Asya ile Akdeniz havzasındaki birbirinden çok uzakta bulunan inisiye grupları arasında çok büyük mesafelerin söz konusu olmasına rağmen daimi bir bilgi değiş tokuşu var gibidir.


Andrew Tomas

Perus Vesconte’nin 1311 yılında hazırlamış olduğu bir portulan şaşırtıcı bir doküman olarak ortaya çıkmaktadır. Bu haritalar rüzgârgülleriyle kerte hatlarının belirlediği eş merkezli iki daienin ortak merkezi tam tamına Ege Ufo üçgeninin üzerinde yer almaktadır! Ege deniziyle ilgili olarak yakında zamanlarda ortaya konan bulgular ile bir 14.yy. haritası arasındaki bu ilginç bağıntı gerçekten de insanı hayrete düşrmektedir. Bu bağıntı yerel düz çizgiler yani ley hatları ile Ufolıjik faaliyet arasındaki kesin bir ilişkinin mevcudiyetine işaret eden sağlam bir kanıt oluşturmaktadır.


Bu portulandan esinlenerek Doğu Akdeniz ile Karadenizi gösteren modern bir harita üzerinde bu kitapda incelediğimiz kadim merkezler arasında herhangi bir geometrik ilişkinin ulunup bulunmadığını araştırabiliriz. Vesconte portulanındaki kerti hatları ile odak noktaları ağının oluşturduğu desene bağlı kalarak Karaburun’un tam kuzeyinde merkezi bir nokjta tespit edersek çemberleri üzerinde özellikle agartayla birinvci dereceden ilişkisi olan yerleri kapsayan birçok kadim merkezin bulunduğu eşmerkezli iki dairenin ortaya çıktığını göreceğiz. İç dairenin çemberinin İyonya kıyılarını kestiği yerlerde kuzeyde Troya ve güneyde de Efes’in yer aldığı görülmektedir. Üstelik Sardes gibi daha başka önemli kadim merkezler de ya çmaberin üzerinde ya da çemberin çok yakınında bulunmaktadır.


Öte yandan dış dairenin tüm Doğu Akdeniz bölgesini kaplayan çemberi güneyde Gize’den doğuda Nemrut dğaından ve batıda da İtalya’daki Cumae’den geçmektedir. Palladium’u Troyadan İtalyaya götürmüş olan Aeneas yer altı dünyasına Cumae denilen bu yerden inmişti. Burada gerçekten de Cumae kahinesinin yaşadığı söylenen bir mağarada son bulan yaklaşık 1km. Uzunluğunda bir tünel vardır. Bu kinci daire ayrıca Suriye’de Şam kentinin Türkiyede Karadeniz kıyısında da Giresun üzerinden geçer. Şam ya da eski adıyla Dımışk çok ilginç bir yerdir. Bir hadisi şerife göre Hz. İsa ikinci gelişi sırasında Şam’ın doğusunda yer alan Akminare’nin yakınlarına inecektir. Bu son derece önemli bilginin yanı sıra Şam’ın bir sufi inisiyasyon merkezi olduğunu biliyoruz. Nitekim batının en önemli inisiyatik ekollerinden biri olan Rosicrucian Halkasının kurucusu olan Christian Rosenkreutz 15yy.da Şam’daki bilinmeyen Üstadlar tarafından inisiye edilmişti. Eski adı Cerasus olan Giresun’a gelince kentin açıklarında Karadnizde yer alan Ares adasında Rodoslu Apollonius’a göre Amazon Kraliçeleri Otrere ile Antiopen’in Savaş Tanrısı Ares(Mars) adına inşa ettirdikleri mermer bir mabet bulunmaktaydı.

Albay A.T.Powell’a göre “ Eşmerkezli iki dairenin üzerinde dörtten fazla merkezin yer alması matematiksel olarak tesadüf ihtimalini öylesine azaltır ki budurmda sadece kasti bir düzenlemenin mütalaa edilmesi gerekir.”
Sözkonusu kadim merkezlerden üçü ayrıca tam bir üçgensel diziliş halinde ikinci bir geometrik ilişki içerisinde de yer alırlar: bu tepesinde Gize bulunan tabanıyla da Troya ile Nemrut Dağını birleştiren bir İkizkenar Üçgendir. Gize ile üçkenin tepe noltasında yer akmak ve dolayısıyla da Troya ile Nemrut Dağından eşit uzaklıkta bulunmak suretiyle gene merkezi bir konum göstermektedir. Üçkenin tepe açısı aynı zamanda Nil Deltasına tekabül etmektedir. Bu üçgenin tabanı ile kenarlarını kat ettikleri uzun mesafeler boyunca birçok kadim merkez ve yaı üzerinden geçtikleri için Ana Ley Hatları olarak mütalaa edebiliriz:

a-) Troya-Nemrut Dağı hattı: Troya-Pessinus-Şereflikoçhisar( burada 13.yy.dan kalma bir cami vardır) - Gülşehir ve Zelve ( Kapadokyadaki yer altı kentleri şebekesinin kuzey kısmında yer alırlar) - Elbistan’ın kuzeyi(birçok Hitit kalıntılarının bulunduğu bir yerdir )- Nemrut Dağı.

b-)Troya- Gize hattı: Troya-Kyme(Amazonların kurduğu söylenen bir kadim merkez)-İzmir-Efes -Gize

c-) Nemrut Dağı - Gize hattı: Nemrut Dağı-Arsameia Höyüğü(ya da Karakuş tepesi)-Belkıs(Roma kalıntıları ile mağaraların bulunduğu bir höyük)-Nizip(burada Suriye’deki Halef kültürüule ilişkili buluntuların ortaya çıkarıldığı Şehzade Höyüğü yer alır)-…-Gize.

Bu üçgendeki dik bölücü önce Konya üzerinden tabanın ötesine doğru uzatıldığında da Ankara üzerinden geçmekte ve muhtemelen bir başka ley hattı da oluşturmaktadır. Anadolu’ya Horasan’dan gelmiş olan Hz. Mevlana’nın Mevleviliği tesis edeceği yer olarak Konya’yı seçmiş olması muhakkak ki belirli bir bilgiye dayanıyordu. Acaba Konya Spiritüel Güçlerle gerçek bir inisiyatik ekolün kurulması için gerekli olan direk temasın rahatlıkla sağlanabildiği bir yermiydi?

Başkent Ankara’nın kökeni ise bir başka muammadır. Bu yerleşme merkezinin kurucularıyla ilgili olarak birçok farklı teoriler ileri sürülmektedir. Örneğin bazıları Ankara’yı kuranların Kertlerin bir kolu olduğunu söylerler. Ayrıca bu kentin adı da “Çapa” anlamına gelen Anchor ya da Ancor kelimesiyleilişkili görümektedir. Acaba bu ad söz konusu üçgensel dizilişe değinen şfireli bir imamıydı? Çünkü bir Ortadoğu haritasını elimize alıp güney yukarıya gelecek şekilde tersine çevirirsek Gize Troya Ankara ve Nemrut Dağının aynen çeşitli hayvan figürlerinin takımyıldızlara atfedildiği astrolojide olduğu gibi üzerine tam bir “ Çapa” şeklinin oturtulabileceği dört ayrı noktayı olyştuduğunu fark edeceğiz. Gize bu “Çapa”nın sap kısmının tepesinde yer almakta Troya ile Nemrut Dağı da iki kolun ucundaki ok başlarını oluşturmaktadır. Sanki Göklerden uzanan ve İlahi Tesir olatak yorumlayabileceğimiz bir Zincire bağlı olan bir Çapa Otadoğunun bu bölgesinde yerküreye sıkıca tesbit olunmuş gibidir. Ve doğal olarak Göksel Zincirin Yersel Çapanın sapına bağlandığı noktada Büyük Piramdin bulunduğu gize yerleşiktir- “Çapa”sapının Gizenin karşısına rastlayan uç kısmında ise Ankara yeralır.Bu durumda Atatürk’ün Ankara’yı Türkiye Cumhriyetinin Başkenti yapma kararının çok önemli bir esasa dayandığı anlaşılmaktadır. Denildiğine göre bir gün Atatürk çevresindekilere bu kararın sebebini sormuş hiç kimse yeterli cevap veremeyince kendisi de tam bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Çünkü gerçekte Ankara’nın Başkent oluşu Türkiye’deki evrimin gözeticiler olan Ruhsal Plan tarfından tespit edilmiştir ve hatta kehanetlerle ilgili bölümde de değinildiği üzre Müştak Dede isimli şahsın 1848 yılında yayımlanmış bir şiirinde bu isim olarak belirtilmiştir.

( Türkiye Gizemleri - Bilim Araştırma Merkezi )