Kişilik Nedir
UZUN YILLAR BOYU DEĞİŞMEZ OLARAK MI KALIR?
Günümüze kadar hakkında birçok fikir üretilen ve kuram oluşturulan ‘kişilik’ kavramının değişik yönleriyle birçok tanımı yapılmıştır.

Bunlardan bazıları şunlardır:


● kişilik doğuştan gelen biyolojik özelliklerleçevreden gelen sosyal etmenlerin birbiri üzerine yaptıkları etkilerin meydana getirdiği ahenkli bir bütündür.Demekki kişilik hem kalıtsal özelliklerinhem de çevrenin bir ürünüdür.

● Kişilikkişide yapılarındavranış biçimlerinindüşünüş özelliklerininilgi ve eğilimlerinyetenekkabiliyet veyönelişlerinruhsal durumların karakteristik bir bütünleşmesidir.

● Kişilikbir insanı nesnel veya özel yanlarıyla diğerlerinden farklı kılan duygudüşünce ve davranış özelliklerinin tümüdür.

Bu tanımlara göre kişilik dediğimiz şeykişinin bütün bedensel özelliklerininiçgüdülerinindürtülerinineğilimle rininkazanılmış deneyimlerinin bir bütünüdür.Deneyimden kastedileninsanın yaşantısıdır.Bu yaşantı süresince kişiliğimizde mutlaka küçük veya büyük bazı değişiklikler olmuştur.Kişiliğimiz bir yerde durmazdeğişiklikler hayat boyu devem eder.Beden yapısının gelişmesi gibi kişilik de uzun yıllar boyu değişir.Ancak busezilmesi çok zor olanyavaş bir oluşumdur.

Kişiliğin geçirdiği değişiklikler hayat boyu devam eder ama bu değişimlerin hızı belli bir dönemden sonra oldukça düşer.Yani kişiliğin oturduğu yaştan sonra meydana gelen değişiklikler ufak tefek değişikliklerdir.

Bugünkü kişiliğimizçocukluğumuzdan beri karşılaştığımız herşeyin bir sonucudur.İnsanlarla ilişkilerimizbaşımızdan geçen tüm tecrübeler şimdiki kişiliğimizi yaratmakta rol almışlardır.Hiçbir zaman şu an bulunduğumuz yerdeolduğumuz gibi kalmayız.Çünkü hiçbir günümüz aynı geçmez.Farklı çevrelerefarklı ortamlara girerfarklı kişi ve durumlarla karşılaşırız.Böyle oluca birçok etki altında kalırız ve bu etkiler de kişiliğimizin değişim geçirmesine yatabilir.kişiliğimiz herşeyi tamamlanmışdeğişmez birşey değildir.

İnsanlar gençlik yıllarında yeni düşüncelere ve yeni şeyler denemeye yatkındırlarellerinden gelen herşeyi yapmaya isteklidirler.Yaşlandıkça heyecanları ve davranışları esnekliğini kaybederbelirli alışkanlıklar yerleşir.Buna rağmen kişilik hala değişebilirliğini korur.

İnsan büyüdükçe ufku genişler ve çevresindeki insan ve eşyalarinsanların nitelikleritemas halinde bulunduğu herkesailesiakrabalarıarkadaşlarıçalışmalarıi ş hayatıkarşılaştığı problemlerbaşından geçen olaylar onda etki bırakır.Bu durumda bazı şeylerin değişmesi gerekebilir.Değişen de kişiliğin bazı yönleridir.

İnsanın beden durumu da kişiliğin gelişmesine ve değişmesine etki yapabilir.Örneğin ergenliğe girmeden önce olumlu bir kişilik yapısı sergileyen bir çocuğunergenlik döneminde arkadaşlarından daha çabuk veya geç büyümesi onun gözüne batar.Bunun kendini sevimsiz yaptığını zannedersonuçta aşağılık duygusuna kapılır.Bu da kişilik açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Kişilikbireyin yapısı ve deneyimleri sonucu oluşur.Kişilik bir yapısal temelin veya çekirdeğin çerçevesinde deneyimlerin kurulmasıyla gelişir.her birey kendine özgü kişilik yapısı çerçevesindeyaşam deneyimlerini gerçekleştirir.Kazanılan deneyimler hem kişiliğin oluşmasındahem de bazı etkenler karşısında değişmesine olanak sağlar.

Bireyin ortak ve benzersiz deneyimlerikalıtımla edinilmiş potansiyelle etkileşimde bulunarak kişiliği şekillendirir.Deneyimlerini tüm yaşamında karşılaştığı herşeyden kazanır.Yani kişilik onun tüm yaşantısının etkilerine dayanır

Allportkişilk konusunda şunları söyler;kişilikbireyle doğmaz ancak onun doğumuyla başlar.Süt çocuklarındailk özel uyumlarda izlenen kendiliğinden etkinlikler ve heyecansal belirtilerdeki ayrıcalıklar kalıtımsaldır.Bebekte dördüncü aydan önce olgunlaşma ve öğrenmeyle edinilen davranışlar yoktur.Altıncı aydan sonra fizik çevreye ve kişilere gösterdiği tepkilerde farklılaşmalar görülür.Yaşamın ilk evrelerinde elde edilen farklılaşmış davranışlar devam etme eğilimi gösterirler.Bundan sonra da ortamaduruma ve kişilere bağlı olarak yine farklılıklar gösterebilirler.

Bir insanın duygudüşünceyetenekilgitutumdavranış ve eylemleri kişiliğini oluşturan başlıca öğeler arasındadır.Kişiliğin bütünlüğü içinde her insanın öteki insanlardan farklı olmasını sağlayan kendine özgü özellikleri vardır.Kişilik değişen birşey olmasaydıilk insandan bu yana herkesin kişilik yapısı aynı olurdu.İnsanın kendine özgü özelliklerikişiliğin belli öğeleriyle bağlantılıdır ve bunların dışarı yansımasıdır.Örneğin iyi ya da kötü hatırlama çabuk duygulanmaöfkelenmealınganlıkkolay ve çabuk düşünüp karar vermeiyi konuşma insanların birbirlerinden farklı özellikleridir.Bunların yanısıra insanın giyinişiyürüyüşüel ve kol hareketlerises tonubeğenisi bile kişiliğin bir parçasıdır.Sonuçta tüm bu sayılanlar kesin bir değişmezlik taşımaz.

Ruhbilim açısından kişilik sorununa yaklaşanların yorumları şöyledir;Kişilik bir insanın gelişme evrelerinde gerçekleştirdiği bağlantıların bütünüdür.Bu bütünlük içinde tutum ve davranışa yansıyan özellikler yeralır.İnsan gelişimi sırasında birçok şeyle karşılaşır.İzleryorumlar yaparbunun sonucu olarak da kişiliğin değişmesi ortaya çıkar.

Kişilikeğilim ve deneyimlerin belirli evreler içinde bütünleşmesi sonucu oluşan bir süreçtir.Deneyimler insanı hiç de ummadığı çok farklı yerlere doğru çekebilirbakış açısınıdavranış tarzını değiştirebilir.Bu da insanın kişiliğine yansır.

Kişilikbir insanın çevreye uyum sağlamak amacıyla yaptığı davranışların bütünüdür.Bu da demektir ki insan çevreye intibak etmeye çalışırken bazı değişiklikler geçirir ve bu değişiklikler kişiliği de etkiler.

Sonuçta kişilik olmuş bitmiş değil fakat devamlı oluşmakta ve değişmekte olan bir yapı olarak kabul edilir.Ancak bu oluşum ve değişimin hızlandığı ve yavaşladığı dönemler vardır.Bununla beraber kişiliğin çoğu zaman değişmeyenuzun yıllar boyu süren yönleri de vardır.

KİŞİLİĞİN HANGİ YÖNLERİ DEĞİŞİR?

Anlatıldığı gibi kişilik insanın değişmeyendurağan bir özelliği değildir. Değişeninsanın karakterimizacızeka ve yetenekleridir.

● Karakter:Kişiye özgü davranışların bütünü olupinsanın bedenselduygusal ve zihinsel etkinliğine çevrenin verdiği değerdir.Bireyin karakterikişisel özelliklerleiçinde yaşanılan çevrenin değer yargılarından oluşur.Bu değer yargılarını benimseyip benimsememekarakteri oluşturur.Karakterdekişilikleiçinde yaşanılan çevrenin değer yargıları birlikte yorumlanır. Kişide bazı davranış biçimleridiğerlerine oranla daha belirgin olarak kendini belli eder.Bazı davranış biçimlerimizilgi ve yeteneklerimiztutum ve yönelişlerimizadımızla birlikte bizi belirleyici olarak kullanılıyorsabunlar bizim karakteristik özelliğimiz yani karakterimizdir.Bundan da anlaşılıyor ki karakterkişiliğin değişken bir yönüdür.Çünkü her an tutumlarımızilgilerimizyeteneklerimizbeklentile rimiz değişebilir.Bu da davranışlarımıza yansır.Bundan da anlarız ki kişiliğimizde faklılaşmalar görülüyor.


Karakteraileokulçevre içinde çocukluk çağından itibaren gelişmeyebiçimlenmeye başlar.Bu biçimlenme uzun süre devam eder.Bu biçimin öğeleri sürekli değişir ve bu da kişiliğin değişmessi için bir etkendir.

Kişiliğin değişen bir diğer yönü de mizeç yani huydur.
● Mizaç:Günlük yaşantı içinde kişiye özgüoldukça sınırlıbelirli duygusal tepkilerinnitelik ve nicelik bakımından değişmesidir.Otonom sinir sisteminin özelliği veya iç salgı bezlerinin az ya da çok çalışması gibi soyaçekimle gelmiş olan fizyolojik özelliklerin nedenlediği psikolojik tutumlarımızdır.Çabuk kızmaksıkılmakneşelenmeköfkelenmek hareketli ya da hareketsiz olmak vs.bireylere göre değişen mizaç özellikleridir.

İçsalgı bezleri doğrudan doğruya kana karışan ve hormon adıyla anılan bazı kimyasal maddeler salgılarlar.Bu hormonlar kan aracılığıyla tüm bedeni dolaşırorganizmanın büyüme ve gelişmesine doğrudan etkide bulunurlar.Bugün bazı bezlerin bazı şahsiyet özellikleri üzerindeki direkt etkisi bilinmektedir.Sözgelimi tiroid bezi hormonlarından biri olan tiroksin hormonunun kana gereğinden fazla salınması aşırı canlılığabedensel etkinliklerde bir kamçılanmayaasabi gerilimleraşırı duyarlılığaduygusal ve heyecansal dengesizliklere yol açar.Bunun aksine az salgılanması ise tembelliğe hareketsizliğefiziki güçsüzlüğe ve bedensel yorgunluğa neden olur.

● Zeka ve Yetenekler:Bir kişiyi tanımlamak ve kişiliğini belirtmek isterken onadeğişik açılardan bakar ve değişik yönlerini değerlendiririz.Zekayetenekheyecanlılık içedönüklükkavgacılıkcanlılıksosyal girginliksosyal uyumbaskınlık bu tür özelliklerdendir.

Kişiliği tanımlamada egemen olan yön ağırlıkla sosyal yöndür.fizik yapı gibi zeka ve yetenekler karşısında da toplumun kişiye karşı belirli bir vaziyet alışı vardır.Bu görünüş ve yetenekler toplumun kişiye karşı davranışlarında tayin edici rol oynar.Kişinin toplumun bu yönelişine karşı tepki ve davranışlarını belirler.Böylece etki ve tepki halinde kişi-toplum ilişkileri kendi özel kuralları içinde sürer gider.