Eser Hakkında

Platon siyasetname tarzındaki bu eserinde ideal toplum düzeninin adaletli bir devletin nasıl olması gerektiğini anlat*maktadır. Dünya tarihinde ilk ütopyadır. Platon’un yaşadığı dönemde Yunanistan’daki demokrasi sona ermiştir. Platon yaşadığı devrin özelliklerinden de etkilenerek adaletli bir devletin nasıl olması gerektiği üzerinde araştırmalar yapmış*tır. Bu eserde filozof ideal devletin özelliklerini ortaya koy*maya çalışmıştır.
Devlet İslam felsefesini derinden etkileyen bir eserdir. İslam düşüncesindeAristotales’in Poetika’sının önüne geç*meyi başarmıştır. Farabi’nin anlayışında Devlet’in etkileri a-çıkça hissedilmektedir. Konuşmalar (diyaloglar) şeklinde yazılmış olan DevletTürkçede birkaç cilt hâlinde yayınlanmıştır.

Devlet’in Özeti (1. cilt)

Bu kitap Sokrates ve yanındakiler arasındaki diyaloglar*dan oluşmaktadır.
Her çağın kendine özgü zevkleri vardır. Bazıları geçmiş*teki zevklerini özler ihtiyarlar yanındakilerden şikâyet eder bazıları da içki âlemlerini düşünürler. Acaba bu devir sıkıntılı bir dönem midir?

Sophokles aşkla arasının nasıl olduğunu soran birine: “Bu işten kurtulduğuma nasıl sevindiğimi bilemezsiniz. Deli ve belalı bir efendinin elinden kurtulmuş gibiyim.” diye ce*vap verir. Bu söze balkırsa ihtiyarlık isteklerin söndüğü bir zaman olduğu için kurtuluş olmalıdır. Uysal bir yaşlılık ra*hatlık demektir. Bununla birlikte parasız bir ihtiyarlığın rahat olacağı düşünülemez.

Para ihtiyarlıkta olduğu gibi her zaman ihtiyaç duyulan bir şeydir. Pek çok kişi parayı çok sever. İhtiyarlar ise para meselesinde olduğu gibi ölüm yaklaştıkça geçmişte yaptıkları haksızlıkları düşünerek korkuya düşerler. Doğru olarak ya*şamış ihtiyarlar için çok ferahtır. Doğruluk her yerde dikkat edilmesi gereken en önemli erdemdir. Kimseye kötülük etme*mek doğruluğun vazgeçilmez yoludur. Kötülere dahi kötülük edilmemelidir. Çünkü kötülük kötüyü iyi yapmaz. Kötülük etmek hiçbir durumda doğru değildir.

Bir görüşe göre doğruluk güçlünün işine gelendir. Zor*balık demokrasi aristokrasi gibi yönetim şekilleri kanunlarını koyarken kendi işine geleni göz önünde tutmaktadır. Bu ka*nunların yönetilenler için doğru olduğuna inanırlar. Yönetimi ellerinde tutanlar asla işlerine gelenin dışına çıkmazlar. Onlara göre doğru yol güçlülerinkanunlann emirlerine boyun eğ*mektir. Bu yöneticiler yanıldıklanna asla inanmazlar. Oysa her bilgi erbabı kendi altında olanı gözetmelidir. Mesela doktor hastalarını -kendinden güçsüz olanları- gözetir. Kaptan yolcu*larını korumaya çalışır. Onlar tüccar değillerdir. Yönetici de onlara benzemelidir. İşinde çalıştığı kimselerin işini gözetmeli*dir. Her yaptığını yönetilenin işine gelmesi için yapmalıdır.

Doğruyu yönetenin işine gelen şey olarak tanımlamak çobanın güdülen hayvanların değil sürünün sahibinin ve kendisinin işine geleni yapmasına benzer. Bu görüş yüzün*den gerçek anlamda doğru her zaman madur olur. Güçsüz olduğu için hep daha çok çalışır ve devlete daha çok vergi vermek zorunda kalır. Eğri olanların yaptığı zorbalıktan baş*ka bir şey değildir. Toplumda pek çok kişi neyin eğri neyin doğru olduğunu bilmemektedir. Bilenlerden bazıian ise eğri insanların daha kârlı olduğuna inanmaktadır. Yöneticiler gördükleri işten dolayı para ve şeref kazan*maktadır. Onların görevi zorbalık yapmak değil yönetilenle*rin işini yapmaktır. Bazı devletlerehaksızlık eden devletler de bulunmak*tadır. Güçsüz olan devleti köle gibi kullanırlar. Bu işleri yapan devletin bu gücü doğrulukla mı elinde tuttuğu önemlidir. Araştırarak karar vermek yönetmek gibi işler kafaya özgüdür. Yaşamak kafanın işidir. Kendisine özgü değerleri ol*mayan kafa iyi işlemez. Doğru kafa doğru işler yapar ve mutlu olur. Eğri kafa da mutsuz olur. Dolayısıyla eğrilik asla doğruluktan daha kârlı olamaz. Bu konuda şüphe yoktur. Asıl araştırılması gereken eğriliğin ve doğruluğun ne olduğudur.

Alıntıdır