ESER ADI: FÜTUH’UL GAYB
YAZARI: ABDULKADİR GEYLANİ
NOTLAR: NURTAÇ YELDEN

· Sen dünya hakkında işte böyle ol. Onu gördüğünde gözünü onun süsünden çevir arzu ve lezzetlerinin kokusuna karşı burnunu tıka. Böylece ondan da onun afetlerinden de kurtulursun ondan sana düşen kısmetin sana ulaşır ve sen de esenlikte olursun. (s.21) (Dünya’ya Dair ve Ona İltifat Etmemeye Teşvik)

· Şirk; sadece putlara ibadet etek demek değildir: Hevana tabi olmandır Rabbin’le birlikte O’ndan gayrı dünya ve dünyadakileri ahret ve ahrettekileri tercih etmendir. O’nun dışındakiler O’ndan başkasıdır. O’ndan başkasına temayül gösterdiğinde de Allah Azze ve Celle’ye şirk koşmuş olursun. Sakın meyletme! Korku içinde ol emniyette olma! Kontrol et gaflete düşüp mutmain olma! Nefsine hiçbir hali ve makamı izafe etme! Bunda hiçbir şey iddia etme! (s.26) (Kalbin Kederini Gidermeye Dair)

· Kullar hakkında Allah Teala’nın emrine ittiba et! O’nun emriyle kendi kısmetini onlardan kurtar ve fakat bunda haddini aşma. Allah’ın hükmü senin ve onların hakkındaki hükmüyle kaimdir. Sakın sen hâkim olma! Senin onlarla birlikte olman kaderdir. Kader ise karanlıktır. Karanlığa kandille gir! Bu kandil de; Allah Azze ve Celle’nin Kitab’ı ve Resulü Aleyhissalatü Vesselam’ın Sünneti’dir. Bu ikisinin dışına çıkma! (s.33) (Nefs ve Hallerine Dair)

· Allah’ın razı olduğu kişi şöyle buyurdu:

· Ne nimetlere kavuşmayı ne belalardan savuşmayı seç! Senin iştiyakın yahut nefretinle değişmez; kısmetin olan seni bulacak. Senin için takdir edilen onlarsa eğer; belalar da sana ulaşacak! İster onlardan muzdarip ol ister onları duayla kaldır ister onlara sabret ve ister de Halık-ı Zülcelal’in rızası için onlara tahammül göster. (s.37) (Allah’ın Emrine Teslim Olmaya Dair)

· Allah bazı kitaplarında şöyle buyurur:

· ‘‘Ey Âdemoğlu! Ben Allah’ım. Benden gayrı ilah yoktur. Bir şeye ‘ol’ derim o da olur. Bana itaat et ki ben de sen bir şeye ol deyince o şeyi olur kılayım.’’

· Ve yine Allah buyurur ki: ‘‘Ey dünya! Her kim bana hizmet ederse sen de ona hizmet et! Her kim de sana hizmet ederse onu yor.’’ (s.39) (Allah’ın Emrine Teslim Olmaya Dair)

· Bil ki; sen talebi terk etsen de kısmetin seni terk etmez. Kısmet senin; hırs azim ve çalışmanla nail olduğun bir şey değildir. Sabret bulunduğun hal üzere kal ve buna razı ol. O emrolunmadan seni bulamaz ve emrolunmadan sana ermez. Sana doğru harekete geçmez ve sende karar kılmaz. (s.60) (Allah’ın Yaptığı Taksime Rıza Göstermeye Dair)

· Beş temel ibadetin ifası ile günahların terk edilmesinden daha büyük daha mübarek Allahu Teala’ya daha sevgili ve O’nun rızasına daha layık bir amel yoktur. (s.63) (Mevla’nın Kapısından Ayrılmamaya Dair)

· ‘‘Allah kasabın da kesilecek devenin de yaratıcısıdır.’’ (s.70)
..Çünkü o (kalp) ikinin sığamayacağı bir evdir. (s.71) (Hayır ve Şerrin İki Meyve Olmasına Dair)

· Sabır; dünya ve ahirette her hayır ve selametin başıdır. Mü’min sabır halinden rıza ve muvafakat haline terakki eder. Sonra Allah Azze ve Celle’nin fiillerinde fenaya erişir. Bu abdallık ve gaybilik halidir. Onu terk etmekten sakın ki dünya ve ahrette senin için olanı alasın ve o ikisinin hayrından nasibini kaçırmayasın. Bundan Allah’a sığınırız. (s.78) (Hangi İşi Yapayım Çare Nedir? Demenin Nehyedilmesine Dair)

· Allah’ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu:

· Şayet bir kişiye dair kalbinde bir nefret duyarsan; onun amellerini Kitab ve Sünnet’e göre değerlendir. Bu ikisinde de onu buğz edilmiş bulursan Allah Teâlâ ve Resulü’nün muvafakatiyle müjdelendin demektir. Şayet onun amelleri Kitab ve Süünnet’çe makbul ve sevimli şeyler ise buna rağmen sende hala ondan nefret ediyor isen; şüphesiz sen heva sahibisin ve hevanla buğz ediyorsun. Nefretinle onu incitmekten sakın. Aksi takdirde Allah Teâlâ ve Resulü’ne muhalefet etmiş ve asi olmuş olursun! Bu nefretinden dolayı Allah Azze ve Celle’den affını dile! Ve O’ndan; ehibba evliya ve asfiyası ile diğer Salih kullarına ve bir de bu şahsa yönelik muhabbet iste! Ki Azze ve Celle’ye muvafık olasın. (s.79) (Allah İçin Buğza Dair)

· Nebi Aleyhisselam’ın şu sözü ona duyuruldu: ‘‘Kim sustu kurtuldu.’’ Ve ulemadan birinin şu sözü de işittirildi:‘‘İbadet on kısma ayrılır; dokuzu susmadadır.’’ (s.83) (İnsanın Dört Sınıfta Değerlendirilmesine Dair)

· ‘‘Allah ahirete niyet edene dünyayı da verir. Dünyaya niyet edene ise ahireti vermez.’’ ‘‘Dünya ve ahiret iki hanım gibidir. Birisi senden razı olursa diğeri gücenir.’’(s.91) (Dünya Ahret ve Bu İkisi İçin Neler Yapmak Gerektiğine Dair)

· Sen facir ya da mü’min komşuna haset edeceğine; içinde Ad Semud Kisra ve Kayser meliklerinin topladığı türlü mücevherlerin altın ve gümüş ihtiva eden saklı hazinelerin bulunduğu şu toprağa haset et! Komşunun evinde bulunanlar toprağın içinde bulunanların binde biri değildir. Senin komşuna hasedin şu adamın hasedine benzer: Ki o adam; bir melikin gücünü askerlerini akrabalarını arazi üzerinden haraç ve vergilerle artan mülkünü ve her türlü nimet haz ve arzular içinde geçen hayatını görür de bunlara haset etmez. Bu melike hizmet eden köpeklerden birini görür –ki; o köpek kalkıyor oturuyor havlıyor ve melikin mutfağından kalan bozulmuş yemeklerle doyurulup kuvvetleniyor- işte ona haset eder. Bunu; kanaat din ve zühd bakımından değil de hasislik ve aşağılık olması sebebiyle sürdürür. Bu zamanda bundan daha cahil ve ahmak adam bulunur mu? (s.95) (Hasedin Kınanması ve Ondan Nehyedilmesi Hakkında)

· Kim dünyada ve ahrette selamet istiyorsa onun; sabredip rıza göstererek halka şikâyeti terk etmesi ihtiyaçlarını Rabbi Azze ve Celle’ye havale etmesi -mahlûkata hevasına ve iradesine değil;- yalnız O’na itaat etmesi mutluluğu sadece ondan beklemesi ve rahmetine payan olmayan Kerim Rabbi ile sohbetine devam etmesi gerekir. Çünkü O O’ndan başka bütün mahlûkattan daha hayırlıdır. Onun mahrum etmesi bağıştır cezası nimettir belası devadır vaadi nakittir sözü fiilidir ve isteği haldir. (s.104) (Nefsin İki Halinin Açıklanmasına Dair)

· ‘‘Benden bir şey istemeden benim zikrimle meşgul olan kimseye isteyenlerden daha fazlasını veririm.’’ (s.112)

· ‘‘Farz namazlardan önce nafileleri eda eden kişinin durumu; hamile olup lohusalık hali yaklaşan ve bebeğini düşüren kadının durumuna benzer. Artık o ne hamiledir ne de çocuk sahibi. İşte Allah böylece farzları eda etmeyenin nafilelerini de kabul etmez.’’ (s.115) (Mü’minin Ne İle Meşgul Olması Gerektiğine Dair)

· Allah’ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu:

· Kim ahireti istiyorsa ona dünyada zühd gereklidir. Ve kim de Allah’ı murad ediyorsa ahirette zühd gereklidir. Dünyasını ahreti için ahretini de rabbi için terk etmelidir. (s.126) (Allah Teâlâ’ya Kavuşmayı İsteyen Kimseye ve O’na Kavuşmanın Keyfiyetine Dair)‘‘Kalpler kendisine iyilik yapanı sevmek üzere yaratılmışlardır.’’ (s.144) (Sevmek Sevilmek ve Gereklerine Dair)

· Allah’ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu: Sana Allah’tan korkmayı ve O’na itaati tavsiye ediyorum. Şeriatın zahirine bağlı kalmayı; temiz kalpli olmayı; nefsin cömertliğini; güler yüzlü olmayı; pişmanlığı terk etmeyi; eziyet etmemeyi ve fakat eziyete ve fakirliğe tahammül etmeyi; meşayihe hürmete devam etmeyi ve ihvanla güzel geçinmeyi; küçüklere ve büyüklere nasihati; düşmanlık ve eziyeti bırakmayı; dostluğu ve yardımlaşmayı; hep mütevazı kalmayı; kendi tabakandan olmayan kimselerle sohbeti kesmeyi; din ve dünya işlerinde yardımlaşmayı ve fakirliğin hakikatini tavsiye ediyorum ki; o senin gibi olana muhtaç olmamandır. Ve tabii ki zenginliğin hakkatini! Çünkü o da senin gibi olandan müstağni olmandır. (s.167) (Tasavvuf ve Onun Ne Üzerine Bina Edildiğine Dair)

· Eğer mü’minse aklı başında olan her insan; ahiretten başka bir hayat bir genişlik ve bir rahat olmadığını gördüğü anda dünyada karşılaştığı nimet ve hazlar ile musibetleri bir tutar. (s.48) (Mürşid Vasıtasıyla Hakk’a Vasıl Olmanın Keyfiyetine Dair)

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Alıntıdır