Ahmet Yaşar Ocak'ın bu incelemesi onun "kitabî"-"ortodoks" İslâmiyet dışındaki Müslümanlık anlayışları ve pratikleri hakkındaki araştırma zincirinin önemli halkalarından birini oluşturuyor. Türkler Türkiye ve İslâm ve Türk Sufîliğine Bakışlar'dan bildiğimiz kuramsal bakışı ayrıntıya indiren bu usta zanaatkâr ürünü çalışma "Anadolu heterodoksisi" tarihine değerli bir katkı sunuyor. Kitapta eski Türk inançlarının şamanizmin Uzakdoğu ve İran dinlerinin Hıristiyanlığın Yahudiliğin putperestliğin İslâm öncesi dönemde Türk topluluklarını nasıl etkilediği ve İslâm sonrasına hangi motifleri miras bıraktığı üzerinde duruluyor. Dönemler ve dinler boyunca hayat eden kültlere doğaüstü inanışlara sağaltma ritüellerine "hayır" ve "şer" alâmetlerine vb. dikkat çekiliyor. Sözkonusu motiflerin ve tarihsel mirasın izi önemli Bektaşî menâkıbnâmeleri boyunca sürülüyor: Hacı Bektaş-ı Velî Hacım Sultan Abdal Musa Kaygusuz Baba Seyyid Ali Sultan Sultan Şecâüddîn Osman Baba Menâkıbnâmeleri ve Babaî hareketinin Menâkıbnâme-i Kudsîye'si... Din tarihine sosyal tarihçilik perspektifiyle bakan Ahmet Yaşar Ocak dinsel kültürleri tarihsel ve toplumsal arkaplanları ve karmaşık etkileşimleri içinde tahlil ederek bu ülkeyi anlamak açısından vazgeçilmez bir pencere açıyor.
Adı Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri
EAN 9789754707830
Fiyat 2220 TL
Yayın No İletişim - 607
Dizi Araştırma-İnceleme - 96
Sayfa 312
Baskı 9.Baskı Ocak 2012 İstanbul (1.Baskı Mart 2000 İstanbul)
Yazar Ahmet Yaşar Ocak
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Fatoş Gencosman
Kapak Filmi 4 Nokta Grafik
Dizgi Maraton Dizgievi
Uygulama Suat Aysu
Düzelti Serap Yeğen
Dizin M. Cemalettin Yılmaz
Montaj Şahin Eyilmez
Basımevi Sena Ofset
Cilt Sena Ofset