Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Borçlar Hukuku Özeti

  Borç İlişkisi:
  Borç ilişkisi öyle bir ilişkidir kitaraflardan biribu ilişki uyarınca ötekinden belirli bir davranışta bulunmasını isteme yetkisine sahiptir;öteki tarafta bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür.
  Alacaklı borç ilişkisinin aktif süjesidir. Edimi isteme yetkisine sahip olan tarafa alacaklı denir.
  Borçlu ise pasif süjedir. Alacaklının isteğine uygun bir davranışın yükümlüsü olan borçludur.
  Edimborç ilişkisi uyarınca alacaklının istemeye yetkili olduğuborçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranıştır.
  Alacak ve İstem:
  Borç ilişkisialacaklı ile borçlu arasındaki tüm hukuksal bağı anlatır;alacak ise bunun içinde tekil bir bağlantıdır.
  Alacak hakkının temel özelliği;alacaklıyaborçludan borçlandığı edimin yerine getirilmesini isteme yetkisini vermesidir.
  Borç ve Sorumluluk:
  Borcun esasıborçlunun belli bir davranışa yükümlü olmasıdır. Borçlunun borçtan sorumlu olması borca aykırı davranışlarının getireceği sonuçlara katlanması zorunluluğudur.
  Malvarlığı ile Sorumluluk;borçlunun malvarlığına el koydurarakalacağın alınabilmesidir.
  Bazı hallerde borç olduğu halde sorumluluk doğmazbu tip borçlara tabi borç denir. Örneğin;kumar borcu(BK.504).
  Bazı hallerde ise borç ilişkisine taraf olamayan 3. kişilerde borçtan sorumu olur. Örneğin bir kimsenin başkasının borcu için rehin vermesi durumu.
  Sınırlı Sorumluluk:
  Bir kimsenin borçtan doğan sorumluluğunumalvarlığının bir bölümü yada belli malvarlığı unsurlarıyla sınırlayabilmesidir.
  Niceliksel Sınırlama:
  borçlununborca aykırı davrandığı takdirdeödeyeceği tazminat tutarı peşin olarak saptanmışsa durum böyledir.(158/II).
  Borç ilişkisinin Nisbi niteliği:
  Bir hakkın nisbi oluşu;o hakkın sadece belirli kimselere karşı ileri sürülebilmesidir. Buna karşılık mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir.
  Bunun sonucu olarak;borcunu yerini getirmeyipborçlandığı şeyi 3. kişilere devreden borçluya karşı alacaklıbu ilke nedeniyleancak bir tazminat isteminde bulunabilir. Edimi oluşturan şeyi onu elde eden 3. kişiden isteyemez.
  HUKUKSAL İŞLEM VE SÖZLEŞME
  Hukuksal Olay Eylem ve İşlem:
  Herhangi bir olaybir hukuksal ilişkinin doğmasınadeğişmesine yada bozulmasına neden oluyorsabuna hukuksal olay denir.
  Hukuksal sonuç doğuran insan eylemlerine hukuksal eylem denir. Bu 3’e ayrılır:
  İrade açıklamaları:
  Hukuksal sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamalarıdır. Eyleme dönüşen iradesadece eylemin meydana gelmesini değil aynı zamandabu eylemden hukuksal sonuç doğması amacını da içerir.
  Dar anlamda hukuksal eylemler:
  Belli bir eyleme dönüşen bilinçli bir istek vardır. Eylemden doğan hukuksal sonuçiradeye dahil olmayabilir. Hukuksal değişim istendiği için değilyasa bu eyleme o sonucu bağladığı için meydana gelir. Bunlar;hukuksal işlem benzerleri (BK.101/IBK.106BK.38) bilgi açıklamaları(BK.165) maddi eylemler
  Hukuka aykırı eylemler:
  Hukuka aykırı olan ve çoklukla kusurlu olarak nitelenen eylemlere de hukuksal sonuç bağlanır. (BK.96)
  Hukuksal İşlem:
  Belli bir hukuksal sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamaları yada bir hukuksal sonucun meydana getiren ve bu sonucun meydana gelemsine yönelik irade açıklamasını içeren olgular demetidir.


  Bir taraflı hukuksal işlemler:
  Hukuksal işlem bir kişinin irade açıklamasıyla meydana gelmektedir.
  Çok taraflı hukuksal işlemler:
  Birden çok kişinin o işleme taraf olarak katılması gerekmektedir. İki taraflı hukuksal işlem sözleşme denir.
  Borçlandırıcı işlemler:
  Bir kişinin malvarlığında bir borç meydana getiren işlemlerdir.
  Tasarruf işlemleri:
  Bir hakkı doğrudan doğruya etkileyerekonu ortadan kaldıranazaltan yada değiştiren hukuksal işlemdir. Bir tasarruf işleminin yapılabilmesi için tasarrufta bulunanınbu işlemin konusunu oluşturacak hak üzerinde belli bir yetkiye sahip olması gerekmektedir.
  Ölüme bağlı H.İ.:O Hukuksal işlemin sonuçlarıo hukuksal işleme girişen kişinin ölümünden sonra meydana gelen işlemdir.
  Sözleşme:
  İki taraflı bir hukuksal işlemdir. Borçlandırıcı bir işlemdir. Sağlararasışekle bağlı olmayan sebebe bağlı bir hukuksal işlemdir.
  Devir ve Feragat sözleşmeleri:
  Bunlarda bir şey üzerindeki mülkiyet hakkının başkasına geçirilmesidir. Alım-satımtrampa
  Kullandırma Söz.:
  Bir şey veya bir hakkın kullandırılması amacını içerir. Ariyetkarz
  Konusu iş olan Söz.
  :Borç ilişkisinin konusu olan edim bir işin yapılaması yada görülmesidir.
  Saklama Söz.:
  Bu tür sözleşmelerdebir şeyin saklanmak yada muhafaza edilmek için bir kimseye bırakılması edimdir. Vediaardiye söz.
  Muhtaralı Söz.:
  Bu gruba sokulan sözleşmelerde ortak özelliksözleşmenin konusu olan edimintaraflardan biri bakımından bir risk oluşturmasıdır. Kefaletkumar ve bahis
  Ortaklık Söz.:
  Adi şirket sözleşmesi(BK.520-541)
  Sözleşmenin bir tarafa yada her iki tarafa borç yüklemesi durumuna göresözleşmeler bir taraflı ve iki taraflı sözleşmeler olarak ikiye ayrılır.
  İki taraflı sözleşmelerden bir bölümü tam iki taraflıdır(alım-satım);bir bölümde eksik iki taraflıdır. Bunlarda bir taraf baştan itibaren borç altındadır;diğer taraf ise sonradan(muhtemelen)borç altına girebilecektir.
  Sözleşmenin Unsurları:
  1-İrade
  2-İradenin açıklanması
  3-Karşılıklı irade
  4-Konu:Bir sözleşmeyi meydana getirecek karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarının belirli bir hukuksal sonuca yönelmiş olması da şarttır.
  SÖZLEŞMENİN KURULMASI


  İrade açıklaması:
  Sözleşme yapma iradesinin sarih ve zımni olarak beyan edilmesi
  Karşılıklı birbirine uygun irade açıklaması:
  sözleşmeyi oluşturan irade açıklamalarının birine icapdiğerine de kabul denir.
  İcap:
  Bir sözleşmenin kurulması için gerekli olan iki irade açıklamasından ilkine denir. İcap kesin bir sözleşme önerisidir ve bunu yapan kişi için bağlayıcıdır. Ne var ki icap sürelidir ve
  İcapta bulunanbağlılığı için kendisi için bir süre tayin etmişse ancak bu süre için bağlı olur.(BK.3)
  Böyle bir süre yoksa;
  İcaphazır bulunan şahsa yapılmışsamuhatap tarafından derhal kabul edilmelidir(BK.4).
  İcap hazır olmayan birisine yapılmışsa sorun biraz daha yumuşar. Bk.5’e göre;mucipzamanında ve muntazam olarak yollanmış bir kabul haberinin kendisine varacağı ana kadar icabıyla bağlıdır.
  Mucibi bağlamayan icaplar:
  İcapbir sözleşmenin kurulması için kesin bir öneri niteliği taşımalıdır. Bu niteliği taşımayan icaplar mucibi bağlamaz(BK.7).
  İcapta bulunurken bununla bağlı olmadığını belirtmişse bağlı olmaz. İcaba davet durumu da bu hükme tabidir. İcaba davettebir sözleşmenin kurulması için iradesini açıklanmasını sağlamak ister.
  Aleni ödül vaadi:
  Bir kimseninbelirli bir ödül vereceğini vaad ederekbir işin yapılmasınıbir sonucun gerçekleşmesini herkese duyurması halidir. Yapılacak işi veya sonucu gerçekleştiren kimsebu vaad uyarıncaödüle hak kazanmaktadır.
  Alelade ödül vaadi:
  Buradakesin bir sonucun elde edilmesi karşılığında bir ödül vaad edilir.
  Ödüllü yarışmad eden kimse vaadiyle bir süre koymuşsasüre sonuna kadar bağlıdır. Ancak bir süre yoksa;bağlılık vaad gerçekleşinceye kadar devam eder. Vaad eden kimseister süreli ister süresiz olsunvaadinden dönme yetkisine sahiptir. Ancak bu yetkiyi kullanabilmesi içinödülün verilmesi için istenen sonucun meydana gelmemiş olması gerekir. Sonuç elde edilmeden dönme halinde devaadinden döneninvaade dayanarak yaptığı masrafların ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme herhalde ödülün değerini geçemez(BK.8).
  İcaptan dönme:
  İcap açıklaması muhataba varmadanmucip dönme haberini ulaştırırsaicabın hükümsüz kalacağı öngörülmüştür. İki açıklamanın aynı zamanda varması veya 2. haber daha sonra varmakla berabermuhatabın bunu daha önce öğrenmesi hallerinde deicabın hükümsüz kalacağını kabul etmiştir.

  Kabul:
  Yapılan sözleşmenin muhatapça uygun görüldüğünü gösteren irade açıklamasıdır. Kabul iradesinin açıklanmasıdır kisözleşmenin meydana gelmesi için gereken karşılıklı iki iradenin mevcudiyeti şartının gerçekleştirir ve sonuç meydana gerçekleşmiş olur. İcaba uymayan bir kabul açıklamasıya yeni bir icap yada icaba davet sayılır
  İcapla kabul arasındaki uygunluk derecesi:
  İki taraf akdin esaslı noktalarında uyuşurlar ise2. derecedeki noktalar sükutla geçiştirilmiş olsa bileakde münakit olmuş nazarıyla bakılır. İcap ve kabul şeklindeki iradelerin esaslı noktalar üzerinde içerikçe birbirine uygunluğu sözleşmeyi kurmaya yetiyor. ikinci derecedeki noktalar iseya kanunun tamamlayıcı hükümleriyle yada hakim tarafında tayin edilir(BK.2/II).
  Kabul açıklaması:
  İcabı yapan kimseye yöneltilecek bir açıklamadır. Bu irade açıklaması sarih yada zımni olabilir. Bazen susma(sükut)bazı hallerdesusan kimsenin belirli bir iradeye sahip olduğuna delalet edebilir. Bu da bir zımni kabul olur.
  Kabulün geri alınması:
  Kanunsözleşmenin kurulmasından öncekabul beyanının geri alınmasına müsaade etmiştir. Burada yürütülecek kuralicabın geri alınması hakkındaki kuraldır(BK.9).
  Sözleşmenin kurulma anı:
  İcap ve kabul birleşincesözleşme kurulmuş olur. Sözleşmenin kabul haberinin gönderildiği anda(gönderme teorisi)mucibe vardığı anda(varma teorisi)mucip tarafından öğrenildiği anda(öğrenilme teorisi) kurulma anıyla ilgili görüşlerdir. Kanungenel olarakvarma teorisini kabul etmektedir. Burada sözleşmenin kurulmasıyla hükümlerinin yürümeye başladığı anı birbirinden farklıdır.
  SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ


  Şekil sorunu:
  Sözleşmeyi kuracak olan iradelerin belli biçimlerde açıklanması gerekli değildir. Buna şekil serbestliği ilkesi denir.
  Şeklin çeşitliği:
  Sağlık-ispat şartı:
  Sözleşmenin sağlık şartı olarak şeklinden bahsedildiği zaman belirli bir şekle uyulmadığı takdirdeyapılan sözleşmenin hüküm doğurmayacağı anlaşılır. Örneğin kefalet akdi yazılı olarak yapılması gerekir(BK.484).
  İspat şartı olarak şekil ise usul hukukuyla ilgilidir. Burada yapılan bir işlemin mahkeme önünde ispatı söz konusudur. Örneğin belirli bir miktar paradan fazla alacak iddia eden kimsebu alacağını yazılı bir delille ispat etmek zorundadır.
  Kanuni şekil-iradi şekil:
  Bir sözleşmenin hüküm doğurması için belirli bir şekle tabi olarak yapılması zorunluluğu kanuna dayanır. Örneğintaraflaryapmak niyetinde oldukları bir kira sözleşmesinin ancak yazılı şekilde yapıldığı takdirde geçerli olacağını kararlaştırabilirler(BK.16/I).buna da iradi şekil veya tarafların rızalarına dayanan şekil zorunluluğu denebilir.
  Yazılı şekil-Resmi şekil-Tescil:
  Yazılı sekil:Bu şekiltarafların borç doğuran irade açılamalarını bir senede yazmaları ve bu açıklamanın altını imzalamaları ile meydana gelir. Adi yazılı şeklin en önemli unsuru imzadır. Senedi imzalayacak olan kişisözleşmede borç yüklenen taraftır. Kanun imzalı bir mektup veya aslı imzalı bir telgrafın da adi yazılı şekil gerçekleştirmeye yeteceğini kabul etmiştir(BK.13/II).
  İmza borç yüklenen kişinin el yazısı ile atılmış olması şarttır(BK.14). körlerin imzası iseancak bunların imzaladıkları metnin içeriğini bildikleri ispat edildiği veya noterlikçe tasdik olunduğu hallerde kendilerini bağlar(BK.14/III).
  İmza atmaya muktedir olmayanlar;imza yerine bir işaret koyabilirler(BK.15). noterlik kanuna göre(Md.75)bu işaret sol elin baş parmağının basılması ile de yapılır. Bu işaretin noterlikçe tasdiki şarttır. Yahut imza yerine resmi bir şahadetname kullanabilirler.  Resmi şekil:
  İrade açıklamasının görevli resmi memur önünde vuku bulması ve onun tarafından zaptedilmesidir. Görevli resmi memur bu açıklamayı kural olarakbir resmi senet üzerine geçirir ve açıklayana imza ettirerekkendiside tasdik eder. Taşınmazlar üzerinde ayni hakların kazanılması için yapılan borç sözleşmeleri resmi şekilde yapılmadıkça geçerli olmazlar. Bunlara resmilik verecek makam isetapu daireleridir(Tapu K.26).
  Tescil:
  İşlemin resmi şekilde tutulan bir kütüğe(sicile) işlenmesi lazımdır. Bazı işlemlerin tamamlanması için bu kütüklere kayıt düşürülür. Buna da tescil denir.
  Bir sözleşme sağlık şartının şekline riayetsizliğin sonucu mutlak butlan denilen hükümsüzlüktür.
  SÖZLEŞMENİN KONUSU


  Sözleşme serbestliği ilkesi:
  Gerek edimin ne olacağına gerekse borç ilişkisinin diğer kurallarının belirlenmesinde kanun tarafları serbest bırakmıştır.
  Sözleşme serbestliğinin sınırlandırılması:
  Bu sınırlandırmanın sınırları BK. 19/II’ de gösterilmiştir. Bunlar;
  Emredici kanun hükümlerine aykırılık:
  Emredici hukuk kurallarıtarafların iradesiyle ortadan kaldırılamayanuyulması zorunlu olan kurallardır. Örneğin taraflaryaptıkları bir sözleşmeden doğan alacakların hiçbir suretle zaman aşımına uğramayacağını sözleşme yaparken kararlaştıramazlar. BK.139’ a göre ticaret kanunuyla yasaklanmış şeylerin alış verişi anlaşmaları geçersizdir.
  Burada önemli bir sorunda kanundaki emredici kuralların dolaylı olarak ortadan kaldırılmasıdır. Buna kanuna karşı hile denir. Örneğin kanunla belirlenmiş orandan fazla faiz almak için sınırı geçen kısmına masrafkomisyon gibi isimler vermek suretiyle kanun ihlali vardır ve geçersizdir.
  Kamu düzenine aykırılık:
  Emredici dediğimiz hukuk kurallarının çoğudaaslında bu temel düzenin korunması amacıyla konulmuş kurallardır. Bununla birliktebazı hallerde açıkça konulmuş kural olmasa dayapılmak istenen sözleşmenin kamu düzenine sarsması ihtimali vardır. Bunun için sözleşmelerde kamu düzenine aykırı olamaz.
  Ahlak ve adaba aykırılık:
  Bir sözleşmenin gerek içerikçegerekse amaç yönünden ahlakın emirlerine aykırı olmaması lazımdır. Bazı hallerde isetaahhüt edilen eylem doğrudan doğruya ahlaka aykırı gözükmez;ama amaca göre değerlendirildiğin de gayri ahlaki olduğu saptanır.
  Kişilik haklarına aykırılık:
  Hiçbir sözleşme maddimanevi ve insani değerlere aykırı olamaz. Bir kimsekolunun kesilmesi taahhüdünde bulunamaz. Taraflardan biri diğerinin kölesi olacağı yolunda bir sözleşme yapılamaz. Bu nedenlere aykırı olan sözleşmeler aynı zamanda ahlaka da aykırıdır.
  Konusu imkansız olan sözleşmeler:
  Kanun konusu imkansız olan sözleşmelerin hüküm doğurmayacağını kabul etmiştir. İki durum vardır;a)edim sözleşme yapılırken imkansızdırb)edim sonradan imkansızlaşmıştır.  Maddi imkansızlık:
  Bir kimseninJüpiter’ i yeryüzüne indirme taahhüdüenerjisiz çalışan makine yapma taahhüdü bu tür imkansızlıktır. Objektif bakımdan imkansız olmalıdır.
  İktisadı imkansızlık:
  Bu kural olarak sübjektif bir imkansızlıktır. 1980 yılında kapanan fabrikanın 2000 model ürün üretme taahhüdü gibi.
  Hukuki imkansızlık:
  Hukuk kuralları sebebiyle bir edimin yerine getirilmesine imkan yoktur. Bunun objektif imkansızlık olması gerekir.
  Sözleşme yapma zorunluluğu ve sözleşme yapma vaadi:
  Sözleşme yapma serbestliğini burada bir sözleşmeye taraf olup olmama özgürlüğü bakımında ele alınmaktadır.
  Sözleşme yapma zorunluluğu:
  Demiryollarıhava yolları gibi kamu hizmeti yapan kuruluşların sözleşme yapıp yapmamakta veya diledikleri kimse ile yapmamakla serbest değildir. Bunların sözleşme yapma zorunluluğu vardır.
  Sözleşme yapma vaadi:
  Sözleşme serbestliğinden kaynaklanan diğer bir durumsabir kimsenin ileride bir sözleşme yapmayı kendi isteğiyle kabul etmesidir. İşte bu bağlantı sözleşme yapma vaadi ile olur. Buna ön sözleşme denir. BK.22/I’ de iseön sözleşmeninşekil yönünden asıl sözleşmenin tabi olacağı şekle tabi olacağı belirtilmiştir. Sözleşme yapma vaadi;şufavefa veya iştira hakkı meydana getiren sözleşmelerden ayırmak gerekir. Çünkü bunlarda sözleşmebir vaadin yerine getirilmesini karşı taraftan talep etmekle değilhak sahibinin bir taraflı irade açıklamasıyla kurulur.
  Gabin:
  Gabingeniş anlamdasömürmenin özel biçimidir. Sömürmeyi önlemek için kanun koyucu BK.21’ de gabin kurumunu düzenlemiş ve bu yoldan sözleşme serbestliğini sınırlamıştır. Şartları;
  a)ivazlar arasında açık bir nispetsizlik olmalıdır. Yanitarafların karşılıklı edimleri arasında açık bir dengesizlik olmalıdır.
  b)Bu dengesizlikbundan dolayı zarara uğrayacak tarafıntecrübesizliğinden zor durumda olmasından veya hafifliğinden ileri gelmiş olmalıdır. Buradaki hafifliğin anlamıyaptığı işin iktisadı sonuçlarını değerlendirmede düşüncesizce veya gayrı ciddi şekilde davranma demektir. Manevi bakımdan değilmaddi veya mali bakımdan sıkışık durumda olma gabinin şartını gerçekleştirir.
  Gabinden karlı çıkan tarafdiğerinin durumunda istifade suretiyleonu sömürme kasdı ile hareket edipsözleşmeyi kurmuş olmalıdır. Bu niyet yoksa gabin olmaz.
  Gabinin hükmü nisbi butlandır.
  SÖZLEŞMELERİN YORUMLANMASI VE MUVAZAA
  Yorum:
  Bir hukuksal işlemin yorumlanmasıonu kuran irade açıklamasının gerçek anlamının tespitidir. BK.18/I:Bir akdin şekil ve şartlarını tayinindeiki tarafın gerek sevhen gerek akitteki hakiki maksatları gizlemek için kullandıkları tabirlere ve isimlere bakılmayarak onların hakiki ve müşterek maksatlarını aramak lazımdır. Beyanlar arasında gizli bir uyuşmazlık varsasözleşme hükümsüzdür. Yorumda objektif iyiniyet uygulanırayrıca hal  icapları yorumlamada önemli bir yer tutar. Bunlarla birlikte ticari örf ve teamüllerin de etkisi olur. Tarafların ortak niyetlerini objektif olarak tespit etmek gerekir.
  Bir sözleşmenin yapılmasında bazı noktalar açık bırakılması halinde kanundaki tamamlayıcı kurallara başvurulurbu yorum değildir.
  Muvazaa:
  Açıklanan irade ile gerçek irade birbirine uyuşmaması durumunda iki ihtimal vardır:1. si bu uyuşmazlık irade sahibinin isteği dışında olmuştur. 2. si bu irade beyanında bulunan kişinin isteğiyle kasıtlı olarak yapılmıştır. Bu ikinci durum muvazaadır.
  Tarafların gerçek maksatlarını gizleyerekortaklaşa hareketleiradeleri ile beyanları arasında uyuşmazlık yaratmaları halidir. Amacı belirli bir çıkar sağlamak veya 3. kişilere karşı bir aldatmaca olarak meydana getirmişlerdir. Ortada gözüken sözleşmenin gerçek bir sözleşme olmamasıyani tarafların gerçek iradelerine dayanmaması teşkil etmektedir.
  Adi muvazaa:
  Taraflar arasında yapılmış zahiri sözleşme vardır. Taraflarbu sözleşmeye rağmen hukuksal durumlarının aynı kalacağını kararlaştırmışlardır. Yaniaralarındaki gizli anlaşmaya göre bu sözleşmenin yapılmasından önce hangi hukuksal durumda iseleryine öyle kalacaklardır.
  Mevsuf muvazaa:
  Taraflar arasında gerçekte bir sözleşme yapılmaktadır;fakat bunu gizlemek için bir de görüntü sözleşme yapılmaktadır. Örneğin taraflar arasında bir gayrimenkul için bir alım satım sözleşmesi yapılmaktadır;fakat yüksek tabu harcı ödememek için satım bedeli düşük gösterilerek işlem yapılması.
  Muvazaanın hükmü butlandır. Tarafların gerçeği gizlemek için yaptığı sözleşme hükümsüzdür. Buna karşılık tarafların gerçek iradeleriyle yaptığı işlemler geçerli sayılacaktır.
  Mevsuf muvazaa halinde yalnız zahiri değilgizli sözleşmenin de hükümsüz olması ihtimali vardır. Eğer ikisi de şekle bağlı işlemse ikisi de hükümsüz olur. Aile hukukundaki bazı sözleşmelerde muvazaa ileri sürülemez.
  Kanun koyucu hukuksal sebepten yoksun olan kazandırmaları genel olarak caiz saymamakta ve sebepsiz olarak işlem yapıldığı takdirdebunun yapılmasından önceki durumun muhafazasını veya geri dönmesini istemektir. Yapılan kazandırmanınsebepten yoksun olduğu için bir hükmünün olmadığı kabul edilir ve hükümsüz sayılır. Yada hukuksal sebepten yoksun kazandırma hüküm doğurur;fakatkazan kimse neyi kazanmışsa onutersine bir kazandırıcı işlem yaparak geri verir ve eski duruma geri dönülür.
  Bu konudaki düzenleme alış-veriş hayatında güvenin sağlanması ve korunması esasına dayanır. Bir kimse muvazaa ile 3. kişiler için riziko yaratıyorsabu rizikoyu 3. kişi değil muvazaayı yaratan çekmelidir. 3. kişilerin bu hükümden yararlanması için iyiniyetli olması gerekir.
  İnançlı işlem:
  İnançlı işlemde taraflar belirli bir hukuksal durumu geçici olarak ihdas ederler;amaçlarıyine bir görüntü yaratmak ve bu yoldan bazı hedeflere ulaşmaktır. Muvazaanın aksine gerçekten istenmiş ve meydana gelmiştir. Ancak taraflar istedikleri amaca ulaştıktan sonrameydana getirdikleri bu durumu bozacaklarını birbirine taahhüt etmişlerdir.

  SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  Genel olarak hükümsüzlük:
  Kanunbir hukuksal işlemin hüküm doğurması için muteberlik şartlarına uygun olması koşulunu aramaktadır. Bu şartlara uyulmadan yapılmış işlemler hüküm doğurmazlar. İki tip hükümsüzlük vardır. Hukuksal işlem çürüktür ama mahkeme kararı olmadıkça yürürlüğünü sürdürür. Diğeri ise hükümsüzlük mahkeme kararına ihtiyaç duymazişlem başından beri hiçbir hüküm doğurmaz.
  Yokluk:
  Burada bir hukuksal işlemin yok sayılmasıhiç yapılmamış gibi tutulması söz konusudur. Hiç kurulmamış sayılır.
  Mutlak butlan:
  Burarda bir işlem mevcuttur ama işlem ölü doğmuştur. Bu işlemdeki sakatlık giderilemeyecek boyuttadır.
  Nisbi butlan:
  İşlemdeki çürüklük düzelebilir bir sakatlık olması durumudur. İşlem doğmuştur;ama çürük doğmuştur. Bu giderilirseişlem sağlık kazanabilir.
  Mutlak butlan sebepleri:
  BK.20 de sayılan durumlarbular;
  Bir sözleşmenin konusu emredici hükümlere aykırı ise.
  Sözleşmenin konusu ahlaka aykırı ise.
  Sözleşmenin konusu kişilik haklarına aykırı ise.
  Sözleşmenin konusu kamu düzenine aykırı ise.
  Sözleşmenin konusu imkansız ise hükümsüzdür.
  Ehliyetsizlik:
  Bir sözleşmede taraflardan biri veya her ikisi ehliyetsiz ise o işlem çürük bir işlem sayılır.
  Ehliyetsizliğin bir sözleşmeyi mutlak butlanla hükümsüz kılacak derecede sakatlayabilmesi için temyiz kudretinden yoksun olma şeklinde bir ehliyetsizlik hali olması gerekir. Sınırlı ehliyetsizlikte ise işlem kanuni teslimcinin icazetiyle sıhhat kazanması mümkündür. Bunun için temyiz kudretine sahip küçüklerin veya mahcurların yaptıkları sözleşmeleri nisbi butlan halleri içine almak daha doğru olur.
  Şekil noksanlığı:
  Kanunda bir sözleşmenin şekli konusunda konulmuş bir kurala uyulmadan o akit yapılmış ve bu uymamanın ne gibi bir etki doğuracağı da ayrıca gösterilmemişsesonuç akdin butlanıdır.
  İrade ile ilgili mutlak butlanlar:
  Bu durumlar muvazaa ve latife beyanı halleridir.
  Mutlak butlanın sonuçları:
  Bu durumda sözleşme kendiliğinden batıl olur;bunun için harekete geçilmesine gerek yoktur.
  Hükümsüz bir sözleşme sebebiyle taraflar birbirlerine bazı edimlerde bulunmuşlarsa bunları yeri vermeleri icap eder. Mutlak butlanla sözleşme ölü doğmuştur ve tekrar canlandırılamaz. Ancak taraflar muteberlik şartlarına uyarak aynı konuda yeni bir sözleşme yapabilirler. Zaı hükümsüzlükler sonrada geçerlilik kazanabilir(temyiz kudretinin tekrar kazanılması).


  Nisbi butlan:
  Sözleşme sakat doğmuştur;fakat bu sakatlık giderilebilir bir sakatlıktır. Bütün akit hükümsüz kılınmaz sadece çürük olan kısım hükümsüzdürgeri kalan maddeler hüküm doğurur.
  Nisbi butlanın sebepleri:
  İrade bozukluğu:
  İç irade ile açıklanan iradenin birbirini tutmamasıdır. Bir sözleşmeyi meydana getiren irade açıklaması gerçek bir iradeye uymuyorsa veya bu uygunluk mevcut olmakla birlikteiradenin oluşumunda bazı sakatlıklar varsa irade bozukluğundan söz edilir. Bunlar hatahile ve tehdittir.
  Hata:
  Bir konuda gerçeğe aykırı bir fikir sahibi olmaktır. Bundan başkabir konuda doğru bir bilgiye sahip olduğu halde davranışta bilmeyerek buna aykırı hareket etmekte hata sayılır.
  Bir kimse bir sözleşmeyi yaparken belirli bir iradeye sahip olduğu haldeaçıklaması buna uymuyorsaburada bir hata vardır. Bu hata çeşidine beyanda hata denir.
  BK.23’ e göre sözleşmenin kurulması halinde taraflardan biri esaslı bir hataya düşersebu durum sözleşmenin nisbi butlanla hükümsüzlüğü sonucunu doğurur. Kanun esaslı hataları beyan hatalarıyla sınırlamıştır. BK.24’ e göre esaslı hata;
  Sözleşmenin niteliğinde hata:
  Bir kimse alım satım sözleşmesi için bir icapta bulunmak istiyorfakat dalgınlıkla bağışlamak istediğini söylüyorsa durum böyledir.
  Sözleşmenin konusunda hata:
  Bir kişi kitap almaya gittiği yerden yanlışlıkla kalem istemesi.
  Kişide hata:
  AB ile bir anlaşma yapmak istiyor ama yanlışlıkla C ile anlaşma yapıyorsa.
  Miktarda hata:
  10 kg buğday yerine 1000 kg istenmesidir.
  Saik hatalarıesaslı olmadıkları için nisbi butlan sebebi sayılmazlar(BK.24/II).
  Esaslı hatanın hükmüböyle bir hataya düşen tarafbelirli bir süre içinde muhatabına karşı bir açıklama yaparak anlaşmanın kendisini bağlamasını önleyebilir. Ancak bu yetki sadece hataya düşen tarafa tanınmıştır. Bunun zaman aşımı süresi 1 yıldır.
  Bir vasıta tarafında yapılan hata halindevasıtaya başvurma halinde işlemi bozma hakkı vermektedir(BK.27).
  Hukuksal ilişkiyi çözen tarafeğer bu hata kendi kusurundan meydana gelmişsekarşı tarafa sözleşmenin ortadan kalkması sebebiyle uğradığı zararı ödemekle yükümlüdür(BK.26).
  Hata sebebiyle sözleşmeyi hükümsüz kılmak isteyen tarafhataya düştüğünü ispatlamak zorundadır.
  Hile:
  Bir taraf hataya düşmektefakat bu hatasına sebep olan etkenkendi yanılması değildiğer tarafın hileli davranışı aldatması olmaktadır. BK.28 aldatmayı düzenlemiştir. Hilenin hükmü hatadaki gibidir. Yani hileye maruz kalan taraf sözleşmeyle bağlı olmadığını bildirerekaskıda hükümsüzlüğü kesin hale getirebilir. Düşülen hatanın esaslı olması şartı aranmaz. Sözleşmenin 3. kişilerin hilesi sonucu hükümsüz kalması içinbundan yararlananın bunu bilmesi(iyiniyetli olmaması) yada bilecek durumda olması gerekir(BK.28/II).
  Hile aynı zamanda bir haksız fiile teşkil ediyorsasözleşmeye icazet verilmesi hileye uğrayanın hileyi yapandan tazminat istemesine engel değildir(BK.31/II).
  Tehdit(ikrah):
  Bir sözleşmeyi yapan kimsebuna korkutularak razı edilmişseyine bir irade bozukluğu mevcuttur;fakat bu iradenin meydana gelmesindeki sebep saik uyandırılan korkudur. Tehdidin şartları;bir şahıskendisini yahut yakınlarından birinin hayatının veya şahsının yahut namus veya mallarının ağır ve derhal vuku bulacak bir tehlikeye maruz bulunduğu korkusu altında bırakılarak ve bu kanaatle bir sözleşme yapmışsa tehdit irade bozukluğuna sebep olmuştur. Yasal bir yetkinin kullanılacağı tehdit yaratmaz(BK.30/II). Ama bu yoldan elde edilen menfaat aşırı ise kanun bunu yineiradeyi bozan bir tehdit saymaktadır. Tehdidin hükmü askıda hükümsüzlüktür. Zaman aşımı süresi 1 yıldır ve korkunun ortan kalkmasıyla başlar. Tehdit 3. kişi tarafından yapılıyorsa ve diğer taraf buna vakıf olmamışsabozulma halinde hakkaniyet neyi gerektiriyorsa tehdidi yapandan bir tazminat isteyebilir(BK29/II).
  Gabin:
  Kanun birbirini aşırı derecede sömüren bir sözleşme serbestliği tanımaz ve gabin duruma el koyar. BK.21’ e göre gabin mağduru hakkını alabilir.
  Ehliyet noksanlığı:
  Mümeyyiz küçükler ve mahcurların yalnız başlarına yaptıkları ivazlı hukuksal işlemleri mutlak butlanla sakat işlemler sayamayız;bunlarınkanuni teslimcinin icazetiyle düzelmesi mümkündür.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  Genel olarak hükümsüzlük:
  Kanunbir hukuksal işlemin hüküm doğurması için muteberlik şartlarına uygun olması koşulunu aramaktadır. Bu şartlara uyulmadan yapılmış işlemler hüküm doğurmazlar. İki tip hükümsüzlük vardır. Hukuksal işlem çürüktür ama mahkeme kararı olmadıkça yürürlüğünü sürdürür. Diğeri ise hükümsüzlük mahkeme kararına ihtiyaç duymazişlem başından beri hiçbir hüküm doğurmaz.
  Yokluk:
  Burada bir hukuksal işlemin yok sayılmasıhiç yapılmamış gibi tutulması söz konusudur. Hiç kurulmamış sayılır.
  Mutlak butlan:
  Burarda bir işlem mevcuttur ama işlem ölü doğmuştur. Bu işlemdeki sakatlık giderilemeyecek boyuttadır.
  Nisbi butlan:
  İşlemdeki çürüklük düzelebilir bir sakatlık olması durumudur. İşlem doğmuştur;ama çürük doğmuştur. Bu giderilirseişlem sağlık kazanabilir.
  Mutlak butlan sebepleri:
  BK.20 de sayılan durumlarbular;
  Bir sözleşmenin konusu emredici hükümlere aykırı ise.
  Sözleşmenin konusu ahlaka aykırı ise.
  Sözleşmenin konusu kişilik haklarına aykırı ise.
  Sözleşmenin konusu kamu düzenine aykırı ise.
  Sözleşmenin konusu imkansız ise hükümsüzdür.
  Ehliyetsizlik:
  Bir sözleşmede taraflardan biri veya her ikisi ehliyetsiz ise o işlem çürük bir işlem sayılır.
  Ehliyetsizliğin bir sözleşmeyi mutlak butlanla hükümsüz kılacak derecede sakatlayabilmesi için temyiz kudretinden yoksun olma şeklinde bir ehliyetsizlik hali olması gerekir. Sınırlı ehliyetsizlikte ise işlem kanuni teslimcinin icazetiyle sıhhat kazanması mümkündür. Bunun için temyiz kudretine sahip küçüklerin veya mahcurların yaptıkları sözleşmeleri nisbi butlan halleri içine almak daha doğru olur.
  Şekil noksanlığı:
  Kanunda bir sözleşmenin şekli konusunda konulmuş bir kurala uyulmadan o akit yapılmış ve bu uymamanın ne gibi bir etki doğuracağı da ayrıca gösterilmemişsesonuç akdin butlanıdır.
  İrade ile ilgili mutlak butlanlar:
  Bu durumlar muvazaa ve latife beyanı halleridir.
  Mutlak butlanın sonuçları:
  Bu durumda sözleşme kendiliğinden batıl olur;bunun için harekete geçilmesine gerek yoktur.
  Hükümsüz bir sözleşme sebebiyle taraflar birbirlerine bazı edimlerde bulunmuşlarsa bunları yeri vermeleri icap eder. Mutlak butlanla sözleşme ölü doğmuştur ve tekrar canlandırılamaz. Ancak taraflar muteberlik şartlarına uyarak aynı konuda yeni bir sözleşme yapabilirler. Zaı hükümsüzlükler sonrada geçerlilik kazanabilir(temyiz kudretinin tekrar kazanılması).


  Nisbi butlan:
  Sözleşme sakat doğmuştur;fakat bu sakatlık giderilebilir bir sakatlıktır. Bütün akit hükümsüz kılınmaz sadece çürük olan kısım hükümsüzdürgeri kalan maddeler hüküm doğurur.
  Nisbi butlanın sebepleri:
  İrade bozukluğu:
  İç irade ile açıklanan iradenin birbirini tutmamasıdır. Bir sözleşmeyi meydana getiren irade açıklaması gerçek bir iradeye uymuyorsa veya bu uygunluk mevcut olmakla birlikteiradenin oluşumunda bazı sakatlıklar varsa irade bozukluğundan söz edilir. Bunlar hatahile ve tehdittir.
  Hata:
  Bir konuda gerçeğe aykırı bir fikir sahibi olmaktır. Bundan başkabir konuda doğru bir bilgiye sahip olduğu halde davranışta bilmeyerek buna aykırı hareket etmekte hata sayılır.
  Bir kimse bir sözleşmeyi yaparken belirli bir iradeye sahip olduğu haldeaçıklaması buna uymuyorsaburada bir hata vardır. Bu hata çeşidine beyanda hata denir.
  BK.23’ e göre sözleşmenin kurulması halinde taraflardan biri esaslı bir hataya düşersebu durum sözleşmenin nisbi butlanla hükümsüzlüğü sonucunu doğurur. Kanun esaslı hataları beyan hatalarıyla sınırlamıştır. BK.24’ e göre esaslı hata;

  Sözleşmenin niteliğinde hata:
  Bir kimse alım satım sözleşmesi için bir icapta bulunmak istiyorfakat dalgınlıkla bağışlamak istediğini söylüyorsa durum böyledir.
  Sözleşmenin konusunda hata:
  Bir kişi kitap almaya gittiği yerden yanlışlıkla kalem istemesi.
  Kişide hata:
  AB ile bir anlaşma yapmak istiyor ama yanlışlıkla C ile anlaşma yapıyorsa.
  Miktarda hata:
  10 kg buğday yerine 1000 kg istenmesidir.
  Saik hatalarıesaslı olmadıkları için nisbi butlan sebebi sayılmazlar(BK.24/II).
  Esaslı hatanın hükmüböyle bir hataya düşen tarafbelirli bir süre içinde muhatabına karşı bir açıklama yaparak anlaşmanın kendisini bağlamasını önleyebilir. Ancak bu yetki sadece hataya düşen tarafa tanınmıştır. Bunun zaman aşımı süresi 1 yıldır.
  Bir vasıta tarafında yapılan hata halindevasıtaya başvurma halinde işlemi bozma hakkı vermektedir(BK.27).
  Hukuksal ilişkiyi çözen tarafeğer bu hata kendi kusurundan meydana gelmişsekarşı tarafa sözleşmenin ortadan kalkması sebebiyle uğradığı zararı ödemekle yükümlüdür(BK.26).
  Hata sebebiyle sözleşmeyi hükümsüz kılmak isteyen tarafhataya düştüğünü ispatlamak zorundadır.
  Hile:
  Bir taraf hataya düşmektefakat bu hatasına sebep olan etkenkendi yanılması değildiğer tarafın hileli davranışı aldatması olmaktadır. BK.28 aldatmayı düzenlemiştir. Hilenin hükmü hatadaki gibidir. Yani hileye maruz kalan taraf sözleşmeyle bağlı olmadığını bildirerekaskıda hükümsüzlüğü kesin hale getirebilir. Düşülen hatanın esaslı olması şartı aranmaz. Sözleşmenin 3. kişilerin hilesi sonucu hükümsüz kalması içinbundan yararlananın bunu bilmesi(iyiniyetli olmaması) yada bilecek durumda olması gerekir(BK.28/II).
  Hile aynı zamanda bir haksız fiile teşkil ediyorsasözleşmeye icazet verilmesi hileye uğrayanın hileyi yapandan tazminat istemesine engel değildir(BK.31/II).
  Tehdit(ikrah):
  Bir sözleşmeyi yapan kimsebuna korkutularak razı edilmişseyine bir irade bozukluğu mevcuttur;fakat bu iradenin meydana gelmesindeki sebep saik uyandırılan korkudur. Tehdidin şartları;bir şahıskendisini yahut yakınlarından birinin hayatının veya şahsının yahut namus veya mallarının ağır ve derhal vuku bulacak bir tehlikeye maruz bulunduğu korkusu altında bırakılarak ve bu kanaatle bir sözleşme yapmışsa tehdit irade bozukluğuna sebep olmuştur. Yasal bir yetkinin kullanılacağı tehdit yaratmaz(BK.30/II). Ama bu yoldan elde edilen menfaat aşırı ise kanun bunu yineiradeyi bozan bir tehdit saymaktadır. Tehdidin hükmü askıda hükümsüzlüktür. Zaman aşımı süresi 1 yıldır ve korkunun ortan kalkmasıyla başlar. Tehdit 3. kişi tarafından yapılıyorsa ve diğer taraf buna vakıf olmamışsabozulma halinde hakkaniyet neyi gerektiriyorsa tehdidi yapandan bir tazminat isteyebilir(BK29/II).
  Gabin:
  Kanun birbirini aşırı derecede sömüren bir sözleşme serbestliği tanımaz ve gabin duruma el koyar. BK.21’ e göre gabin mağduru hakkını alabilir.
  Ehliyet noksanlığı:
  Mümeyyiz küçükler ve mahcurların yalnız başlarına yaptıkları ivazlı hukuksal işlemleri mutlak butlanla sakat işlemler sayamayız;bunlarınkanuni teslimcinin icazetiyle düzelmesi mümkündür.
  SÖZLEŞMELERDE TEMSİL
  Temsil:
  Temsil ilişkisinin konusunu bir hukuksal işlem teşkil etmektedir. Temsil eden Mtemsil edilen T’ yionun için giriştiği bir hukuksal işlemde temsil etmektedir. Burada M’ ninT için hukuksal işlem yapması söz konusudur.
  Dolaylı temsil:
  Temsilcitemsil ettiği kişi için bir hukuksal işlem yapmaktaonun hesabına davranmaktadır. Ama başkasının adına davrandığını söylememektesıfatını gizlemektedir.
  Doğrudan doğruya temsil:
  Temsilcinin yaptığı sözleşmenin hüküm ve sonuçları kendi hukuk alanında değildoğrudan doğruya temsil edilenin hukuk alanında meydana gelir. Şartları ise;
  Temsil yetkisi:
  Temsil edilen kimsenin mümessiletemsil konusunda bir yetki vermesi lazımdır. Bu tek taraflı bir hukuksal işlemdir. Temsil yetkisitemsil edilen kimse tarafından verilir;onun iradesine dayanır. Bunun için buna dayanan ilişkiye iradi temsil veya rızaya dayanan temsil denir. Bunun tersi kanuni temsildir. Kanuni temsildeirade açıklamasına muktedir olmayan (ehliyetsiz) bir kimsenin temsili söz konusudur. İradi temsil yetkisi sarahaten veya zımnen verilebilir. Yetkinin verilmesi için iradenin temsilci olan kişiye karşı açıklanması mutlak bir şart değildir. Yetkinin kapsamıyetkiyi veren kişinin iradesine göre belli olur(BK.33). Temsil yetkisinin sona ermesi çeşitli sebeplere dayanır. İlk olarak anılması gereken sebepyetkinin geri alınmasıdır. İradi temsilde yetki her zaman geri alınabilir(BK.34/I). Geri alma veya sınırlama hakkından vazgeçme hükümsüzdür(BK.34/II). Temsilcinin veya temsil edilenin ölümügaipliği ve ehliyetini kaybetmesiyle sona erer. Ayrıca kanuntemsilcinin veya temsil edilenin iflasını da yetkinin sona erme sebebi olarak saymıştır(BK.35).
  Başkası adına davranma:
  Temsilcisözleşmeyi temsil edilen adına yaptığı bildirmişseartıktemsil yetkisi de mevcut olmak kaydıylaişlemden doğan sonuçlardantemsil edilen kimse doğrudan doğruya yararlanır ve sorumlu olur. Başkası adına davranma bildirimi muhakkak temsilci tarafında yapılmış olması gerekmez;temsil edilen anlaşmayı yaptığı kişiye bu durumu bildirirse de olur(BK32/II ve III).
  Doğrudan doğruya temsil:
  Bu yetkiyi veren şahsın ehliyet sahibi olması lazımdır. Ehliyetsiz bir kimsenin yaptığı hukuksal işlemler hüküm ifade etmeyeceğindenbunların temsil yetkisi verilmesi tarzındaki işlemleri de hükümsüz olur. Mümessilin temsil yetkisinin kazanılması yönünden ehliyetli olması şart değildir. Fakattemsilcibaşkasının adına da olsa bir hukuksal işleme girişince artık ehliyetli olmalıdır. Temsilcinin tam ehliyetli olması şart olmadığındansınırlı ehliyetliler de temsilci sıfatı ile geçerli işlem yapabilecekleri kabul edilmiştir.
  Yetkisiz temsil:
  Mümessilalında yetkili olmadığı haldebaşkasını temsil ediyormuş gibi davranarakonun adına işlemlere girişirse yetkisiz temsil söz konusu olur.
  Yetkisiz temsilmümessil tarafından temsil edilmeye kalkışmasına rağmentemsil edilme durumunda olan kimseyapılan işlemden hiçbir suretle etkilenmez;alacaklı ve borçlu olmaz(BK.38/I). Yetkinin aşılması durumu da böyle sonuç doğurur;temsilcisahip olduğu yetkiyi aşaraktemsil edilen adına işlemler yapmışsaaşan kısımlardan temsil edilen sorumlu olmaz. Temsil edilmek durumunda olan kimseyetki vermediği halde kendi adına yapılan işleme razı olmak isteyebilir. Karşı taraf işlemi onun adına yapılmışçasına kabul ettiğine göre durumu bu açıdan görmeli ve temsil edilmek durumunda olan kimsenin bu husustaki nihai kararı vermesine olanak sağlanmalıdır. Bu karar belli oluncaya kadar dadiğer taraf beklemek zorundadır.
  BK.38/ikinci cümlemümessil sıfatını takınan kimse ile işlem yapan 3. kişitemsil edilmek istenen kimsedenbu iş için yetki verip vermeyeceği sorulur(icazet). Uygun bir sürede bu icazet verilmezse artık 3. kişi sözleşmeye bağlı olmaktan kurtulacaktır. Buna karşılıktemsil edilen kimse icazet verirseişlem yapılırken temsil yetkisi varmış gibi hüküm doğurur.
  İcazet verilmezseyetkisiz temsilcinin yaptığı sözleşme hükümsüz kalacaktır. Bu yüzden zarara uğrayabilecek 3. kişisözleşmenin hükümsüzlüğünden doğan zararı yetkisiz temsilciden alabilir(BK.39/I). Bizzat 3. kişigereken yetkiye sahip olmadığı biliyor yada bilmesi gerekiyorsatazminat isteyemez(BK.38/I). İcazet verilmeyen bir sözleşme gereğince yerine getirilmiş edimler varsabunlarhaksız iktisap hükümlerine göre istenir(BK.38).
  HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR


  Haksız fiil:
  İki kişi arasında daha önceden bir borç ilişkisi yokkenbunlardan biri bir zarara uğramakta ve bu zarar diğerinin bir davranışından ileri gelmektedir. bu durum haksız fiili meydana getirmektedir. Haksız fiil sonucunda oluşan bu zararınzararı meydan getiren kişi tarafından bunu tazminle yükümlüdür. Buna haksız fiil sorumluluğu denir. Haksız fiil sorumluluğundaiki kişi arasında önceden bir hukuksal ilişki yokkenbirinin fiili ile diğerinin zararına sebep olmaktadır. Kaynağı kanundur. Haksız fiil sorumluluk hallerinden biri ve en önemlisidir. Hata bir zararın meydana gelip gelmemesinden bağımsız olarak bu fiilin kamu düzenini sarsması halidir. Bu halde eylembelirli şartlara uyuyorsasuç sayılır. Bu suçu yapan ise cezalandırılır. Bu ceza sorumluluğudur. Ama eylem bir başkasının hukuk alanında zarara neden oluyorsa burada hukuksal sorumluluk söz konusudur. Bu durumda eylemin faili bu zararı gidermekle yükümlü olur. Kanunbir zarar meydana getiren haksız fiili bir borç kaynağı saymaktadır. Zarar verenin(borçlu)zarara uğrayana(alacaklı) karşı zararı gidermekle(edim) yükümlü olmasıdır.
  Haksız fiil sorumluluğunda temel ayrım:
  Bu fiilin şüphesiz bir zarar doğurması gerekmesi ve sorumluluk şartlarına uyması lazımdır. Bu şart kusur şartıdır. Bu fiilin failine yükletilebilmesi için failin kusurlu olması gerekir. Bu fiilinfailin bilinç iradesizle yapılmış olması gerekir.

  KUSURLU SORUMLULUK
  Haksız fiilin unsurları:
  BK.41’ de belirtildiği gibi;gerek kastengerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden şahıso zararı tazmine mecbur olur. Hukuka aykırılıkkusurzarar ve illiyet bağı
  Hukuka aykırılık:
  Bir fiilin haksız fiil sayılabilmesi için bunun hukuka aykırı olması gerekir. Bu aykırılığı ortandan kaldıran haller ise;
  Mağdurun muvafakati:
  Hukuka aykırı bir fiil sonucunda hakkı çiğnenen kimsebu sonucu önceden kabul etmişbu fiili yapmasına rıza göstermişseartık fiil hukuka aykırı değildir. Bu her zaman geçerli değildir kişilik haklarının tecavüze uğradığı fiillerde muvafakatböyle bir fiilin hukuka aykırılığını gidermez.
  Kanuni görevin yapılması:
  Bu hukuka aykırı sayılabilecek bir fiilin bu etkisini giderir. Celladın idamının cinayet sayılmaması gibi.
  Meşru savunma:
  Meşru savunma halinde yapılan fiiller bu kapsama girmez. Ama bir fiilin meşru savunma sayılabilmesi içinhaksız bir tecavüz olmasıbunun şahsa veya mallara karşı yapılmış bulunması gerekir. Ayrıca fiilin tecavüzün defi için yapılması ve tehlikenin giderilmesi için gerekli sınırlar içinde olması gerekir.
  Kuvvet başvurma:
  Bir şahsın gasbolunmak istenen hakkını korumak ve geri almak için;kamu yetkililerine başvurma işi geciktiren ve bu yüzden hakkın tekrar elde edilmesini zorlaştıran yada büsbütün imkansızlaştıracaksahak sahibine hakkını korumak için bizzat kuvvete başvurma hakkı tanımaktadır(BK.52/II).
  Zorunluluk hali:
  Bir kimse kendisini yada başkasını bir zarardan veya bir tehlikeden kurtarmak içinbu zararın veya tehlikenin ortaya çıkışıyla ilgili olmayan bir 3. şahısın mallarına bir zarar verirseıstırar halinden bahsedilir. Bu halde hukuka aykırılık ortadan kalkar;fakat meydana gelen zararı yerine tazmin borcu yine vardırtazminat hesaplaması hakkaniyet esasları dikkate alınır(BK.52/II).
  Kusur:
  Herkesin hukuksal hayatı etkileyecek bütün fiilleri kendi bilinçli iradesinin denetimi altında bulunur ve bulunmalıdır. Hukuka aykırılık fiilin objektif takdiridir. Kast ve ihmal olarak ikiye ayrılır.
  Kast:
  Hukuka aykırı fiilinsonuçları ile birliktebilerek ve istenerek işlenmesidir.
  İhmal:
  Hukuka aykırı fiil işleyen kimsenin bunun önlenmesi veya işlenmemesi için gerekli özeni göstermemiş olmasıdır. İhmalağır veya hafif ihmal olabilir. Ağır ihmalherkesin yapmaktan kaçınacağı bir şeyi yapmakaçık tedbirsizlikte bulunmaktadır. Hafif ihmal de ise failin dikkatsiz veya ihtiyatsız davranması söz konusudur. Buna hükmederkenfailin kusurlu olup olmadığına hükmederkenaynı durumda bulunacak orta zekada ve bilgidetedbirli hayali bir şahsın hangi hususlarda ve hangi sınırlar içinde bir özen ödevi olacağı tespit edilecek ve failin tutumu bununla mukayese edilecektir. Bazen bir kimsenin bizzat kendi işkerinde gösterdiği ihtimam ölçüsü de kullanılır(BK.538).


  Zarar:
  Hukuka aykırı bir fiili kusurlu olarak işleyen bir kimsenin bu fiilinden dolayı sorumlu tutabilmesi içinbir başkasına zarar vermiş olması gerekir. Asıl anlamı isebir kimsenin malvarlığında rızası dışında meydana gelen bir azalmadır. Manevi zarar isekişisel değerler ve varlıklardakiparayla ölçülemeyen azalmayı ifade eder.
  Zararsözleşmeden doğan sorumluluk yönündenmüspet zarar ve menfi zarar olarak ikiye ayrılır. Müspet zararbir sözleşmenin sağladığı zarardır. Menfi zarar isegenel olarakbir sözleşmenin hükümsüz olması sebebiyle uğranan zarardır.
  İlliyet bağı:
  Bir kişinin işlediği hukuka aykırı fiil sebebiyle sorumlu tutulabilmesi içinişlenen fiillemeydana gelen zarar arasında illi(nedensel) bir ilişki yada bağlantı olmalıdır. Hukuksal olarak zararla fiil arasında bağlılığı mantık işlemi ile tespite mantıksal illiyet denir.
  Uygun illiyet teorisine göregenel hayat tecrübelerinin verilerineolayların ampirik cereyan tarzına ve objektif bir ihtimale göre tespit edilmelidir. Yanisonuç(zarar)bir olayın tipik bir sonucu olarak kabul edilebilmelisonuçla olay objektif bir ihtimale göre uygun olmalıdır. Sonucu meydana getiren fiiller birden ziyade iseortak illiyetten bahsedilir. Eğer iki fiil de aynı sonucu tek başına meydana getirmeye elverişli isemütefarik illiyet vardır. Birden fazla fiilden hangisinin sonucu meydana getirdiği tespit edilemiyorsaalternatif illiyet mevcuttur.
  KUSURSUZ SORUMLULUK


  Kusursuz sorumluluk:
  Bazı özel durumlarda bu ilkeden ayrılmış ve meydana gelen zararlarda failin kusuru olmasa bilesorumluluğu kabul edilmiştir. Buna kusursuz sorumluluk denir.
  Kullandığı cihazınvasıtanın kendisine sağlayacağı faydaya karşılık olarakbireybunun yaratması mukadder olan tehlikelerdenkusurlu olmasa bile sorumlu tutulmalıdır. Bu sorumluluğa risk sorumluluğu denir.
  Bazı hallerde failin kusurlu sayılması bilezararı gidermesi hakkaniyet icabıdır. Buna da hakkaniyete dayanan sorumluluk denir. Kusurun objektifleştirilmiş bir tarzda takdir edilmesi dolayısıylaburada da bir anlamdaobjektif sorumluluk durumundan bahsedilebilir. Bu gibi hallerde zararın mağdurun sırtında bırakılmayıpfaile veya faille özel bir ilişkisi olan kimseye yükletilmesinin sebebi zararı meydan faaliyetinsorumlu kimse bakımından yararlı bir faaliyet olmasıdır.
  Temyiz kudretine sahip olmayanların haksız fiil sorumluluğu(BK.54):
  Bu bir hakkaniyet sorumluluğudur. Temyiz kudretinden devamlı olarak yoksun olan kişilerin kusurlu sayılmayacağından verdiği zarardan sorumlu olmasa dahakkaniyet gereği bir tazminata mahkum edilebileceği kabul edilmiştir. Temyiz kudretin geçici olarak yoksun olanlar isebu hale kendi kusurları ile düşmüşlersemeydana getirdikleri zarardan sorumludurlar(BK.54/II). Temyiz kudretinden geçici yoksunluğunda failin kusuru yoksa sorumlu olmaz;fakat hakkaniyet gereği bir tazminata mahkum edilir(BK.54/I).
  Adam çalıştıranların sorumluluğu(BK.55):
  Müstahdemistihdam edenin işini görürken3. kişilere karşı bir haksız fiil işler ve zarar verirse istihdam eden bu zararı tazmine mecburdur. Şartları;
  İki kişi arasında birinin diğerinin menfaatine bir iş görmesi şeklinde bir iş birliği olacak
  Müstahdembu işi görürken3. kişiye bir zarar verecek
  Zarar verici fiil hukuka aykırı olacak
  BK.55/II’ de istihdam edenin sorumluluktan kurtulma imkanlarını göstermiş;istihdam edenden beklenecek olan dikkat ihtimammüstahdem seçerkenona talimat verirken ve nezaret ederken gereken her şeyi yapmış olmaktır. Mücbir sebeplerden istihdam eden sorumlu değildir. Müstahdemin fiili kendisi bakımından kusurlu bir fiil isezarara uğrayan şahsın ona da başvurarak tazminat isteyebileceği doğaldır. BK.55/I gereğince ödemek zorunda kalan istihdam eden dahimüstahdeme rücu etmek hakkına sahiptir(BK.55/III).
  Hayvan idare edenlerin sorumluluğu(BK.56/57):
  Bir hayvanı yönetiminde bulunduran kimse o hayvan tarafında meydana getiril zararı ödemekle yükümlü olmuştur. Şartları;
  Zarar hayvan doğmuş olacak
  Bu hayvan bir şahsın yönetiminde bulunmalıdır
  Zararla hayvan arasında illiyet bağı bulunmalıdır
  Bu sorumluluktan kurtulmak içinhayvanın söz konusu zararı vermemesi için gerekli olan f-her türlü tedbiri almış olduğunu veya almış olsaydı bile zararın yine doğacağını ispat etmelidir. Hayvanın zararı doğuran hareketibr başkasının veya başkasına ait bir hayvanın ürkütmesi sonucunda yapmış olsa bileyönetici yine sorumlu olur;fakat bu olayın olmasına d-neden olana bir rücu hakkı haizdir(BK.56/II). Bir hayvan bir kimsenin gayrimenkul zarar verirsebu malın zilyedi yönetici zararı ödeyene kadar hayvanı elinde tutabilir. Buna hapis hakkı denir(BK.57).
  Yapı sahibinin sorumluluğu(BK.58):
  Bir yapının sahibionun kötü yapılmış olması veya bakımsızlığı yüzünden 3. kişilerin uğrayacağı zararı ödemekle yükümlü tutulur. Bu kusursuz sorumluluk hali olup risk sorumluluğuna dayanmaktadır. Malikin bu sorumlukta kusursuzluğunu ispatlayarak kurtulma şansı yoktur. Buna mukabil malikkusurlu olanlara rücu hakkına haizdir(BK.58/II).
  BK.59’ a göre;başkasına ait bir yapının veya benzeri sabit tesislerin doğurduğu tehlikeleri önlemek için gerekli tedbirlerin alınmasını isteme yetkisi vermektedir.
  HAKSIZ FİİLİN SONUÇLARI
  Haksız fiilin başlıca sonucuzarara uğrayan kimse ile haksız fiil işleyen arasındabu yüzden bir borç ilişkisinin meydana gelmesidir. Konusu ise zararın ödenmesidir.
  Zararın hesaplanması:
  Bir haksız fiil işleyen kimsebu fiil sonucundameydana gelen bütün zararları ödemelidir. Zararı ve miktarı ispat etmekzarara uğrayana düşer. Bu mümkün değilse hakimin takdiri ile belirlenir. Manevi zararların hesaplanması zorunlu olarak hakime düşer.
  Tazminatın belirlenmesi:
  Fiili işleyerek zararı meydana getiren kimsedoğan zararı tamamen gidermelita bir tazminata sorumlu tutulmalıdır. Aynen tazminhaksız fiilden sorumlu şahsın bu hükme mahkum edilmesi gerekir. Burada kuraleski hale iadedir.
  Kusurun derecesine göre tazminat:
  Ana kural tam tazmin olmakla beraberhakime fiilin faillinin kusur derecesini dikkate alma yetkisi vermektedir(BK.43). BK.44/II’ de hafif kusur halinde başka bir indirim sebebi öngörülmüştür.
  Müterafik kusur:
  Bir kimse zararın doğmasına veya artıpçoğalmasına kendi fiil ve davranışlarıyla katılmış bulunuyorsamüterafik kusurdan bahsedilir. Zarara uğrayan kimse buna razı olduğu veya zararın doğmasına yahut artmasına yardım ettiği ve zarar verenin durumunu ağırlaştırdığı takdirdehakimduruma göretazminatın miktarını veya tazminatı büsbütün kaldırabilir(BK.44/I). Bir kimsenin zarara razı olması halinde tazminat gerekmez fakat;kişilik haklarından vazgeçme mümkün olmadığındanfiilin hukuka aykırılığı ortadan kalkmaz.
  Özel haller:
  Adam ölmesi halinde tazminatöncelikle defin giderlerini kapsar. Bundan başkahaksız fiilin işlendiği tarihten itibaren tedavi masrafları ve bu nedenle yitirilen kazançlar tazminata girer(BK.45/I). Ölenin yardımından yoksun kalanların destekleyen yoksun kalma tazminatı da istenebilir(BK.45/II).
  Cismani zarara uğrayan kimsenin isteyebileceği tazminatın başlıca kalemi iseçalışma gücünün yitirilmesi nedeniyle uğranılan ve ilerde uğranılacak zararlardır(BK.46). Cismani zarara uğrayan lehine hakim tarafından bir tazminata hükmedilmesi de mümkündür(BK.47).
  Failin birden fazla olması:
  Birden çok kişi bir zarar meydana getirmişlersebu zarardan müteselsilen ve birlikte sorumlu olurlar(BK.50). Müteselsilen sorumlulukta borçlulardan her birialacaklıya karşıborcun tamamından sorumlu olurlar(BK.141).
  Tazminat davası:
  Mahkemeye başvurarak haksız fiil dolayısıyla uğradığı zararın tazminini talep eden kimsebu davadafiil’ izarar’ ıkusur’ uilliyet bağını ispatlamak zorundadır. Haksız fiile dayanarak açılmış bulunan tazminat davalarındadavaya bakan hakiminceza mahkemesinin aynı fiille ilgili kararlarla bağlı değildir(BK.53). haksız fiil sebebiyle açılacak tazminat davasının bir yıl içinde açılması gerekir(BK.60/I). Fakat kanun bunun da üst sınırını koymuş ve davanınfiilin vukuundan itibaren 10 yıl içinde her halde açılması gerektiğini kabul etmiştir.
  HAKSIZ İKTİSAPTAN DOĞAN BORÇLAR
  Borç kaynağı olarak haksız iktisap:
  Bir kişinin malvarlığında bir artma olmaktafakat bu artış haklı bir sebebe dayanmamaktadır. Haksız yere fakirleşen alacaklıhaksız yere kazanılan malvarlığı artmasının edimi teşkil ettiği bir borç ilişkisidir.
  Haksız iktisabın unsurları:
  Bir iktisap olmalıdır
  Bu artışa mukabilbir başka şahsın malvarlığında bir eksilme olmalıdır
  İktisap sebepsiz olmalıdır.
  Bir malvarlığının artışındaortadabu artışı haklı kılan bir hukuki sebep yoksa bu bir haksız iktisaptır.
  Haksız iktisabın temel hükmü:
  Malvarlığı haksız olarak azalan taraf alacaklı sayılmakta ve bunun malvarlığı çoğaltan taraftanbu çoğalmanın kendisine geri verilmesini isteme hakkına sahip olacağı kabul edilir. Eğer kanunsebep olmadığı takdirde bir iktisabın varlığını esasen kabul etmiyorsahaksız iktisap ilişkisi söz konusu değildir.
  ÖZEL HAKSIZ İKTİSAP VE HAKSIZ İKTİSAP SAYILMAYAN HALLER
  Özel haller:
  İktisap muteber olmayan bir sebebe dayanıyorsaalınanın geri verilmesi gerekir.
  İktisap gerçekleşmemiş bir sebebe dayanıyorsazenginleşme sebepsizdir.
  İktisap varlığı sona eren bir sebebe dayanıyorsa zenginleşme yine haksızdır.
  Hataen tediye;BK.62’ de düzenlenmiştir. Hükme göre bir kimse diğerineborçlu olmadığı haldebir ödeme yapmışsabunu geri isteyebilir şartları;
  Malvarlığı eksilen kişi bunu isteğiyle yapmış olacak
  Ödemeyi yapanın kendini borçlu sanması gerekir.  Haksız iktisap sayılmayan haller:
  Zaman aşımına uğramış borcun ödenmesi:
  Bir kimse zaman aşımı sebebiyle alacaklı tarafından artık talep ve dava edilemeyecek ibr borcukendi isteğiyle ödersebu ödemeyi geri isteyemez.
  Ahlaki bir vazifenin yerine getirilmesi:
  Bir kimsekanunca mecbur olmadığı haldebir başkasına ahlaki düşüncelerle bir kazandırma yaparsa bunu geriye isteyemez.
  Haksız veya ahlaka bir amacın gerçekleşmesi için verilen şey:
  Kazandırmanın sebebi bunlara dayanıyorsa verilen geri alınamaz.
  HAKSIZ İKTİSAPTA GERİ VERME BORCU
  Haksız iktisapta geri verme borcuhaksız olarak kazanılan şeyin ifadesidir. Kazanılan şey borçlunun malvarlığında aynen duruyorsaolduğu gibi geri alınacaktır. Bu sebeptenborçlunun isteyeceği şeykarşı tarafın malvarlığında değer olarak ne artmışsaodur. Bu da çoğunlukla para ile ifade edilir. Geri vermekle yükümlü olan iyiniyetli iseiktisabından elinde ne kalmışsa onu geri verecektir(BK.63/I). Geri veren tarafgeri verdiği şey için yaptığı zorunlu harcamaları karşı taraftan isteyebilir(BK.64). ayrıca zararlarını da isteyebilir. Geri vermekle yükümlü olan kötüniyetli iseelinde bulunan yada kalanı değiliktisabın tümü geri alınır(BK.63/II). Zararları da tamamlayarak verecektir. O şeyin semerelerini de iade edecek;eğer sattıysabunların tutarını ödeyecektir. Verdiğini geri alma hakkı olduğunu öğrendiği andan itibaren bir yıl içinde dava açılmalıdır(BK.66

  __________________

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  BORCUN İFASI
  İfa:
  Borçlununborç ilişkisi gereğince yüklendiği edimi yerine getirmesidir. İfa borç ilişkisinin doğmasını doğal amacıdır.
  İfanın konusu:
  Bir borcun ifa edilmiş sayılabilmesi içinifa teşkil eden fiil veya davranışınborçlanılan edime uygun olması gerekir. Alacaklı razı olursaborçlanılandan başka bir edimin de ifa sayılmasına engel yoktur. Bu hale ifa yerine edim denir. İfa edeceği edimden başka bir şey vermek suretiyle borçtan kurtulmak istemektedir. Fakatbu şeyin verilmesiyle borç ortandan kalkmamakta alacaklının asıl edim üzerindeki hakkı devam etmektedir. Alacaklı ifa uğruna kendisine verilen şeyi asıl edim konusunu teşkil eden şeye çevirecekancak bu gerçekleştikten sonradır kiborç ifa edilmiş olacaktır. Buna ifa uğruna edim denir(BK.170). ifa yerine edimde kar ve riziko alacaklınınifa uğruna edimde ise kar ve riziko borçlunundur.
  Bir edimin ifa sayılabilmesi içinbunun içerikçe borçlanılana uygun bulunması ve tam olması lazımdır.BK.68’ de bunun üzerinde durmuş ve kısmı tediye(para borçlarının ifası yerine kullanılır.) nin reddedebileceği belirtilmiştir.
  Seçim hakkının kimin olduğu sorunuher şeydenöncetaraflar arasındaki özel anlaşmalara göre halledilir. Bir hüküm yoksa BK.71’ e göre seçim hakkı borçluya aittir.
  Seçimlik hak ise bundan farklıdır. Bunda borçlunun sözleşmenin asıl konusunu teşkil eden şeyden başka belli bir şeyi de verebileceği ve bunu vermekle de borcundan kurutulacağı kararlaştırılır(BK.83/II). Seçim hakkı ile seçimlik yetki arasındaki farkedimin imkansızlaşması nedeniyleborcun düşmesinde kendini gösterir.
  İfanın özellikleri:
  Para borçları kural olarakmemleket parasıyla ödenir
  Altın sikke para değilmal olarak kabul edilir
  Para borçlarının bir diğer sorunu da faizdir. Alacaklı bir müddet ana paradan mahrum kalmaktadır. Bunun için faiz alınmaktadır. Faiz bir bakıma da medeni semere olarak kabul edilmelidir. Özellikleri faiz bir para borcuna dayanırfaizin mevcut olması için bir asli borç gerekirfaiz zamanla birlikte yürür. Faizin doğması için;tarafların bu konuda bir sözleşme yapmış olmaları gerekirsözleşme olmasa da bu kanunla doğabilir. Ticari işlemlerde kanuni faiz %50 dır. Temerrüt faizi ise merkez bankasının kısa vadeli krediler için uyguladığı reeskont faizi oranına göre belli olur. Adi işlemlerde taraflar faizi serbestçe belirleyebilir.
  Bileşik faiz yasağı:
  Faizin ana parayla eklenerekmeydana gelen yeni bütününe faiz yürütülmesine konulan yasaktır(BK.308/III). Ticari işlemlerin bazılarında en aşağı 3 aylık dönemler için müsaade edilmiştir(TK.8/II).
  İfa edecek kişi:
  Borcukural olarak borçlu öder. Borcun bizzat borçlu tarafından ifasında alacaklının bir çıkarı yoksaborçborçludan başka bir kimse tarafından da ifa edilebilir(BK.67). Alacaklıböyle bir ifayı kabul etmek zorundadır. Kabul etmezse alacaklı temerrüde düşer.
  Borçlu birden çoksa ifa nasıl olur?
  Borcun konusu olan şey bölünebilir isegenel kuralher birinin kendisine düşen kısmı ifa etmesidir. Eğer borç bölünebilir değilsealacaklıborçluların her birinden borcun tamamını isteme hakkına sahiptir. İfa eden borçlunun da diğerlerine rücu hakkı vardır(BK.69).
  Alacaklı birden fazla ise
  Borç bölünebilirseborçlu her birine payına düşen kadar ödeme yapacaktır.
  Borç bölünemiyorsaalacaklılardan her biri borcun tamamını talep edebilir(BK.69).
  Borcun ifa yeri:
  İfa yeriborçlanılan edimin yerine getirileceği yerdir. Yer taraflarca bir anlaşma yapılarak ta kararlaştırılabilir. Tarafların bir anlaşması mevcut değilse;yer işin niteliğine ve özelliğine bakılarak belirlenir.
  Kanunda belli olan ifa yeri:
  Para borcu;BK.73/I göretediye alacaklının ikametgahında yapılmaktadır. Buna götürülecek borçlar denir.
  Parça borcu ise;o şeyin sözleşmesi yapılırken nerede ise orda yapılır.
  Bunlar dışında kalan borçlar;doğum zamanlarında borçlunun ikametgahı olan yerde ifa edilir(BK.73/III). Bunlara aranılacak borçlar denir.


  İFA ZAMANI
  BK.74’e göre ifa zamanı anlaşılamıyorsaifanın derhal yapılması gerekir denilmektedir. Bir ecel varsabunun dolmasına kadar geçecek süre içinde borcamüeccel borç denir. Ecel yoksayahut dolmuşsaborcun hemen ifası istenebilir kibu takdirde borç muaccel borçtur.
  Muacceliyet:
  Ecel taraflarca tayin edilmişsebunu dolması ile borç muaccel olmuştur. Buna vade de denir. Vade dolunca borç muaccel olur. Bazen ifa zamanını kanun tayin eder. Taraflar vadeyi kararlaştırmamışlardır;fakat kanun tamamlayıcı bir kural koyarakborcun ne zaman ifa edileceğini belirlemiştir. Borcun ifası ne kanundan ne anlaşmadan nede işin niteliğinden çıkartılamıyorsa ifa derhal istenir.
  Ecel(vade) nasıl hesaplanır?
  Borcun ifası için ayın başı veya sonu denilmişse;ayın 1. ve sonuncu günü vade dolar. Ayın ortası denilmişse ayın 15’ i anlaşılır(BK.75).
  Müddet gün olarak tayin edilmişsesözleşmenin kurulduğu gün sayılmayarakkararlaştırılan günün sonunda vade tamamlanır(BK.76/III).
  Müddet hafta olarak belirlenmişse muaccel olma zamanıson haftanın kararlaştırılan güne ismen uyan gündür(BK.76/III).
  Müddet ay olarak hesaplanmışsaborç akdin kurulduğu güne tekabül eden tarihte son bulur. Akdin yapıldığı tarihe tekabül eden gün yoksaayın son günü vade biter(BK.76/III).
  Vade Pazar veya kanunen tatil olan günlerde doluyorsatatili izleyen ilk güne geçer(BK.77).
  Borçlu borcunu vadeden önce ödemesi(BK.80):
  Kural olarak engel yoktur. Ama iki istisnası vardır;
  Sözleşmede tersi bir hüküm varsa
  Bazen vadeden önce ifa yasağı işin niteliğinden çıkarörneğin vedia
  Bu istisnalar dışında borçlu erken ifa yapabilir;fakat bunun için bir ıskonto talep etme hakkı yoktur. Bu kurallar yedek hukuk kurallarıdırtaraflar bunlara aykırı anlaşma yapabilirler.
  İki tarafa borç yükleye sözleşmelerin ifası:
  Burada sorun ilk önce kimin ifa edeceğidir?
  Sözleşmede bununla ilgili bir hüküm konmuş olabilir.
  Bu konuda örften yada işin niteliğinden bir sonuç çıkarılabilir.
  Bazen de sırayı kanun belirler.
  Eğer yukarıdakiler ilk kimin ödeyeceğini aydınlatmıyorsa derhal ifa kuralıdır. Kendi borcunu ifa etmemiş yada ifasını teklif etmemiş olan taraf;diğerinden borcunun ifasını talep edemez. Bu kaçınma hakkına borcun ifa edilmediği defi denir.
  İFANIN İSPATI VE MAHSUP
  Kısmen ifa halinde mahsup(BK.84):
  Borçlu borcunu kısmen yerine getiriyorsabunu borcun aslından indirebilir. Fakat bu durum ancak faizmasraf gibi yan edimler daha önce ifa edilmişse kabul edilir.
  Birden fazla borçta ödemenin mahsubu(BK.85-86):
  Borçlu aynı alacaklıya karşı birden çok borç ile sorumlu ise ve yaptığı ödeme bunlardan birine tahsis edilecekse;
  Borçlu ödemenin hangi borç için yapıldığını belirleme özgürlüğüne sahiptir. Alacaklı itiraz edemez. Borçlu bir bildirimde bulunmamışsaödemeborçlardan muaccel olana kabul olunur. Muaccel borç birden çoksaönce takip edilene;takip edilen yoksavadesi önce dolana mahsup yapılır. Vadeler aynı iseödeme mahsubu orantılı olarak yapılır. Hiçbir borcun vadesi gelmemişseödeme bunların içinde teminatı en düşük olana yapılır.
  Makbuz ve senetlerin geri verilmesi(BK.87-89):
  Borçlu borcunu tamamen ödemişseborç senedinin kendisine geri verilmesini isteyebilir. Kısmi ödeme halinde ise buna hakkı yoktur;sadece tediyesini ispata yarayacak bir makbuz isteyebilir. Bununla beraber borçlunun kısmı ödemenin yapıldığı asıl senet üzerinde gösterilmesini isteme hakkı vardır.
  Senet alacaklı tarafından kaybedilmişseödeyen borçlukendisine senedin iptali edildiğini ve borcun ödendiğini gösteren düzenlenmiş bir belgenin verilmesini isteyebilir.
  Kirabedelifaiz gibi belirli dönemlerde ödenen borçlarda daborcunu ödeyen borçlu makbuz isteyebilir.

  ALACAKLININ TEMERÜDÜ
  Genel olarak şartları:
  Temerrüdün anlamı direnmedir. Alacaklının temerrüdü denincealacaklının borçlu tarafından yapılan ifa girişimini önleyecek tarzda direnmesidir. BK.90’ a göre;
  Alacaklıborç ilişiğinin gerekli kıldığı biçimdezamanda ve yerdeusulüne uygun olarak kendisine borçlu tarafından sunulan edimi kabulden kaçınırsatemerrüde düşmüş olur.
  Bundan başka alacaklının borçlu tarafından yerine getirilecek edim içinönce kendisi bir takım işler yapmak ödevi var ise ve borçlu bunlar yapılmadığı için borcunu yerine getiremiyorsayine alacaklı temerrüdü hali söz konusudur. Temerrüdün şartları;
  Borçlu borcunu ifa için edimi alacaklıya sunmuş olmalıdır. Bu sunuşfiili ve ciddi bir ifa niteliğinde olmalıdır.
  Sunulan edimborçlanılan edime uygun bir edim olmalıdır.
  Alacaklı sunulan edimi reddetmiş olmalı veya kendisi tarafından yapılması gereken ön hazırlıkları yapmamak suretiyle ifanın gerçekleşmesine haksız şekilde engel olmalıdır.
  Hükümleri:
  Tevdi(BK.92):
  Alacaklı temerrüde düştüğü takdirde borçlualacaklıya teslim edeceği şeyi uygun bit yere tevdi ederek borcundan kurtulur. Tevdi halinde malın hasar uğramasından borçlu sorumlu olmaz. Tevdi masraflarını ödemek borçluya değil alacaklıya aittir. Borçlu tevdi ettiği şeyi tekrar geri alabilirama borç bütün sonuçlarıyla tekrar doğar(BK.93).
  Satma hakkı(BK.92):
  Borcun konusunu teşkil eden şeyin niteliğini veya edimin özelliği tevdiye engel ise;yahut tevdi veya muhafaza çok masraflı ise borçlu bu şeyi satarakbedelli tevdi eder ve borçtan kurtulur. Bu hakkın kullanılabilmesi içinönce alacaklıya bu husus ihtar edilmesi gerekir. Sonra hakime başvuruluronun izniyle satış açık arttırmayla yapılır. Değeri açık arttırma masraflarını korumayacak biçimde önemsiz iseaçık arttırma yapılmaksızın satış da mümkündür. Ayrıca bu hallerde hakimihtar yapılmadan satışa izin vermektedir.
  Sözleşmeden dönme(BK.94):
  Edimbir şeyin verilmesi değil debir işin yapılması ise;tevdi imkanı yoktur. Borçlununborçlu temerrüdü hakkındaki hükümlere uyarakakitten dönebileceği kabul edilmektedir. Borçlunun tazminat talebinde bulunma hakkı da haizdir.
  Bunlardan başka alacaklı temerrüdü şu hükümleri de doğurur;
  Alacaklı temerrüdü düştüğü andan itibaren hasar alacaklıya geçer
  Alacaklı temerrüde düştüğü andan itibaren teslimi söz konusu olan şeyin muhafaza masraflarından sorumludur.
  İfayı teklif eden borçlu mütemerrit isealacaklının reddi anından itibaren bu temerrüdü(o ana kadar doğan sonuçlar saklı kalmak üzere)son bulur.
  Borcu ifa teşebbüsü alacaklının temerrüdü sonucunda akim kalan borçlumukabil edimi talep edebilir.


  Alacaklı temerrüdü hükümlerinin uygulanacağı özel haller(BK.95):
  Alacaklı gaip ise veya alacaklının kim olduğu bilinmiyorsa;yahut birden çok şahıs kendilerinin asıl alacaklı olduğunu ileri sürerekifanın kendilerine yapılmasını istiyorsalar ve borçlu da haklı olarak tereddüde düşüyorsadurum böyledir. Bu gibi hallerde borçluborçlu olduğu şeyi tevdi ederek veya yapma borcu ise sözleşmeden dönerekborcundan kurtulabilecektir.
  BORCUN İFA EDİLMEMESİ
  Borcun ifa edilmemesi(adem-i ifa)borçlununborç ilişiği gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu edimi yapmamasıdır. Yani borçborcunu yerine getirememiştirnedenler;borçlanılan edimin yerine getirilememesinin sebebikarşılaşılan imkansızlık halidir veya edimin yapılması mümkündür;fakat borçluifayı yapmamakta yada yapamamaktadır. Eğer edim borç ilişiği kurulduğunda objektif olarak imkansızsa borç ilişkisi meydana gelmemiştir. Ama borçborç ilişiği kurulduktan sonra imkansızlaşmışsa bu bir ifa edilmemiş borçtur. Edim borçluya atfedilmeyecek bir nedenden imkansızlaşmışsa buna borçlunun kusuru olmaksızın edimin imkansızlaşması denir. Yükümlü bulunan borçluya atfedilebilecek bir sebeple imkansızlaşmışsabu hal borçlunun kusuru sonucunda edimin imkansızlaşması hali denir. Borcun ifa edilmesi mümkünken borçlunun çeşitli sebeplerle bunu yerine getirmemesi veya getirememesi haliyine bir adem-i ifa halidir. Borçlu borcunu ifa etmesi gereken zamanda kendiliğinden yerine getirmezsealacaklı ona borcunu ihtar ederseborçlu temerrüde düşmüş olur.
  İfa davası ve ifaya zorlama:
  Kanunun işlevialacağını alamamış olan alacaklıyaher şeyden öncealacaklı olduğu şeyi aynen almak çaresini sağlamaktır. Yanialacaklıborcunu ifa etmeyen borçlusuna karşı böyle bir ifa davasıyla donatılmalı ve aldığı kararı da zorla uygulayabilmelidir.
  Özel haller:
  Bununla beraberbazı özel hallerdealacaklının aynen ifayı değilfakat sadece bunun yerine geçen tazminatı isteyebileceği kabul olunmuştur.
  Cebri icra:
  Alacaklının aldığı kararın gerekirse zor kullanılarak uygulanmasını sağlayacak organlar gerekmektedirişte adalet örgütü içersinde bu görevi alan organlar cebri icra makamlarıdır. Hukuku zorla uygulayanhak sahiplerinin çiğnenen haklarına fiilen kavuşmasını sağlayan organlardır. Cebri icra makamlarıicra daireleri ve iflas dairelerinden oluşur.
  EDİMİN BORÇLUNUN KUSURU İLE İMKANSIZLAŞMASI


  Borçlanılan ediminborçlunun kusuru dolayısıyla imkansızlaşması ve bu yüzden ifa edilmemesi yahut eksik ifa edilmesidir. Bu halde borçlunun borç sorumluluğu denir. Borçlununborçlanılan edimi kendi kusuru ile imkansızlaştırarakalacaklının zararına sebep olmasınagenel olarakakdi sorumluluk denir.
  Sorumluluğun şartları:
  İlk şart ediminborçlunun kusur ile imkansızlaşmasıdır. Bunun objektif yada sübjektif olması fark etmez. Bu imkansızlık ekonomikmaddi ve hukuki olabilir. Sözleşmenin yapıldığı zamanki şartlarda esaslı bir değişme olması ve bu değişme nedeniyle iktisadı yıkımına yol açabilecek güçleşmesi göz önünde tutulabilir. BK.365/II göreşartlardaki değişikler göz önünde tutacak hakimbedeli çoğaltmaya veya sözleşmeyi feshe karar verebilir. Geçici imkansızlıkimkansızlık sayılmaz. Fakat borcun ifası belirli zamanda yapılması gerekiyorsabu durum sürekli imkansızlığa eş sayılır.
  Borçluborçlandığı şeyi kasten tahrip ederse kusurludur(kast). Aynı şeyi muhafaza edemediği için çaldırırsabu suretle meydana gelen imkansızlıkta yine kusurludur(ihmal). İmkansızlığın kendi kusurundan olmadığını ispat borçluya aittir. Kusursuzluğun ispatıimkansızlığın bir kaza yada mücbir sebebe dayandığını ispatla mümkündür. Mücbir sebep hali isegenel olarakbeşeri güçle önlenemeyecek bir olayı ifade eder. Kazaborçlunun kendi durumunda olan herhangi bir kişiden beklenen her türlü tedbiri almasına rağmensonucu önleyememesi halidir. Borçluimkansızlığı ispatlayarak borcundan kurtulmuş olur ve imkansızlık sebebiyle borcundan kurtulmuş olur. İmkansızlık alacaklının fiili ile meydana gelmişseborçlu yine sorumluluktan kurtulur. Borçlununkusurundan sorumlukusursuzluğunda sorumsuz olması yasal kuraldır. Fakat taraflar başka türlü anlaşmalar yapabilir.
  Borçlunun sorumluluğu ağırlaştıran anlaşmalar:
  Borçlunun mücbir sebeplerden de sorumlu olacağı kabul edilir.
  Borçlunun sorumluluğunu azaltan anlaşmalar:
  Borçlunun kasdı yada ağır ihmalinden sorumlu olmayacağı karalaştırmışsabatıldır(BK.99/I).
  Ama bu hafif ihmallerde geçerli olur.
  Sorumluluğun hafifletilmesi hali hafif ihmaller için konmuşsa bile hakim iki halde bu anlaşmaları batıl sayabilir;1)alacaklı borçlunun hizmetinde ise 2)sorumluluğu doğuran faaliyet devletçe verilmiş bir imtiyaza dayanıyorsa(BK.99/II).
  Sorumluluğu azaltan şartbizzat borçlunun değil deyanında çalıştırdığı bir şahsın kusurundan sorumlu olamamaya yönelik isebu şartkural olarakbütün kusur halleri içindir(BK.100/II).
  BK.101/I e göre;bir borcun ifasını veya akitten doğan bir hakkın kullanılmasını yardımcı bir şahsa bırakan borçlubu şahıs işin görülmesi için yaptığı fiillerden dolayısıyla sorumludur. Böyle bir yardımcıya başvurmakta haklı bile olsabu sorumluluğu vardır. Hattameydana gelen sonuçtayardımcı şahsın kusuru olmasa dahiiş sahibi sorumlu tutulmuştur. Borçlu bundan kurtulmak içinmeydana gelen zararınişin görülmesi ile ilgili olmayan bir fiilden doğduğu ispatlamak zorundadır.
  Borca aykırılığın bir sorumluluk doğurması içinalacaklının borçlunun kusurundan zarar görmesi gerekir. İfanın hiç yapılmaması veya ancak kısmen yapılmış olması sebebiylemalvarlığında ifanın meydana getireceği fazlalıktan mahrum kalmış olmaktır. İşte bu mahrumiyetonun bakımından bir zarardır(müspet zarar). Alacaklıifanın maddi değerlerini ifade eden bu menfaatten başkayine ifadan mahrum kalmış olması sebebiylebaşka zararlara da uğramışsa bunları da talep edebilir(kar kaybını da zarar saymak gerekir.). zararın içine gireceği illiyet bağıntısıyla tespit edilecektir. Akdi sorumlulukta dasorumluluğun doğması içinzararla kusur arasında uygun bir illiyet bağı olması gerekir.
  Tazminat:
  Borçlunun sorumluluğu demekborcun ifa etmemek suretiyle alacaklıya verdiği zararı ödemekle yükümlü bulunması demektir. Borçlualacaklının bu yüzden uğradığı zararı tazmin etmeğe mecburdur. BK.98’ de tazminatın borçlunun kusuruna göre hükme bağlanacağı gösterilmiştir. Tazminat belirlemekte haksız fiil sorumluluğundaki hükümler(BK.42) ve akdi sorumluluk halinde de kıyasen uygulanacaktır(BK.98/II). Alacaklının tazminat talebiborçlunun borcunu tamamen veya kısmen ifa etmemesi halinde inhisar etmektedir(BK.96). ifa mümkünse alacaklı yine ancak ifayı ve gecikme sebebiyle uğradığı zararı isteyebiliralacaklının ifadan vazgeçerek tazminat isteme hakkı yoktur. Borcunu yerine getirdiği haldeedimi gerektiği gibi ifa etmemiş borçlunun bu gibi sonuçlardan da sorumlu olacağı kabul edilmesi gerekir.
  Alacağını alamayan alacaklıuğradığı zararı borçlusundan talep edecektir. Borçlu bu talebi reddettiği takdirdealeyhine bir dava açılmak zorunluluğu vardır. Bu davaya akdi sorumluluğa dayanan tazminat davası denir. Davadasözleşmenin varlığıedimin imkansızlığı ve zararı ispatlamak davacıya düşer. Kusursuzluğun ispatı ise davalıya düşer.
  Tarafların ön anlaşmada birbirlerine karşı dürüstlük kurallarına uygun bir davranış içinde olmaları gerektiğibunun kanuni bir yükümlülük olduğu kabul edilmektedir. Yükümlülüğün çiğnenmesi halindebunu çiğneyen tarafmüzakere aşamasında bir kusur işlemiş sayılır. Bu yüzden diğer taraf bir zarara uğramışsabu zararın giderilmesi kendisinden istenebilir.
  Sözleşmeye aykırı bir fiil aynı zamanda haksız fiil sorumluluğu doğuran bir fiil olabilir. Bir talahuk(yarışma) halinde zarara uğrayansorumluyu ister sözleşmeye göre ister haksız fiile göre dava edebilir.
  BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ


  Borçluborçlandığı edimi zamanında yerine getirmediği takdirde temerrüde düşer. Bu haldeki borçluya mütemerrit borçlu denir. Edim mümkün iken borçlu bunun ifası gereken zamanda yerine getirmemektedir. İfası mümkün edimini zamanında yapması dolayısıyla ortaya çıkan adem-i ifanın ne gibi hükümler doğuracağı BK.101-108 de düzenlenmiştir.
  Temerrüdün şartları(BK.101):
  Borç muaccel olmalıdır.
  Alacaklıborcu muaccel olan borçlusunaborcunu ödemesi için ihtarda bulunmalıdır. Bu ihtar borçlunun temerrüde düşmesi ve alacaklının bu temerrüt halinden yararlanarak borçluya karşı bazı haklar ileri sürebilmesi için şarttır. Ticari hayatta buna protesto denir. Kanun iki durumda ihtara gerek olmayacağını belirlemiş;1)kesin bir vade varsa2)iki taraftan biri vadeyi belirlemede yetkili kıllınmışsa ihtar gerekli değildir. Bazı hallerde iyiniyet gereğince ihtara gerek kalmazmesela borçlu borcunu ifa etmeyeceğini açıkça beyan etmişse.
  Borçlu zamanında ifa etmemekle kusurlu olmasa bile temerrüde düşer.
  Temerrüdün borçlu bakımından ana hükümleri:
  İfada gecikmiş olması sebebiyle alacaklının maruz kalacağı bütün zararları ödemekle yükümlüdür(BK.102/I). Edimin bir kaza sonucunda imkansızlaşması halinden de sorumludur.
  Borçlu bir miktar paranın tediyesinde temerrüde düşmüşsealacaklının zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın temerrüt faizi uygulanır(BK.103). temerrüt faizi fazlası kararlaştırılmamışsayıllık %64 üzerinden hesaplanır. Ticari işlemlerde ise temerrüt faizi merkez bankasınca uygulanan reeskont faizine bağlıdır. Temerrüt faizi temerrüt gününden işlemeye başlar. Faiz ve irat gibi bir borçta yahut bağışlanan bir miktar paranın ifasında temerrüde düşülmüşsefaizin başlangıcımahkeme veya icraya başvurma günüdür(BK.104/I). Bunun aksine sözleşmeler hakim tarafından değiştirilebilir(BK.104/II).temerrüt faizine faiz yürütülmez(BK.104/III).
  Alacaklıpara borcundan borçlunun temerrüde düşmesi dolayısıyla temerrüt faizinden çok zarara uğradığını ispatlayabilirse(buna munzam zarar denir)bu fazla zararın ödenmesini isteyebilir(BK.105).
  Borçlunun gecikmesinde kusuru olmamışsa ve bunu ispatlayabilirsegecikme sebebiyle doğan zararlar ödenmez(BK102/II). Para borçlarındatemerrüt faizini aşan zarar bakımından kusursuzluğu ispatlamak borçluya düşer(BK.105).
  Borçlu gecikmede kusursuz olduğumu ispatlayabilirsekaza halinden sorumlu tutulmaz. Borcu vakti zamanında ifa etmiş olsa di dahikazanın vuku bulacağını ispatlarsasorumluluktan kurtulabilir(BK.102/II).
  Borçlunun temerrüt faizi ile yükümlü olması kusura bağlı değildir.
  Borçlunun temerrüdü sebebiyle alacaklının halkları:
  Kanuntemerrüdün iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmeden meydana gelmesi hali ile diğer halleri birbirinden ayırıyor. Eğer temerrüt iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedetaraflardan birinin borcu vaktinde ifa etmemesinden ileri gelmişsebu halde kanun(BK.106108) borçlunun vaziyetini daha da ağırlaştırıyor ve alacaklıya bir takım özel haklar sağlıyor.
  İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdü halinde alacaklının hakları:
  AlacaklıBK. 106108 deki hükümlerden yararlanarakbazı özel haklar ve yetkilere sahip olacak ve bunları kullanabilecektir.
  Bu hükümler için ilk şartborçilişiğininkarşılıklı edimler yükleyen bir sözleşmeden doğmasıdır. Alım satımkiraistisna sözleşmeleri böyledir.
  2. şartborçlunun temerrüde düşmesidir.
  Borçluyaborcunu ifa için son bir fırsatın verilmesi gerekir. Buna mehil tayini denir. Kanuna göre alacaklımütemerrit borçlusunaborcunu ifa etmesi için uygun bir mehil(süre) verecek veya böyle bir mehlin tayinini hakimden isteyecek(BK.106/I).
  Kanun(BK.107) bazı hallerde böyle bir mehil tayinine lüzum kalmaksızınalacaklının temerrütle birliktederhal bu yetkilere sahip olacağını kabul etmiştir. Bunun için tayinin faydasız olmasıalacaklı için ifanın artık anlamını ve faydasını kaybettiği veya bir borcun muhakkak belli bir zamanda ifa edilmesinin kesinlikle kararlaştırıldığı hallerdir.
  Alacaklı her şeyden önceifayı ve gecikme sebebiyle uğradığı ek zararların ödenmesini isteyebilir.
  Alacaklı ifa yerine sözleşmenin ifa edilmesinden vazgeçtiğini derhal bildirerekborcunu yerine getirilmemesi sebebiyle uğradığı zararın ödenmesini talep edebilir. Alacaklı bu hakkı kullanmak istiyorsaborçluya mehlin sonunda derhal bir bildirimde bulunmak zorundadır.
  Alacaklı mehlin sonunda ifa veya ifa yerine tazminat isteyeceğine sözleşmeyi feshedebilir. Fesihle birlikte borçlunun sorumluluğu tamamen ortandan kalkmaz;kusursuzluğunu ispatlamadıkçaalacaklının uğradığı zararları ödemekle sorumludur(BK.108/II).
  Alacaklı kendi edimini ifa etmişsefesih halindebunu haksız iktisaba dayanarak geri isteyebilir(BK.108/I).
  BK.211/III’ de satılan malı teslim etmiş olan satıcınınsatış parasını ödemekte temerrüde düşen alıcıya karşıbu hakkını ayrıca saklı tutmamışsaakdi feshedemeyeceği öngörülmüştür.
  Bu hükmünsatım sözleşmesindeBK.106’ daki genel kuralın uygulama gücünü sınırladığı anlaşılmaktadır.
  Borçlunun ifada kısmen gecikmiş olması da temerrüt bakımından özel bir hal sayılır. BK.106 daki kurallaredimin sadece ifada geciken bölümü bakımından uygulamak gerekir.
  BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE ETKİSİ
  Borç ilişkisi nisbi bir hak ilişkisi kurar. Borç ilişiğine taraf olanlardan ayırmak için bu ilişkiye taraf olmayanlara üçüncü kişiler denir.
  Halefiyet(BK.109):
  Halefiyet bir borç ilişiğinde üçüncü bir kişininalacaklının yerini almasıdır.
  Üçüncü kişi borçlunun borcunu alacaklıya öderse ve bu ödemesi sonucunda kendisine ait bir malı rehinden kurtarırsaalacaklıya halef olur.
  Alacaklıya borcu ödeyen 3.kişiböyle bir rehin ilişiği yoksaödemesi sebebiyle halef sayılmaz. Yalnız borçluödemeyi yapan kişinin alacaklıya halef olmasını kabul ettiğinialacaklıya bildirirsehalefiyet yine gerçekleşir. BK.109 da bahsedilen halefiyet halleri bunlardır.


  Üçüncü kişi lehine sözleşme(BK.111):
  Bir sözleşmeyi yapan taraflarbu işlemle meydan gelecek alacak hakkından bir 3.kişinin yararlanmasını isteyebilirler. Bu takdirde sözleşme üçüncü kişinin menfaatine yapılmış olur.
  Hiç kuşkusuz sözleşmeye taraf olan kişiborçludan borcun ifasını isteyebilir. Eğer sözleşmeye taraf olanların ortak niyetineişlem lehine yapılmış 3.kişi dahi borcun ifasını isteyebilir.
  Lehine sözleşme yapılan 3.kişitarafların niyetine veya örfe göre sözleşmeden doğan hakkı bizzat talep edebilecek mevkide ise ve bu hakkı kullanmak istediğini borçluya da bildirmişseasıl alacaklıartık borçluya bu borcundan ibra edemez.(BK.111/III).
  Üçüncü kişinin fiilini taahhüt(BK.110):
  Sözleşmeyle taraf olan kimsediğer tarafa üçüncü bir kişinin bir edimini taahhüt etmektedir. Böyle bir taahhüdü içeren sözleşmeyedaha geniş anlamdagaranti akdi denir. Başkasının fiili taahhüt bir kefalet değildir.
  BORCUN SONA ERMESİ


  Birincisitaraflar arasındaki borç ilişiğinin tümünün çözülmesi. İkincisi isebir bütün teşkil eden borç ilişiği içindeyer alan münferit bir alacağın ortadan kalkmasıdır. Bir borç ilişiğinde birden fazla alacak hakkı bulunabileceğindenbu ikinci tarzher zaman borç ilişiğinin tün olarak sona ermesi anlamında değildir. Borç ilişiğini çözen başlıca sebepler;
  Bozma sözleşmesi:
  Taraflaryapacakları yeni bir sözleşme ileborç ilişiğimim tümünü ortadan kaldırabilirler.
  Bazı sözleşmelerdetaraflardan birinin ölümü
  Sürenin dolması:
  Sürekli bir ilişik doğuran sözleşmelerdetaraflardan birininkanuna veya sözleşmeye göre sahip olduğu hakkı kullanarakborç ilişkisini çözebilmesi halini eklemek gerekir. Borç bağını bu suretle sona erdiren tarafın sahip olduğu yetkiyefesih yetkisi denir.
  Dönme adı verilen yetki de borç ilişiğini çözer.
  BK.113 göre borcun düşme halleri:
  İfa:Bir borcun doğal sona eriş sebebidir.
  Sürenin dolması veya taraflardan birinin ölümüyalnız tüm olarak borç ilişkisinin değilmünferit alacağın sona ermesi için de bir sebep teşkil edebilir.
  İbralacaklının edimi elde etmeksizinborçlusunu borçtan kurtarmasıdır. İbra aslında tek taraflı bir vazgeçme değiliki taraflı bir hukuksal işlemdir. Yaniborçlunun kabul ile meydana gelir. Bu bakımdan ibrabir ayni haktan feragatla aynı şey değildir. İbra bir tasarruf işlemidir ve borçlu bakımından bir kazandırıcı işlem teşkil eder.
  Borcun düşmesinin ana hükümleri:
  Borcun düşmesialacaklının artık alacak hakkına sahip olmamasıborçlunun da yükümlülükten kurtulmasıdır. Borç bir kere düşer;düşen borç artık kendiliğinden geri gelmez. Bunun için onu tekrar doğuracak işlemlere ihtiyacı vardır. Asıl borç düşüncealacağa bağlı yan haklar da düşer(BK.113/II). BK.113/IIasıl borcun düşmesi halindeişlenmiş faizler hakkında şu kuralı koyuyoryrıca bir açıklama yapılarak saklı tutulmuşsaişlenmiş ve birikmiş faiz alacakları daasıl borçla birlikte düşecektir. Ama taşınmaz rehnikıymetli evrak ve konkordato hakkındaki özel hükümler saklıdır.


  TECDİT(YENİLEME):
  Kavram ve şartları:
  Tecdityeni bir borç meydana getirmek suretiyleeskisinin ortadan kaldırılmasıdır. Tecdit alacaklı ile borçlu arasında yapılan yeni bir işlemle meydan gelir. Tecdidin geçerli olmasıbr alacağın varlığını şart kılar. Tecdidin en önemli şartıtarafların yenileme niyetidir.BK.114/II ye görebu niyetyapılan işlemden açıkça anlaşılabilmelidir. Bu niyet yoksataraflarıneski borcu da muhafaza ederekyeni bir sözleşme yaptıkları farz olunur. Borçlunu alacaklıya borç için yeni bir senet vermesibir kambiyo taahhüdünde bulunmasıyeni bir kefalet imzalaması. Bu hallerde kuraleski borcun yanınayeni bir borcun daha meydana gelmesidir. Kanunbunlardan başkamuhtelif kalemlerin bir hesabı cari’ de toplanmasını da tecdit saymıyor(BK.115/I).
  Tecdidin hükmü:
  Tecdidin hükmü eski borcun düşmesidir. Bununla beraber eski borca bağlı yan haklar da düşer.
  ALACAKLI VE BORÇLU SIFATININ BİRLEŞMESİ:
  BK.116’ ya görealacaklı ve borçlu sıfatları bir kişide birleşirseborç düşer. Borçlunun alacak hakkı üzerinde rehin veya intifa hakkı kazanması halindebirleşme yoktur. Yanialacak ve borç bu halde devam eder.
  Hükmü:
  Birleşmenin hükmü borcun düşmesidir. Bunun bir sonucu daBK.113 gereğince yan hakların da düşmesidir. Ancak 3.kişilerin alacak üzerinde rehin ve intifa hakları varsabunlar birleşmeye rağmen devam ederler. BK.116/II’ debirleşmenin ortadan kalkması ile borcun yeniden doğacağı belirtilmiştir. Kanuntaşınmaz rehni ile kıymetli evraka ait hükümleri saklı tutuyor.
  TAKAS
  Takasbirbirlerine karşı aynı türden alacaklara sahip olan kimseler arasında söz konusu olan bir hesaplaşma tarzıdır.
  Takasın şartları(BK.118):
  Karşılıklılık:
  Takastan bahsedilmek içinher şeyden önce iki ayrı kimsenin karşılıklı olarak birbirlerinden alacaklı olmaları gerekir.
  BK.120’ de 3.kişi lehine bir taahhütte bulunan kimsenin bu borcu iletaahhüt ettirenin borcu arasında da karşılıklılık olmayacağı belirtilmiştir. Bunun gibi kefilin kefaletten doğan borcu ileasıl borçlunun alacaklıdan alacağı arasında da takas için gerekli karşılıklılık yoktur.
  Benzeşme:
  İki karşılıklı alacağın takasa elverişli olabilmesibunların aynı nitelikte olmasına bağlıdır. Alacakların konusunu teşkil eden edimlerini birbirine benzeşmesi gerekir. Parça borçlarındaaynı çeşitten fakat farklı nitelikte şeylere ilişkin borçlardaverme borcu ile yapma borcu arasında vb. takas imkanı yoktur.
  Muaccellik:
  Bir alacağın takası için gerekli olan bir diğer şartta borcun muaccel olmasıdır. Alacaklı tarafından zaman itibarıyla ifası istenebilir bir borç olması gerekir. Karşılıklı borçların takası için ikisinin de muaccel olması gerekir. Bazı hallerde muaccel olmayan borç tatakasa elverişli olabilir.
  Takasın yapılması:
  Kanun bunun için bir irade açıklaması aramaktadır. Takası gerçekleştirmek için irade açıklamasına takas beyanı denir. Bu beyan bir taraflı bir hukuksal işlemdir. Bu işlem bir yenilik doğuran hakka dayanır. Tarafların biriborcu ile alacağını takas ettiğini karşı tarafa


  bildirerekbu hakkını kullanmış olacaktır(BK.122/I). Karşı tarafın alacağı muaccel olmasa bilealacağı olan taraf takas isteyebilir. Ama alacağı muaccel olmayan taraf bu beyanda bulunamaz. Takası ileri süren tarafın alacağının ihtilaflı olmasıtakas dermayanına engel değildir. Alacağı ihtilafsız olan taraf bu takasa itiraz edebilir ve kendi alacağını dava edebilir. Takas beyanında bulunan tarafın bunun için dayandığı alacaktalep ve dava edilebilir bir alacak olması gerekir. Bunu istisnası zaman aşımına uğramış borçlarda görülür. Zaman aşımına uğramış borç talep ve dava edilebilir olamamasına karşınalacaklı buna takas için dayanabilir. BK:118/III’ e görezaman aşımına uğrayan alacaktakas şartlarının tamamlandığı tarihte henüz zamanaşımına uğramamış idiysealacaklı takas talebinde bulunabilir. BK.124’ e göre borçlu önceden takastan feragat edebilir. Yanidaha borç ilişiği kurulurken yada sonra borçlu diğer tarafın alacak talebine karşı takas dermeyan etmeyeceğini taahhüt edebilir. BK.123’ de takası kanunen önlenmiş bazı alacaklar sayılmıştır.
  Takasın hükmü:
  BK.122/II’ e göre takas halinde her iki borçtakas edilebilecekleri andan itibaren en az olan borç oranında düşer. Beyan yapılıncabunun hükmütakas şartları tamamlandığı ana kadar geriye etkili sayılmıştır. Böylece borçlar takas beyanının yapıldığı zaman değiltakas şartlarının gerçekleşeceği an düşmüş olacaktır. İki borç miktarca farklı isetakas sonucunda az olan borç tamamendiğeri ise kısmen sona erer. Mahsup alacaktan indirilme yapılması sözkonusudur. Fakat indirilen miktar mukabil bir alacak değildir.
  İMKANSIZLIK
  Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmede bir edim imkansızlık nedeniyle düşersediğer tarafın mukabil borcunun da düşmesine neden olur. Hatta bu edim yerine getirilmişsehaksız iktisaba dayanarak geri istenir(BK.117/II). Fakat kanunla veya sözleşmeye görebir tarafın borcunun devam edeceği kabul edilmişseborcundan kurtulan borçludiğerinde edimini yerine getirmesini isteyebilir veya edimi almışsageri vermekle yükümlü olmaz. Satılan belli bir şey daha satıcının elindeyken bir kaza sonucunda telef olsa bilealıcı bedeli ödemekle yükümlü olur(BK.183). bu hallerde hasardan bahsedilir. Alım-satım sözleşmesinde hasarBK.183’ e göre alıcıya aittir.
  ZAMANAŞIMI
  Zamanaşımıbir alacağın uzun bir süre ileri sürülmemesi sebebiylealacaklının bunu talep yetkisini kaybetmesidir. Bu bir alacak hakkının ileri sürülmesi imkanını sınırlayan zamanaşımıdır. Bir borç ilişiğine dayanan alacak hakkının ileri sürülmesini engelleyen zamanaşımına düşürücü zamanaşımı denir. Sukut-u hak süresi de denilen süre zamanaşımından farklıdır. Zamanaşımında bizzat değilhakkın ileri sürülmesi imkanı ortandan kalkar. Hak düşümü süresinde isebelli bir sürenin geçmesibizzat hakkın ortadan kalkmasına sebep olmaktadır. Bir dava içindehakim sukut-u hakkı resen göz önünde tutar;fakat zamanaşımını taraflar ileri sürmedikçe resen göz önüne alamaz(BK.140). Zamanaşımı süresi dolmuşsa borç değilbunu talep ve dava hakkı düşer. Borcun kendisizamanaşımına rağmen doğal borç olarak devam eder.
  Şartlar:
  Zamanaşımının iki müspet şartı vardır:1.si borcun muaccel olması2.si isebu muaccellikten itibarenbir sürenin dolmasıdır.


  Muaccellik:
  Zamanaşımı borcun ileri sürülmesini engelleyen bir kurum olduğuna görebunun gerçekleşmesi içinönce borcun ifasının istenebilir olması gerekeceği doğaldır. Kanun bir halde muaccellik şartını yumuşatıyor. Borç alacaklının bir ihbarı ile muaccel olacaksazamanaşımıbu ihbarın yapılabileceği günden itibaren işlemeğe başlar(BK.128).

  Sürenin dolması:
  Zamanaşımının gerçekleşmesi içinkanunda öngörülmüş belirli bir sürenin geçmesi gerekir. Bunun için BK.125-126’ ta bakmak gerekir;
  BK.125kanunda özel bir hüküm bulamazsakbir borcun 10 yıllık bir zamanaşımı süresi olduğu kabul edilmektedir.
  BK.126 5 yıllık bir zamanaşımı süresi saha kabul edilmektedir. Bu madde dört bentte sayılan özel kişilerden doğan borçlar için gereklidir. Maddede 5 yıllık zamanaşımına tutulan borçlar; kira borcufaiz borcuvekalet ve hizmet sözleşmelerinden doğan borçlardır.
  Sürenin hesaplanmasındazamanaşımının başlangıç günü hesaba katılmaz. Buna mukabilhak sürenin son günü kullanılmazsazamanaşımı tamamlanmış olur(BK.130).
  Zamanaşımı hakkında kanunda yazılı sürelersözleşmeler ile değiştirilemez(BK.127).
  Zamanaşımının kesilmesi ve durması:
  BK:133’ e görezamanaşımının kesilmesibunu doğuran olayın vukubulduğu ana kadar işleyen sürenin yanması ve bu andan itibaren yeni bir sürenin işlemeğe başlaması demektir.
  Zamanaşımının durması:
  Durma sebebinin ortaya çıkmasıyla süre o zamana kadar işlemiş olan saklı kalmak üzere durur. Sebep ortadan kalkınca yeniden işlemeğe başlar. Bunun sebepleri BK.132’ de 6 bent halinde sayılmıştır. Velayet devam ettikçe çocukların anne ve babadan alacaklarıkarı-kocanın evlilik bağı devam ettikçe birbirinden alacaklarıhizmet sözleşmesi devamı süresince hizmetlilerin patrondan alacakları vb. hakkında zamanaşımı işlemez.
  Zamanaşımının hükmü:
  Zamanaşımı süresinin dolmasıbir borcun düşmesine yol açmaz. Zamanaşımı sadece alacağın ileri sürülmesini engelleyen bir sebeptir. Kanun borçlunun bununla ilgili savunmasını bir defi olarak düzenlemiş ve buna zamanaşımı defi demiştir. Asıl alacak hakkında zamanaşımı varsabu durum feri haklara da etkileronlarda zamanaşımına uğrar(BK.131). Yalnız rehinler bakımından iki özel hüküm vardır;alacak taşınır rehni ile temin edilmişsebu teminat alacağın zamanaşımına uğramasını önlemez. Fakat alacaklıalacağını bu rehinden alma hakkına haizdir(BK.138). Alacak için taşınmaz rehni tesis olunması halinde ise durumtamamen farklıdır;bu rehin alacak hakkında zamanaşımının işlemesine engel olur(eski MK..779). Başka deyişletaşınmazla teminata bağlanmış alacakrehin devam ettikçe zamanaşımına uğramaz.
  Zamanaşımı süresinin dolmasından önce alacaklı borçluya dava edersebu hareketi ile zamanaşımını kesmiş olacaktır. Fakat bu dava bakımından şöyle bir ihtimal vardırava yetkisiz bir mahkemede açılmış olduğundan reddolunabilir. Bu red usuli sakatlıklara ilişkin olduğundan red kararıesas hak bakımından kesin hüküm değildir. Bu gibi hallerde BK.137’ de ikinci davayı açmak için 60 günlük bir ek süre tanınmıştır.
  Borçlunun zamanaşımı savunmasını ileri sürmektenönceden vazgeçmesi hükümsüzdür (BK.239/I). Borçluborcunu ikrar etmek suretiyle zamanaşımını kesebilir. Sözkonusu olan feragat değilişlenmiş sürenin yanması ve yeni bir sürenin işlemeye başlamasıdır. Borçlu işlemiş dolmuş bir zamanaşımından feragat edebilirbu geçerlidir.

  ALINTIDIR

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş