ÖLÜM VE SONRASI
ölen kişiler nereye gidiyorlar noluyor okuduğumuz duaları onlara iletiyoruz kimin gönderdiğini tanımasalarda biliyorlar mı? 08.11.2006 14:22:47

Değerli Kardeşimiz;


Ölüler kimin gönderdiğini bilmeselerde kendilerine gönderilen manevi hediyelerden haberdar olur
. Mesela; yaşayan bir üslüman bir fatiha okusa ve bütün vefat etmiş müslümanlara bunun sevabını bağışlasa bu fatihanın sevabı bütün vefat eden müslümanların ruhuna aynı şekilde ulaşır.

Kur’an-ı Kerim’in sadece bir ciheti yoktur
. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle “İnsana hem bir kitab-ı şeriat hem bir kitab-ı dua hem bir kitab-ı zikir hem bir kitab-ı fikir hem bütün insanın bütün hacatı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek cami bir kitab-ı mukaddestir. 1

Yani Kur’an-ı Mübin hayatımızı tanzim eder
. Allah’a olan mesuliyetlerimizi gösterir dünyaya geliş gayemizi neler yapmamızı nasıl ibadet edeceğimizi öğretir ve her şeyin hikmet ve mahiyetini anlatır. Hülasa Kur’an-ı Kerim bir zikir fikir dua ve davet kitabıdır.

Kur'ân-ı Kerimin tesir sahası sadece dünya ile sınırlı değildir
. Onun mü'min ruhlara verdiği feyiz hayatta iken kalmaz aynı şekilde kabir âleminde de devam eder orada iken de ruhlarımızı şenlendirir kabrimizde nur ve ışık olur.

Geçmişlerimizin ruhuna Kur'ân'dan nelerin okunması gerektiği hususunda Peygamberimiz (a
.s.m.) şu tavsiyelerde bulunur: "Yasin Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan âhiret saadeti dilerse Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz."2

Bu hadis-i şerif
Yasin Sûresinin hem ölüm döşeğinde olan hastaya okunmasına hem de ölmüş mü'minlerin ruhuna bağışlanmak üzere okunabileceğine işaret etmektedir.

Hz
. Ebû Bekir'in (r.a.) rivayet ettiği şu hadis-i şerif de meseleyi açıklığa kavuşturmaktadır:
"Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini Cuma günü ziyaret ederek orada Yasin Sûresini okursa Allah kabir sahibini bağışlar."3

İslâm âlimleri
ölünün ruhuna Kur'ân okunduğu zaman peşinden bir dua ile ruhlarına bağışlanmasını tavsiye etmişler Sahabiler de bu şekilde yapmışlardır. İmam-ı Beyhakî'nin bir rivayetinde Abdullah bin Ömer'in ölülerin ruhuna Bakara Sûresinden okunabileceğini tavsiye ettiği anlatılmaktadır.4

Bir Fâtiha'nın veya okunan bir Yâsin'in bütün ölülerin ruhuna aynı şekilde hiç eksilmeden nasıl ulaştığını da Bedüzzaman'dan bir nakille öğrenelim:


"Fâtır-ı Hakim nasıl ki
unsur-u havayı; kelimelerin berk (şimşek) gibi intişarlarına ve tekessürlerine (yayılma ve çoğalmalarına) bir mezraa (tarla) ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan ezan-ı Muhammedi (a.s.m.) umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek gibi; öyle de okunan bir Fatiha dahi meselâ umum ehl-i imanın emvâtına (ölülerine) aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevî âlemde mânevî havada çok manevî elektrikleri manevî radyoları sermiş serpmiş; fıtri telsiz telefonlarda istihdam ediyor çalıştırıyor.

"Hem nasıl ki bir lamba yansa mukabilindeki binler aynaya her birine tam bir lâmba olur. Aynen öyle de Yâsin-i Şerif okunsa milyonlar ruhlara hediye edilse her birine tam bir Yâsin-i Şerif düşer.5

Zaten kabirdeki yakınlarımız devamlı surette bizden yardım beklemektedir
. Bizden gelecek bir dua bir Fatiha bir İhlâsla nefes alabileceklerini bilmektedir. Çünkü kabir o kadar çetin şartlarla iç içedir ki en küçük bir mânevî yardım dahi onun ruhunu serinletecektir. Bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyururlar:

"Ölen kimse kabrinin içinde boğulmak üzere olup da imdat isteyen kimse gibidir
. Babasından yahut kardeşinden veya dostundan kendisine ulaşacak duayı beklemektedir. Nihayet dua kendisine ulaştığında bu duanın sevabı ona dünya ve dünyada bulunan her şeyden daha kıymetli olur. Muhakkak ki hayatta olanların ölüler için hediyeleri dua ve istiğfardır."6

1- Sözler
. S.340
2- Müsned 5:26
3- İbni Mace Tercemesi 4:274
4- Beyhaki 4:56
5- Şualar s.576
6- Mişkatü’l- Mesabih 1:723

Mehmed PAKSU (Ölüm ve Sonrası)


Alıntıdır.