Cehennemliklerin Ağlaması

Ebû Ya'lâ el-MavsıIî... Enes b. Mâlik'ten (r.a.) rivayet ettiğine göre Re-sûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Ey insanlar! Ağlayınız; ağlayamazsanız ağlar gibi görününüz. Çünkü cehennemlikler cehennemde gözyaşları yanaklarından iplikler gibi akıncaya kadar ağlarlar; nihayet gözyaşları kesilir gözleri gemilerin yüzebileceği büyüklükte oyuklara dönüşür."

İbn Mâce... Zeyd b. Refî'den merfu olarak şöyle dediğini rivayet edi*yor:
"Cehennemlikler ateşe girdiklerinde bir zaman göz yaşı akıtarak ağlar*lar. Ondan sonra bir zamanda gözlerinden irin akıtarak ağlarlar. Cehennem nöbetçileri onlara: "Ey bahtsızlar topluluğu! Sakinlerine merhamet edilen bir diyarda yani dünyada ağlamadınız. Şimdi medet dileyecek birini bulabilecek misiniz bakalım?" derler. Onlar da yüksek sesle şöyle derler: "Ey cennetlik*ler! Ey babalar analar ve evlat topluluğu! Mezarlardan susamış olarak çıktık. Mahşerde uzun süre susuz bekledik. Bu günde susamış haldeyiz. Bize bi*raz su ya da Allah'ın size rızık olarak bahşettiği şeylerden birazını gönderin." Kırk sene müddetle kendi hallerine bırakılırlar. Onlara hiç kimse cevap ver*mez. Sonra onlara: "Siz bekleyeceksiniz" denilir ve onlar her hayırdan ümit keserler." Nitekim yüce Allah buyurmuş ki: "Ateş onların yüzlerini yalar. Dişleri sırıtıp kalır."

İmamı Ahmed b. Hanbel... Ebû Saîd'den rivayet etti ki; Peygamber (s.a.v.) "Dişleri sırıtıp kalır." mealindeki âyeti okuduktan sonra şöyle buyur*du:

"Adamın yüzünü ateş yakar üst dudağı büzülür başının tepesine kadar ekilir; alt dudağı da sarkıp göbeğine kadar uzanır."
Tirmizî de bu hadisi... Mübarek'ten rivayet etmiştir. Hasen ise bunun sa*hih ve garib olduğunu söylemiştir.

İbn Merdeveyh... Ebû Derdâ'dan rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) "Ateş onların yüzlerini yalar" âyetiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

"Ateş onların yüzlerini öyle bir yalar ki (vücutlarının) etleri topukları*na akar!"

Kaynak : Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir

ALINTIDIR