Erken Cumhuriyet döneminin emek tarihine ilişkin gelişmelerini çeşitli yanlarıyla ele alan bu kitap genel olarak sözkonusu dönemin politik ve sosyal tahliline dönük çalışmalara katkıda bulunduğu gibi Türkiye’de işçileşme süreçlerinin tarihindeki bir merhaleyi de aydınlatıyor. Erken Cumhuriyet dönemi emek tarihçiliği üzerine çalışma ve tartışmaların yöntemsel bir eleştirisini yapan Ahmet Makal bir başka ‘genel’ başlık olarak Tek Parti döneminin korporatist veçhesini tartışıyor. 1930’lar Türkiyesi’nde korporatizmin sistemsel bir bütünlükle uygulanmadığını devletle kimi toplum kesimleri arasında ‘aracı kurum’ işlevi görmek üzere özgül bir geçerlilik taşıdığını ileri sürüyor. Nitekim 1930’lu ve 40’lı yıllardaki işgücü politikalarına ve sosyal politikalarına bakıldığında sanayileşme sürecinin Avrupa’daki başlangıçları ile –farklılıklar yanında– benzer yanların görüleceğine dikkat çekiyor. Makal’ın çalışmasında emek tarihinin ve ‘amelelerin işçileşmesi’ sürecinin tahlilini zenginleştiren özgül başlıklar şunlar:


• 1930 ve 1940’lı yıllarda iktisadi devlet teşekkülleri bağlamında sanayileşme ve işgücü sorunu;


• Milli Korunma Kanunu (1940) ve “iş mükellefiyeti” uygulaması;


• Çok partili demokrasiye geçilen 1946-50 döneminde CHP ve sendikalar;


• Aynı dönemde grevler ve grev “meselesi” üzerine tartışmalar.


Kitabın çok önemli bir özgün katkısı Türkiye’de çocuk işçiliğin tarihi üzerine kapsamlı bir değerlendirme sunması. Makal 1920-1960 döneminde çocuk işçiliğinin hukuksal ve nicel boyutlarının net bir resmini çiziyor. “Top oynayıp acıkamayan çocuklara” ayrılan bu bölüm emekçilerin köle-amele-işçi ‘statüleri’ arasında sıkışmasının en çarpıcı cephesine ışık tutuyor.

Adı Ameleden İşçiye
Alt Lejant Erken Cumhuriyet Dönemi Emek Tarihi Çalışmaları
EAN 9789750504907
Fiyat 2600 TL
Yayın No İletişim - 1219
Dizi Araştırma-İnceleme - 209
Sayfa 404
Baskı 2.Baskı Eylül 2011 İstanbul (1.Baskı Nisan 2007 İstanbul)
Kapak Hakkında Amele Yemekhanesi Nâzım Baysal arşivi
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Filmi Mat Yapım
Uygulama Hasan Deniz
Montaj Şahin Eyilmez
Baskı ve Cilt Sena Ofset
Yazar Ahmet Makal