XVI. Yüzyılda yetişen ve dünyanın hayranlığını kazanmış üstün yetenekli mimar… Osmanlı Devleti’ne 48 yıl mimarbaşı olarak hizmet etti. 81 cami 10 mescit 55 medrese 26 türbe 17 imaret 6 bent ve su kemeri 9 köprü 17 kervansaray 33 saray 6 mahzen ve 37 hamam inşa etti.

Ali Kuşçu asıl adı Ali Bin Muhammed (d. 1403 Semerkant - ö. 16 Aralık 1474 İstanbul) Türk gökbilimci matematikçi ve dilbilimcidir. Gökbilimci ve kelam alimi olan Ali Kuşçu 15. yüzyıl'da Semerkant'ta doğdu. Babası Muhammed Timur İmparatorluğu Sultanı ve astronomu Uluğ Bey'in kuşçusu olduğu için ailesi "Kuşçu" lakabıyla meşhur oldu. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu Bursalı Kadızâde Rumî Gıyâseddin Cemşîd ve Muînuddîn Kâşî’den matematik ve astronomi dersi aldı. Daha sonra bilgisini artırmak için Kirman'a gitti. Burada Hall-ü Eşkâl-i Kamer (Ay Safhalarının Açıklanması) adlı risale ile Şerh-i Tecrîd adlı eserini yazdı. Ali Kuşçu Semerkant ve Kirman'da eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey'e yardımcı ve rasathanesine müdür oldu. 1449'da hacca gitmek istedi. Tebriz'de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük saygı gösterdi ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde yardımını istedi. Ali Kuşçu Uzun Hasan'ın sözcülüğünü yaptıktan sonra II. Mehmed'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı - Akkoyunlu sınırında II. Mehmed'in emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu Ayasofya medresesine müderris oldu. Ali Kuşçu 16 Aralık 1474 tarihinde İstanbul'da öldü.

Fatih Sultan Mehmet: Çağ kapatıp çağ açan cengaver bilim adamı şair ve gönül ehli hükümdar… 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. İstanbul’un fethi hazırlıkları sırasında "Şahi" adı verilen topların yanında tekerlekli kuleler ve aşırtma güllelerin üretilmesi çalışmalarını bizzat katılarak yürüttü. Zeytinyağı döktürerek insanlık tarihinde "yağla makine soğutmasını" havan topunun balistik hesap ve planını yaparak dik mermi yollu ilk silahı keşfeden de odur. Fetih sırasında Haliç civarına çekilen zincirlerin aşılmasının herkes tarafından imkânsız görüldüğü bir zamanda o Tophane önündeki kıyıdan başlayıp Kasımpaşa'ya kadar ulaşan bir güzergâh üzerine kızaklar yerleştirilmesini sağlayarak bir gecede yaklaşık 70 gemiyi karadan yürüterek haliç sularına indirdi. Fatih klasik manada Osmanlı Devleti’nin idari kurucusu sayılabilir. Bu anlamda Fatih Kanunnamesi ile Atam-Dedem Kanunu dediği gelenekleri yazılı hale getirmiş ve buna Kanunname-i Ali Osman denmiştir. Bilime ve sanata önem veren hükümdar devrin ünlü bilgini Ali Kuşçu’yu İstanbul’a getirterek çalışmalarına destek vermiştir. Ayrıca ünlü ressam Bellini'yi de İstanbul'a davet ederek meşhur Fatih portresini çizdirmiştir.

Harezmî IX. yüzyılda yaşayan ve cebir alanında ilk kez eser yazan Müslüman Türk matematik coğrafya ve astronomi alimidir. Harezmî 780 yılında Harezm’de doğmuştur.İlim öğrenmek amacıyla kendi döneminin ilim merkezi olan Bağdat’a gitti.
Bağdat’taki bilimler akademisi Darülhikme’de görev alan Harezmî matematik astronomi ve coğrafya alanında değerli çalışmalar yaptı.
Harezmî ilk defa birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metotla; bir bilinmeyenli denklemleri de cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin kural ve yöntemlerini tespit etti. Matematikte ilk kez sıfır rakamını kullanan Harezmî cebir bilimini metodik ve sistematik olarak ortaya koydu. Kendisinden önceki cebire ait konuları yine ilk kez ‘cebir’ adı altında sistemleştirdi.
Harezmî matematik astronomi ve coğrafya alanında çok sayıda eser yazdı. Yeryüzünün çapına ait hesaplarını Kitâbu Sûreti’l-Arz adlı kitabında topladı. Bu eserde Nil Nehri’nin kaynağını açıklayan Harezmî Batlamyus’un astronomik cetvellerini de düzeltti. Güneş ve ay tutulmasına dair incelemelerini topladığı Zîcü’l-Harezmî adlı eserinde ise astronomi için gerekli trigonometri bilgi ve cetvellerini de verdi. Harezmî 850 yılında Bağdat’ta vefat etti. Üç oğlu olup hepsi de matematik ilmi üzerinde ciddi çalışmalarıyla tanınır.

İbn-i Sina: XI. yüzyıla damgasını vurmuş hekim astronom filozof şair ve bilim adamı… Olağanüstü bir zekâ sahibi olduğu için daha 10 yaşındayken Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. 18 yaşında çağının bütün ilimlerini öğrendi. 57 yaşındayken Hemedan’da öldüğü zaman 150'den fazla eser bırakmıştı. Eserleri Latinceye ve Almancaya çevrilmiş tıp kimya ve felsefe alanında Avrupa’ya ışık vermiştir. Mikropların varlığını sezmiş ve bu bilinmeyen mahluklardan eserlerinde sık sık bahsetmiştir. Tüm bunlardan başka çok güzel şiirler yazdı. Onun tıp şaheseri el-Kanûn Fi’t-Tıb adlı büyük kitabıdır. Eser fizyoloji hıfzıssıhha tedavi ve farmakoloji hususlarında bilgi verir. Bu eseri XII. yüzyılda Latinceye çevrildi ve Batı tıp aleminde bir patlama tesiri yaptı. Çağın Fransa’sının en meşhur tıp fakülteleri olan Montpellier ve Lauvain Üniversitelerinin temel kitabı oldu. İbn-i Sina yaklaşık 700 yıl doğunun ve batının tıp hocası idi. Altı yüzyıl önce Paris Tıp Fakültesi’nin kütüphanesinde bulunan 9 ana kitabın en başında İbn-i Sina’nın Kanûn’u yer almıştır. Bugün hâlâ Paris Üniversitesi’nin tıp fakültesi öğrencileri St. Germain Bulvarı yanındaki büyük konferans salonunda toplandıklarında iki Müslüman doktorun duvara asılı büyük boy portresiyle karşılaşırlar. Bu iki portreden biri İbn-i Sina’ya diğeri er-Razi’ye aittir.

Kanuni Sultan Süleyman ;I. Süleyman (d. 6 Kasım 1494 Trabzon – ö. 6 Eylül 1566). 10. Osmanlı padişahı ve İslam halifesidir. Türk tarihinde Kanuni Sultan Süleyman batı dünyasında ise Suleyman The Magnificent(Muhteşem Süleyman) olarak bilinir. Babası Yavuz Sultan Selim annesi ise Ayşe Hafsa Sultandır. Saltanatında Osmanlı İmparatorluğu en yüksek dönemini yaşamıştır.

Çocuk yaşta Istanbul'da bilim tarih edebiyat din ve askerlik eğitimi aldı. 1509 yılında annesinin doğum yeri olan Kırım'da Kefe sancakbeyliğine atandı. Daha sonra Saruhan sancakbeyliği göreviyle Manisa'ya gönderildi. Padişahın sefere çıktığı vakitlerde Batı sınırını korumak için Edirne'de bulundu. Babasının ölümü sırasında yine Manisa'da bulunan şehzade Süleyman sadrazam Piri Paşa'nın çağrısı üzerine İstanbul'a gelerek 1 Ekim 1520 tarihinde tahta çıktı.

Kanuni padişah olunca içişlerinde belli bir düzene kavuşmuş devlet yönetimi babasının yaptığı ıslahatlarla sağlamlaşmış temeller üzerinde duran bir devletin başına geçti. İmparatorluğun iç bunalımlarıyla uğraşmadan kısa bir süre Batı dünyasının geçirdiği dönüşümleri izledi. Batı rönesansın yaratığı bir açılma ortamında teknik yönden belli aşamalara ulaşmış; Fransa ve Almanya'da dinsel reformlar yapılarak birlik sağlanmıştı. Kanuni bu ortamda askeri alanda oldukça üstün duruma gelmiş olan Osmanlı İmparatorluğunun gücünü Batı'ya yine askeri yönden kabul ettirme yolunu seçti.

İmparatorluk içinde Süleyman dürüst hükümdar ve çözülmeyebozulmaya rüşvete karşı olarak biliniyordu.Yetenekli bir kuyumcu ve seçkin bir şair olduğu kadarSüleyman ayrıca sanatçıların ve filozofların büyük hamisiydi.Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel gelişmesindeki Altın Çağı'nın hükümdarıydı.Süleyman 16 ncı yüzyıl ön seçkin hükümdar olarak kabul ediliyordu;rakipleri Charles V Kutsal Roma İmparatoru (1519-56) Francis I (Fransa1515-47) Henry VIII (İngiltere1509-47)Sigusmund II (Polonya1548- 1572) ve Ivan IV (Rusya1530-84).Onun liderliğinde Osmanlı İmparatorluğu Altın Çağı'na ulaştı ve dünya gücü haline geldi.SüleymanOsmanlı ordusunu BelgradRodosMacaristan'ın çoğunun fethinde kendisi yönetti.Viyana kuşatması planını hazırladı.Ortadoğu'nun çoğu toprağını imparatorluğa kattı.Karasularını Kuzey Afrika'ya Cezayir'e genişletti.Kısa dönemde Osmanlı'lar AkdenizKızıl Deniz ve İran Körfezinde deniz hakimiyetini başardılar.Osmanlı İmparatorluğu onun ölümünden sonra genişlemesine bir yüzyıl devam etti

Mimar Sinan: XVI. Yüzyılda yetişen ve dünyanın hayranlığını kazanmış üstün yetenekli mimar… Osmanlı Devleti’ne 48 yıl mimarbaşı olarak hizmet etti. 81 cami 10 mescit 55 medrese 26 türbe 17 imaret 6 bent ve su kemeri 9 köprü 17 kervansaray 33 saray 6 mahzen ve 37 hamam inşa etti. Koca Sinan “kalfalık devremin eseri” dediği Süleymaniye Camii ile gök kubbe altındaki kubbelerin en muhteşemini kurup Ayasofya’yı gölgede bırakan kişi oldu. “Şehzâde Camii çıraklığımın Süleymaniye kalfalığımın Edirne’deki Selimiye de ustalık devremin eseridir” diyen Mimar Sinan’ın Yavuz Sultan Selim’in Tebriz seferi sırasında Van Gölü’nü geçmek için inşa ettiği geniş tekne bu göldeki ilk tekne olma özelliğini taşıdı. Doksanlarına geldiğinde himayesine almış olduğu Şair Mustafa Sâi’ye Tezkiretü’l-Bünyân adı altında hayat hikayesini yazdırdı. 9 Nisan 1588 tarihinde İstanbul’da vefat eden Sinan Süleymaniye Camii’nin avlusundaki mütevazı türbede gömülüdür.

Nizamülmülk: Büyük Selçuklu Devleti sultanlarından Alparslan ve oğlu Melikşah’ın veziri büyük devlet adamı. Adı Hâce Kıvâmüddîn Ebû Ali Hasan bin Ali’dir. 1018 yılında İran’ın Tûs şehrinde doğdu ve 1092 yılında Nihavend’de Hasan Sabbah’ın fedâisi bir bâtinî tarafından şehit edildi. Kardeşi Ebü’l-Kâsım Abdullah ile birlikte çok iyi bir eğitim gördü. Fıkıh hadis edebiyat ve sâir ilimleri çok iyi tahsil etti. Zamânındaki meşhur âlim ve ediplerle devamlı görüştü. Bu onun idârecilik hayâtındaki kâbiliyet ve başarısının büyüklüğünde mühim rol oynadı.

Devlet hizmetindeki hayâtı babası ile berâber Gazne Devletinin Horasan vâlisi Ebü’l-Fâzıl Es-Suri’nin hizmetinde bulunmakla başladı. 1040 yılındaki Dandanakan Savaşından bir süre sonra Alparslan’ın Belh vâlisi Ali bin Şadan’ın maiyetine girerek vilâyet işlerinin yürütülmesiyle vazifelendirildi. Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyin vefatı ile Alparslan ve kardeşi Süleyman Bey arasındaki taht mücâdelesi sırasında yerinde görüş ve tedbirleriyle dikkatleri çekti ve 1063 yılında Alparslan’ın yanında hizmete başladı. Alparslan Sultan olunca 1064 yılında Selçuklu Devletine vezir tâyin edildi. Zamânın halîfesi Kâim bi emrillah tarafından Nizâmülmülk unvânı ile taltif edildi. Bu unvânıyla tanındı.

Nizâmülmülk vezir olduğu 1064’ten şehit edildiği 1092 senesine kadar aralıksız yirmi dokuz sene Büyük Selçuklu Devletine tam bir dirâyet ve adâletle hizmet etti. Vazifeli olduğu için katılamadığı Malazgirt Meydan Muhârebesi hâriç bütün Selçuklu fütûhatında bulundu. Sultan Alparslan’ın vefâtıyla veliaht Melikşah’ın tahta geçmesini sağlayıp nizam ve âsâyişin korunmasında muvaffak oldu. Sultan Melikşah’a muhâlefet eden veya başkaldıran Selçuklu prenslerinin itâat altına alınmasında büyük hizmeti geçti. Sultan Melikşah devletin idâresinde ona çok büyük ve geniş yetkiler verdi. Nizâmülmülk’ün akıllı tedbirli ve adâletli idâresi sâyesinde de Melikşâh’ın saltanatı aynı zamanda Büyük Selçuklu Devletinin de en parlak ve en şanlı devri olmuştur.

Nizâmülmülk âlim edip ve kadirşinâs bir zât olduğu için meclisi; ilim ve sanat adamlarının toplandığı bir yer hâline gelirdi. Abbâsi halîfesi de kendisine pek çok hürmet eder meclisinde bulunurdu. Âlimlere şâirlere sanatkârlara karşı çok ikrâm ihsan ve iltifât ederdi. Birçok câmi mescit vakıf eserleri yaptırdı.
Büyük Selçuklu Devletine; idârî adlî askerî mâlî sosyal ve kültürel sâhada pek çok yenilikler ve değişiklikler getirdi. Sarayı merkezî hükümet teşkilâtını İslâm esaslarına dayalı mahkemeleri toprak sistemini sağlam esaslar üzerine yeniden düzenledi. Gerçekleştirdiği yeni sistemler bâzı değişikliklerle berâber bütün Türk-İslâm devletlerince devam ettirildi.

Nizâmülmülk zamânında yayılmaya ve kuvvetlenmeye çalışan bozuk fırkalara karşı Ehl-i sünnet bilgilerinin sistemli bir şekilde öğretilmesi sağlandı. Bunun için Bağdat Belh Nişabur Herat İsfehan Basra ve Musul gibi çeşitli şehirlerde kendi unvanı ile anılan Nizâmiye Medreselerini kurdurdu. Onuncu yüzyılda Ehl-i sünnete muhâlif cereyanların giderek yaygınlaşması sebebiyle İslâm dünyâsında ortaya çıkan karışıklıkların giderilmesinde Nizâmiye Medreselerinin çok büyük hizmeti geçti. Bu medreselerin en meşhurlarından birisi de Bağdat’taki Nizâmiye Medresesi olup asrın büyük âlimlerinden birisi olan Ebû İshak-ı Şirâzî burada ders vermekle vazîfeli idi.

Nizâmülmülk’ün Selçuklu Devletindeki bütün düzenleme ve değişiklikleri ciddî bir şekilde tetkik eden devlet idâresinde kendi görüşlerini icrâatını ve bunların gerekçelerini gelecek nesillere intikal ettirmek maksadıyla Fârisi olarak yazdığı Siyâsetnâme isimli eseri bugün siyâset ilmiyle uğraşanların el kitapları arasında sayılmaktadır. Siyâsetnâme’de Türk-İslâm devletlerinin idârî mâlî siyâsî askerî sosyal ve kültürel yönlerini incelemektedir. Tam doğru metin ve ilâvesiz nüshası İstanbul’da Süleymâniye Kütüphânesi Molla Çelebi kısmında 114 numarada mevcuttur. Siyâsetnâme birçok dillere tercüme edilerek yayınlanmıştır.

Pîrî Reis: Ünlü gizemli haritanın sahibi. Uçakların uyduların olmadığı bir dönemde dünya haritasını gerçeğe yakın bir şekilde çizmeyi başardı. 1929 yılında Topkapı Sarayı’nda bulunan 90/60 cm büyüklüğündeki bir parşömen üzerine çizilmiş Güney Batı Avrupa Kuzey Batı Afrika Güney Doğu ve Orta Amerika kıyılarını gösteren bu harita üzerindeki notlardan anlaşıldığına göre Pîrî Reis'in 1513 yılında Gelibolu’da çizip 1517’de Sultan Selim’e sunduğu büyük çapta hazırlanmış Dünya haritasının bir parçasıydı. Küçük yaşlardan itibaren amcası Kemal Reis ile birlikte denizlere açılmış ve 1487-1493 yılları arasında çeşitli deniz savaşlarına katılmıştır. 1511 yılında amcasının ölümü üzerine denizlerden ayrılmış Gelibolu’ya dönmüş harita çizimiyle uğraşmaya başlamış daha sonra da büyük Türk denizcisi Barbaros’un hizmetine girmiştir. Mısır seferinden sonra Gelibolu’ya dönmüş ve Kitab-i Bahriye isimli eserini yazmıştır.

Mevlâna: Dünya kurulduğundan bu yana insanlar zaman zaman sıkıntılara bunalımlara girmiş ve böyle umutsuz görünen durumlarda onları teselli ve irşad eden birçok gönül ehli insan ortaya çıkmıştır. Bu dev şahsiyetlerden biri de Mevlana’dır. O her şeyden önce bir aşıktı bir Hak aşığıydı ve Şems ile karşılaşmasından sonra Hak yolunda birbirlerini irşad etmeye başladılar. Bu irşaddan edindiği bilgi meyvelerini insanlarla paylaşan Mevlana dev eseri Mesnevi’sinde yüreğinde yanan ateşi bir nebze olsun insanlarla paylaşmayı başardı. Mesnevi dev bir eserdir maddeten de manen de… Kişisel olarak gelişmek isteyen herkesin öncelikle okuması gereken bir eserdir. O herkesi olduğu gibi kabul etti ve insanları ne olursa olsun Hak yoluna çağırdı. Bu özelliğinden dolayı tüm dünya onu sevdi hatta sahiplendi. Konya’daki Mevlana Müzesi’ne giderseniz sayılarca yabancı turistin dünyanın en uzak yerlerinden gelip burada “Rumi Rumi” (Mevlana Celaleddin Rumi) diye haykırdıklarını ibretle izlersiniz. O her şeyden önce bir yürek insanıydı. Bunu şu sözleriyle daha iyi anlamak mümkün: “Aklın yoksa yandın. Ya kalbin yoksa? O zaman zaten sen yoksun ki.”

Yunus Emre: Türk milletinin yetiştirdiği en büyük tasavvuf erlerinden ve Türk dili ve edebiyatı tarihinin en büyük şairlerinden biri olan Yunus Emre'nin hayatı ve kimliğine dair hemen hemen hiçbir şey bilinmemektedir. Yunus'un bazı mısralarından 1273'de Konya'da ölen tasavvuf edebiyatının büyük ustası Mevlana Celalettin Rumî ile karşılaştığı anlaşılmaktadır; buradan da Yunus'un 1240'larda ya da daha geç bir tarihte doğduğu sonucu çıkarılabilir. Bilinen hususlar onun Risalet-ün-Nushiyye adlı eserini H.707 (M.1308) yılında yazmış olması ve H.720 (1321) tarihinde vefat etmesidir.Böylece H.638 (M.1240-1241) yılında doğduğu anlaşılan Yunus Emre XIII. yüzyılın ikinci yarısıyla XIV. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır.Bu çağSelçukluların sonu ile Osman Gazi devrelerine rastlamaktadır.Yunus Emre'nin şiirlerinde bu tarihlerin doğru olduğunu gösteren ipuçları bulunmakta; şair çağdaş olarak Mevlana CelaleddinAhmet FakıhGeyikli Baba ve Seydi Balum'dan bahsetmektedir.