İnsanoğlunun kendi yazılı tarihi öncesinde bir tarih olduğu bilmecesi genel olarak hatıra- lara dayanır.Sebebi ise sürenin uzunluğu ve kayıt biçimlerinin ilkelliğidir.

Mezapotamyadaki tanrılar mekanına taşınmasından önce Aden bahçesinde Adem ve hav vanın hikayesi

RAB Tanrı Adem’i topraktan Yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Tekvin 2:7

RAB Tanrı doğuda Aden’de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem’i oraya koydu. Tekvin 2:8

Ona “Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin” diye buyurdu Tekvin 2:16

Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. 2:17

İki hayati meyve karşısında sadece biri insana yasaklanır.Sapiens serisi sadece bilme ağacına yasaklanmıştır.Tüm eski teologlar bunu insanın düşüşü olarak yorumlar.Ama bu düşüş nedir.Birden bire ortaya çıkan yılan tanrının uyarılarına karşı çıkar ve insanı neden ayartır.

RAB Tanrı’nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına “Tanrı gerçekten ‘Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin’ dedi mi?” diye sordu. Tekvin 3:1

Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Tekvin 3:5

Kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi o da yedi. Tekvin 3:6

İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Tekvin 3:7

Bilme ağacı nedir ? ve bunu yiyen niye çıplak olduğunu kavrar. ?

Dünyalıların aden bahçesinden atılmasına neden olay ilk insanın bilme ağacından yemesidir. Bilme ağacı yenebilir bir nesne olmayıp ilkel insanın bilgi ye sahip olmasıdır.İlkel insan olay la ilgili olarak yılanı suçlar.Eski ahitteki bu hikayenin mezapotamyada bire bir tam karşılığı bulunamamış olsa bile olayın mekanı ve zamanı belli olduğu için Tanrıların evi (yaşamdan olan kaburgadan olan) kelime oyunları bizi ANU’ nun evine bilme ağacı ve hayat ağacına çe ker.Ahitteki ilahın sözleri Sümer metinleri ile aynıdır.

Sümer silindir mühürlerinde resmedilmiş ilkinsan tasviri ; bu resimlerde tanrılarına çırıl çıplak hizmet ilk insanlar resmedilir.Bunun anlamı ilk insanın tanrılar için yeni evcilleştiril miş canlılar olduğudur.Bilme eksikliği ilkinsanın çıplak gezmesi ve cinsel ilişkiye girememe simidir. ?

Gılgamış destanı gibi sümerce metinlerde cinsel ilişki biçiminin vahşi-insan ve beşeri insan arasındaki farkın açıklandığı görülür.

“Uruk halkı steplerin derinliklerinden gelen barbar herif yani vahşi enkidu’yu uygarlaştırmak için bir zevk kızının hizmetine başvurdular ve onu su çukurunda Endiku ile buluşmaya ve ol- gunluğunu ona sunmaya gönderdiler.”

Enkidunun hayvanlarla ilişki kurmasını önlemek için bu şarttı.

Enkidu kızın göğsünü açtı çıplak ettiVe onun olgunluğuna sahip olduKız ona vahşiye bir kadının göreviGibi davrandı

6 gün 7 gece sonra kızın büyüleyiciliğinden doyduktan sonra eski oyun arkadaşlarını hatırladı.

Yüzünü vahşi hayvanlara döndü amaOnu gören ceylanlar kaçtı.Stepin vahşi hayvanlarıOnun bedeninden gerş çekildiler.

İnsanla cinsel ilişki enkidu da derin izler bırakır.Tüm değişim metinlere yansır

Artık görüşü vardı daha geniş bir anlayışıFahişe ona enkidu ya dediBiliyorsun enkiduBir tanrı gibi oldun

Bu mezapotamya kayıtları Eski ahite girmiştir.Burda sormamız gereken soru adem ve havanın hayvanla cinsel ilişki kurmayı bıraktıktan sonra niye ilahi gazaba uğramalarıdır.

Eski ahite aktarılan metinlerde ;

RAB Tanrı kadına “Çocuk doğururken sana Çok acı çektireceğim” dedi “Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın Seni o yönetecek. Tekvin 3:16

Adem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların annesiydi. Tekvin 3:20

Eski ahitte bilme kelimesi ahit boyunca cinsel ilişkiyi ve cocuk edinmeyi anlatır.Sapiens in ilk temsilcilerinin üreyememeleri şaşırtıcı gelmemelidir.Nefilimler kendi genetik özellikle rini kullanarak ortaya çıkardıkları yeni tür bir melezdir.Akraba olsalar bile iki farklı tür arasın da bir çaprazlamadır.Tıpkı (bir kısrak ve eşek arasındaki çaprazlama gibi) olan katır gibi.Böy lesi memeliler kısırdır.Yapay döllenme veya farklı metodlarla üremeleri sağlansa bile katırlar üreyemezler ve başka bir katır doğuramazlar.

Güney elam da bulunan mağaralarda bulunan resimlerde doğum tanrıçası Nintinin önünde sıra halimde bekleyen insanların niye çizildikleri merak konusudur.?

Enki mükemmel modeli yani Adapa/Adem üretmeyi başardıktan sonra sümerce metinler de seri üretim tekniklerinden bahsedilir.Melezlerin üreyememesi yakın zamanda keşfedildiği üzere hücrelerdeki bir yetersizlikten kaynaklanır.Tüm hücreler sadece 46 kromozom içermek teyken insan ve diğer memeliler cinsiyet hücreleri 23 kromozom içerir.Ama bu özgün özellik melezlerde görülmez Onları normal yapacak çalışmalar çalışmalar yapılmaktadır.

Sıfatı yılan olan tanrının insanlık için başardığı bumudur.?

Ahite yansıyan yılanın bildiğimiz yılan olmadığı açıktır.Kökleri Sümer tanrısı olan bilen ve savaşan yüksek mevkide bulunan bir tanrıdır.Konuyla ilgili Sümer metinleri ahitteki ilah ve yılanın Enlil ve Enki yi temsil ettiğini düşünmek oldukça mantıklıdır.Enli ve Enki hikayesin de Dünya komutanlığına Enlil in atanmasından sonra Enki uçuş kontrol merkezinde kalır ve aşağı dünyanın madencilik işlerini yönetir.Anunnaki isyanı Enki ve oğlu Ninurtaya karşı yapıl mıştır.isyancıların sözcüsü ise Enki dir.İlkel işcilerin yaratılması ve üslenilmesi Enki fikridir. Metinlerde Enki her zaman insanın yanında Enki ise dolaylı olarak ıslah edilmesi yani baskı altında tutulması taraftarıdır.yeni insanı cinsel açıdan bastırılması ve kontrol edilmesi şüphe-siz Enki dir.Eski ahitte yılan için kullanılan terim nahaş tır.Nahaş NHSH kökünden gelen deşifre edebilen şeyleri arayıp bulabilen demektir.Bilgi tanrısı Enki ye doğrudan uyar.Meza potamya metinleri ile ademin hikayesi arasındaki paralelliği S.Langdon ortaya çıkarmıştır. Sümer silindir mühürlerinde bulunan bir dala sarılmış ağzında onun meyvasını tutan bir yı- lan ve göksel sembolleri gösteren Anu’ yu temsilen geçiş gezegeni yılanın yanında ise En kiyi temsilen Ay hilali vardır.

Tüm bulgulardaki sonuç ; insana bilmeyi bahşeden Enki den başkası değildir.

Onun için geniş anlayışı mükemmelleştirdiBilgelik verdiOna bilgiyi verdiEbedi hayat vermedi ona

Aden bahçesindeki çatışmalarla ilgili bilgi bulunmaz.Modern tıp’ın sembolününde çubuğa sarılmış yılan olduğuda dikkat çekicidir.İnsan bilmeyi öğrendikten sonra eski ahit ondan adam diye bahsetmeyi bırakır ve adem diye bahsetmeye başlar.Yolların ayrılması insanın tanrıların aptal bir kölesi olmaktan kendisine bakan bir kişi olması tekvin bölümünde insan tarafından alınan bir karar değil ilahın verdiği verdiği cezanın dayatması olarak tarif edilir.Kaynaklara göre insanın bağımsız mevcudiyeti nefilimlerin kendi bahçelerini kurdukları zargos dağların da başlamıştır.Tanrıların mekanından sürülmüş ölümlü bir hayat sürmeye lanetlenmiş ama üreyebilen insan üremeye başlar ve bununla ilgili anlatılar bulunur. Tanrıların sümerde yan lız oldukları o ilk dönemleri tarif eden sümerce metinler aynı kesinlikle daha sonraki zaman larda ama tufan dan önce insanların sümerdeki hayatınıda tarif eder.Tufanın sümerce orijinal hikayesinde nuh dünyaya indiklerinde nefilimler tarafından kurulan yedinci şehir olan Şupur ak lı bir adam olarak adı geçer.Demekki mezapotamyadan kovulan insanın tekrar orda yaşama sına izin verilir.Eski ahitte tufan sürecine kadar olan bölümde insan nesliyle ilgili örnekleme ler verilir.Bu döneme kadar insanlık hakkında olumlu bilgiler verilmez.

RAB baktı yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok aklı fikri hep kötülükte. Tekvin 6:5

İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. Tekvin 6:6

“Yarattığım insanları hayvanları sürüngenleri kuşları yeryüzünden silip atacağım” dedi “Çünkü onları yarattığıma pişman oldum.” Tekvin 6:7

Nuh tufanıyla ilgili gerek bilginlerin gerekse ilahiyatçıların tatmin edici cevapları bulun maz.Etten teriminin tüm suçlamalarda kullanılması yozlaşmalar için kullanılmıştır.Anlaşılan o ki cinselliği keşfeden insan sex manyağı olmuştur.Fakat nefilimler için insanoğlunun yeryü zünden silmesi için karılarıyla sevişmesi kabul edilebilir bir sebep değildir.Mezapotamya metinlerinde tanrıların özgürce sevişmelerinden bolca söz eder.Nefilimlerin amacının insan ahlakı için kaygılanması pek mantıklı değildir.Tekvin 6 bap tamamen kafa karıştırıcıdır.

Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı kızlar doğdu. Tekvin 6:1

İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler. Tekvin 6:2

Bu dizelerde netleşmiş olduğu üzere nefilimlerin çocukları dünyalıların nesilleri ile cinsel ilişkiye başladıklarında işte o zaman dur deme vakti gelmiştir.

RAB “Ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak çünkü o ölümlüdür” dedi “İnsanın ömrü yüz yirmi yıl olacak.” Tekvin 6:3

Bu cümle binlerce yıl muamma olarak kaldı fakat genetik manipülasyonla ilgili çıkarım sonucunda oldukça anlam kazanır.Tanrıların ruhu yani insanoğlunun genetik açıdan mükem melleşmesi bozulmaya başlamıştır.İnsanlık yanlış yola sapmıştır dolayısıyla etten beden olma ya yani hayvansal köklerine geri dönmüştür.

Artık Eski ahit’in zürriyetinde saftı…dürüst adamdı dediği nuh ile diğer bütün beşer insan arasındaki fark ortaya çıkar.Genetik saflık hem insanda hemde nefilimlerde bozulmaktadır.Bu nun önüne geçebilmek için nuh tufanı denen olaya karar verilir.Bununla ilgili tüm detaylar Es ki ahitte mevcuttur.Bu hikayede mutlu son’a kadar çelişkiler mevcuttur.Yedinci günün sonun da nefilimler ani bir kararla insanoğlu ve diğer yarattıkları zürriyetlerin yok olmasından vazge çerler.İnsanoğlunun kötü düşüncelerini gençliğe verme bahanesi ile her şey bir yana bırakılır.

Ahitte anlatılan tufan orijinal sümerin kısaltılmışı olması hikayenin doğruluğu konusunda şüpheleri ortadan kaldırır.Sümerdeki birkaç tanrı tarafından oynanan roller teke düşürülmüş- tür.Mezapotamya uygarlığının arkeolojik bulguları deşifre edilene kadar hikaye sadece eski ahitte bulunmakta olup sadece dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış mitolojiler tarafından des teklenmekteydi.Mezapotamya tufan hikayesinin baş kahramanı tufandan sonra orada mutluluk içinde yaşadığı tanrıların göksel mekanına götürülen Sümerli ziusudra dır.Akadça Utnapiştim.

Gılgamış ın en sonunda utnapiştim tarafından tüm tufan sonrası insanlığına hayatta kalışı nın sırrını gizli bir mesele tanrıların sırrı olarak açıklar.Upnapiştim e açıklanan sır tanrılar tarafından alınan kararın Enki tarafından insanoğlunun yok edilmesini engellemek için Şurup pak ın hükümdarı olan gizlice bilgi vermesi ile açıklar

Şuruppaklı adam ubar-tutu oğluEvini yıkgemi yapMalını mülkünü bırakcanını kurtarMallarını düşünme hayatını kurtarGemiye tüm canlı şeylerin tohumunu yükle

Eski ahitle benzerlikler oldukça fazladır.Fakat babil versiyonu daha akla yatkındır.Yok etme kararı ve kurtarma çabası aynı yaratıcının değil farklı yaratıcıların fikirleridir.Enki diğer kardeşlerine karşı cıkarak insanlığı kurtarmak için kardeşi enlil ile rekabete girmiştir.İki kardeş arasındaki bu bu çatışmanın varlığı tufan hikayesinde açıklanmaktadır.Utnapiştim En kiye şu bariz soruyu sorar Utnapiştim geminin yapımını ve tüm malı mülkü terk edişini şu-pur aktaki vatandaşa nasıl açıklayacaktı.Enki şu öğüdü verir

Onlara şöyle diyeceksinEnlil in bana karşı düşmanca olduğunu öğrendimDemek ki şehrinizde kalamamAyağımı enlil in toprağına basamamÖyleyse absu ya gideceğimEfendim Ea ile birlikte oturmaya

Utnapiştim sağaı dünyaya yelken açmaya orda efendisi Ea/Enki ile oturmaya gideceği bir gemi inşa eder.Geminin inşasında haklıda yardım eder.Yedinci günde gemi hazırlanır.Gemi hazır olunca eski ahittekine pararlel hazırlıklar yapılır.Kendisi gelen bir sinyal üzerine gemi ye binecektir.Enki bu sinyali ona : Şamaş yani ateşli roketlerden sorumlu ilah tarafından sap tanacak belirli bir zamanda.Şamaş tarafından bir uzay roketinin ateşlenişi olduğu anlatılan bu sinyal gerçekleşir ve meclisin istediği olur.Daha sonra eki ahit in baş tanrısı yahve insanı hatır lar ve yokolmasına engel olur.Bu babil versiyonunda Büyük tanrıçadır.Nefilimler arasındaki tartışmalarda Enki suçlanır ve “tanrıların sırlarını açığa vuran ben değildim tek bir insanın son derece akıllı olan bir insanın kendi bilgeliği ile tanrıların sırlarını anlamasına izin verdim.

Tüm bunlar ve detayları gılgamış destanında anlatılır.Destanın bir bölümü kayıptır.Ama genelde insanlığa ne olmuşt.? Eski ahit daha sonra insanoğluna semereli olun ve çogalın iznini verdiği ve onları takdis ettiği iddiasıyla son bulur.Mezapotamya versiyonunda ise insan oğlunun üremesiyle ilgili dizelerle son bulur.Bir kategori oluşumundan bahseder;

İnsanlar arasında bir üçüncü kategori olsunİnsanlar arasındaDoğuran kadınlar ve doğuramayan kadınlar olsun.

Cinsel ilişki için yeni düzenleme vardır ;

İnsan ırkı için düzenlemeler Erkek…genç bakireGenç bakire….Genç adam…genç bakireyeYatak serildiğindeEşi ve kocası birlikte yatsınlar.Enlil yol üstünden çekilir ve insanlık kurtularak üremesine izin verilir.Tanrılar dünyayı insana açmışlardır.

Kaynakça/sitchin.