Kişiliğin tümüne “ psişe ” adını vermiştir. Birbirinden ayrı fakat birbirleriyle... etkileşim halindeki sistemlerden oluştuğunu savunur.

Kişiliğin geçici merkezi EGO’’dur. Hemen komşusu; KİŞİSEL BİLİNÇDIŞI ‘dır. K.B.D.’nın içinde; KARMAŞALAR yer alır. Hepsini kapsayan bir ORTAK BİLİNÇDIŞI VARDIR. Ortak bilinçdışının içerisinde; ARKETİPLER yer alır. PERSONA ANİMA ANİMUS ve GÖLGE belli başlı arketiplerdir.

İki tutumdan söz eder;
1. İçedönük
2. Dışadönük
Bu tutumların içerisinde yer alan işlevler;
• Düşünme
• Duygu
• Duyumsama
• Sezgi

Kişiliğin bir bütünlük kazanması için en son gelişen BENLİK’tir. Hepsinin merkezinin ele geçirir ve tüm kişilği etrafında toplar.

EGO: Kişiliğin geçici merkezi ve bilinçli yönüdür. Bilinçli algılar anılar düşüncelerden oluşur. Bireyin kimlik ve süreklilik duygularından sorumludur. Gerçekle iletişim ve ilişki halindedir. Uyuma yöneliktir.

KİŞİSEL BİLİNÇDIŞI:

Ego’yla bitişiktir. Bir zamanlar bilincinde olunan ancak sonradan bastırılan unutulan görmezden gelinen kişinin üzerinde bilinçli bir izlenim bırakacak güçte olamayan yaşantılardan oluşur. Egoyla komşu olduğundan gerektiğinde buradaki yaşantılar bilinç düzeyine ( egoya ) çıkabilir. Ego ile kişisel bilinçdışı arasında iki yönlü bir akış vardır.
KARMAŞALAR:

Kişisel bilinçdışı alanında yer alan örgütlenmiş ve bir kavram hakkındaki duygular düşünceler algılar ve anılar topluluğudur.

Çeşitli yaşantıları bir mıknatıs gibi etrafında toplayabilme gücüne sahip bir çekirdeği vardır. Bu çekirdek yeni fikirler etrafında toplar ve kendine göre yorumlar. Çekirdek ne kadar güçlüyse etrafında o kadar çok anı duygu ve düşünce toplar. Karmaşa ne kadar güçlüyse bireyin tüm düşüncelerini davranışlarını etkilemeye ve zihinde önemli bir yer edinmeye başlar. Bir karmaşa çok fazla güç toplamışsa ruhsal bir yaşamı ve hareket etme gücü olan özerk bir kişilik olaraka davranabilir. Tüm kişiliği ele geçirebilir ve psişeyi kendi amaçları doğrultusunda kullanabilir.

Çekirdek ve ona bağlı unsurların bir çoğu bilinçdışıdır. Ancak yine de bu unsurlardan biri ve hatta çekirdeğin kendisi bile sık sık bilince çıkabilir.

ORTAK BİLİNÇDIŞI:

Psişe içerisindeki en etkili ve en güçlü dizgedir. Patolojik durumlarda egoyu ve kişisel bilinçdışını geri planda tutabilir kendisini ön plana çıkarabilir.
İnsanın atalarına ait geçmişinin kendisine miras kalan üstü örtülü bellek kırıntılarının birikimidir. İnsanın evrimsel gelişiminin psişik kalıntısıdır. Bu kalıntı bir çok kuşağın tekrarlanan yaşantıları sonucunda birikir. Bu yaşantılar bireysel yaşantılarımızdan farklı evrensel nitelikler taşır.

Tüm insanlar yaklaşık olarak aynı ortak bilinçdışına sahiptir ve Jung bunu insanlığın yaşadığı ortak evrime bağlar. Irksal bellek ya da örnekler moldukları gibi kazanılmazlar daha çok geçmiş kuşakların yaşantılarının yeniden canlandırılabilme olasılığının kazandırılmasıdır. Bu eğilim insanı dünyaya karşı belli ve seçici tutumlar geliştirmeye yöneltir. Bu eğilimler dünyada tasarımlanır.

Her insanın bir annesi vardır ve her bebek annesine tepkide bulunma eğilimiyle dünyaya gelirler. Öyleyse bireyin sahip olduğu ( annesine ) anne kavramına ait bilgi kendisine miras kalan potansiyel tarafından sağlanmaktadır.

Ego Kişisel Bilinçdışı ve tüm kişilik özellikleri Ortak Bilinçdışı üzerinde kurulur. Kişisel ve Ortak Bilinçdışı olamk üzere iki bilinçdışı ögesi insanın hizmetindedir. Bilinçdışı bilinçten uzakta kapalı tutulan olasılıkları içerir. Oluşumlarında yüceltilmiş unutulmuş göz ardı edilmiş her türlü şey vardır.

Eğer bilinçdışındaki tüm bu birikim ego tarafından yok farzedilirse bilinçdışı bilinçli akılcı süreçleri ele geçirir ve onları bozmaya başlar. Akıldışı süreçler hep ihmal edilmiş bilinç dışı süreçlerden kaynaklanır. Öyleyse ego kendi bilinçdışı içeriğinin bilincinde olmalıdır.

ARKETİPLER:

Yoğun duygusal unsurlar taşıyan evrensel düşünce biçimleridir.
Bizim dünyayı algılayabilmemeiz için bir biçim eğilim oluştururlar. Bu düşünce biçimleri bizim kafamızda imgeler görüntüler yaratır. Bunlar normal yaşamda bazı bilinçli durumları karşılar. Anne arketipi ile önce bir anne imgesi oluşur daha sonra gerçek anne ile özdeşleşir. Sahip olduğumuz arketiple annemiz arasında bir uyum vardır. Büyük farklılıklar olmamasının nedeni annelerin çağlar boyunca aynı özellikleri taşıyor olmasından kaynaklanıyor.