Türkiye'de Kadın Sığınmaevleri Kitap Özeti - Songül Sallan Gül Kitapları - Songül Sallan Gül Kitap Tanıtım - Türkiye'de Kadın Sığınmaevleri Kitap Fiyatı - Türkiye'de Kadın Sığınmaevleri Ön Okuma

Kitap Özet

KADINA YÖNELİK ŞİDDET YAZININDA ŞİDDETİ AÇIKLAYAN KURAM VE YAKLAŞIMLAR

Şiddet Kadına Yönelik Şiddet ve Aileiçi Şiddet Kavramlarının Ayırt Edici Özellikleri

Fiziksel Şiddetin Türleri ve Sonuçları

Psikolojik-Duygusal Şiddetin Türleri ve Sonuçları

Ekonomik Şiddetin Türleri ve Sonuçları

Cinsel Şiddet Neyi İçerir?

Aileiçi Şiddeti Açıklayan Yaklaşım ve Kuramlar

Sosyal Öğrenme Kuramı

Güç ve/veya Kaynak Kuramı

Feminist Kuram

Ekolojik Kuram

Bölüm II

DÜNYADA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN BOYUTLARI ŞİDDETLE MÜCADELEDE KAZANIMLAR VE BAŞARILI ÜLKE DENEYİMLERİ

Dünyada Kadına Yönelik Şiddet Boyutları ve Mücadelede Kazanımlar

Aileiçi Şiddetle Mücadele Kurum ve Programlarının Gelişimi

Müdahale Merkezleri

Acil Yardım Hatları

Kadın Sığınmaevleri

Şiddetle Mücadelede Uluslararası Sözleşme ve Düzenlemelerin Rolü

Ülke Deneyimlerinde Şiddetle Mücadele ve Sığınmaevleri

Dünyada Şiddetle Mücadelede Sığınmaevlerinin Yeri

Aileiçi Şiddetle Mücadelede Model Ülke Avusturya

Bölüm III

TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK AİLEİÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE: SÜREÇ VE DİNAMİKLER

Kadına Yönelik Aileiçi Şiddetle Mücadelenin Gelişim Seyri

Şiddetin Düşündüren Rakamları

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Hareketinin Önderliği

Şiddetle Mücadelede Kampanyaların Önemi

Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Hukuksal Kazanımlar

Aileiçi Şiddetle Mücadelede Yasal Olanak ve Dayanaklar

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)

Ailenin Korunmasına Dair 4320 Sayılı Yasa ve Aile Mahkemelerinin Kurulması

5395 Sayılı Çocuk Koruma Yasası

2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

5393 Sayılı Yerel Yönetimler Yasası

Bölüm IV

TÜRKİYE'DE SIĞINMAEVLERİNİN DURUMU VE YÖNETSEL YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Araştırma Planı Süreç ve Yöntem

Türkiye'de Sığınmaevlerinin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durumları

Sığınmaevlerinin Mekânsal Özellikleri ve Fiziki Yeterlilikleri

Sığınmaevinde Yönetsel Kurallar: Güvenlik Gizlilik ve Düzenin Korunması

Sığınmaevlerinin Yöneticilerinin Özellikleri ve Mesleki Yeterlilikleri

Sığınmaevlerinin Hizmet Sunum Modelleri ve Çelişkiler

Sığınmaevlerinin Yönetsel Destekleri: Mesleki Çalışmalar ve Güçlendirme

Bir Sığınmaevi Yönetim Desteği Olarak Aile Birleşimi/ Eve Dönüş/Arabuluculuk

Sığınmaevlerinin Unutulan Yüzü Çocuklar

Sığınmaevi Sonrası Destek Hizmetleri

Bölüm V

SIĞINMAEVİ KADINLARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Araştırma Örnekleminin Değişen Sayısal Denklemi

Sığınmaevlerine Başvuru Süreci ve Kalmaya Hak Kazanan 'Uygun Kadınlar'

Sığınmaevlerinde Kadınların Kalma Olanakları ve Olasılıkları

Sığınmaevinde Kalan Kadınların Profilleri

Kadınların Sosyo-Demografik Özellikleri

Kadınların Eğitim Durumları

Kadınların Medeni Durumları ve Evlilik İlişkileri

Kadınların Ekonomik Yoksunlukları ve Çalışma Statüleri

Kadınların Yaşadıkları Şiddetin Boyutları

Şiddetli Sessiz Dramlar: Dile Getirile(bile)n Yaşanmış Şiddet Öyküleri

Bölüm VI

KADINLARIN SIĞINMAEVİ DENEYİMLERİ

Şiddetten Kaçış ve Sığınmaevine Geliş Sürecinde Yaşananlar ve Dirençler

Sığınmaevi Sürecinde Güvenlik Kuvvetlerinin Kadınlara Dirençleri

Sığınmaevleri İçin İlk Başvuru Kurumları

Kadınların Sığınmaevine Gelme Bilinçlilikleri

Kadınların Sığınmaevlerinden Aldıkları Destekler

Kadınların Sığınmaevi Kazanımları

Sığınmaevi Kadınlarının Memnuniyet Düzeyleri ve Anlatıları

Sığınmaevlerinde Kadınların Yaşadıkları Sorunlar

Sığınmaevi Sonrası Yaşam Planları

Bölüm VII

TÜRKİYE'DE AİLEİÇİ ŞİDDETLE MÜCADELEDE KORUYUCU-ÖNLEYİCİ KURUMLARIN VE PAYDAŞLARIN ROLÜ

Koruyucu ve Önleyici Kamu Kurumları

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koordinatör Kurum (KSGM)

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (AAK) Sürecin Neresinde?

Güvenlik Kuvvetlerinin Şiddetle Mücadele Çalışmaları

Hukuksal Mücadelede Baroların Adli Yardım Desteği

Tabip Odalarının Bilinç Artırıcı Çalışmaları

Aileiçi Şiddetin Bilgisini Araştıran Kuruluşlar Olarak Kadın Araştırma Merkezleri

Belediyelerin Kadın Danışma ve/veya Dayanışma Merkezleri

STK'ların ve Bağımsız Kadın Kanaat Önderlerinin Şiddetle Mücadelede Belirleyici Rolleri

Öne Çıkan Örnek STK'lar Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği ve KİHEP Çalışmaları

Ankara Kadın Dayanışma Vakfı

Türk Kadınlar Birliği Derneği

Bölüm VIII

SIĞINMAEVLERİNİ SORULAR IŞIĞINDA YENİDEN DÜŞÜNMEK

Sığınmaevlerinde Türdeşlik Ne Derece Başarı Getirmektedir?

Ülkemizdeki Sığınmaevlerinin Coğrafi Dağılımı Nedir?

Sığınmaevlerine Başvuru Sürecinde Yaşananlar ve Sorunlar Nelerdir?

Sığınmaevlerine Başvuruları Uygun Görülen Kadınlar ya da Sığınmaevlerinin "Uygun Kadın" Kategorileri Kimlerdir?

Şiddeti Yaşamış Sığınmaevi Kadınlarının Profilleri Nasıl Okunmalıdır?

Sığınmaevlerinde Kurallar Düzen ve Kadınların Sorumlulukları Ne Olmalıdır?

Hizmet Sunumunda Aile ya da Kadın Odaklılık Ne Olmalıdır?

Sığınmaevleri Sadece Barınma Sağlayan Yerler Olmanın Ötesinde midir?

Sığınmaevleri Kadınları Özgürleştirip Güçlendiriyor mu?

Sığınmaevlerinde Gündelik Hayatın Sürdürülmesinde Sorunlar Nasıl Çözülebilir?

Bölüm IX

Kitap Ön YüzüKitap Künyesi

Türkiye'de Kadın Sığınmaevleri - Songül Sallan Gül

Bağlam Yayınları


» Genel

Fiyatı : 2000 TL

Ocak 2012 280 sayfa ISBN: Türkiye