Cennette Hazırlanan Nimetler

Allah’ın Mü’minlere Cennette Hazırladığı Nimetler (İmam Nevevi)

Bu bölümdeki dört ayet ve onyedi hadis-i şeriften Allah’ın iman eden kulları için cennette hazırladığı pınarları kalplerden kin ve öfkenin orada sökülüp atılacağını yorgunluğun da orada olmayacağını korku ve üzüntüsüz bir hayat olacağını altın tepsi tabak ve kadehlerle yiyecek ve içecekler ikram edileceğini ebedi kalınacak cennetlerde her türlü meyveden yenebileceğini ipek ve atlas elbiseler içinde karşılıklı sohbetler edileceğini ve iri gözlü huriler verileceğini cenneti elde edebilmek için insanların dünyada orayı kazanmak için yarış etmeleri gerektiğini cennette her türlü yeme içmenin olup idrar ve dışkının olmadığını oradaki nimetlerin hiçbir göz tarafından görülmediği hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir insanın hatırından geçiremediği ve hayal edemediği nimetler olduğunu tarakların altından olup her tarafın güzel kokularla donatıldığını cennetteki en aşağı seviyede olan kimseye dünyanın on misli büyüklüğünde yer verileceğini altmış mil yüksekliğinde inciden yapılma çadırlar olduğunu çok büyük ağaçlar olup bir ucundan diğer ucuna yüz senede varılamayacağını köşklerdeki mü’minlerin birbirlerini semadaki yıldızlar gibi seyredeceğini esen rüzgarın bile orada insanların güzelliklerine güzellik katacağını ve cennette ölüm hastalık ihtiyarlık olmayacağını keder ve sıkıntı çekilmeyeceğini cennetteki tüm nimetlerin en üstünü olarak da Allah’ın razı olduğunu kullarına bildireceğini şu anda gökteki ayı nasıl görüyorsak orada da Rabbimizi öylece göreceğimizi ve en
değerli şeyin de bu olduğunu öğreneceğiz. [1]

“Muhakkak ki yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar cennetlerde ve ırmak başlarındadırlar. Esenlik ve güvenlik içerisinde girin oraya! diyerek karşılanacaklar orada. Gönüllerindeki kini hasedi kökünden söküp attık onların; Onlar mutluluk divanları üzerinde karşı karşıya oturmuş
kardeştirler. O cennetlerde onlara hiçbir yorgunluk ve bitkinlik erişmez ve oradan çıkarılacak da
değillerdir.” (Hıcr: 15/45-48)

“O gün Allah onlara: “Ey benim kullarım bugün ne korkacaksınız ne de üzüleceksiniz!” diyecek. O kullarım ki ayetlerime inanmışlar ve müslüman olmuşlardır. Ey kullarım! Siz ve mü’min eşleriniz girin cennete orada ağırlanıp sevindirileceksiniz. Orada altın tepsiler ve kadehlerle onların etrafında dolaşılır. Orada canlarının çektiği gözlerinin hoşlandığı herşey var. Ve sizler orada ebedi kalacaksınız. Dünyada yaptığınız doğru dürüst işler sayesinde elde edeceğiniz cennet işte böyledir. Size orada pekçok meyveler de var onlardan yersiniz.” (Zuhruf: 43/68-73)

“Buna karşılık yollarını Allah ve kitabıyla bulanlar gerçekten güvenilir bir konumdadırlar. Bahçeler ve pınarlar arasında ince ve kalın ipekten elbiseler giyerler ve karşı karşıya otururlar. İşte böyle olacak biz o mü’minleri siyah iri gözlü hurilerle de evlendiririz. Orada güven içinde canlarının çektiği her türlü meyveyi isteyip getirtirler. Ve orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmayacaklar ve böylece Allah onları yakıcı ateşin azabından korumuş olacaktır. Bu Rabbinin bir lütfudur ve en büyük zafer de budur.” (Duhan: 44/51-57)


“Şüphesiz ki erdem sahipleri ve iyi kişiler cennet nimetleri içindedirler. Koltuklara yaslanarak

seyrederler. Onların yüzlerinde nimetin ve mutluluğun sevincini görürsün. Onlara ağızları

mühürlenmiş yani bozulmama ve lezzetinin kaçmaması için vakumlanmış sadece içecek

kimsenin yanında halis sarhoşluk vermeyen şaraplardan sunulur ve içirilir dünyadaki içkilerin

tersine bunların içiminden sonra etrafa kötü kokular değil misk kokusu yayılır. Öyleyse bu değerli şeylere ulaşmak için can atanlar yarışanlar bu nimetlerin bulunduğu cennete girmek için yarışsınlar. Ve bu şaraba tesnim pınarının suyu karıştırılmıştır. Bu su öyle bir kaynaktır ki Allah’a yakın olma şerefine erişenler ondan içerler.” (Mutaffifin: 83/22-28)


1884. Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Cennetlikler cennette yiyip içerler ama büyük küçük abdeste çıkmaz ve sümkürmezler. Sadece hoş kokulu bir geğirti ve ter çıkarırlar. İnsanın kendiliğinden nefes alması gibi onlar da kendiliklerinden Cenâb–ı Hakk’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder
tekbir getirirler.”[2]


1885. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu:

“Allah Teâlâ ‘Ben sâlih kullarım için hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın duymadığı hiçbir insanın hatır ve hayal edemediği nimetler hazırladım’ buyurdu.”

Ebû Hüreyre isterseniz şu âyeti okuyunuz dedi:

“Mü’minlerin yaptıkları ibadet ve iyiliklere karşılık olarak onlara ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez” (Secde: 32/17).[3]

1886. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi
ve sellem şöyle buyurdu:

“Cennete ilk girecek kimselerin yüzleri dolunay gibi parlak olacak. Onların ardından gireceklerin yüzleri gökyüzündeki en parlak yıldız gibi aydınlık olacak. Orada insanlar ne küçük ne büyük abdest bozarlar ve ne de tükürüp sümkürürler. Onların tarakları altındandır. Kokuları mis gibidir. Buhurdanlıklarında tüten hoş koku cennetin hoş kokulu ağacındandır. Eşleri hûrilerdir. Cennetliklerin hepsi de babaları Âdem’in şeklinde yaratılmış olup boyları altmış arşındır.”[4]

Buhârî ve Müslim’in diğer bir rivayetine göre Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

“Onların cennetteki kapları altındandır. Orada terleri mis gibi güzel kokacaktır. Orada her birine baldırının iliği etinin üstünden görünecek kadar güzel ikişer kadın verilecektir. Onların kalpleri tek bir adamın kalbi gibi aynı duyguları taşıdığından aralarında ne anlaşmazlık ne de çekişme meydana gelecektir. Akşam sabah Allah Teâlâ’yı ulûhiyyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih edeceklerdir.”[5]

1887. Muğîre İbni Şu‘be radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Mûsâ sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine:

– Cennetliklerin en aşağı derecesi nedir? diye sordu. Allah Teâlâ da şöyle buyurdu:
– O cennetlikler cennete girdikten sonra çıkagelen bir adamın derecesi olup kendisine:
– Cennete gir! denir.
– Yâ Rabbî! Herkes yerine yerleşmiş ve alacağını almışken ben nereye gideceğim? der. Ona:
– Sana dünya hükümdarlarından birinin mülkü kadar yer verilse razı olur musun? diye sorulur. O
da:
– Razıyım yâ Rabbî! der. Bunun üzerine Allah Teâlâ ona:
– İşte öyle bir mülk senindir. Bir o kadar daha bir o kadar daha bir o kadar daha bir o kadar daha buyurur. Beşincisinde o adam:
– Razı oldum yâ Rabbî! der. Allah Teâlâ ona:
– İşte bu kadar şey hep senindir. Onun on misli de senindir. Bir de neyi arzu ediyorsan gözün neden hoşlanıyorsa hepsi senindir buyurunca adam:
– Razı oldum yâ Rabbî! diyecek.
Daha sonra Mûsâ aleyhisselâm :
– Yâ Rabbî! Cennetliklerin en üstün derecesi nedir? diye sordu. Allah Teâlâ şöyle buyurdu:
– Onlar benim seçtiğim kullardır. Onların kerâmet fidanlarını kudret elimle ben dikip mühür altına aldım. Onlara hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş ne bir kulak duymuş ne de bir kimsenin hatır ve hayalinden geçmiştir.”[6]

1888. İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu:

“Ben cehennemden en son çıkacak (veya cennete en son girecek) kimseyi biliyorum. O adam
cehennemden emekleye emekleye çıkar. Allah Teâlâ ona:

– Haydi git cennete gir buyurur. Adam cennete gider fakat ona cennet doluymuş gibi gelir. Geri
dönüp Allah Teâlâ’ya:

– Yâ Rabbî! Cennet ağzına kadar dolmuş! der.
Allah Teâlâ ona:

– Git cennete gir buyurur. Tekrar oraya gider yine cennetin dolu olduğunu zanneder. Bir daha
geri dönüp Allah Teâlâ’ya:

– Yâ Rabbî! Orası dopdolu! der. Allah Teâlâ ona yine:
– Git cennete gir orada senin dünya kadar ve dünyanın on misli (veya dünyanın on misli
büyüklüğünde) yerin var buyurur. O Adam:

– Yâ Rabbî! Sen kâinâtın hükümdarı olduğun halde benimle alay mı ediyorsun? (veya benim halime mi gülüyorsun?) der.”

Hadisin râvisi İbni Mes’ûd şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in gerideki dişleri
belirinceye kadar tebessüm ettiğini gördüm. Sonra şöyle buyurdu:

“İşte cennetliklerin en aşağı seviyesinde bulunan adamın derecesi budur.”[7]

1889. Ebû Mûsâ el–Eş'arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl–i Ekrem sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Şüphesiz mü’min için cennette altmış mil yükseklikte içi boş inciden yapılma bir çadır vardır.
Orada mü’minin gidip ziyaret ettiği aileleri vardır. Fakat bu aileler birbirlerini görmezler.”[8]

1890. Ebû Saîd el–Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl–i Ekrem sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Cennette öyle bir ağaç vardır ki idmanlı bir ata binmiş olan kimse onun bir ucundan diğerine yüz senede varamaz.”[9]

1891. Yine Ebû Saîd el–Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin sabaha karşı doğu veya batı tarafında gökyüzünün uzak bir noktasında batmak üzere olan parlak ve iri bir yıldızı gördüğünüz gibi göreceklerdir.” Bunun üzerine ashâb–ı kirâm:

– Yâ Resûlallah! O yerler peygamberlere ait ve başkalarının ulaşamayacağı köşkler olmalıdır
dediler. Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

– “Evet öyledir. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki o yerler Allah’a iman
edip peygamberlere bütün benlikleriyle inanan kimselerin de yurtlarıdır.”[10]

1892. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Cennette yay kadar bir yer üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır.”[11]

1893. Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Cennette cennetliklerin her hafta gittikleri bir çarşı vardır. Orada yüzlerine ve elbiselerine cennet kokuları üfleyen bir kuzey rüzgârı eser ve böylece güzellikleri daha da artar. Eskisinden daha güzel ve yakışıklı olarak eşlerinin yanına döndükleri zaman aileleri onlara:

– Vallahi güzelliğinize güzellik katılmış derler.

Onlar da:

– Vallahi yanınızdan ayrılalı beri siz de daha bir güzel olmuşsunuz derler.”[12]

1894. Sehl İbni Sa’d radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Cennetlikler yükseklerdeki köşkleri sizin gökyüzündeki yıldıza baktığınız gibi seyredeceklerdir.”[13]

1895. Sehl İbni Sa’d radıyallahu anh şöyle dedi:

Bir gün Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’in cenneti geniş bir şekilde anlattığı bir
sohbetinde bulundum. Sözünün sonunda şöyle buyurdu:

“Orada hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın duymadığı hiç kimsenin hatırından bile
geçirmediği nimetler vardır.”

Sonra da şu âyeti okudu:

“Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere ibadet ettikleri için vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da başkalarına harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez” (Secde: 32/16–17)[14]

1896. Ebû Saîd ve Ebû Hüreyre radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Cennetlikler cennete girince bir kimse şöyle seslenir: Siz cennette ebediyyen yaşayacak hiç
ölmeyeceksiniz; hep sağlıklı olacak hiç hastalanmayacaksınız; hep genç kalacak hiç
yaşlanmayacaksınız; hep nimet ve mutluluk içinde yaşayacak hiç keder ve sıkıntı çekmeyeceksiniz.” [15]

1897. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu:

“Sizden cennetin en aşağı derecesinde olan birine (Allah Teâlâ veya bir meleği
– Ne dilersen dile diyecek. O da bütün dileklerini söyleyecek. Kendisine kalbinden geçenlerin
hepsini diledin mi? diye soracak. O da:
– Evet diledim diyecek. Bunun üzerine o kimseye:
– Bütün dileklerin bir misli fazlasıyla sana verilecektir diyecek.”[16]

1898. Ebû Saîd el–Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi
ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah Teâlâ cennetliklere:

– Ey cennet sâkinleri! diye seslenir. Onlar da:
– Buyur Rabbimiz! Emret! Bütün hayır ve iyilikler senin elindedir derler. Allah Teâlâ:
– Halinizden memnun musunuz? diye sorar. Onlar:
– Nasıl razı olmayalım Rabbimiz. Sen bize hiç kimseye vermediğin bunca nimetler ihsan ettin
derler. Allah Teâlâ:
– Size bunlardan daha değerlisini vereyim mi? buyurur. Cennetlikler:
– Bunlardan daha değerlisi ne olabilir Rabbimiz! derler. Bunun üzerine Cenâb–ı Hak:
– Üzerinize rızâmı indiriyorum; bundan sonra size hiç gazap etmeyeceğim buyurur.”[17]

1899. Cerîr İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi:

Bir gece Resûlullah’ın yanında bulunuyorduk. On dördüncü gecesindeki aya baktıktan sonra şöyle buyurdu:

“Şu ayı hiç bir sıkıntı çekmeden gördüğünüz gibi Rabbinizi de ayan beyan göreceksiniz.”[18]

1900. Suheyb radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu:

“Cennetlikler cennete girince Allah Teâlâ onlara:

– Size vermemi istediğiniz bir şey var mı? diye soracak. Onlar:
– Yâ Rabbî! Yüzlerimizi ak etmedin mi? Bizi cennete koyup cehennemden kurtarmadın mı daha
ne isteyelim diyecekler. İşte o zaman Allah Teâlâ perdeyi kaldıracak. Onlara verilen en güzel ve en değerli şey Rablerine bakmak olacaktır.”[19]

Nevevi elimizdeki Riyazu’s-Salihin kitabını Allah’a hamdini ifade eden iki ayet ve bir dua ile
bitirmektedir.

“Ama iman edip de yararlı işler yapanlara gelince; Rableri imanlarından dolayı onları doğru yola
eriştirmektedir. Ahirette ise nimet dolu cennetlerde bulunacaklar ve onların konaklarının altlarından ırmaklar akmaktadır. Onlar orada mutluluk makamında olup: “Ey Allah’ım! Sınırsız kudret ve izzetinle sen ne yücesin seni her türlü noksanlardan tenzih ederiz” diye dua ederler.
Orada onların selamlaşmaları “selam olsun” şeklinde olacaktır. Dua ve niyazlarının sonu ise;
“Eksiksiz bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” derler.” (Yunus: 10/9-10 )

“Mü’minler cennete girmezden önce onların benliklerinde takılıp kalmış olabilecek düşünce ya
da duygu türünden uygun olmayan ne varsa hepsini silip atacağız. Onların önlerinde dereler ve ırmaklar çağıldayacak ve onlar “Eksiksiz bütün övgüler bizi bu bahtiyarlığa eriştiren Allah’a yakışır. Çünkü o bize yol göstermeseydi biz asla doğru yolu bulamazdık! Ve Rabbimizin elçileri bize gerçekten doğru söylemişler” diyecekler. Ve bir ses: “İşte geçmişte edip-eyledikleriniz sayesinde kazandığınız cennet bu” diye seslenecek.” (Araf: 7/43)
Allahım İbrahime ve onun âline rahmet ettiğin gibi

kulun ve ümmî peygamber olan Rasûlün Muhammed (s.a.v.)’e onun hanımlarına ve
zürriyetine hayır ve rahmetini esirgeme. İbrahim ve O’nun âline hayır ve bereket lutfettiğin gibi kulun ve ümmi peygamber olan Rasûlün Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun hanımlarına ve zürriyetine de hayır ve bereket ihsan eyle şüphesiz sen övülmeye layık ve yücelerin yücesisin.


Bu eseri H. 670 yılı Ramazanı 14. pazartesi günü Dımaşk’ta bitirdim. (İmam Nevevi)[1] Abdullah Parlıyan Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 553.
[2] Müslim Cennet 18. Ayrıca bk. Buhârî Bed'ü'l–halk 8 Enbiyâ 1.
Bir benzeri 708’de geçmişti. 1889 ve 1898 arası benzeri hadislerdir.
[3] Buhârî Bed'ü'l–halk 8 Tefsîru sûre (32) 1 Tevhîd 35; Müslim Cennet 2–5. Ayrıca bk. Tirmizî
Tefsîru’l–Kur’ân 33 57; İbni Mâce Zühd 39.
[4] Buhârî Bed'ü'l–halk 8 Enbiyâ 1; Müslim Cennet 15. Ayrıca bk. Tirmizî Kıyâmet 60 Cennet 5;
İbni Mâce Zühd 39.
[5] Buhârî Bed'ü'l–halk 8 Enbiyâ 1; Müslim Cennet 17.
[6] Müslim Îmân 312.
[7] Buhârî Rikak 51 Tevhîd 36; Müslim Îmân 308. Ayrıca bk. İbni Mâce Zühd 39.
[8] Buhârî Bed'ü'l–halk 8 Tefsîru sûre (55) 2; Müslim Cennet 23–25. Ayrıca bk. Tirmizî Cennet 3.
[9] Buhârî Rikak 51; Müslim Cennet 8.
[10] Buhârî Bed'ü'l–halk 8; Müslim Cennet 11.
[11] Buhârî Cihâd 5 6 Bed'ü'l–halk 8 Rikak 51; (Hadisi Müslim rivayet etmemiştir). Ayrıca bk.
Tirmizî Fezâilü’l–cihâd 17.
[12] Müslim Cennet 13.
[13] Buhârî Rikak 51.
[14] Müslim Cennet 5.
[15] Müslim Cennet 22. Ayrıca bk. Tirmizî Tefsîru’l–Kur’ân 41.
[16] Müslim Îmân 301. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel Müsned II 315.
[17] Buhârî Rikak 51 Tevhîd 38; Müslim Cennet 9. Ayrıca bk. Tirmizî Cennet 18.
[18] Buhârî Mevâkîtü’s–salât 16 Tefsîru sûre (50) 2 Tevhîd 24; Müslim Mesâcid 211. Ayrıca bk.
Ebû Dâvûd Sünnet 19; Tirmizî Cennet 16; İbni Mâce Mukaddime 13.
[19] Müslim Îmân 297. Ayrıca bk. Tirmizî Tefsîru’l–Kur’ân 11.
[20] Abdullah Parlıyan Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 558.
Kaynak: Riyazü-s Salihîn

alıntıdır.