Cennetleri vardır. "
  (Secde 19 ve Necm 15)

  5-Dârü's-Selâm: "Halbuki Allah Dârü's-Selâm'a çağırıyor ve O dilediği kimseleri dosdoğru bir yola hidâyet buyurur. "
  (Yunus 25 ve En'âm 127)

  6-Dârü'l-Huld: "O Rab ki fazlından bizi durulacak yurda (Cennet'e) kondurdu."
  (Fâtır 35)

  7) İlliyyûn :

  Her ne kadar İbn Abbâs Cennet'in tabakalarını yedi ile sınırlandırmışsa da ayetlerden anlaşıldığına göre Cennet'in bir çok tabakası vardır. Burada İbn Abbâs'ın haber verdiği ve ayetlerde adları geçen Cennet tabakaları Cennet'in en yüksek tabakalarıdır. Çünkü bu tabakalarda da bir çok tabaka vardır. Nitekim Allah Teâlâ'nın Nâim Cennetleri veya "Firdevs Cennetleri" şeklindeki çoğul ifade eden ayetleri buna delildir.

  Alıntı.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Cennet şu anda var mı?

  Ehl-i Sünnet inancına göre Cennet halen vardır yaratılmıştır hazırlanmıştır. Nitekim şu ayet bunu açıkça ifade eder:

  "Rabbinizin mağfiretine ve eni göklerle yer kadar olan Cennet'e koşun. O Cennet takva sâhipleri için hazırlanmıştır. "
  (Âli İmrân 133)

  Peygamber Efendimiz (sav.) şöyle buyurmuşlardır:

  "Demincek Cennet ile Cehennem şu duvarın yüzünde bana arz olundu."

  "Cennet bana yaklaştı o kadar ki eğer cür'et edeydim salkımlarından bir tânesini size getirebilecektim."

  Cennet ve Cehennem’in Ebedîlîği

  Cennet’in de Cehennem’in de varlığı ebedî olarak devam edecektir.

  Kur’an ve Sünnet nassları hem Cennet’in hem de Cehennem’in şu anda mevcut olduğunu kıyamet haşir ve hesap süreçlerinden sonra Cennetlikler Cennet’e Cehennemlikler Cehennem’e gittikten sonra orada ebedî kalacaklarını açık bir şekilde ifade etmektedir.

  Şu kadar ki Cennet’e gidenlerin hiç birisi oradan bir daha çıkmayacak ancak Cehennem’e gidenlerin bir kısmı yani günahkâr mü’minler günahları miktarınca azap gördükten sonra Cehennem’den azad edilecek ve ebedî hayatlarına Cennet’te devam edeceklerdir.

  Ancak; bizim varlığımızın sonsuzluğunun Allah Teala’nın varlığının sonsuzluğu “gibi” olmayacağını zira bizim sonsuzluğumuzun da varlığımız gibi “mümkin” O’nun sonsuzluğunun ise varlığı gibi “zorunlu” olduğunu unutmamak gerekir.

  Cennetlikler Kimlerdir?

  Kur'an ve Sünnet'te ifade buyrulduğuna göre peygamberlerin davetine uyup iman eden ve amel-i sâlih işleyen kimseler Cennet'e gireceklerdir. Bu kimseler Cennetliktir. Esasen Allah'a ve insanlara karşı görevlerini yerine getirmekle insan daha dünyada iken manevî bir huzura kavuşur maddî refah sağlanır ama tam manasıyla huzur ve kardeşlik Cennet'te gerçekleşir:

  "Takva sahipleri elbette Cennet'lerde ve pınarlardadırlar. Girin oraya selâmetle emin olarak. Biz O Cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Orada kendilerine hiç bir zahmet dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değiller." (Hicr45-48).

  Kur'an-ı Kerîm de:

  -Namazını eksiksiz kılanlar malından bir kısmını yoksullara ayıranlar ceza-hüküm gününe inananlar Allah'ın gazabından korkanlarırzlarına sahip olanlar sözlerine ve emânete sadık kalanlar doğru şahitlikte bulunanlar (1).

  -Cenâb-ı Hakk'ın rızasını dileyerek sabredenler (2);
  -Şükredenler (3)
  -Yürekten tövbe edenler (4)
  -Allah yolunda canını feda eden şehitler (5)
  -Allah'a yönelmiş bir kalble idealize olmuş müslümanlara "Allah'ın ölçüsünde Allah'a yönelenlere" (6) içinde ebedî kalınacak Cennet'e girecekleri yüce Rabbimiz tarafından müjdelenmiştir.

  "İmran b. Husayn (r.a.)'dan rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.s.) Cennet ehlinin çoğunun fakirler olduğunu ifade buyurmuşlardır . Hadis yorumcuları bunu şöyle açıklarlar. Bir çok kötülükleri insana mal işletir. Çoğu insan mal yüzünden azar. Onun için maldan mahrum fakirler çoğunluğu oluşturduğundan bunların Cennet ehlinin çoğunluğunu teşkil etmesi de olağandır.

  Eşler Cennette Birlikte mi Olacak?

  Müslüman olan eşler için Kur'an-ı Kerim şöyle diyor.

  "Siz ve eşleriniz cennete girin orada ağırlanacaksınız."
  (Zuhruf 70)

  "O gün cennetlikler eğlence içinde zevk sürecekler. Onlar ve eşleri gölgeliklerde koltuklar üzerinde yaslanacaklar. Onlar için orada meyveler ve arzu ettikleri her şey vardır."
  (Yasin 55-57)

  "Biz Cennet kadınlarını yepyeni bir yaradılışla yaratacağız. Onları bakire yapacağız. Kocalarına düşkün ve aynı yaşta. Bütün bunlar amel defterlerini sağdan alanlar içindir."
  (Vakıa 35-38)

  Bu ayetlerin beyan ettiği şey şudur. Eşlerin ikiside müslüman ise cennette birlikte olacaklardır.

  Cennete İlk Girecek Kadın

  Bir gün Rasulallah (s.a.v) efendimiz kızı Hz.

  Fatıma' ya şöyle der ;

  - Cennete giren ilk kadın kimdir biliyormusun ?

  Hazreti Fatıma cevap verir ;

  - Ey Fahr-i Kainat ben değilmiyim ?

  Rasulallah efendimiz der ki ;

  - Hayır filan yerde filan evde bir kadın var o dur.

  Hazreti Fatıma şöyle der ;

  - Ne amel işlemektedir de cennete giren ilk kadın olacaktır
  Rasuallah efendimiz cevaben git onu ziyaret et görürsün der. Hazreti Fatıma hazırlanıp o kadının evine gider. Kapıyı çalar çok çirkin bir ses ona cevap verir.

  - Kimsiniz ?

  Hazreti fatıma şöyle der ;

  - Ben Fatıma.

  - Hangi fatıma? der kadın

  Hazreti Fatıma şu cevabı verir ;

  - Rasualllah (s.a.v) in kızı Fatıma.

  Kadın şöyle seslenir.
  - Kusura bakma iki cihan serverinin kızı Kocam şu an evde yok kendisi benden başka kimseye Kapıyı açma dedi Bende söz verdim açamam ey rasulllahın kızı. İstersen yarın gel başımın üstünde Yerin var sana canım kurban O zamana kadar kocamdan izin alırım.

  - Peki Tamam.. der Hazreti Fatıma
  Ertesi gün olur Hazreti Fatıma yine o kadına giderken yanına Hazreti Hüseyin gelir Beni de götür Der Hazreti Fatıma oğlunu kıramaz ve tamam gel beraber gidelim der. O kadının evine gelirler Kapıyı çalar.

  - Kimsiniz ? der kadın

  Hazreti Fatıma cevap verir;

  - Benim Fatıma.

  Kadın şöyle der

  - Ey cihan serverinin mübarek kızı yanında bir erkek çocuğunun sesi duyulur. Kimdir O ? der.

  - Benim oğlum Hüseyindir. O da peşime takıldı gelmek istedi bende kıramadım. diye cevap verir Hazreti Fatıma.

  Kadın Üzülerek şöyle der.
  - Kusura bakma Ey Rasul kızı Hazreti Fatıma Ben kocamdan sadece senin için izin istedim Oğlun Hüseyin için istemedim. Sen bugün git yarın gel o zaman Hüseyin içinde izin isterim.

  - Peki Tamam... Der Hazreti Fatıma. Evine döner.

  Ertesi gün olur. Hazreti Fatıma ile Hazreti Hüseyin tam yola çıkacakken
  kardeşi Hazreti Hüseyini gören Hazreti Hasan ağlamaya başlar beni de götürün der Hazreti Fatıma oğlunun bu isteğini kıramaz ve Onu da yanına alır ve yola çıkarlar. Kadının evine gelirler. Kapıyı çalar ve yine o çirkin kadın sesi cevap verir.

  - Kimsiniz ?

  - Ben Fatıma. der

  - Yanında kim var Ya Rasulallahın Kızı Fatıma

  - Oğlum Hüseyin var birde Hasan var Hüseyini gelirken gördü ağladı gelmek istedi bende kıramadım.

  Kadın Üzülerek cevap verir ;

  - Kusura bakma Ya Rasul kızı Fatıma ben kocamdan sadece sen ve oğlun Hüseyin için izin aldım Hasan için Almadım yarın gel kocamdan Hasan içinde izin alayım. der

  Hazreti Fatıma ;

  - Peki Tamam der..

  Ertesi gün olur. Hazreti Fatıma Hazreti Hasan ile Hüseyini yanına alarak o kadının evine giderler. Kapıyı Çalarlar

  - Kimsiniz ? der kadın.

  - Ben Fatıma.

  - Yanında Hazreti Hüseyin Ve Hazreti Hasan' dan başka biri var mı Ya Rasul Kızı Fatıma.

  - Hayır yok. der Hazreti Fatıma
  Ve kapıyı açılır Kapıyı açan o kadar güzel bir kadındır ki yüzünden nurlar akıyor. Çok güzel örtünmüş Çok güzel bir kadın. Ağzını açar ve bir misket büyüklüğünde taşa benzeyen bir cisim çıkarır ve ;

  - Hoşgeldin Sefa getirdin Ey Rasulallahın kızı Fatıma. der

  Hazreti Fatıma ilk olarak kocasına olan itikatını beğenir. Ve Şöyle der.

  - Üç gündür Kimsiniz diyen yaşlı kadın senmisin ? der

  - Hayır. Der kadın.

  - Peki o yaşlı kadın kimdi ?

  - Yaşlı kadın yoktu Ya Rasuallahın Kızı Fatıma ağzımda taş vardı o yüzden sesimi değiştirdim

  - Peki neden değiştirdin der Hazreti Fatıma

  Kadın Şu Cevabı verir.
  - Belki sesimi duyupta yoldan geçen bir erkek şehvetlenir Kötü amel işler diye değiştirdim Ya Hazreti Fatıma

  Cennette Kadın

  Gerek cennet ve gerekse cehennem hem erkek ve hem de kadın kullar için açıktır yaratılış bakımından bu iki cinsin cennet ve cehenneme girmeyi hak etmede fırsat eşitlikleri vardır. Fiilen hak ediş ise serbest irade ile gerçekleştirilen iyi veya kötü davranışlara bağlıdır.

  Kitap ve sünnet kaynaklarında yapılan açıklamaları uslübü ve islamı tam bilmeyenler yanlış anlamışlar yanlış yorumlamışlar bunlardan ilahi sıfatlar mantık ve vicdan ile bağdaşmayan sonuçlar çıkarmışlardır. "Cennetin adeta erkek sultanların sarayı olması kadınların orada da ikinci sınıf kullar durumunda oldukları cehennemi dolduranların çoğunun kadınlar olması..." bu cümledendir. Bu yanlış anlayışları düzeltmek gerekirse;

  Ayetlerde ve sayılan çok az sayıda mütevatir (1) hadislerde cennete veya cehenneme girme ve ebedi mutluluğa erme bakımından kadının aleyhinde olan bir bilgi mevcut değildir. Bu kaynaklarda "nimette-külfette cezada mükafatta eşitlik" bulunduğu bildirilmektedir.

  Cennet yalnızca erkeklerin sarayları değildir; orada kadın da erkek de saraylarının sultanlarıdır.

  Cennette kadına da erkeğe de dilediği arzu ettiği canının çektiği elde edince mutlu olacağı her şey verilecektir.

  Cennet sonsuz bir mutluluk yeridir; ancak insanoğlu bu mutluluğu daha önce ne tanımış ne tatmıştır. Bu sebeple insanların dünyadaki zevkleri alışkanlıkları kadın-erkek ilişkisindeki cinselliği olduğu gibi ahirete taşımaları nasları buna göre yorumlamaları gerçeğe uygun değildir.

  Mütevatir olmayan hadislerde "cennette erkeklere ikişer adet dünya hatunu verileceği" bildirilmiştir. Bundan kadınların aleyhine ve erkeklerin lehine bir sonuç çıkarmak mümkün değildir; çünkü bu da erkeklerin dünyada tattıkları ve arzuladıkları şeylerin kelimeleri kullanılarak- imrendirmek üzere- söylenmiş bir sözdür. Ayrıca kadın tek olmayı istiyorsa veya başka erke istiyorsa ona da bunlar verilecektir. Burada önmelki olan dünyadaki isteklerimiz ve yapımız ile cennetteki isteklerimiz isteme kabiliyetimiz ve yapımızı birbirine karıştırmamaktır. Problem varsa işte bu karıştırma sebebiyle vardır.

  Vakı'a suresinde huriler kastedilerek "..onları bambaşka bir yapıda yeniden yarattım..." (56/2237) buyurulmuştur. Müfessirler bu hurilerin dünyada yaşlanmış ve buruşmuş olarak vefat eden kadınlar oldukların ifade etmişlerdir. Buna göre huriler de melek değil insandır dünyada yaşamış kadınlardır ve cennette sayılan erkeklerden daha fazladır.

  Erkek ve kadın olarak Allah Tealanı has ve arif kulları cenne köşk kadın yiyecek içecek bağ ve bahçe için istamezler cenneti aşık oldukları Cemal-i İlahi için özledikleri Habibiullah (s.a.) için isterler.

  Cennet de Allah'ın Görülmesi

  Allah'ın Âhirette Görülmesi (Rü'yetullah). Müminler âhirette cennete girdikten sonra Allah'ı göreceklerdir. Bu görmenin mahiyeti hakkında kesin bilgi yoktur. Ancak bilginler Allah'ı görme olayında bu dünyada varlıkların görülmesi için zorunlu olan şartların gerekmediğini ileri sürmüşlerdir.

  Kur'ân-ı Kerîm'de "Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklardır" (Kıyâmet22-23) buyurularak âhirette müminlerin Allah'ı görecekleri haber verilmektedir.

  Resulullah (sav) buyuruyor:

  "Muhakkak ki siz şu ayı görüşünüz gibi Rabbinizi de göreceksiniz. Ve o sırada izdihamdan ötürü birbirinize zarar vermiş de olamayacaksınız"

  "Cennetlikler Cennet'e girdiği zaman Allah (c. c.) şöyle buyuracak:

  "Size daha da vermemi istediğiniz bir şey var mı?" Cennetlikler de Şöyle derler:

  "Yüzlerimizi ak çıkarmadın mı bizi Cennet'e koymadın mı bizi Cehennem'den kurtarmadın mı? (o yeter)."

  Rasûlullah sözlerine devam buyurarak:

  "Cenâb-ı Hak perdeyi kaldırır Cennetliklere artık Rablerine bakmaktan daha sevimli gelecek hiç bir şey verilmiş olmaz. "

  Müminlerin Allah'ü Teâlâ'yı Cennet'te görmeleri herhangi bir yön yer ve şekilden uzak olarak vukû bulacaktır. Bunun keyfiyeti bizce meçhuldür.

  "Allah bilir" deriz. Kur'an ve Sünnet'te bildirildiği için kesinlikle böyle inanırız.


  Cennet Cehennem Ehlinin Konuşması

  Kur'an-ı Kerim'de Cennet ehli ile Cehennem ehli arasında konuşmalar yapılacağı da belirtilerek bu konuşmalardan nakiller yapılmaktadır:

  "O gün münafık erkekler ile münafık kadınlar iman edenlere derler ki: "(Ne olur) Bize bir bakın sizin nurunuzdan birazcık alıp-yararlanalım." Onlara: "Arkanıza (dünyaya) dönün de bir nur arayıp-bulmaya çalışın" denilir. Derken aralarında kapısı olan bir sur çekilmiştir; onun iç yanında rahmet dış yanında o yönden azap vardır.
  (Hadid13)

  Münafıklar) Onlara seslenirler: "Biz sizlerle birlikte değil miydik?" Derler ki: "Evet ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz (Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını) gözetip-beklediniz (Allah'a ve İslam'a karşı) kuşkulara kapıldınız. Sizleri kuruntular yanıltıp-aldattı. Sonunda Allah'ın emri (olan ölüm) geliverdi; ve o aldaltıcı da sizi Allah ile (Allah'ın adını kullanarak hatta masumca sizden görünerek) aldatmış oldu."

  (Hadid14)

  Alıntı/Derleme

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş