NİYETTE İHLAS
"Ebu Hureyre -radıyallahu anh-'ten dedi ki:

Resûlullah - sallallahu aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğunu işittim:


Kıyamet gününde aleyhinde ilk hükmedilen insanlar şunlardır:


1.
Şehid edilmiş kimsedir. O Allah'ın huzuruna getirilir. Allah kendisine olan nimetlerini anlatır; o da bunları itiraf eder.

Cenab-ı Hakk:


"Öyleyse bunlara karşı ne yaptın?" der
.

"Senin uğrunda şehid edildim
." der.

Allah buyurur ki:


"Yalan söyledin ancak sen
"cür'etli ve cesur" denilsin diye savaştın Gerçek öyle de denildi." Onun hakkında emredilir ve ateşe atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir.

2.
İlim öğrenen başkalarına da öğreten Kur''an da okuyan adamdır. o huzura getirilir Allah kendisine olan nimetlerini anlatır. O da itiraf eder. Cenab-ı Hakk:

"Bunlara karşı ne yaptın?" der
. Adam:

"İlim öğrendim
onu başkalarına da öğrettim; senin uğrunda Kur'an dahi okudum." der Allah buyurur ki:

"Yalan söyledin
sen ilim öğrendin "âlimdir" denilsin diye Kur'an okudun o kari''dir yani kıraat ehlidir denilsin diye hakikat öyle de denildi." sonra hakkında emr olunur o ateş e yani cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir.

3.
Cenab-ı Hakk' kendisine genişlettiği malın her nevinden kendisine verdiği adamdır. o getirilir Allah ona olan nimetlerini anlatır; o da bunları itiraf eder. Cenab-ı Hakk:

"Öyleyse bunlara karşı ne yaptın?" der
Adam:

"Hakkında infak edilmesini emir buyurduğun hiçbir yol bırakmadım
. İlla malımı senin yolunda harcadım.

Cenab-ı Hakk:


"Yalan söyledin
ancak onları "cömerttir" denilesin diye yaptın; filhakika öyle de denildi." Sonra hakkında emredilir ve cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir."

Buhârî Müslim Ebû Dâvud Tirmizî


Bu Hadis-i Şerif ERKAM YAYINLARI'nın Riyazü's Salihin adlı eserinden alınmıştır
.

Alıntıdır
.