KONU: TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ E-POSTA DUYURULARINA EK OLARAK GÖNDERİLEN KONFERANS-EĞİTİM-SÖYLEŞİ VE SEMİNER NOTLARI
SAYI: 1
ESER ADI: SANAT NEDİR? YAZARI TOLSTOY
NOTLAR: TAMER ÖZTÜRK


1. İyi de gerçekten de sanat mı acaba bütün bunlar? Bu soru önemliçünkü uğruna milyonlarca insanın emeğinin ve bizzat insanların yaşamlarının belki bundan da önemli olarak insanlar arasındaki sevginin feda edildiği sanatinsanoğlunun bilincinde gitgide daha belirsizsisliuçuk bir kavrama dönüşüyor.sh9

2. Sanatgüzeli ortaya çıkaran etkinliktir’der ortalama insan.sh13.Güzelliğin ortaya çıkarılması olarak sanathiç de sanıldığı kadar basit bir kavram değildirözelliklede günümüzün estetikçilerinin güzellik kavramı içine dokunmatat alma ve koku alma duyularımızı da eklemelerinden sonra.sh15.Güzel sözcüğünün ne anlama geldiği bilinemezliğini koruyor.sh16

3.
Estetiğin kurucusu (1714-1762) Baumgarten’e göre mantıksal kavramanın hedefi gerçekestetik (duyusal) kavramanın hedefi ise güzeldir.Güzel duyularla kavranan mükemmelliktir.Gerçek usla kavranan mükemmelliktir.İyiahlaksal istençle ulaşılan mükemmelliktir.Baumgarten’e göre sanatın en büyük görevi doğayı taklit etmektir.sh21.Mendelsohn’a göre sanatbelli belirsiz bir duygu olarak algılanan güzeligerçeğe ve iyiye doğru götürmeyüceltme işidir.Sanatın amacı ahlaksal mükemmelliktir.sh22.Winckelmann’a göre her tür sanatın yasası ve amacı yalnızca güzelliktir;iyiden tümüyle ayrı ve bağımsız güzellik.Üç türü var güzelliğin:1.Biçimsel güzellik2.Nesnelerin durumlarında ifadesini bulan düşünsel güzellik(plastik sanatlar)3.Yalnızca iki koşulun var olmasıyla ortaya çıkan ve sanatın en yüce amacını oluşturan ifade güzelliği;antik sanatta gerçekleştirilmişti bu güzellik;bu nedenle bugünkü sanat da antik sanata öykünmek zorundadır.LessingHerderGoethe ve Kant’a dek önde gelen bütün Alman estetikçilerinin güzelliği bu şekilde anladıklarını görüyoruz.sh23. Shaft’sbury'e göre güzel uyumlu ve oranlı olandır.Güzel ve oranlı olanhakiki olandır.Güzel ve aynı zamanda hakiki olan hoş ve iyi olandır.Güzellik ruhla anlaşılır.Tanrı ise asıl güzelliktir;güzel ve iyi aynı kaynaktan çıkarlar.sh23.Hutcheson sanatın amacının güzellik olduğunu belirtir;güzelliğin ise özüçoklukta tekliğin ortaya çıkmasındadır.Neyin güzel olduğunu anlamada bizi içgüdümüz yönlendirir.Bu içgüdü estetiğe aykırı olabilir.Güzel her zaman iyiyle birlikte değildirondan ayrılırona aykırı olabilir.sh23.Schelling’e göre sanatöznenin kendi nesnesine dönüştüğü ya da nesnenin kendisinin öznesi olduğu dünya görüşünün yapıtı ya da sonucudur.Güzel sonlu olanda sonsuzluk tasavvurudur. Ve sanat yapıtının temel karakteristiği bilinçsiz sonsuzluktur.Sanatöznelle nesnelindoğayla aklınbilinçdışıyla bilincin birleşmesidir.O nedenle de bilgininbilmenin anlamanın en üstün aracıdır sanat.sh28.

4. Güzele getirilen bütün estetik tanımlamalar iki ana görüş çevresinde toplanabilir:Bunlardan ilkine göre güzelmutlak mükemmelinyani düşünceruhistenç ya da Tanrı’nın tezahürlerinden biridir ve kendi başına vardır;öbürüne göre ise güzelherhangi bir yararçıkar düşünmeksizin aldığımız bir tür hazdır.Sonuçta yalnızca iki güzel tanımıyla karşı karşıya olduğumuz görülüyor.İlki nesnelmistik güzeli götürüp yüce mükemmeliyete Tanrı’ya bağlayanonunla karışıp kaynaştıranfantastikayakları yere basmayan bir tanım;öbürü ise bunun tam tersison derece yalınaçıkanlaşılıröznel bir tanım.Güzel hoşlandığımız şeydir.sh39-40.Aslında her iki güzellik anlayışının da dönüp dolaşıp geldiği nokta ;belli bir tür haz duymamız noktasıdır.sh41.Sanatın amacını haz olarak gören insanlar da sanatın anlam ve önemini kavrayamazlaronlar yaşamın başka olgularını anlamlı bulurlar:hazdır onların hedefleri. İnsanlar sanatın anlamını ancak bu etkinliğin ereğinin güzellikyani haz olmadığını gördüklerinde anlayacaklardır.sh45.Sanat üzerine dağ gibi kitaplar yazılmış olmasına karşınbugüne dek sanatın doğru dürüst bir tanımı yapılamamıştır.Nedeni desanat kavramının temeline güzellik kavramının konulmuş olmasıdır.sh46.

5. Sanatbir başkasının yansıttığı duyguları görerek ya da duyarak algılayan birinin bu duyguların aynısını yaşaması temeline dayanan bir etkinliktir.Sanatın insanlar arasında kurduğu ilişkinin sözün kurduğu ilişkiden farkısözün insanların birbirlerine düşüncelerini sanatın ise duyguları aktarmanın aracı olmasıdır.Sanat adı verilen etkinlik de esas olarak insanların duygularını başkalarına bulaştırma yetenekleri diyebileceğimiz bu yeteneğe dayanır.Sanatyaşadığı bir duyguyu karşısındakilere geçirmek isteyen birinin bu duyguyu kendinde yeniden üretmesi ve belirli dış işaretlerle onu ifade etmesiyle başlar.sh49. Sanatmetafizikçilerin dedikleri gibi gizemli bir düşünceningüzelliğinTanrı’nın tezahürü değildir;yine sanat fizyolog estetikçilerin dedikleri gibi insanın birikmiş fazla enerjisini akıtmak için başvurduğu bir oyun da değildir;sonra sanatduyguların bir takım işaretlerle dışa vurulması da değildir;güzel nesneler üretilmesi hiç değildir ve en önemlisi haz duymak değildir.Sanathayat için zorunlu olantek bir insanın ve bütün insanlığın esenliğe yürüyüşü için zorunlu olaninsanları aynı duygular çevresinde birleştiren ilişkiler ortamıdır.sh51.

6. İnsan duygularının değerlendirilmesinde ana ölçüt her zaman din olmuştur.sh56.Halkların buyrukla hırıstiyanlaştırılması sonucu isa öğretisinden çok puta taparlığa yakınkilise hırıstiyanlığı diyebileceğimiz bir başka Hıristiyanlık ortaya çıktı.Bu kilise hırıstiyanlığı bambaşka bir yaklaşımı benimseyerek öğretisinin temeline insanların duygularını ve onların verdiği sanat yapıtlarını koydu. Kilise hırıstiyanlarıöğretisinin özüne kiliseye ve onun normlarına körü körüne inanmayı geçirmiş oldu.İşte zamanın sanatı da bu dinin temelleri üzerine gelişmişti;bir sanat ki Kutsal bakire’yeİsa’ya meleklereermişlereçilekeşlere… perestişe varan sofuca bir saygıyıkiliseye körü körüne teslimiyeti ermişlerden çilekeşlerden korkmayıesenliğe öbür dünyada kavuşulacağı umudunu iyi hasletler olarak yüceltiyor bunlara karşı çıkan sanatları ise tümüyle kötü sanat olarak görüyordu.Üzerinde sanatların geliştiği bu öğreti gerçek isa öğretisi değilonun çarpıtılmış biçimiydi;ama bu çarpıtılmış öğreti üzerinde gelişen sanather şeye karşın gerçek sanattıçünkü içinde doğup geliştiği halkın dinsel dünya görüşüne denk düşüyordu.sh58.Bu durum Avrupa toplumunun daha varsıldaha eğitimli yüksek çevrelerinin kilise hırıstiyanlığınca tanımlanan yaşam anlayışının doğruluğundan kuşku duymalarına dek böylece sürüp gitti.Haçlı seferlerinden sonra papa egemenliğinin aşırı güçlenmesi ve bununla birlikte bu egemenliğin kötüye kullanılışındaki artışlargeçmiş çağların bilgeliğiyle tanışılmasından sonra varlıklı sınıflardan insanlarınbir yandan eski bilgelerin öğretilerindeki pırıl pırıl zekayı apaçıklığıduruluğu görmeleriöbür yandan kilise öğretisinin İsa öğretisiyle bağdaşmazlığının ayırdına varmaları kilise öğretisine olan inançları altüst etti ve onlar artık bu öğretiye eskisi gibi inanmaz oldular.Öte yandan kendileri için bütün önemini yitirmişartık ömrünü tamamlamış kilise öğretisinin yerine koyabilecekleri herhangi bir inançları da yoktu bunların.sh59.Öte yandan egemenlik zenginlikgüç bunların elindeydi;sanata prim verenlerdestek olanlarsanatı yönetenler bu insanlardı.Ve işte sanat dinsel bilinçlerinden doğan duyguları ne kadar yansıttığına değilsadece ne kadar güzel olduğuna başka bir deyişle insana ne kadar haz verdiğine bakılarak değerlendirilen sanat bu insanların arasında doğup gelişti.Bütün bu varlıklı insanlarister istemez yeniden yaşamın anlamını kişinin haz duymasında bulan putperest dünya görüşlerine döndüler.Böylece yüksek sınıflar arasında bilim ve sanatta yeniden doğuş adı verilen özünde yalnızca her türlü dinsel inancın yadsınmasından da ötebunların tümüyle gereksiz olduklarının kabülüne dayanan bir eğilim doğdu.sh61.İyinin ölçütü olarak hazzıyani güzeli kabul eden Avrupa’nın yüksek tabaka üyeleriböylece vaktiyle Platon’un da mahkum ettiği eski yunan’ın kaba sanat anlayışına döndüler ve bu anlayışa uygun bir sanat kuramı geliştirdiler.sh62.

7. Aslında yunanlılar manevi yönleri öyle az gelişmiş bir toplumdu kiiyiliği ve güzelliği birbirini tutanbirbiriyle örtüşen kavramlar olarak görüyorlardı ve işte 18.yüzyıl insanlarının uydurduğuBaumgarten’in ise özel olarak işleyerek kuramını geliştirdiği estetik bilimide onların bu geri kalmış görüşleri üzerine inşa edilmiştir.Eski yunanlılarda hiçbir zaman estetik diye bir bilim olmamıştır.sh66.İyigüzel ve gerçek…Bu üç kavramın üçüde aynı yücelikte görülüyor.Üçü de temel kavram metafizik kavram olarak kabul ediliyor.Gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan bir kabul bu.İyiyaşamımızın sonu hiç gelmeyeceken yüce amacıdır.İyi gerçekten de metafizik açıdan bilincimizin özünü oluşturan temel kavramdır;akılla tanımlanamayan kavramdır.Güzel’e gelince sözcük anlamını bir yana bırakıp bizim ne anladığımıza bakacak olursakinsanın hoşuna giden şeydir güzel.Güzel kavramıiyi kavramıyla bağdaşmak şurada dursuhatta sanki onunla karşıt anlamlı gibidir;zira iyi kavramı çoğu kez tutkulara egemen olmayı içerir;güzel ise bütün tutkularımızın temelini oluşturur.Kendimizi güzel’e verdikçe iyiden uzaklaşırız.Gerçek’e gelincedüşsel üçlemenin bu üyesinin güzel ve iyi ile birlik içinde olması söz konusu bile değildirgüzel ve iyinin birbirlerine uzak oluşlarından daha dauzaktır o bu ikisine;bağımsızkendi başına bir kavramdır gerçek.Dile getirilenin (gösterilenin)nesnenin özüyle uygunluğudur gerçek;bu yüzdende iyiye ulaşmanın araçlarından biridir;ama kendi başına ne iyidir one güzeldirne de onlarla yan yana gelebilir.Gerçek çoğu kez yalanı açığa çıkararak güzelin başlıca niteliği olan yanılsamayı alaşağı eder.Ölçütleri farklıbirbirine yabancı bu üç kavramın tam bir başına buyruklukla tek bir bütün içinde birleştirilmesituhaflar tuhafı bir kuramında temelini oluşturdu:Bu kurama göre biri iyi öbürü kötü duygular aktaran iyi sanatla kötü sanat arasında hiçbir fark yoktur ve yine bu kurama göresanatın en bayağı tezahürlerinden biriyalnız haz uğruna yapılan sanaten üstün sanattır.Oysa insanlığın gelmiş geçmiş bütün öğretmenleri insanları bu konuda dikkatli olmaları için uyarmışlardır.Böylece de sanat varoluş nedenine yabancılaşarak önemli bir iş olmaktan çıktı.O artık avare takımının boş eğlencesiydi.sh70.

8. Nasıl oldu da insanlık belli bir dönem gerçek sanattan yoksun bir şekilde onun yerine yalnızca hazza hizmet eden sanatıkoyarak yaşayabildi? Sorusunun yanıtı şu olacaktır.Gerçek sanattan yoksun yaşayan bütün insanlık değildiyalnızca hırıstiyan Avrupa toplumlarının yüksek sınıflarıydı ve onlar da görece çok kısa bir dönem yaşadılar bunu:Rönesans ve Reform’un başlangıcından şu son zamanlara dek.sh72

9. Sanattaki bu büyük sapmabozulma sanatın kendi gücünü kemirdihatta yok oluşun eşiğine getirdi.Bunun yarattığı ilk sonuçsanatın o kendine özgüsonsuz çeşitlilikte ve derinlikteki dinsel içeriğinden yoksun kalmasıyoksullaşması oldu.İkinci sonuç iseküçük bir gurup insanı dikkate aldığı için bu sanatın biçimsel güzelliğini yitirerek aşırı süslütumturaklı ve belirsiz bir niteliğe bürünmesi oldu.Üçüncü ve en önemli sonucuna gelincesanatta içtenliğin sona ermesiydi buuyduruk ve ussal bir sanat söz konusuydu artık.sh77.Bize nedense kendi çevremizden insanların duyguları çok önemliçok anlamlı çok çeşitli gibi geliyor;oysa bu duyguların tümühiç de karmaşık olmayanalabildiğine basit üç duyguya indirgeyebiliriz:gururcinsel tutkuyaşamdan duyulan iç sıkıntısı.Varlıklı sınıfların sanatının hemen bütün içeriğini işte bu üç duygu ile bu üç duygu kaynaklı iğreti dallanmalar oluşturur.

10.
İnançsızlıklarının sonucu olarak varlıklıların sanatı içerik olarak yoksullaştıkça yoksullaştı.Bununla kalmadıgitgide daha çok ayrıksılaştıbunun sonucu olarak da gitgide daha karmaşıktumturaklı süslü bulanıkgizemli bir hal aldı.sh83.Sanat sıra dışı olmalı ve geniş halkyığınlarınca anlaşılamamalı ilkesi öylesine saçmahaksızmantıksız bir ilkeydi kiyarattığı sonuçlar da sanat açısından öldürücü oldu bunun;ama öte yandan da öylesine yaygınlık kazandızihnimize öyle bir yerleştiki bu kabulne kadar saçma sapanabuk sabuk bir şeyin kabul edilmiş olduğunu yeterince anlayabilmemiz açıklayabilmemiz bile mümkün olmadı.sh109.

11. O nedenle sanatçılar varlıklı sınıfların üyelerinin isteklerini yerine getirebilmek içinsanata benzer şeyler üretme yöntemleri geliştirmek zorunda kalmışlardır.Bu yöntemler şöylece sıralanabilir:

1.Ödünçleme2.Öykünme3.Şaşırtma4.İlginç olma.İlki bir başkasınca yaratılmışünlüherkesçe bilinen bir sanat yapıtının ya tümünü ya da belli bölümlerini ödünç alıp kimi ekleme ve değiştirmelerle yeni bir şey yapmış gibi görünme esasına dayanır.sh116.İkinci yöntemin özüanlatılmakta olan şeye eşlik eden ayrıntıları defalarca yinelemektir.Üçüncü yöntemdışsal duyuşları etkilemektir kiçoğu kez saf fiziksel bir etkidir bu ve şaşırtma etkileme olarak adlandırılır.sh118.Dördüncü yöntem olan ilginçliksanat yapıtına eklenen zihinsel ilgidir ve çapraşık bir düğüm içerebilir.Şiirdüzyazıresimdramamüzük…artık bunlar öyle değişik bir tarzda yaratılıyorlar ki bulmaca çözer gibi uğraşmak gerekiyor kendileriyle ve bu keşif açımlama sürecide sanatın etkilemesine benzer biçimde etkiliyorsanattan alınana benzer biçimde zevk veriyor.Sanat yapıtları için sık sık ‘Ah ne Güzel!’denildiğini duyarız;çünkü şiirseldir o yapıt ya da gerçekçidir ya da etkileyicidirilginçtir;oysa bu nitelikler sanatın artamının ölçütü olmadıkları gibihiçbirinin sanatla tek bir ortak yanı da yoktur.sh120

12.
Bizim toplumda sahte sanat yapıtları üretilmesinde etken olan üç koşul olduğunu düşünüyorum: Bunlardan ilki yapıtlarına karşılık sanatçılara oldukça yüksek telif ücretleri ödenmesi ve bunun sonucu olarak dasanattan geçinmeninyani profesyonelliğin yaygınlaşıp kurumsallaşması;ikincisisanat eleştirisi;üçüncüsü ise sanat okullarıdır.sh129.

13.
Sanat diye sergilenen sahteliktentaklitten kendini aşağılanmış hisseden bir avuç insan çıksa bilebunlar da tıpkı sarhoşlar arasındaki ayık insanlar gibiürkerpısarseslerini çıkaramazlar.İşte sanatla hiçbir ilgisi olmayan anlamsızkabasahte bir yapıttaklit sanat yapmada ulaşılmış ustalık sayrsinde dünyanın her yanını dolaşıp duruyorsahnelenmesi için milyonlar harcanıyortoplumun üst tabakalarının beğenisini ve sanatın ne olduğuna ilişkin anlayışlarını hergün biraz daha iğdiş ediyor.sh156

14. Araştırmalarımın beni getirdiği noktatoplumumuzda sanat olarak kabul edilen şeylerin bırakın iyi sanatgerçek sanatşu sanat bu sanat olmayısanatla hiç ilgisi olmayan sanatın taklidinden öteye gitmeyen şeyler olduğu noktasıdır.Sanatı güzele hizmet ya da düşüncelerin ortaya çıkmasının aracı vb.olarak değilde kimi insanların duygularının başka insanlara aktarılmasının aracı olan bir insan etkinliği olarak görür ve bu doğrudan yola çıkarsak varacağımız yer ister istemez yukarıdaki yargı olacaktır.Sanat eğer bir insanın yaşadığı duyguyu bilinçli olarak başka insanlara aktarması etkinliği ise ve bu tanım doğru bir tanım ise kaçınılmaz olarak şunu kabul etmemiz gerekecektir.Bütün o romanlaröykülerdramlarkomedilerresimlerheykel lersenfonileroperalaroperetlerbaleler vb.’nin ancak yüzbinde biri yazarının yaşadığı bir duygudan yola çıkılarak yaratılmıştırgeri kalanların tümü fabrikasyon üretimyani ödünçlemeöykünmeşaşırtma ve ilginçliğin duygu aktarımının yerini tuttuğu sanat taklidi şeylerdir.sh158.

15. Toplumumuzda sanat üzerine konuşabilmek için her şeyden önce gerçek sanatı taklidinden ayırmak gerekiyor.Gerçek sanatı taklidinden en kuşku götürmez biçimde ayıran özellik ondaki aktarım özelliğidir.Bir sanat yapıtında yapıtı yaratandan yapıtı alımlayana geçişin derecesini üç koşul belirler:1.Aktarılan duygunun ne kadar kendine özgüne kadar sıra dışı olduğu2.Aktarılan duygunun ne kadar açıknet bir biçimde aktarıldığı3.Sanatçının içtenliğiyani aktardığı duygununsanatçının kendi içinde hangi güçte boy verdiği sh169. Özgünlükaçıklıkiçtenlik diye belirlediğimiz bu üç koşulun farklı ölçülerde de olsa bir sanat yapıtında var olmasıiçeriğinden bağımsız olarak o sanat yapıtının artamını belirler.sh170.

16. Evetsanatın içeriği yönünden iyiyle kötüyü nasıl ayıracağız birbirinden?Tıpkı konuşma gibi bir iletişim aracı olan sanat bu niteliğiyle ilerlemeninbaşka bir deyişle insanlığın mükemmelliğe doğru yürüyüşünün de bir aracıdır.Bilginin evrimi nasıl gerçekleşiyorsayani daha gerçek ve daha gerekli bilgiyanlış ve gereksiz bilgiyi nasıl dışlıyor ve onun yerini alıyorsa duyguların evrimi de sanat yoluyla gerçekleşiyor.Yani daha düşük düzeyli daha az iyi ve insanların gönenci için daha az gerekli duygular dışlanarakyerlerine daha iyiinsanlığın gönenci için daha gerekli duygular geçiyor.Sanatın amacı budur.Dolayısıyla sanatiçeriğiyle ne kadar bu amacın hizmetinde olursa o kadar iyi sanattır ve ne kadar bu amaçtan uzaklaşmışsa o kadar kötü sanattır.sh173.Duyguların değerlendirilmesinde yani şu ya da bu duygunun daha iyi ve insanlığın esenliğigönenci için daha gerekli kabul edilmesinde belirleyici olan şeydin bilincidir.sh173.

17. Yüksek sınıf ve tabakalar arasında sanattan etkilenme yetisinin yitirilmesinin bir sonucu olarak insanlar sanatın yumuşatıcı geliştirici etkilerinden yoksun olarak yetişireğitim görür ve yaşarlar;böylece de ne daha güzele ve kusursuza doğru ilerleyebilirlerne de iyi insan olabilirler;tam tersinenesnel(dışsal) gelişmişlik koşullarında daha yabanılkaba ve acımasız olurlar.Sapınç içine düşmüş sanatın sonuçlarından ilk göze çarpanyalnızca yararsız değilçoğu kez zararlıda olan bir şey için harcanan muazzam emektir;bu da bir yana gereksiz ve kötü bir şey uğruna paha biçilmeztelafisi olanaksız insan yaşamları harcanmaktadır.İkinci sonuca gelince… muazzam bir profesyonel sanatçı ordusu tarafından hazırlanan ve adına sanat yapıtları denilen eğlenceliklergünümüzün varsıllarına yalnızca doğadışı değilinsanlık dışı da bir yaşam sürme olanağı sağlıyor.Varsılların sahteiğreti yaşamlarını sürdürülebilir kılmakona destek olmak.Üçüncü sonucuna gelince çocuklarda ve sıradan halk kesimlerinde yarattığı kavram kargaşasıdır.İçinde yaşadığımız toplumun sahte kuramlarıyla bozulmamış insanlar yani çalışan halk ve çocuklar arasında kimlere niçin saygı duyulacağı kimlerin niçin övüleceğine ilişkin kesinleşmiş yargılar vardır.Övgünün olsun yerginin olsun temelini oluşturan maddi ve manevi güçtür.Maddi güç (herküldestan kahramanlarıfatihler) ve manevi güç (İnsanlar uğruna krallığını ve ailesini bırakan Sakia-Muniinandığı gerçekler uğruna çarmıha gerilmeyi göze alan İsa ve bütün öteki azizlerermişlerçilekeşler) bunlar sıradan halk ve çocuklar için anlaşılır şeylerdir.Derken birdenbire bu insanlar (halk ve çocuklar)saygı duyulan övülenödüllendirilen insanların yanı sırasalt güzel şarkı söyledikleridans ettiklerişiir düzdükleri için üstelik de gücün ve iyiliğin kahramanlarından daha çok saygı görenövülenödüllendirilenbirilerinin daha bulunduğunu ayrıca da bunların paraya para demediklerini görür ve apışır kalırlar.sh197.Dördüncü sonucu ise yüksek sınıftan insanlarıngüzellik idealini en yüce ideal yerine koymalarıböylelikle de kendilerini ahlaki zorunluluklardan bağışık görmeleri oluşturmaktadır.Maneviyatıahlakıkendilerinin bulunduğunu varsaydıkları yüksek düzeye erişmiş insanlar için hiçbir önemi ve işlevi olmayangeriilkel bir kurum olarak görmektedirler.sh199.Toplumumuzun Avrupai kesiminde yüksek sınıflarda gelişen sanatın beşinci ve en önemli sonucu ise insanoğlu için düşünülebilecek en kötüen zararlı duyguları (yurt sevgisine ilişkin kör inançlarlaşehvet duygularını ) yayarak toplumu yozlaştırmasıdır.sh201.

18. Toplumumuzda sanatın içine düştüğü sahteliğin nedeniİsa öğretisinin gerçek anlamıyla bütünüyle benimsenmemiş olmasıdır.Yüksek sınıfların gerçek öğretiyi benimseyememeleri inançsız bir şekilde yaşamaları ve bu inanç boşluğunu kiminin ikiyüzlülükleinanıyormuş gibi gözükerek;kiminin inançsızlığını gözü kara bir şekilde haykırarak;kiminin pek inceltilmiş rafine bir kuşkuculukla kiminin ise eski Yunan’a dönerek (güzele tapınmabencilliği din düzeyine yüceltme vb.) doldurmaya çalışmalarıdır.Hastalıktan kurtulmanın yolu da tektir.İsa’nın öğretisini eksiksiz benimsemek.sh205.Gerçek sanatkocası tarafından sevilen bir kadına benzer;süslenippüslenmeye gereksinim duymaz;taklit sanat ise fahişeler gibi sürüp sürüştürmektakıp takıştırmak zorundadır.Gerçek sanatın ortaya çıkış nedenisanatçının biriken duygularını dile getirmek için duyduğu içsel gereksinimdir;tıpkı bir ananın gebeliğinin nedeninin sevgi olması gibi.Taklit sanatın nedeni ise tıpkı fahişelerin ki gibi maddi çıkardır. Gerçek sanatın sonucuyaşama yeni duygular katmaktır;tıpkı bir kadının sevgisinin sonucunun hayata yeni bir insan yavrusu getirmek olması gibi.Taklit sanatın yarattığı sonuçlar ise insanda kokuşmamanevi güçlerde zayıflama ve bedensel hazlarda doyumsuzluktur.sh209.

19. Geleceğin sanatıyani gelecekte gerçekten var olacak sanat kesinlikle bugünkü sanatın devamı olmayacaküst sınıfların sanatıyla hiçbir ortak yanı olmayan bambaşka ve yepyeni temeller üzerinde yükselecektir.Geleceğin sanatıbugün olduğu gibi yalnızca varlıklı sınıflara seslenen duyguların aktarımını gerçekleştirmeyecek çağımız insanına gereksindiği en yüce din bilincini aktaracaktır.sh211.Geleceğin sanatının içeriğini insanları ya birliğe birleşmeye yönlendiren ya da onları bugünden birleştirmiş olan duygular oluşturacaktır;bu sanatın biçimi ise herkesçe anlaşılabilen bir biçim olacaktır.sh218.

20.
Sanatla her zaman yakın ilişkisi olan onun kadar önemli olan bir başka insan etkinliğinin bilimin de tıpkı sanat gibi içinde bulunduğu yanlış yolu terk etmesi gerekmektedir.Gerçek bilim belirli bir zaman diliminde belirli bir toplumun en önemli saydığı gerçekleri en önemli saydığı bilgileri araştırırinceler ve insanların bunları algılamalarını sağlar.Sanat ise bu gerçekleri bilgi alanından duygu alanına aktarır.O bakımdan eğer bilimin yürüdüğü yol yanlış isesanatın yolu da yanlış olacaktır.sh220.Sanatın üzerine düşen büyük görevler vardır.Sanat ama gerçek sanatdinin güdümündeki biliminde yardımıyla günümüzdeki mahkemeler polisteftiş denetlemehayır kurumları vb.dışsal birtakım önlemlerle gerçekleştirilen bir şeyiinsanların özgürmutlubarış içinde bir arada yaşamalarını sağlamalıdır.Sanatzoruşiddeti hayatımızdan uzaklaştırmalıdır.Bir tek sanat yapabilir bunu.sh230.Çağımızda sanatın göreviinsanların esenliğinin onların bir araya gelmelerinde birleşmelerinde olduğu gerçeğini akıl alanından duygu alanına geçirmektir; sanatın akıl alanından duygu alanına geçireceği bir başka gerçek devarlığını sürdürmekte olan şiddetin egemenliğinin yerini ilahi egemenliğin başka bir deyişle hayatımızın en yüce amacı olarak bizlere sunulmuş olan sevginin egemenliğinin alması gerektiğidir.sh231.Günümüzde sanatın görevi hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak kadar açıktır. Hırıstiyan sanatıinsanlar arasında kardeşçe birliği gerçekleştirmek göreviyle karşı karşıyadır.sh232.