Cehennemdeki Manevi Azap

"Hutame"nin ne olduğunu sana bildiren nedir?
Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.
Ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar.
(Hümeze suresi 5-7)

"Kalplere Tırmanan Ateş"

Hemen herkesin dünyada çeşitli vesilelerle tattığı bir manevi azap vardır. Örneğin çok sevdiği bir yakınını dostunu sevgilisini karısını kocasını ya da evladını kaybeden ve ona bir daha ebediyen kavuşamayacağını düşünen veya çok yakın bildiği güvendiği birisinin ihanetine uğrayan bir insanın kalbi tarif edemeyeceği acılarla dolar. İşte bu manevi azap gerçekte o insanın kaybettiği veya ihanetine uğradığı kişiyi ilahlaştırmasının karşılığı olarak Allah'ın kalpte yarattığı özel bir azap türüdür. İnsanın Allah'a yöneltmiş olması gereken sevgi hayranlık yakınlık takdir dostluk bağlılık ve güven duygularını o herşeyiyle Allah'a ait O'na muhtaç aciz ve ölümlü kimseye yöneltmiş olmasının ve bu şekilde Allah'a O'nun yarattığı bir kimseyi ortak koşmasının diğer bir deyimle şirk koşmasının karşılığı olan bir azaptır bu. Müşrikliğinin cezasını Allah daha bu dünyadayken ona bu şekilde tattırır ki ahirete gitmeden aklı başına gelsin ve tevbe ederek yalnızca Allah'a yönelip dönsün. Burada ilahlaştırılanın mutlaka bir insan olması da şart değildir. Kişilerin zaafları farklı farklıdır. Mal mülk para servet itibar kısaca Allah'a ortak koşulan şirk koşulan herhangi bir nesne ya da kavram da aynı şekilde ilahlaştırılabilir.

Dünyada bunları kaybetmenin verdiği azap ise yalnızca cehennemdeki benzerinin çok küçük dozdaki bir yansımasıdır. Bir ibret ve uyarı mahiyetindedir. Ahirete şirk dolu bir kalple gideni ise cehennemde bu acının aslı ve süreklisi beklemektedir. Yalnızca dünyadaki bu manevi azap bile şirk koşmanın derecesine göre kimi zaman öyle şiddetli olur ki bu acıyı çeken kurtulmak için her türlü fiziksel işkenceyi bile bu manevi acıya tercih eder. Hatta ölüp kurtulabilmek için intihar bile edenler olur. Bu tarifsiz acıyı ifade edebilmek için ise müşrik "yüreğinin yandığını" "ciğerinin yandığını" "içinin yandığını" söyler.

Nitekim Kuran'da cehennem azabının bu manevi yönü dikkat çekici bir şekilde vurgulanarak "kalpleri yakan bir ateş"ten söz edilmektedir:

Arkadan çekiştirip duran kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;

Ki o mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.

Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor.

Hayır; andolsun o 'hutame'ye atılacaktır.

"Hutame"nin ne olduğunu sana bildiren nedir?

Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir.

Ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar.

O onların üzerine kilitlenecektir;

(Kendileri de) Dikilip-yükseltilmiş sütunlarda (bağlanacaklardır). (Hümeze Suresi 1-9)

Dünyadaki en şiddetli acı bile zamanla unutulur belki izleri bir süre devam eder ama hiçbir zaman ilk günkü şiddetini korumaz. Cehennemde ise bu acı dünyadakinden kat ve kat daha fazla olmak üzere hem de ebediyen hiç eksilmeden kafirlerin yüreklerine tırmanıp yakar.

Bunun yanı sıra cehennem ehlinin umutsuzluk pişmanlık aşağılanmışlık öfke kin ve çekişme duygularının karışımı sonucunda yaşadığı manevi azap da buna katılır ve inkar edenler en az fiziksel olduğu kadar ruhi yönden de işkence çekerler.

AŞAĞILANMANIN BİNBİR ÇEŞİDİ

Cehennemle ilgili pek çok ayet burada kafirler için aşağılayıcı alçaltıcı bir azap olduğunu haber verir. Bu inkarcıların dünya hayatındaki kibir ve büyüklenmelerine karşılık takdir edilmiş bir cezadır.

Dünya hayatında inkarcının en büyük hedeflerinden biri başka insanların kendisine imrenmeleri kendisini takdir etmeleridir. İyi bir iş çocuklar güzel evler arabalar ve benzeri dünyevi tutkular insanlara yapılan gösterişle değer kazanır. Nitekim Kuran'da dünya hayatının aldatıcı süslerinin arasında insanların kendi aralarında "övünme"leri sayılır:

İşte insanların dünyadaki en büyük tutkusu olan bu "övünme" inkarcılar için ahirette şiddetli bir azaba dönüşür. Bu azab önceden sözünü ettiğimiz fiziksel acıların yanında aşağılanmayı hor ve aşağılık kılınmayı da içermektedir. Çünkü kafir dünyadayken "Övülmeye layık olan" (Bakara Suresi 267) Allah'ı unutmuş buna karşın "kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilah edinmiş"tir. (Furkan Suresi 43) Bu nedenle de hayatını Allah'ı övmekle değil kendisine övgü toplamaya uğraşmakla geçirir. Kendisini yaratan Allah'ın değil insanların hoşnutluğu üstüne bir hayat kurmuştur. İşte bu yüzden de en büyük yıkımı insanlar karşısında küçük düşüp aşağılanınca yaşar.

İşte inkarcı için en büyük kabuslardan biri başkalarına rezil olma küçük düşme aşağılanma halidir. Hatta inkarcılar arasında diğer insanlara rezil olmamak aksine onlardan övgü toplamak için canını bile verebilecek çok sayıda insan vardır. Bu yüzden cehennemdeki birçok azap bu kabusun üzerine kuruludur. Kafirler dünyadaki kibir ve büyüklenmelerine karşılık cehennemde korkunç bir biçimde aşağılanırlar. Farklı ayetlerde bu gerçeğe şöyle dikkat çekilir:

İnkar edenler ateşe sunulacakları gün (onlara şöyle denir "Siz dünya hayatınızda bütün 'güzellikleriniz ve zevklerinizi tüketip-yok ettiniz onlarla yaşayıp-zevk sürdünüz. İşte yeryüzünde haksız yere büyüklenmeniz (istikbarınız) ve fasıklıkta bulunmanızdan dolayı bugün alçaltıcı bir azab ile cezalandırılacaksınız." (Ahkaf Suresi 20)

O küfre sapanlar kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar biz onlara ancak günahları daha da artsın diye süre vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir azab vardır. (Al-i İmran Suresi 178)

Bu aşağılanmanın binbir çeşidi vardır. Cehennem ehline dünyada hayvanlara yapılan muameleden çok daha alçaltıcı davranılır. Onları aşağılamak için demirden kamçılar bukağılar ve tasmalar bulunur. İplerle direklere bağlanırlar boyunlarına tasmalar (bukağılar) geçirilir ayaklara zincirler vurulur.

Aslında aşağılanmak cehennem içindeki tüm diğer azaplarla aynı anda gerçekleşir. Örneğin ateşe atılırken de bir yandan aşağılanırlar. Bu büyük horlanma kafir diriltildikten ve cehenneme götürülmek için seçildikleri andan itibaren başlar ve sonsuza dek sürer.

Kafir bu melekler tarafından milyarlarca insan içinden alnından ve ayaklarından yakalanır. Kuran'ın ifadesiyle "işte o gün ne insana ne cinne günahından sorulmaz... (o gün) Suçlu-günahkarlar simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar." (Rahman Suresi 39-41)

Allah'a isyan etmiş O'nu unutmuş olan kimse bu şekilde yakalandıktan sonra hayvanlardan beter bir muamele görecek saçından tutulup yerde sürüklenecek ve cehenneme atılacaktır. Karşı koyamaz bağırsa çırpınsa da kimse ona yardım edemez. Bu sadece çaresizliğin verdiği azabı artırır:

... andolsun onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz; O yalancı günahkar olan alnından. O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. (Alak Suresi 15-18)

Ayete göre inkarcılar "cehennem ateşine 'küçültücü bir sürüklenme ile' sürüklenecekler" ve onlara "işte sizin yalanladığınız ateş budur" denecektir. (Tur Suresi 13-14) Bir diğer ayette haber verildiğine göre de bu "sürükleniş" "yüzükoyun" olacaktır. (Furkan Suresi 34)

Cehennem'e de aynı şekilde yüzükoyun olarak atılırlar.

Kim bir kötülükle gelirse artık onlar da ateşe yüzükoyun atılır (ve onlara "Yaptıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılıyorsunuz?" (denir). (Neml Suresi 90)

Ateşin içinde yüzükoyun sürüklenecekleri gün cehennemin dokunuşunu tadın" (denecek). (Kamer Suresi 48)

Oraya girmeleriyle birlikte aşağılanma daha da şiddetlenir. Çektikleri tüm fiziksel azapların bir de bu yönü vardır. Örneğin ateşe atıldıklarında yanmanın verdiği acının yanında bir de aşağılanmanın horlanmanın küçültülmenin ızdırabını yaşarlar.

Bir başka surede inkarcının ateş azabı sırasında nasıl aşağılandığı şöyle anlatılır:

"Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin. Sonra kaynar suyun azabından başının üstüne dökün; (Azabı) Tad; çünkü sen (kendince) üstün onurluydun. Gerçekten bu sizin kuşkuya kapıldığınız şeydir." (Duhan Suresi 47-50)

Kafiri aşağılamak için ayrıca özel olarak hazırlanmış kamçılar tasmalar bukağılar zincirler vardır. Kuran'da şöyle denir:

(Allah buyruk verir "Onu tutuklayın hemen bağlayın." "Sonra çılgın alevlerin içine atın." "Daha sonra onu uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurup gönderin." "Çünkü o büyük olan Allah'a iman etmiyordu yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı." (Hakka Suresi 30-34)

Dünyada vahşi olanlar dışında hayvanlar bile zincire vurulmazlar. İnsanlardan ise artık insan muamelesi görmeyen ileri derecede tehlikeli akıl hastaları bağlanırlar. Buna karşın cehenneme gönderilmiş inkarcılar tüm yaratıkların en aşağılarıdırlar. İşte bu nedenle üstteki ayette haber verilen "uzunluğu yetmiş arşın olan zincir"e vurulurlar. Başka ayetlerde bu aşağılatıcı azaptan şöyle söz edilir:

Boyunlarında demir-halkalar ve (ayaklarında) zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Kaynar suyun içinde; sonra ateşte tutuşturulacaklar. Sonra onlara denilecek: "Sizin şirk koştuklarınız nerede?" (Mümin Suresi 71-73)

... İşte onlar Rablerine karşı inkara sapanlar işte onlar boyunlarına (ateşten) halkalar geçirilenler ve işte onlar -içinde ebedi kalacakları- ateşin arkadaşları olanlardır. (Rad Suresi 5)

Diğer bazı ayetlerde söz konusu aşağılayıcı azap şöyle anlatılır:

O gün suçlu-günahkarların (sıkı) bukağılara vurulduklarını görürsün. Giyimleri katrandandır yüzlerini ateş bürümektedir. (Bu azab) Allah'ın her nefsi kendi kazandığıyla cezalandırması içindir. Şüphesiz Allah hesabı pek çabuk görendir. (İbrahim Suresi 49-51)

İşte o inkar edenler onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir; başları üstünden de kaynar su dökülür. Bununla karınları içinde olanlar ve derileri eritilmiş olur. Onlar için demirden kamçılar vardır. (Hac Suresi 19-21)

Cehennemdeki bu aşağılanmanın kafirlerin ruhunda yarattığı karanlık rezillik küçülmüşlük ve horlanmışlık dışlarına da vurur. Tıpkı dünyada insanlara rezil olan onuru ayaklar altına alınan bütün kişisel hakları tecavüze uğrayan insanların tarifsiz sıkıntılarının yüzlerine vurması gibi. cehennemde yaşanacak olan aşağılanma da insanların çehresine etki edecek yüreklerdeki zillet dışa vuracaktır. Kuran'da şöyle denir: "O gün öyle yüzler vardır ki zillet içinde aşağılanmıştır". (Gaşiye Suresi 2)

Buraya kadar saydığımız tüm bu aşağılanma yöntemlerinin yanı sıra cehennemde inkarcılar için çok daha çeşitli aşağılanmaların da olacağını unutmamak gerekir. Allah Kuran'da kafir için "aşağılanma" kavramını kullanmış ve buna belli başlı örnekler vermiştir. Ancak aşağılanma çok geniş bir kavramdır ve insanda dünyadayken bu duyguyu oluşturan herşey her muamele her olay bu kavrama dahildir. Cehennemde de belki de binlerce katıyla bulunmaktadır.

TELAFİSİ OLMAYAN PİŞMANLIK

Kafir dirildiği andan itibaren yaptığı kahredici hatanın farkına varır. Bu onarılmaz hatanın verdiği pişmanlık dalgası tüm vücudunu kaplar. Büyük bir yıkım yaşar pişmanlığın etkisiyle kendini yer bitirir.

Dünyada yaptıkları inkarcılara gösterildiğinde gaflet içinde geçirdikleri hayatlarını telafi etmeye karşı onulmaz bir hasret duyarlar. Geri dönmeyi kendilerine bir şans daha verilmesini isterler. Dünyada iken birlikte gaflete daldıkları dostlarını sevgililerini bir daha görmek istemezler. Tüm dostluklar tüm sevgiler tüm bağlar kaybolmuştur. Dünyada iken kurmuş oldukları yaşam yaptıkları işler evleri arabaları eşleri çocukları şirketleri örfleri gelenekleri savundukları "dünya görüşü" herşey ama herşey artık değersizleşmiş yok olmuştur. Herşey yok olurken yerine de bir tek azap gelmiştir. Ayetlerde o günkü yıkımın yarattığı ruh hali şöyle tarif edilir:

Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; derler ki: "Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve mü'minlerden olsaydık." Hayır önceden saklı tuttukları kendilerine açıklandı. Şayet (dünyaya) geri çevrilseler bile kendisinden sakındırıldıkları şeylere şüphesiz yine döneceklerdir. Çünkü onlar gerçekten kafirlerdir. Onlar dediler ki: "Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Ve bizler diriltilecek değiliz." Rablerinin karşısında durdurulduklarında onları bir görsen: (Allah "Bu gerçek değil mi?" dedi. Onlar: "Evet Rabbimiz hakkı için" dediler. (Allah "Öyleyse inkar edegeldikleriniz nedeniyle azabı tadın" dedi. (Enam Suresi 27-30)

Bu arada kafir içindeki bu büyük yıkıma rağmen bir yandan da hala kibiri bırakmamakta ve ayetin ifadesiyle "azabı görünce pişmanlığını gizlemekte"dir. (Yunus Suresi 54) Bu kibirin canlı kalması onun için ayrı bir azap kaynağı olacak cehennemde karşılaşacağı aşağılanma söz konusu kibir nedeniyle ona tarifsiz acılar verecektir.

Alıntı.

Not:İlkokulda din kültürü öğretmenime cehennem azabını sorduğumda da bana aynı bilgileri vermişti