Psikoseksüel Gelişim Kuramı
cinsel kimliğin gelişimi - freud gelişim evreleri - gelişim dönemleri - cinsel ve kşisel gelisim evreleri
Psikoseksüel Gelişim Kuramı
Psikoseksüel Gelişim Kuramı (Cinsel Kimliğin Gelişimi)

Freud'un topografik kişilik kuramı ve yapısal kişilik kuramından sonra en dikkat çekici görüşleri kişiliğin psikoseksüel gelişimi ile ilgilidir. Freud'un psikoseksüel gelişim kuramı cinsel kimliğin nasıl oluştuğunu açıklamaktadır. Genel olarak psikoseksüel gelişim kuramına bakıldığında üç önemli durum dikkat çeker. Bunlardan birincisi; cinsel enerjinin (Cinsel enerji; cinselliği kastetmemektedir tüm yaşam enerjisini tanımlamaktadır. Dolayısıyla cinselliğin gelişimi ya da cinsellik cinsel enerjinin sadece bir boyutudur.) nasıl yönlendirildiğidir. İkincisi ise temel gereksinimlerin karşılanması ve üçüncüsü ihtiyaçların karşılanması esnasında kurulan ilişki biçimidir.
Freud psikoseksüel gelişim kuramında cinsel kimliğin gelişimini beş dönemde açıklamıştır. Bu dönemler aşağıda tanımlanmıştır.

a. Oral Dönem (0 -1 Yaş)
Bazı kaynaklarda yaşamın ilk 18 ayını kapsar. Yeni doğmuş bebeğin gereksinimleri algılama ve kendini anlatım yolları ağız bölgesinde odaklanmıştır. Ağız bölgesi bebek için yaşamsal öneme sahiptir. Bebek emme davranışından haz duyar ve bu refleks davranış beslenmeyi sağlar. Bu dönemde anne-bebek ilişkisi çok önemlidir.

Anne bebeğin ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde karşılarsa be-bek dış dünyaya karşı güven kazanmaya başlar. Bebeğin ilk aylardaki temel haz ve güven kanağı beslenme ve midenin doluluğudur (oral erotizm). Ancak ilerleyen aylarda annenin bebekle kurduğu iletişim biçimi önem kazanır. Anne-nin çocuğa verdiği sevgi ve şefkat temel güvenin kaynağını oluşturur.


Bebeğin ihtiyaçlarının gerektiği gibi karşılanmaması veya yanlış doyurulma-sı pek çok normal dışı davranışını ve kişilik özelliğinin nedeni olur. Bu kişilik özellikleri arasında bencillik abartılmış iyimserlik veya sebepsiz karamsarlık sayılabilir.

b. Anal Dönem (12 - 36 aylar arası)

Genel olarak 18. aydan sonra çocuklarda kaka kontrolünü sağlayan sifinkter kaslar olgunlaşır. Dolayısıyla 18. aydan sonra çocuklar dışkının tutulması ve boşaltılması üzerinde denetim sağlarlar. Çocukların anüs kasları üzerinde denetim kazanması oral dönemin edilgin var oluş biçiminden çıkarak özerkliğe geçişin ilk basamağını oluşturur. Çocuk ilk defa kendi denetiminde olan bir eylemi keşfetmiştir. Çocuğun tüm ilgisi bu eylem üzerine yoğunlaşır. Ancak bu dönemde anne tuvalet eğitimine başlar. Anne tuvalet eğitiminde katı ve zorlayıcı davranırsa bu tutum çocuk için sarsıcı olur. Çocuğun annesinin sevgisine karşı duyduğu güven duygusu sarsılır. Anal dönemdeki anne-çocuk ilişkisi çocuğun kişilik gelişimi açısından önemlidir. Annenin katı ve kuralcı tutumu çocuğun özerklik duygusunu bastırabilir. Dışkıyı denetleyemediği durumlarda suçlanması utandırılması çocuğun kendine olan güvenini zayıflatır. Bu dönemin başarısız geçmesi ilerde bireyde aşırı kuralcılık cimrilik inatçılık gibi kişilik özelliklerine neden olabilir.

c. Fallik Dönem

Fallik dönem çocuğun 3-6 yaşları arasını kapsar. Fallik sözcüğü erkek cinsel organı anlamına gelen "fallus" sözcüğünden türetilmiştir. Çocuğun ilgisi cinsel bölgelerin uyarılmasından duyulan haz üzerine yoğunlaşmıştır. Cinsel organlar ve cinsiyet farklılıkları bu dönemdeki çocukların ilgisini çeker. Bu dönemde erkek çocuklar annnenin tüm ilgi ve sevgisine sahip olmak isterler. Bu isteklerle birlikte pek çok duyguyla karışmış olarak anneye karşı karmaşık duygular ve İlgi de söz konusudur. Çocuktaki bu ilgi yetişkinler arasındaki cinsel ilgi ve istekten çok farildir. Çocuk bir yandan annenin tüm sevgi ve ilgisine sahip olmak isterken diğer yandan da bu isteklerinden dolayı cezalandırılma kaygısı yaşar. Bu kaygıya Freud "oedipus kompleksi" demiştir (oidipus karmaşası). Freud'un kuramında oidipus karmaşası özel bir öneme sahiptir. Cezalandırılma korkusu erkek çocuklarda özellikle cinsel organından yoksun bırakılacağı kaygısı olarak yaşanır. Bu kaygıya "hadım edilme" kaygısı denir. Hadım edilme kaygısı çok yoğun olduğundan zamanla anneye yönelik oidipal bağın zayıflamasına çocuğun babayla özdeşim kurmasına neden olur. Kız çocukların fallik dönemini oluşturan psikodinamik etkenler erkeklerinkinden

farklıdır. Freud'un görüşüne göre kız çocukları bu dönemde erkek çocukların kendilerinde bulunmayan bir organa sahip olduğunu fark eder. Bu durumda anneyi sorumlu tutar ve anneye karşı olumsuz duygular geliştirir. Freud bu durumu "Elektra Kompleksi - Elektra Karmaşası" olarak kavramlaştırılmıştır. Freud'un "penis imrenmesi" olarak adlandırdığı bu olgu diğer psikologralca eleştirilmektedir.

d. Örtülü Dönem (Latent Stage)

Freud'a göre örtülü dönem 5-6 yaşlardan başlayarak 11-13. yaşlara kadar devam eder. Örtülü dönem çocuklarında fallik dönemin duygusal çalkantıları ve çarpıtmaları gözlenmez. Çocuklar bu dönemi fallik döneme nazaran daha sakin ve huzurlu geçirirler. Bu dönemde çocuklar okula başlarlar. Cinsel enerji çevreyi araştırma ve öğrenmeye yönelmiştir. Bu dönemde çocuklar sosyalleşme ve cinsel kimliğin özümlenmesi gibi iki önemli deneyim yaşarlar.

Çocuklar örtülü dönemde yetişkinlerle etkili ileşitim kurarken iki cinsiyet birbirine yakınlaşır. Kız çocuklar anneleri veya kendi cinsiyetinden diğer yetişkinlerle özdeşim kurarlar erkek çocuklar baba veya yeşitkin diğer erkeklerle özdeşim kurarlar.

Özdeşim iki açıdan önemlidir. Birincisi özdeşimle çocuk kendi cinsel kimliğiyle ilgili rolleri yetişkin modellerden "sosyal öğrenme" yoluyla öğrenir. Bu rolleri özümleyerek ergenliğe ve yetişkinliğe hazırlanır. İkincisi çocuk sağlıklı özde-şimler yaparak sosyalleşme sürecinde sağlam bir temel kurar. Bu dönemde sağlıklı özdeşimlerin kurulmaması gelecekteki cinsel kimlikle ilgili sorunların yaşanmasına neden olur.

e. Genital Dönem
Freud'un psikoseksüel gelişim evrelerinin sonuncusu "genital dönem"dir. Bu dönemde çocuğun fizyolojik olgunluğa erişmesi ve bazı hormonların salgılarının artmasıyla cinsel dürtüler ve bu dürtülere bağlı bazı güdüler (karşı cinse yakınlaşma bağımsızlık güdüsü vb.) de artış gözlenir. Cinsel dürtüler bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışlar üzerinde etkilidir. Dürtülerdeki bu artış önceki gelişim dönemlerindeki çatışmaları yeniden ortaya çıkarır. Dolayısıyla çatışmalara çözüm yolları aranır. Freud'a göre; bu dönemde ergen çocukluktan kalma pek çok değerle kavramla yüzleşmek ve bunları değiştirmek zorunda kalır. Anne-baba bağımlılığından koparak karşı cinsle olgun ilişkiler kurmayı öğrenir. Ergen bir yandan bağımsızlığını kazanmaya çalışırken diğer yandan da sosyalleşme çabasına girer.

KAYNAKÇA
Arı R. Gelişim ve Öğrenme Nobel Yayın Dağıtım Ankara. Bacanlı H. Gelişim ve Öğrenme Nobel Yayın Dağıtım Ankara 2000. Geçtan E. Psikanaliz ve Sonrası Remzi Kitabevi istanbul 2. Baskı 1984 Köknel Ö. Kaygıdan Mutluluğa Kişilik istanbul 7. Baskı 1986