'Negatiflik' kavramının iyi anlaşılması çok önemlidir. Yüksek bir plana doğru ilerleme daima negatifliğe karşı oluşan bir reaksiyon sonucu olur. Eğer negatiflik olmasaydı tekamülün bir anlamı olmazdı; bunun sonucu olarak da gelişme ilerleme ve evrim mümkün olmazdı.
Özetlersek 'Kozmoz Halkası'nın bir döngüsü bunun tepkisiyle ortaya çıkan 'Kaos Halkası' 'Kaos Halkası'nın çekimiyle 'Kozmoz Halkası'nda başlayan ikincil döngünün yarattığı 'Geçilmez Halka' oluşumları söz konusu.
Şimdi bir boyutta döngüsünü sürdürürken aynı zamanda bir eksen etrafında dönen 'Kozmoz Halkası' o kürenin varlıklarının düşüncede bile geçemiyeceği bir sınır yaratır. Bu küre birbirine dik açılarda dönen 'Kozmoz Halkası' ile 'Kaos Halkası'nın meydana getirdiği iki tür kuvvet çizgisiyle çepeçevre sarılmıstır.

'Kozmoz Halkası'nın döngüsü tekamüle momentumunu kazandıran kuvvetin'Kaos Halkası'nın döngüsü ise gerilemeye neden olan kuvvetin kaynağıdır.
Tekamül çeperden merkeze doğru bir itiliştir. Gerileme veya bozulma ise uzaya doğru bir çekiliştir.
'Kaos Halkasi' çevrelediği küreye değil uzaya aittir.
'Kozmoz Halkası'nın görevi ait olduğu küreye 'Kaos Halkası'nınki ise küreyi çevreleyen boşluğa yönelmiştir.
'Kozmoz Halkası' merkezi genişletmeye çalışır.
'Kaos Halkası' çeperi genişletmeye çalışır.
'Kozmoz Halkası' sıkıştırarak bütünleştirmeye yönelir.
'Kaos Halkası' başladığı noktaya'Tezahü r Etmemiş Olan'a dönmeyi amaçlar. Eğer tesiri kontrol altında tutulmasaydı çevrelediği küreyi hiçliğe katana kadar uğraşırdı.
'Kozmoz Halkası' eğer tesiri kontrol altında tutulmasaydı statik kalırdı.
Bu iki tesir Kozmoz'daki bütün kuvvetlerin kağnağıdır. 'Kozmoz Halkası' parçaları bir araya getirmeye çalıştığı için gelişir. 'Kaos Halkası' ise ayrıştırmayı dağıtmayı amaçladığı için asla büyümez.
Şimdi bu iki halkaya 'Pozitif ve Negatif' 'Yaşam ve Ölüm' 'Aydınlık ve Karanlık' 'Ruh ve Madde' 'Olan ve Olmayan' veya 'Tanrı ve Şeytan' gibi tanımlamalar atfedilebilir. Burada 'pozitif' ve 'negatif' kelimelerinin bilinen anlamlarında kullanılmadıklarını anlamak önemlidir. Sadece birbirine dik açılarda dönen kuvvet alanları kastedilmektedir. İlk oluşan döngüye pozitif buna zıt açıda oluşan döngüye ise negatif denilmiştir. Başka bir Kozmoz'da ise ilk döngü sizin negatif dediğiniz hareketle aynı açıda oluşabilir; ancak o Kozmoz için de bu döngü pozitif olarak tanımlanacaktır. Aslında pozitif ve negatif kavramları bir açıya veya bir boyuta bağlı olarak değil birbirlerine göreli olarak anlam kazanırlar.

İlk oluşan kuvvet tekamüle yol açan bir kuvvet çizgisinden ortaya çıktığı için pozitif olarak nitelenir. Diğer ortaya çıkan kuvvetler ise bu standarda göre değerlendirilir. İlk kuvvetle aynı açıda hareket edenler pozitif ona dik açıya yakın bir hareket sürdürenler ise zıt kuvvetler olarak kabul edilip negatif olarak tanımlanırlar. O halde negatif en basit anlatımla tekamüle zıt olan demektir. Bir evrende oluşan bütün negatiflik 'Kaos Halkası'na çekilir ve kendi kendini yok eder; çünkü bu kavram başlıbaşına yokoluşa yönelen bir kuvvete tekamül eder.
Negatiflik kavramını şu iki özelliğiyle açıklayabiliriz:

Zıt bir tesir yaratarak pozitif güçlerin kontrol altında tutulmasına yol açan bir kuvvet olarak: Böylece bir denge unsuru olarak işlev görür. Sonsuzluğa açılış yolunda bir eşik gibidir.
Eğer engellenmeden işlevini sürdürse Tanrıların çöpçüsü olarak yorumlanabilir. Bir büyük düşünürün dediği gibi 'Kötülüğe karşı durmayın'. Negatif güçlere karşı durursanızonları tesirsiz bırakmaya çalısan pozitif güçleri hapsetmiş olursunuz. Bunun da bir faydası olduğu düşünülemez. Bu nedenle nefreti sevgiyle kötülüğü iyilikle karşılamak yeterli değildir. Bu bilinçsizce bir yaklaşım olur ve eksoterik (genel) dinlerin dünyada fazla etkin olamayışlarının bir nedenidir. Negatif gücü kilitleyebilmek için nefrete yeterince bir nefretle karşılık vermelisiniz. Nefretten nefret etmelisiniz.

Bu zıt yaklaşımla negatifliği etkisiz bırakır sevginin sağlam bir platformda yerini almasını ve bu platformu bir zıplama tahtası gibi kullanmasını sağlayabilirsiniz.Bu nedenle negatif güce yalnızca yapıcı bir amacınız varsa birşey yaratmak istiyorsanız karşı durmalısınız. Hiç bir zaman onu yok etmek çabasına girişmeyin; sadece etrafında bir vakum yaratın ve onu kendi haline bırakın. Bir tepkiyle karsılaşmadığı sürece 'Kaos Halkası'nın hareketine katılmak eğilimiyle kendi doğal süreci içinde serbest kalır. 'Geçilmez Halka'nın döngüsüyle karşılaşıncaya kadar Kainatın sınırına doğru çekilir. Bu noktanın ötesine geçemez; ancak burası öylesine asal bir saflığa sahiptir ki negatif güç elemanlarına ayrışır ve bu cüzler en yakın hareket merkezi olan ve pozitifliği temsil eden 'Kozmoz Halkasi'nın çekim alanına girerler.

O halde negatiflik karşı koyulmadığı taktirde kendisini tezahürün ilk formu olan asal elemanlarına ayrıştırır. Organize yapısı kalmaz. Yepyeni bir başlangıç yapar ve nötr halden pozitifliğe doğru mutasyona başlar.
Sonuçta yaratılışa ilişkin tesirleri yaratan bu iki halkanın göreli döngüsüdür.
Şimdi negatifliği çevreleyen gizin nedeni hakkında bir fikir sahibi olacak konumdasınız: Negatiflik iyi anlaşıldığı taktirde çok faydalı olabilir. Ancak bu işin disiplini kazanmamış bir kimse negatifliğin yararını bilseydi onu dinamik olarak devreye sokup bilinçsizce uygulamaya kalkabilirdi.


AÇIKLAMA:

Negatiflik kavramıyla ilgili oluşabilecek herhangi bir yanlış anlamayı önlemek üzere yetkin bir kaynağın bu konudaki açıklaması aşağıda verilmiştir:

'Kaos Halkası'nı negatif olarak nitelemek yetersizdir ve terminolojiye yakın kişilerde dahi yanlış yorumlara yol açabilir. Eğer Kozmoz Halkası'nın gelişmesinin yarattığı değişim ve basınç olmasaydı Kaos Halkası'nın hedefine erişmesi mümkün olmazdı. Bu iki halka birbirinden bağımsız değildir ve ezelden ebedi bir işbirliği sürdürürler.

İki halkanın içiçe çalışması şuur ve şuuraltı arasındaki bağıntı gibidir. Eğer Kaos Halkası'nın negatif olarak alınması söz konusuysa 'Iyi Negatif' demek daha doğru olurdu. Tek kanun Mutlak olandır; zıt olan her durumda 'kötü' demek değildir.'

alıntı