Kıyametin Gerçek Anlamı

Din kitaplarında belirtilen Kıyamet günü mezarlarından teker teker ve topluca di*rilecek olan ölülerden hesap gü*nünden ve dünyanın sonundan bah*sedilir. Önce bu bilginin bir sembol ol*duğunu ve ifade ettiği mananın de*rinliğini kavramamız gerekmekte*dir. O gün ölüler mezarların*dan dirilip ayağa kalkacaklardır fakat tasavvur edilen manada değil.

Burada ölü olarak nitelendiri*len: Henüz bir insan varlığı olarak niçin var olduklarını idrak edemeyenler. Benliğinden habersiz yaşayanlar. Haberdar olup da maddî âle*min çekiciliğinden ve zevk zincirinden kendini kurtaramayanlar. Bir takım yozlaşmış katı doktrin ve öğretilerin çerçevesinden dı*şarı çıkamayarak saplanıp kalan*lar. Bencillik ve nefsaniyet içinde boğulanlar. Düşünce elastikiyetini kazan*mamış kimseler. İnançsız vb. yaşayış içinde o*lanlardır.

Otomatizma içinde yaşayan bu tip kişilerin bu bilgide ölüye ben*zetilmelerinin sebebini şöyle açıklayabiliriz: Ölü bir varlık enerjiyi çe*kip kullanamaz. Bedenindeki milyarlarca hücreyi tesir ve enerji yönünden besleyemez. Çevresine neşriyatta bulu*namaz. Teksir yapamaz. Alıcı verici olamaz. Üretemez.

Şuursuz bir insan da aynen bir ölü gibi: Bir enerji türü olan bilgi*yi idrak edip kullanamaz. Bilgi ve tesirleri alarak ruhunu dolayısı ile bedenindeki maddî sistemleri bu bilgi enerjisiyle bilgilendirip besleyemez. Böylece maddenin içyapısında enerji değişiklikleri meyda*na getiremez. Bu olumlu bilgi ve tesirleri çevresine aksettiremez. Verici olamaz. Olumlu tesirlerle yüklü astraller ve düşünce formları tek*sir edemez.

O gün cereyan edecek tesir yüklü bir olay (bir bilgi) insanları hem teker teker hem de toplu olarak bir anda KIYAM ettirecek. Ya*ni ayağa kaldıracak uyandıracak şuurlandıracak gerçekleri kavra*malarına neden olacaktır. Böylece kişilerin ölü şuurları gömüldükleri otomatizma nefsa*niyet maddî menfaatler mezarından dirilip hakikatleri idrak ede*ceklerdir. Büyük bilgi bütün açıklı*ğı ile gözler önüne serilecek varoluşun gerçek manası anlaşılacak. Takip edilmiş olan yanlış yolların geçersizliği kavranacaktır.

Bu arada çaba sarfederek ken*dini bu büyük güne hazırlamış ve yarı şuurlanmış olanlar bu büyük bilginin yüksek titreşimleriyle ko*laylıkla uyum sağlayabileceklerdir. Hazır olmayıp o güne kadar şuurlanamayanlar. Davranış görüş i*nanç ve yanlış bilgilerin doğruluğu*nu inatla savunanlar. İnandıkları bilginin etrafına kalın duvarlar in*şa edenler o gün dirilince (şuurları genişleyince) büyük bir gümbürtüyle yıkılan yanlış bilgilerinin yı*kıntısı altında ezilecek şiddetli bir şok şaşkınlık ve panik içinde kala*caklardır.

Yayılan yüksek tesirlerle uyum sağlayamayacak olan bu kişiler: Dünya okulu tedrisatının sun*duğu imkânları değerlendireme*dikleri için. Yeni bir okulun tedrisatını ve uygun bir ortamı belki milyonlar*ca yıl spatyumda beklemek zorun*da kalacakları için. Dâhil olacakları yeni tedrisa*tın daha ağır imtihanlarla yüklü olacağını idrak edecekleri için vicdanen büyük bir azap duyacaklar*dır.

O gün: Dünya okulu tedrisatının son bulacağı; Devrenin kapanacağı. Elde edilen neticelerin inceleneceği büyük bir gün olacaktır. Fertlerin tekâmülünde küçük nüansla olsa bile şuurlanıp bir noktada düşüncelerinin birleşe*ceği yoğunluk kazanacağı aynı rezonans ve titreşim fre*kansı içinde kenetleneceği bir gün olacaktır.

Dünya okulu tedrisatının son bulacağı. Irk din felsefe ve görüşle*rin neticede birliğe ulaşacağı. Birleşik İnsanlık Realitesinin gerçek*leşeceği gündür. İşte böyle bir güne hazırlıklı o*lup Dünya Okulunu bitirebilmemiz bilgi titreşimlerine kolaylıkla uyum sağlayabilmemiz için yazının ba*şında sorulan suallerin cevaplarını idrak etmemiz araştırmamız ve Spiritüel bilgileri uygulamamız ge*rekmektedir.

Varılacak hedef nedir? Bütün bu bilgilerin tatbiki so*nucu Ruh varlığı tekâmül eder*ken. Yani tatbikatları sonucu elde ettiği bilgileri kendine maledip maddeye sindirdikten sonra özüne aktarırken: İnsanda beden yapısındaki-maddî sis*temlerin bilgilenmesine ve titre*şimlerinin artmasına. Çevresindeki varlıklara ve di*ğer maddî sistemlere yansıttığı te*sir ve düşünceler. Örnek davranış*lar ile onların gelişmelerini sağla*masına. Şuur genişlemesi sonucu bü*yük bir kısmı kullanılmayan beyin hücrelerinin daha geniş çapta kullanılmasına. Mutasyon olayının gerçekleş*mesine. Bilgisinden dolayı maddeye hâkimiyet kazanmasına. Üst düzeydeki varlıkların enkar*ne olabilecekleri yüksek titreşimli bir beden oluşturmasına.

Meydana gelecek olan yüksek aura ve yayılan yüksek tesirler sa*yesinde diğer boyutlarla ve yüce varlıklarla temas kurup bilgi alın*masına. Tekâmül eden insan varlığı Dünya maddesinin gelişmesine ve frekansının artmasına sebep ola*cak.

Yeni devre Dünya planeti*nin daha yüksek seviyeli varlıklar için tatbikat sahası haline gelme*sini sağlayacak. Dünya maddesindeki bilginin ve titreşimin artışı planetin dönüş hızının artmasına neden olacak*tır. Planetlerin ahenk içinde dö*nerken çıkardıkları sesler evrensel bir senfoninin notalarıdır. Her planetin dönüş hızına göre çıkardığı bir ses bir nota vardır. Dünyanın dönüş hızı arttıkça çıkardığı ses (nota) da değişecektir.

Dünya insanının birleşik in*sanlık realitesine ulaşması ve top*lu düşünce birliğinin bir noktada yoğunlaşması sonucu: Yüksek bir auranın oluş*ması yüksek tesirlerin artması büyük bir enerji potansiyelinin meydana gelmesine neden olacaktır.

Evrende hem Dünya İnsanı hem Dün*ya Planeti yaydıkları bu yüksek düzeydeki tesir ve teksirlerle yeni astral formların yeni varlıkların ilk nedenleri olacak ve tekâmülleri oranında onları besleyeceklerdir. Planetlere olumlu tesir yayı*nında bulunacaklardır.

(Saygılar)
(Alıntıdır)