Ölüm ve Ölüme Yakın Deneyimler

Ölüm her zaman bizimleydi her zamanda bizimle olacak. İnsan varlığının ayrılmaz bir parçasıdır o. İnsanoğlunun ortaya çıkışından beri; insan ölümü zihninde tartmış ve onun gizemlerini bulmaya çalışmışır. Çünkü ölüm sorusunun anahtarı yaşam kapısındaki kilidinde anahtarıdır." Prof.Dr. Eizabeth Kubler ROSS

Ölüm konusunu bugünkü bilimsel anlayışa en yakın şekilde incelemiş bir psikoloji profesörü olan Elizabeth Kubler ROSS'un da belirttiği gibi ölüm sorusunun anahtarı aynı zamanda yaşam kapısının da kilidini açabilecek türden bir anahtardır. Çünkü tekamülcü ruhçuluk bilgisine göre dünya beşeri yüzyıllardan beri biliyor ki; ölüm denen olay ile geçtiğimiz yer doğmadan önce bulunduğumuz yerdir. Her iki olayın da arasında da 'y a ş a m' dediğimiz bir dönem vardır ki bu dönemde de doğmadan önce bulunduğumuz yerde (spatyom ahiret) kendi kendimize aldığımız kararları uygularız.

Dolayısıyla aslında; 'ölmek' (hele yok olmak anlamında bir ölüm) diye bir şey yok. Gerçekte olup duran şey sürekli olarak (hem de kesintisiz bir şekilde); bir kez spatyoma bir kez dünyaya doğmaktan başka birşey değildir. Evet görüntü olarak yok olan birşey var ama bu sadece bedendir. Aslında beden de yok olmuyor; daha doğru bir ifadeyle aslına dönüyor. Ama ebedi olan ruh sürekli ve kesintisiz olarak mevcudiyetini (uyum sağladığı ortamlarda) sürdürüp gitmektedir. Başka bir deyişle ruh varlığı; bir kez spatyomda bir kez (bedenlenerek) fiziksel dünyada tezahür ediyor. Bu tezahürlerinde sözkonusu ortamların özelliklerine uygun bedenler kullanıyor.

3000 yıllık Vedalar'dan çağdaş düşünürlere kadar tüm dinlerin ve felsefi akımların vazgeçilmez konusu olmuş. İnisiyatik öğretilerde deneysel olarak yaşanmaya çalışılmış olan ölüm denen geçiş olayı ve bunun ötesiyle ilgili ayrıntıları daha sonraki bir yazımıza bırakarak bu yazımızda ağırlıklı olarak 'Ölüme Yakın Deneyimler'den sözedeceğiz. Buna 'yarı ölüm halleri' hatta 'ölümün eşiğine kadar gidiş gelişler' de denmektedir. Uyku şuur kaybı baygınlık hatta astral seyahat gibi paranormal deneyimler 'yarı ölüm' sayılabilecek hallerdir. Bunlar çoğunlukla; öte alemin sınırına kadar gidip gelenlerin deneyimleridir.

Ölüme yakın deneyimlerin (ÖYD) en güzel örnekleri reanimasyon çalışmasıyla ortaya çıkarılmıştır. Başta Dr. Moody B.J.Eadie D. Cannon Dr. M.Morse ve P.Perry'ninkiler olmak üzere öteki araştırmacların bu konudaki klinik çalışmalarını konunun akışı içinde sizlere sunacağız. Ayrıca astral seyahat / projeksiyon ve benzeri paranormal deneyimler de bir bakıma ÖYD sayılabileceğinden bunlara da satırlarımız arasında yer vermek istiyoruz. Günümüz biliminin parapsikoloji adı altında yarım yüzyılı aşkın bir zamandan beri konuya eğiliyor olmasına karşın geçmişinin ne kadar eski olduğunu göstermek bakımından; kutsal metinlerde ilk çağ felsefesinde ve inisiyatik öğretilerde nasıl ele alındığını özetle sunmak istiyoruz.

Kutsal metinlerde

İncil'de: İsaiah (26/19) Ölüleriniz yaşayacak Benim ölü vücudumla birlikte dirilecekler. Toprakta yatanlar uyanın ve şarkı söyleyin! Toprak ölüleri atacak.

Daniel (12/2) Toprağın tozu içinde uyuyanların çoğu uyanacak; kimi ebedi hayata kimi utanca ve ebedi zillete...

Bu ayetlerdeki ifadeler çok değişik ve derin simgesel bilgiler içeriyorlarsa da en azından ölümden sonra yaşamın sürekliliği açık olarak vurgulanmaktadır. Hıristiyanlık kültürüyle ölen insanların; doğal olarak spatyom yaşamlarında bu kültürden motifler hatta belirli İncil kavrakları görülmektedir. Kuşkusuz bu durum tüm öteki din ve inanç mensupları için de geçerlidir. Sözkonusu motifler sadece ölüm ötesi için değil ölüm öncesi (ÖYD) için de geçerlidir. Örneğin 'karanlık tünel' motifi İncil'de 'ölüm gölgesinin düştüğü vadi' olarak geçer.

Ayrıca İncil'in "Korintoslular'a Mektuplar" bölümünde de ölümle lgili bazı ifadeler bulunmaktadır (15/35-52 "Fakat bazı kimseler 'Ölüler nasıl diriliyor?' diyecekler. 'Onlar hangi bedenle geri gelecekler?' Ektiklerin ilerideki bedenin değil. Sen sadece tohumu ekiyorsun... Tanrı buna uygun bulduğu bedeni verir. Her tohuma kendi bedenini verir...Bundan başka ilahi bedenler de vardır; fakat ilahi bedenin haşmeti başka dünyaya ait olanınki başkadır... Aynı şekilde ölülerin diriltilmesi de böyledir. Bakın size bir sırrı gösteriyorum: Uyumayacağız ama hepimiz de değişeceğiz. Bir dakikada göz açıp kapayıncaya kadar İsrafil'in suru duyulduğu zaman... Çünkü o boru çalınacak ve ölüler çürütülemeyecek şekilde kalacaklar."

Görüldüğü gibi burada Pavlus'un 'ruhsal beden'le ilgili ifadesi kendilerini fizik bedenlerinin dışında bulanların anlattıklarına uymaktadır. Ayrıca ruhsal (astral) bedenin maddesel bir yapıda olmadığı onun herhangi birşeyle kısıtlı bulunmadığı hususlarına da değinilmektedir.

Kur'an'da ölüm konusu daha çok ele alınmıştır. Ayrıca Kur'an'da tekrardoğuşla ilgili satırlara da rastlamak mümkündür.

Bakara (2/55-56 "Bir zamanda 'Ey Musa biz ALLAH'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız.' demiştiniz de derhal sizi yıldırım çarpmıştı. Siz de bunu görüyordunuz. Sonra belki şükredersiniz diye; sizi ölümünüzün ardından tekrar diriltmiştik."

Bakara (2/28 "ALLAH'ı nasıl inkar edersiniz ki siz ölüler idiniz O sizi diriltti. Yine öldürecek yine diriltecek. Sonra O'na döndürüleceksiniz."

Yukarıdakilere benzer ifadelere şu ayetlerde de rastlamak mümkün: Mülk 67/2 Embiya 21/35 Bakara 2/243 Hac 22/66 Rum 30/40. Ayrıca bu konuyla bağlantılı olarak Kur'an'da üç ayrı yerde geçen 'berzah' sözcüğü; iki şeyin arasını ayıran nesne ya da geçit demektir. Esas ahiret (spatyom) yaşamıyla dünya yaşamının arasını ayıran sürece de 'berzah' denilmektedir. Kur'an görüldüğü gibi ölüm sonrası yaşamımızın bir kısmının geçeceği aleme 'berzah alemi' demektedir. Kur'an'da berzah yaşamının niteliğinden sözedilmez. Ancak İslam Tasavvuf literatürü berzah konusunda çok zengin bilgiler içerir. Müslüman mistiklerin ruhsal deneyimlerine dayanarak verdikleri bilgilere göre; berzah hayatı bir tür rüyadır. Öyle bir rüya ki "müstesna ruhlar bir yana o rüyadan uyanış ancak ahiretle olanaklıdır. Bu rüya her ferdin ahirette hak edeceği karşılığa uygun bir seyr içinde geçer. Ahiret hesaplarını başarılı bir şekilde verecek benliklerin berzah yaşamları mutluluk ve güzelliklerle ötekilerinki ise acılar ve sıkıntılarla dolu olacaktır / olmaktadır.

İlkçağ Filozofları

Başta Fisagor olmak üzere İlk Çağ Filozoflarının hemen hemen hepsi ölüm ve ölüme yakın konuları öğretileri arasına almıştır.

Öğretmeni Sokrat olan Eflatun Atina'da M.Ö. 427-347 yılları arasında yaşamıştır. Eflatun üç boyutlu fizik dünyanın dışında başka boyutların da varlığını kabul ediyordu. Buna göre doğal olarak; insanın 'bedensiz' şuurlu kısmıyla ilgilenmiş ve düşüncelerinde hareket noktasını buna göre ayarlamıştı. Eflatun'un öğretisinde fizik vücut ruh varlığının geçici bir aracıdır. Dolayısıyla fiziksel ölümden sonra şuurun devamlılığı sözkonusudur.

Bu gerçeği Fedon Georgias ve Cumhuriyet adlı eserlerinde adlı eserlerinde yoğun bir şekilde işlemiştir. Ayrıca onun öteki eserlerinde de yer yer ölüm tanımlarına rastlanır. Örneğin bunlardan birinde ölümü ruhun fizik bedenden ayrılması olarak tanımlar ve insanın bu 'bedensiz' tarafı daha az kısıtlamalara tabidir. Bu durumun modern klinik ve deneysel çalışmalardaki ifadelerini özellikle Dr.Moody'nin 'Life After Life' 'Yaşam sonrası Yaşam' adlı eserinde görüyoruz.

Eflatun eserlerinin birçok yerinde bedeninden ayrılmış olan ruhun daha önceden ölmüş olanların ruhlarıyla karşılaşıp görüşebileceğinden sözeder ki bu konuda gerek deneysel parapsikolojik araştırmalarda gerekse spiritizm (deneysel ruhçuluk) çalışma ve celselerinde ortaya çıkmış olan vak'alarda izlenmiştir.

Ayrıca bir varlığın beden dışı deneyimleri çerçevesinde Eflatun fizik yaşamdan ruhsal yaşama geçiş sırasında rehber varlıkların yardımlarından da söz etmiştir. Bununla ilgili olarak uykuyu (yarı) ölüme benzetmiş ve vücudun 'ruhun hapishanesi' olduğuna değinmiştir. Eflatun'a göre ruhun bedene bağlanması bir tür uyuma ve unutmadır ve hatta şuur kararmasıdır. Ruh varlığı yeniden doğduğu zaman eski deneyimlerini unutur; bedenini terkettiği zaman da bunun tersi olur. Dünyadaki yaşamı otomatik olarak bir film şeridi gibi hafızasından (sanki gözlerinin önünden) geçer. Asıl konumuz olan ÖYD deneyimlerinde de benzerleriyle karşılaşacağımız bu motiflerle bağlantılı olarak ünlü filozof; ölümün bir uyanma ve (fiziksel yaşamı) anımsama hatta yeniden yaşarcasına anımsama olduğunu vurgulamıştır.

Bedenini terketmiş olan bir varlık bu aşamadan sonra bir 'yargılama' aşamasından geçer ki; aslında kendisini yargılayan yine kendisidir. Bu şekilde öte aleme intikal etmiş olan varlık bir önceki hayatında yaptığı 'iyi' ya da 'fena' şeyleri / deneyimleri görür anımsar ve yeniden yaşar. Bunlarla ilgili olarak dünyada iken noksan bıraktığı içsel gelişim ihtiyaçlarını (bunlarla ilgili gerekli şuur hallerini) tamamlayana onların doyumuna varana kadar bu iş sürer.

Eflatun beden dışı deneyimlerle ilgili olarak belki de en güzel örneği 'Cumhuriyet'in onuncu kitabında 'Bir Erin Efsanesi' başlığı altında vermiştir: Bu er bir savaşta şehit olanlar arasındadır. Savaş bittikten sonra şehitler sahipleri tarafından toplanarak yakılmak üzere hazırlanan kuru dalların üzerine konur. Dallar tam tutuşturulacağı zaman bizim er dirilir ve savaşta şehit olduktan kuru dallar üzerine bırakılana kadar ki süre içinde beden ötesi (ya da isterseniz 'ölüm ötesi') deneyimlerini daha doğrusu (artık yeniden yaşama döndüğüne göre) ÖYD'lerini anlatır.

Tarihin derinliklerinden bize gözkırpan ölüm ve ölümle ilgili öteki deneyimlerin ele alınarak işlendiği kaynaklar olarak da; Hermes Orfe Fisagor ile Rama ve Krişna'yı gösterebiliriz. Felsefe ekolünün ötesinde olmak üzere; ölüm ve ÖYD konusunun tema olarak işlendiği en önemli kaynaklardan birisi de 'Tibet'in Ölüler Kitabı'dır: M.Ö. 8.ci y.y.'da yazılı hale getirilmeden çok önceleri kuşaklar boyunca ağızdan ağıza nakledilen bu eser; konuya vakıf olmayan kimseler tarafından öğrenilmesi ve istismar edilmemesi için son derece simgesel yazılmıştır. Kitabı hazırlayan bilgelere göre; ölmesini bilmek bir yetenek hatta bir marifettir. Burada ÖYD'lerini kendi kendine gerçekleştiren ayrıntılarını ileride göreceğimiz Oliver Fox ve Sylvan Muldon'u anımsamamak elde değil. Tibet'in Ölüler Kitabı'na göre ölüm denen 'geçiş' ya da ölüme yakın bir deneyim büyük ölçüde bir bilgi ve uygulama işidir. Cenaze töreninin kaçınılmaz bir parçası olarak okunan bu eserle amaçlanan; hem bedenini terketmiş şahsa yardım hem de dinleyenlere (bilgilenme açısından) inisiyatik ve ezoterik bir yardım oluyordu. Ayrıca öleni ağıtla değil; sevgi ve coşku dolu hafifletici tesirlerle dünyadan uğurlamak doğrudan doğruya uygulanan inisiyatik ve bilgi esaslı bir adetti. Böyle bir uygulamadan amaç da; fizik bedeninden ayrılan kimsenin spatyoma / ahirete uyumunu kolaylaştırmak yani teşevvüşünü kısaltmaktı ki bu; kanımızca ölen birine yapılabilecek en büyük yardımdır.

İşte bunları anlatmak bu halleri oluşturmak için ruhun fiziksel ölümünden sonra geçirdiği ve geçireceği merhaleler (Tibet'in Ölüler Kitabı'nda) anlatılır ki bunlar da Dr.Moody'nin çalışmalarıyla ortaya konan deneyimlerin hemen hemen aynıdır. Bu benzerlikler şunlardır:

· Ruhun vücuttan çıkması
· Bir süre baygınlık (ne olduğunu bilememe teşevvüş) geçirmesi kendisini 'boşluk'ta bulması
· Bu 'boşluk' fiziksel bir boşluk değildir
· Burada ruhun şuuru hala yerindedir
· Duyulan sesler: Tibet'in Ölüler Kitabı'nda endişelendirici gürültüler Dr.Moody'nin çalışmalarında "rüzgar hışırtısı" "çıngırak sesleri" olarak geçer
· Bedeninden ayrılmış olan kimse kendisi için yapılan cenaze törenini görür katılanların ve tören etkinliklerinin seslerini işitir.
· Ölmüş olduğunun farkına varır
· Fiziksel yaşamında tanıdığı yerlerde ya da oraların yakınlarında dolaşır
· Hala bir bedende olduğunun farkına varır ki; buna 'ışıldayan beden' de denir
· Bu bedeniyle; duvarlardan kayalardan hatta dağların içinden geçebilir çünkü artık farklı bir boyuttadır.

alıntı