İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde “Herkes... hakkındaki bir suç isnadının karara bağlanmasında... adil ve aleni olarak tam bir eşitlikle yargılanma hakkına sahiptir” ve “hakkında bir suç isnadı bulunan kimse... aleni bir yargılanma sonunda hukuka göre suçluluğu kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılır” hükmü temel bir hak olarak yer alır. Bir ülkede suçu ne olursa olsun suç isnad edilen bir vatandaş uluslararası normlara uygun olarak yani adil olarak yargılanmıyorsa yasalar ne kadar mükemmel olursa olsun o ülkede adaletin varlığından söz edilemez.. Bu elkitabı işte bu nedenle adil yargılanma konusunda insan hakları sözleşmelerinde ve sözleşme dışı belgelerde yer alan uluslararası ve bölgesel standartlar için bir rehber olmak üzere “Uluslararası Af Örgütü” tarafından kaleme alınmıştır. Herkesin anlayacağı basit bir dille yazılan Adil Yargılanma Hakkı bir ülkenin adalet sisteminin
standartlara uygun olup olmadığını sadece avukat yargıç ya da gözlemcilerin
değil sıradan vatandaşın dahi değerlendirmesine yardımcı olacak bir başucu kitabıdır.