ESER ADI: BAŞMAKALELERİM
YAZARI: NECİP FAZIL
NOTLAR: CANER KAVAS


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

· (Adnan Menderes için) İnandırmaya çalıştığınız şey bizzat inanmadığımız bir şey değildi; ve siz -ne garip! Samimiydiniz. (s.15)

· Hükümetler dünyanın her tarafında sanıktır. Halk vicdanında beraetleri iktidarda iken hemen hemen mümkün değildir. Ancak yıkıldıktan ve kendilerini yıkanlar sanık mevkine geçtikten sora hakları teslim olunur. (S.18)

· Fetihten şu kadar yıl sonra Bizansdan aşağıya düşürdüğümüz ruh merkezini kurtamak için ikinci bir Fatih’e muhtacız demek yeter! (s.23)

· Eser vermenin ilk şartı çile çekmektir. Tohum çatlarken ve hayvan doğururken belli başlı bir oluş çilesi içindedir. Kaldı ki insan... (S.24)

· Demokrat Parti iktidarından her şeyden evvel elini uzatıp reyi ile geldiği bu milletin boynundaki kanlı halkayı kırmasını istiyoruz. 163.üncü maddeyi kaldırmadıkça acaba hangi işi yapmaktan bahsedilebilir. (S.37)

· Bu müstesna şahısların dostlukları da aynı nispette müstesna kılan mücella zemini üzerinde insan ve hürriyet hisarının bizimle beraber düşmana en yakın burçlarından biri olarak gördüğümüz Yunan devlet Reisini selamlarız. (S.41)

· Mısırdan başlayarak bütün Suriyeyi içine alan Irak ve İranı da aynı manzume içinde tutan Orta ve Yakın Doğu mıknatısı belirttiği ve ruhi ve milli manalar noktasında belli bir politika emrinde ancak Türk milletinin rehberline can atarak yekpareleşebilir. (S.42)

· Kütle duvarı tuğlaları arasında bütünlük rabıtasını kaybettiği ve sadece entipüften bir kemiyet istifiyle durduğu için tahakküm ve tasallut zümreleri diledikleri gibi o duvarı mıncıklar ve hiçbir mukavemete uğramazlar. Zira mukavamet edecek tuğla tek başına bir fiskede düşürülür ve gittiyle kalır. (S.44)

· “Bu memlekette bir gün sabah olacak mı” diye soran Tevfik Fikret ve yetiştirdiği nesillerin beyaz renkli zifiri karanlık gecesinden sonra bu memlekette bir gün sabah olacaktır. (s.52)

· Düşmanları her gün dalalet hiyanet ve habaset olarak tecelli ve tahakkuk eden Adnan Menderes’e sımsıkı yapışmak ve onu korumak bugünkü şartlar altında din ve milliyet borcudur. (s.55)

· Aziz memleketimizi bu hale getirmek için Yahudilik taklitçilik köksüzlük kozmopolitlik müstevli garp iştahları kilise havra puthane mason locası vesaire tam 113 yıldır çalışmaktadır. (S.57)

· (Adnan Menderes’i fikirsiz çıkarcı insanlara karşı uyarı için) Bunlar Talat Paşa sadrazam iken İttihatçı Ferit Paşa gelince İtilafçı Ziya Gökalp fazilet dağıtırken Türkçü Nazım Hikmet orijinal kabul edilirken Komünist Von Papen para saçarken Nazi Amerikan yardımı başladıktan sonra liberal İnönü devrinde Halk partili ve Adnan Menderes çığırı açılır açılmaz da Demokrat partiden yanadır. (S.61)

· Düne kadar gelen idarenin biricik özrü şu olmuştur. “Malum ya dünya buhranı! Bu arada bize ait işlerin de müteesir olmaması kabil mi? Başka memleketlere nispetle Türkiye mükemmeldir.” (S.64)

· İkinci Dünya Harbi bizim çeyrek asırlık idare ve politika ölçümüzün iç yüzünü birden bire deşen bir zarı patlatan yumurtanın kabuğunu kırıp içindeki kokmuş maddeyi ortaya çıkaran bir amil olmuş; ani fiyasko ise özrünü hemen dünya vaziyetine bağlamakta ihmal göstermemiştir. (S.64)

· Garb medeniyet ehlinin derinden derine bildiği ve anladığı gibi 19.uncu asrın sonlarında 20’nci asrın sonlarına doğru binbir zaaf ve tezad içinde boğulmuş ve olanca muvazenesini kaybetmiştir. Onun ana dayanağı olan Liberalizma’dan sonra komünizma peşinden Faşizma ve Nazizma hep ayni zaaf ve tezad yüzünden zuhura geldi. (S.66)

· Şimdi sıra liberalizma ve komünizma dünyaları arasındaki şifasız tezada gelmiş bulunuyor. İşte bu tezadın hal şeklidir ki Üçüncü Dünya Harbini çerçeveleyecektir. (S.67)

· Bu dünyada öyle unsurlar vardır ki birinin hakimiyeti karşısında mutlaka öbürünün mahkumiyetiyle kaimdir. Işığın girdiği yerde karanlığa hiçbir hisse yoktur. Işığın doldurduğu odada karanlığın fırsat kollama ve nöbet bekleme hakkı düşünülemez. Birbirine zıt dünya görüşleri de aynen böyledir. (S.74)

· (Adnan Menderes’e bağlılığı hakkında) Tek şahsa bağlanışımız ve gayemize ait hesapları onun şahsiyle beraber rizikoya sokuşumuz gösterir ki biz bir dava peşindeyiz; nefsani emniyet ve şahsi menfaat hesabı peşinde değil. (S.76).

· Fabrika yapmayın işlemez; kanundan bahsetmeyin önlemez; Demokrasi bahsini açmayın olmaz; Türk sanatkar ve mütefekkirini beklemeyin gelemez; zira kıraat kitabınız yoktur. Bütün bir millet ruhunu dayadığı bütün kaynaklarla 7 yaşındaki çocuğa göre cici cici renklendirecek şekillendirecek seslendirecek kıraat kitabı nerede? (S. 79).

· Aslında herkese mahsus bir söz herkese mahsus bir fikir herkese mahsus bir hüküm herkese mahsus bir tercih yoktur. Hakikat birdir. Onu bir kişi bulur bir milyon kişiye tasdik ettirir. Böylece nizam ve ahenk dediğimiz şey doğar. Ve böylece ister istemez reyler birleşir. (S.80)

· Bizim beklediğimiz demokrasi şahıs hakkın içinde şahsiyet hakkını mahfuz tutan ve “şeflik” zihniyetine tam zıt olarak hakkı şef tanıyan sistemdir. (S.81)

· (Mısırdaki devlet boşluğu ruhi ve ictimai boşluk üzerine) Halbuki bir koçan üzerinde mısır tanelerinin dizilişindeki hilkat nizamı ne büyüktür! Mısır koçansızdır. (S.98)

· Pek mümkündür ki Mısır malûm ve mâhud inkılap yaftaları altında eski perişanlığı bu defa mazbut bir ifade altında büsbütün benliğini garba teslim etmek nihayete erdirsin. . O zaman şarkın malûm usulle yeni kurbanlarından bir misal daha kazanmış oluruz. (S.99)

· Meşrutiyet hareketlerinden beri aksiyoncu kabiliyetiyle temayüz eden evvelki nesil müsbet (aksiyon) olarak İstiklal Savaşından en büyük ve çetin eserini bulmuştur. Şu kadar ki siyaset kolları derecesinde kuvvetli olmadığı için madde planında kurtarlıan dava mana planında öksüz kalmıştır. İstiklal harbi sebepleri ve neticeleri menbaları ve mansabları iç ve dış miyarlarıyla sistemi bir örgü halinde ne hakikatine ne ideolaçayasına ne ahlak telakkisine ne de sanatına kavuşturulabildi. (S.106)

· Bütün olanlar ve bitenler arasında eski Büyük Harp sonrası yahut Saman ekmeği nesli bir köprü nesli olmuştur. Davanın ve davaların gerçeğini bu nesil kurtaracak ve davayı bu nesil ilerdekilere doğru nesilleştirecektir. (S.108)

· Nitekim en eski mazimiz muhteşem bir madde cümbüşü çerçevesinde ruhi oluşlara fazla vakit bırakmayan sert ve kapanık mizacını dilimizin “dur vur al dal es kes sar yar ek çek ser ver yak bak çık yık in bin” tarzıdaki tek heceli kelimelerinden bile sezebiliriz. (S.114)

· O günden beri Batı insanı bizim gözümüzde çakmak taşıyla ateş yakanara karşı parmaklarından elektrik cereyanı salan bir sihirbazdır ve Garb dünyası ruhumuzda asırlarca şifa bulmıyacak bir (kendini küçük görme) ukdesine zemin olmuştur. (S.114)

· (21 milyonluk nufus içinde Müslüman Türk sıfatına karşı olanlar hakkında) hakikatte ise bu bir milyonun içindeki müteaddi ve mutearrız İslam düşmanları asla on yirm bini geçmez. ... Ama ne yazıkki hüküm irade nümayiş tezahür temsil teşkil faaliyet hayatiyet bizde değil onlardadır. Gazeteyi onlar çıkarır romanı onlar yazar sinemayı onlar idare eder mektep onların banka onların hastane onların şirket onların elindedir. (S.146)

· Müdaafa ki başkasının (ol!) dediği şeye sadece (olmam!) demektir ne aciz silah. Onu olmak istemiyorsan ne olmak istediğini söyle ve yalnız taaruz et. (S.149)

· Kafirler Müslümanlığı bizim bu halimize sanıyor; fakat biz Müslümanlığı kendi halimiz sanırsak Allah’a ve Resülüne iftira etmiş oluruz. ... Suç onların değil bizimdir. (S.159)

· Büyük Doğu hesabın dışında olarak İstanbulun 18 ve Ankaranın iki gazetesi halinde sözüm ona memleket çapındaki matbuatımızın gündelik umumi satışı 250 ila 300 bin nüsha arasındadır. (S.178)

· (Adnan Menderes’e) Senin iç çehreni ne riyakar aşıklarından ne de sahtekar düşmanlarından öğrenecek değiliz. Seni canhıraş saffet ve samimiyetle seven sevmek isteyen anlayan ve anlatmak isteyen bizdik; bu görme ve gösterme ehliyeti yalnız bizim kalbimizdeydi. Fakat sen o kalbin bütün milletin kalbiyle beraber bir ucundan öbür ucuna şiş geçmesine müsade ettin. (S.217)

· (Demokrat Parti icraatları hakkında 1954’de) Halk Partisinin zamanında Atatürk’ten bahsetmek yasak değildi bugün yasaktır. Halk partisi zamanında 163’üncü madde hiç bir savcının kullanmaya cesaret edemeyeceği göstermelik bir silahtı bugün Belediye cezalarından daha verimlidir. (S.233)

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]