ESER ADI: İLAHİ NEFHALAR
YAZARI: SADREDDİN KONEVİ
NOTLAR: NURGÜL KORAMAZ
· Hakkın mertebesini ve hükümlerini bilmek insanın Hakk’ın mertebesi karşısındaki durumunu ve onun hükümleri karşısında kendi hükümlerinin durumunu bilmesiyle gerçekleşir. (s.50)

· Gerçekleşmeden önce eşyayı bilmek ve nasıl gerçekleşeceklerini bilmek ilmin kemalinin ilk derecesidir. Çünkü ilim o şeylere onların hakikatleri açısından ilişmiştir. (s.64)

· Ey kardeşim! Sadece Hakkın seni sevmesine çalış. Çünkü Hak bir şeyi sevdiğinde ona ulaşır ve onu da ulaştırır. Başkası ise sevilir ve ulaşılmaz.

Sevilenin bir yönüne ulaşılsa bile diğer bir yöne ulaşmak mümkün olmaz. Çünkü o şey ne ulaşabilir ve ne de kendisine ulaşılabilir. Hak ise böyle değildir çünkü Hak her şeye kadirdir. (s.70)

· Onları yaptıkları ile hesaba çekersin; Yaptıklarını onlar yapmamışlardır

İşledikleri ile onları sorumlu tutarsın; Sen onların amellerini yarattın

Acaba deliller onları kurtaracak mı?; Onları hiçbir amel tezkiye edecek midir?

Eğer yaptıklarından sorumlu olurlarsa; Bundan daha büyük olanı bilmedikleridir. (s.98)

· Her kap dolmuş olduğu ve dolduktan sonra kendisinden taşan şey ile kemalini bulduğu gibi yaratılış feyzi de böyledir; fakat bu zarflık ve mazrufluktan mütealdir. Burada dolma varlığının vacipliği ve başkasına ihtiyaç duymayışı açısından zati müstağnilikten ibarettir. Ayrıca hiçbir şeye muhtaç olmamak sırrından ibarettir; çünkü mertebede boşluk muhtaçlık ve ferağ yoktur. Sonra ikinci bir kemal vardır. Bu da isim ve sıfatların kemalidir ve feyiz veren varlık ile birleşmiştir. Yaratma Hakk’ın kemalinin neticesidir yoksa yaratması kemali doğurmaz. Hak kamildir ve yaratmıştır kamil olmak için yaratmamıştır. (s.103)

· Cüz uğramış olduğu şeyin ve bir müddet kendisinde kaldığı makamın özelliklerini taşıyarak küllünde silinir fer aslına döner ve kavuşur. Buna örnek olarak aslı su olan gül suyunu verebiliriz. Gül suyu terkip ve madde mertebelerinde dolaşmış terkipten ayrıldıktan sonra da taşıdığı tat koku ve başka özellikleri kazanmıştır; bunların hiçbirisi onun birlik ve basitliğine zarar vermez. (s.113)
· Allah kolaylaştırandır. (s.119)

· Kuşkusuz ki O aslında malum idi fakat başka bir suret ile zuhur etmiştir. Böylelikle O ispat etmiş silmiş fakir bırakmış zenginleştirmiş toplamış barındırmıştır. (s125)

· Tedebbür insan mertebesinin batınında ve insan-ı kamilde tecellisi açısından Hakkın bir sıfatıdır; çünkü kamilin –istersen ‘Hakkın kamil ile bakması’ da denilebilir- vücudi karışımda Rabbiyle görmesi tedebbür diye isimlendirilir. (s.128)

· Arif eşyadan soyutlandığında artık hiçbir şeye arzusu kalmaz hiçbir şey ile sınırlanmaz hiçbir şeye ilişmez ve hiçbir şeyden etkilenmez. S.145

· Farklı çeşitlerine rağmen bütün varlıklar Hakkın değişik mertebelerde çeşitli radeler ile gerçekleşen amellerinin suretleridir. Bunlar gerçekte Hakkın asli iradesinin hükümleridir; Hakkın söz konusu iradesi doğrudan amaçlanan insan-ı kamilin yaratılışına yönelir. İnsan-ı kamilin dışındakiler ise ancak ikincil olarak amaçlanmış asli iradenin hükümleri olduğunu söylediğimiz iradeler ile zahir olmuşlardır. S.165

· Bildiği konuda bildiğiyle amel edene bilmediği yerden bilgi gelir; onun bu ilmi kendi aleyhine delildir. O kişinin ameli terk etmesi ise bildiğinden dolayı bu ilmi nimete karşı bir nankörlüktür; çünkü her nimetin şükrü nimetin türündendir. Kulun mutlak anlamda gizlemek ile memur olmadığı ilmin şükrü de onu yaymak gereği ile amel etmek ve Allah’ın bu ilme ait mizanın gereğine göre o şeydeki hakkını gözetmektir. (s.198)

· Allah istenilenlerin en cömerdi umulanların en büyüğüdür. (s.207)

· Yaşı büyüyen çocuk anlayış ve idrake ulaşır; yaşlanan kimse ise bunamaya duçar kalır. Böylece bir şey bir hüküm sahibine göre iki farklı hükmün hatta iki hüküm sahibine veya iki vakitte hali farklı olan bir hüküm sahibine göre sayısız pek çok hükmün konusu olabilir. Bu hükümler nefsin her vakitte bedeni yönlendirmesinin ve bedenin haline göre onda tesir etmesinin farklılığına göre de değişir. Hal böyle olunca eşya hakkında iyilik çirkinlik olumluluk olumsuzluk gibi hüküm vermek nispi ve izafi hükümler olur; bunlar işaret ettiğimiz sebeplerden dolayı hüküm sahiplerinin hallerinin farklılığı ile değişirler. (s.233)

· O Allah’a ibadet ederiz; böylece bütün şeriat ve emirlerin ve kendisinden gelip O’na davet eden ve O’na dayanan kimsenin hakkını yerine getiririz. (s.260)

· Şayet herhangi bir insan duaya muhtaç olmaktan istiğna edip duasını başka bir şeye yöneltmeye kalkarsa bu kişi en büyük imam en bilgin ve adil üstad’ın (sav) şu ifadesini hatırlamalıdır. O Hz. Ömer hacca gitmeye niyetlendiğinde kendisine şöyle demiştir: “Kardeşim Beni Salih duandan unutma.” Halbuki ona alemlerin efendiliği bahşedilmişti. Daha sonra bir başkasından rüyasında secde etmiş halde gördüğü bir ağacın duasını öğrenmiştir. (s.264)

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]