Modern Arap tarihinin ve düşüncesinin öndegelen uzmanı Hourani’den bir kaynak eser: Arap halklarının çağlar boyu hikayesi üzerinden Ortadoğu tarihi... Yalnızca Fırat-Dicle’nin güneyini değil Kuzey Afrika’yı da kapsayarak yalnızca Emevi halifelerini değil Bağdat’ın şehir tarihini de anlatarak yalnızca din savaşlarına değil sınıf oluşumlarına da yer ayırarak yalnızca Nasır’ın konuşmalarına değil Ümmü Gülsüm’ün şarkılarına da kulak vererek...

İÇİNDEKİLER


13 Önsöz
15 Teşekkür
17 Tarihler Üzerine Not
19 Giriş
BİRİNCİ KISIM
BİR DÜNYANIN OLUŞMASI
(Yedinci Yüzyıldan Onuncu Yüzyıla)


BİRİNCİ BÖLÜM
Eski Bir Dünyada Yeni Bir Güç
27 Arapların içine doğdukları dünya
33 Şiir dili
36 Muhammed ve İslam’ın doğuşu

İKİNCİ BÖLÜM
Bir İmparatorluğun Oluşumu
45 Muhammed’in halefleri: bir imparatorluğun fethi
49 Şam halifeliği
57 Bağdat halifeliği

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bir Toplumun Oluşumu
63 Siyasal birliğin sona ermesi
69 Birleşmiş bir toplum: ekonomik temeller
72 İnanç ve din birliği
82 İslam dünyası

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İslam’ın Eklemlenmesi
87 Otorite sorunu
91 İktidar ve Allah’ın adaleti
94 Şeriat
99 Peygamber’in gelenekleri
101 Gizemcilerin yolu
105 Akıl yolu


İKİNCİ KISIM
MÜSLÜMAN ARAP TOPLUMLARI
(Onbirinci ilâ Onbeşinci Yüzyıllar)


BEŞİNCİ BÖLÜM
Müslüman Arap Dünyası
113 Devletler ve Hanedanlar
117 Araplar Farslar ve Türkler
120 Coğrafi bölünmeler
127 Müslüman Araplar ve diğerleri


ALTINCI BÖLÜM
Kırsal Kesim
130 Toprak ve kullanımı
137 Aşiret toplumları


YEDİNCİ BÖLÜM
Kentlerde Hayat
142 Pazarlar ve kentler
144 Kent nüfusu
147 Hukuk ve ulema
150 Köleler
151 Kentteki Müslümanlar ve gayri müslimler
154 Kentteki kadınlar
156 Kentin nizamı
160 Kentteki evler
163 Kentler zinciri

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kentler ve Hükümdarları
165 Hanedanların oluşumu
169 Çıkar birliği
173 Kırsal kesimin denetimi
178 Siyasal otorite üzerine düşünceler


DOKUZUNCU BÖLÜM
İslam’ın Yolları
185 İslam’ın temel ilkeleri
191 Allah’ın dostları


ONUNCU BÖLÜM
Ulema Kültürü
198 Ulema ve Şeriat
203 Öğretinin aktarılması
208 Kelâm
209 El-Gazzali


ON BİRİNCİ BÖLÜM
Ayrışan Düşünce Yolları
214 Filozofların İslamı
218 İbn Arabi ve teosofi
222 İbn Teymiye ve Hanbeli Okulu
225 Şiiliğin Gelişmesi
230 Yahudi ve Hıristiyan öğretisi


ON İKİNCİ BÖLÜM
Saray Kültürü ve Halk
233 Hükümdarlar ve efendiler
237 Şiir ve öykü
242 Müzik
245 Dünya anlayışı
ÜÇÜNCÜ KISIM
OSMANLI ÇAĞI (Onaltıncı-onsekizinci yüzyıllar)

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Osmanlı İmparatorluğu
255 Siyasal iktidarın sınırları
261 Osmanlı hükümeti
268 Osmanlılar ve İslam geleneği
273 Arap eyaletlerinde hükümet


ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Osmanlı Toplumları
279 İmparatorlukta nüfus ve servet
282 Arap eyaletleri
286 Arap eyaletlerinin kültürü
291 İmparatorluğun ötesi: Arabistan Sudan Fas

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Onsekizinci Yüzyılda Değişen Güçler Dengesi
298 Merkezi ve yerel otoriteler
303 Arap Osmanlı toplumu ve kültürü
306 İslam dünyası
308 Avrupa ile değişen ilişkiler


DÖRDÜNCÜ KISIM
AVRUPA İMPARATORLUKLARI ÇAĞI (1800-1939)


ON ALTINCI BÖLÜM
Avrupalı Güçler ve Reform Hükümetleri (1800-1860)
315 Avrupa’nın yayılması
319 Avrupa hâkimiyetinin başlangıcı
322 Reform hükümetleri


ON YEDİNCİ BÖLÜM
Avrupa İmparatorlukları ve Başat Seçkinler (1860-1914)
330 Bağımsızlığın sınırları
334 Afrika’nın bölünmesi: Mısır ve Mağrip
337 Hâkim çıkarlar ittifakı
339 Toprağın denetimi
345 Halkın içinde bulunduğu koşullar
348 İkili Toplum

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
Emperyalizm Kültürü ve Reform
352 Emperyalizm kültürü
355 Entelijansiyanın yükselişi
358 Reform kültürü
363 Ulusçuluğun doğuşu
365 İslam geleneğinin sürekliliği


ON DOKUZUNCU BÖLÜM
Avrupa Gücünün Zirvesi (1914-1939)
370 Büyük Britanya ve Fransa’nın üstünlüğü
375 Britanya ve Fransız çıkarlarının üstünlüğü
378 Göçmenler ve toprak
380 Yerli seçkinlerin gelişmesi
384 Siyasal anlaşma girişimleri


YİRMİNCİ BÖLÜM
Değişen Hayat ve Düşünce Tarzları (1914-1939)
389 Nüfus ve kırsal kesim
392 Yeni kentlerde hayat
397 Ulusçuluk kültürü
403 Seçkinlerin ve kitlelerin İslamı


BEŞİNCİ KISIM
ULUS-DEVLETLER ÇAĞI (1939’dan itibaren)


YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
İmparatorlukların Sonu (1939-1962)
411 İkinci Dünya Savaşı
414 Ulusal Bağımsızlık
424 Süveyş krizi
428 Cezayir savaşı


YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM
Değişen Toplumlar (1940’lar ve 1950’ler)
433 Nüfus ve ekonomik gelişme
439 Büyümeden yararlananlar: Tüccarlar ve toprak sahipleri
441 Devletin gücü
445 Kentteki zengin ve yoksul


YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ulusal Kültür (1940’lar ve 1950’ler)
450 Eğitim sorunları
454 Dil ve kendini ifade etme
495 İslami hareketler


YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arabizmin Zirvesi (1950’ler ve 1960’lar)
463 Popüler ulusçuluk
470 Nasırizm’in itibarı
473 1967 krizi

YİRMİ BEŞİNCİ BÖLÜM
Arap Birliği ve Uyumsuzluk (1967’den itibaren)
479 1973 krizi
482 Amerikan etkisinin üstünlüğü
487 Arap ülkelerinin birbirine bağımlılığı
490 Araplararası uyumsuzluk

YİRMİ ALTINCI BÖLÜM
Manevi Karmaşa (1967’den itibaren)
499 Etnik ve dinsel bölünmeler
501 Zengin ve yoksul
505 Kadınların toplumdaki yeri
508 Bir miras ve mirasın yenilenmesi
514 Rejimlerin istikrarı
521 Rejimlerin kırılganlığı


527 HARİTALAR
TABLOLAR
551 Peygamber Ailesi
552 Şii İmamları
553 Halifeler
554 Önemli Hanedanlar
556 Ondokuzuncu ve Yirminci Yüzyılda Hükümdar Aileleri 556
557 BİBLİYOGRAFYA
593 DİZİN
kitabın künyesi:


Adı Arap Halkları Tarihi
Orjinal Adı A History of the Arab Peoples
EAN 9789754706130
Fiyat 3500 TL
Yayın No İletişim - 428
Dizi Araştırma-İnceleme - 65
Sayfa 608
Baskı 9.Baskı Ocak 2012 İstanbul (1.Baskı Eylül 1997 İstanbul)
Yazar Albert Hourani
Çeviren Yavuz Alogan
Kapak Ümit Kıvanç
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Sait Kızılırmak
Montaj Şahin Eyilmez
Basımevi Sena Ofset
Cilt Sena Ofset
Yayına Hazırlayan Tanıl Bora